کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

تحقیق مقاله استاندارد حسابداری‌ شماره 1- نحوه‌ ارائه‌ صورت های‌ مالی‌

مشخص نشده
مشخص نشده
23
word
119 KB
12121
قیمت: ۲,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله استاندارد حسابداری‌ شماره 1- نحوه‌ ارائه‌ صورت های‌ مالی‌

  استاندارد باید با توجه‌ به‌ "مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌" مطالعه‌ و بکارگرفته‌ شود.

   

   مقدمه‌
  1 . هدف‌ این‌ استاندارد تجویز مبنایی‌ برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ یک‌ واحد تجاری‌ به‌ منظور حصول‌ اطمینان‌ از قابلیت‌ مقایسه‌ با صورتهای‌ مالی‌ دوره‌های‌ قبل‌ آن‌ واحد و با صورتهای‌ مالی‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌ می‌باشد. برای‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌، در این‌ استاندارد ملاحظات‌ کلی‌ درخصوص‌ نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌، رهنمودهایی‌ درباره‌ ساختار آنها و حداقل‌ الزامات‌ درخصوص‌ محتوای‌ صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ شده‌ است‌. چگونگی‌ شناخت‌، اندازه‌گیری‌ و افشای‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ خاص‌ در سایر استانداردهای‌ حسابداری‌ ارائه‌ می‌شود.

   

  دامنه‌ کاربرد
  2 . الزامات‌ این‌ استاندارد باید در ارائه‌ کلیه‌ "صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌" که‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود، بکار گرفته‌ شود.

  3 . صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ (که‌ از این‌ پس‌ صورتهای‌ مالی‌ نامیده‌ می‌شود) برای‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ استفاده‌کنندگانی‌ تهیه‌ می‌شود که‌ در موقعیت‌ دریافت‌ گزارشهای‌ متناسب‌ با نیازهای‌ اطلاعاتی‌ خاص‌ خود نیستند. صورتهای‌ مالی‌ به‌ طور جداگانه‌ یا همراه‌ با سایر گزارشها، جهت‌ استفاده‌ عموم‌ ارائه‌ می‌شود.  مفاد این‌ استاندارد برای‌ صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ گروه‌ واحدهای‌ تجاری‌ نیز کاربرد دارد.

  4 . در این‌ استاندارد واژه‌هایی‌ بکار گرفته‌ می‌شود که‌ در واحدهای‌ تجاری‌ (انتفاعی‌) اعم‌ ازخصوصی‌ یا عمومی‌ کاربرد دارد. واحدهای‌ غیرانتفاعی‌ برای‌ بکارگیری‌ الزامات‌ این‌ استاندارد ممکن‌ است‌ نیازمند انجام‌ تعدیلاتی‌ در عناوین‌ اقلام‌ اصلی‌ صورتهای‌ مالی‌ خود یا ارائه‌ اطلاعات‌ بیشتر باشند.

   

  5 . نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری‌ بخشی‌ از موضوع‌ این‌ استاندارد است‌ لیکن‌ به‌ طور جداگانه‌ در استاندارد حسابداری‌  شماره‌ 14 مطرح‌ شده‌ است‌.
   

   

  هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ 
   6 . هدف‌ صورتهای‌ مالی‌، ارائه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ شود. صورتهای‌ مالی‌ همچنین‌ نتایج‌ ایفای‌ وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ یا حسابدهی‌ آنها را در قبال‌ منابعی‌ که‌ در اختیارشان‌ قرار گرفته‌ است‌، نشان‌ می‌دهد. به‌ منظور دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌، در صورتهای‌ مالی‌ یک‌ واحد تجاری‌ اطلاعاتی‌ درباره‌ موارد زیر ارائه‌ می‌شود:
   الف‌ . داراییها،
   ب‌  . بدهیها،
   ج‌  . حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌،
   د  . درآمدها،
   ه  . هزینه‌ها، و
   و  . جریانهای‌ نقدی‌.
   این‌ اطلاعات‌، همراه‌ با سایر اطلاعات‌ مندرج‌ در یادداشتهای‌ توضیحی‌، استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ را در پیش‌بینی‌ جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ واحد تجاری‌ و خصوصاً در زمانبندی‌ و اطمینان‌ از توانایی‌ آن‌ در ایجاد وجه‌ نقد کمک‌ می‌کند.

   

  مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌
  7 . مسئولیت‌ تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با هیأت‌مدیره‌ یا سایر ارکان‌ اداره‌کننده‌ واحد تجاری‌ است‌.

   

  اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌
  8 . مجموعه‌ کامل‌ صورتهای‌ مالی‌ شامل‌ اجزای‌ زیر است‌ :
  الف‌.  صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ :
    1 .  ترازنامه‌ ،
    2 .  صورت‌ سود و زیان‌ ،  
    3 .  صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ ،  و
    4 .  صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد  .
   ب‌   .  یادداشتهای‌ توضیحی‌ .
   

   

  ملاحظات‌ کلی‌
  ارائه‌ مطلوب‌ و رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌
  9 . صورتهای‌ مالی‌ باید وضعیت‌ مالی‌ ،  عملکرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ را به‌ نحو مطلوب‌ ارائه‌ کند. تقریباً در تمام‌ شرایط‌ ، اعمال‌ مناسب‌ الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ همراه‌ با افشای‌ اطلاعات‌ اضافی‌ در صورت‌ لزوم‌ ،  منجر به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ نحو مطلوب‌ می‌شود .
  10 . هر واحد تجاری‌ که‌ صورتهای‌ مالی‌ آن‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود باید این‌ واقعیت‌ را افشا کند . در صورتهای‌ مالی‌ نباید ذکر کرد که‌ این‌ صورتها طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ شده‌ است‌ ،  مگراینکه‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مزبور مفاد تمام‌ الزامات‌ مندرج‌ در استانداردهای‌ مربوط‌ رعایت‌ شده‌ باشد .

  11 . بکارگیری‌ نامناسب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ ،  از طریق‌ افشا در یادداشتهای‌ توضیحی‌ ،  جبران‌ نمی‌شود .

   

  12 . در موارد بسیار نادر، چنانچه‌ مدیریت‌ واحدتجاری‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد که‌ رعایت‌ یکی‌ از الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ ،  صورتهای‌ مالی‌ را گمراه‌کننده‌ می‌سازد و بنابراین‌ انحراف‌ از آن‌ به‌ منظور دستیابی‌ به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ نحو مطلوب‌ ضروری‌ است‌ ،  باید موارد زیر را افشا کند :
  الف‌ . این‌ مطلب‌ که‌ بنا به‌ اعتقاد مدیریت‌ واحد تجاری‌ ،  صورتهای‌ مالی‌ ،  وضعیت‌ مالی‌ ،  عملکرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ را به‌ نحو مطلوب‌ منعکس‌ می‌کند ،
  ب‌  . تصریح‌ اینکه‌ صورتهای‌ مالی‌ از تمام‌ جنبه‌های‌ بااهمیت‌ مطابق‌ با استانداردهای‌ حسابداری‌ می‌باشد، به‌ استثنای‌ انحراف‌ از الزامات‌ یک‌ استاندارد حسابداری‌ که‌ به‌ منظور ارائه‌ مطلوب‌ صورتهای‌ مالی‌ انجام‌ گرفته‌ است‌ ،
  ج‌  . استانداردی‌ که‌ الزامات‌ آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌ ،  ماهیت‌ انحراف‌ شامل‌ شیوه‌ حسابداری‌ مقرر در استاندارد ،  اینکه‌ چرا کاربرد شیوه‌ مقرر در استاندارد صورتهای‌ مالی‌ را گمراه‌کننده‌ می‌سازد و شیوه‌ حسابداری‌ بکار گرفته‌ شده‌ ،  و
  د  . اثر مالی‌ انحراف‌ بر سود یا زیان‌ خالص‌ ،  داراییها ،  بدهیها و حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ در هریک‌ از دوره‌های‌ مورد گزارش‌.

   

  13 . برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ نحو مطلوب‌، رعایت‌ موارد زیر الزامی‌ است‌:
   الف‌ . انتخاب‌ و اعمال‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ طبق‌ مفاد بند 17،
   ب‌  . ارائه‌ اطلاعات‌ شامل‌ رویه‌های‌ حسابداری‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ اطلاعات‌، مربوط‌، قابل‌ اتکا، قابل‌ مقایسه‌ و قابل‌ فهم‌ باشد، و
   ج‌  . ارائه‌ اطلاعات‌ اضافی‌ در مواردی‌ که‌ رعایت‌ الزامات‌ مقرر در استانداردهای‌ حسابداری‌ برای‌ درک‌ اثر معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ خاص‌ بر وضعیت‌ مالی‌ و عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ توسط‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ کافی‌ نباشد.
   
  14 . در موارد نادر ممکن‌ است‌ کاربرد الزامات‌ یک‌ استاندارد حسابداری‌ به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ گمراه‌کننده‌، منجر شود. این‌ امر تنها در مواردی‌ روی‌ می‌دهد که‌ شیوه‌ مقرر در استاندارد مورد نظر به‌ وضوح‌ نامناسب‌ باشد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ نتوان‌ از طریق‌ کاربرد الزامات‌ آن‌ استاندارد یا به‌ وسیله‌ افشای‌ اطلاعات‌ اضافی‌، به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ نحو مطلوب‌ دست‌ یافت‌. این‌ موضوع‌ که‌ کاربرد شیوه‌ دیگر نیز می‌تواند به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ نحو مطلوب‌ منجر شود، به‌ تنهایی‌ برای‌ توجیه‌ انحراف‌ از شیوه‌ مقرر، مناسب‌ نیست‌.

   

  15 . برای‌ ارزیابی‌ ضرورت‌ انحراف‌ از الزامات‌ یک‌ استاندارد حسابداری‌، ملاحظات‌ زیر مدنظر قرار می‌گیرد:
   
   الف‌ . هدف‌ از الزام‌ مقرر و اینکه‌ چرا در شرایط‌ خاص‌ مورد نظر، هدف‌ مزبور نامربوط‌ یا  دست‌ نیافتنی‌ است‌.
   ب‌   . تفاوت‌ شرایط‌ واحد تجاری‌ با شرایط‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌ که‌ الزام‌ مورد نظر را رعایت‌ می‌کنند.

  16 . نظر به‌ اینکه‌ انتظار می‌رود شرایط‌ ایجاب‌کننده‌ انحراف‌ بسیار نادر باشد و ضرورت‌ انحراف‌ نیز موضوعی‌ بحث‌انگیز و مستلزم‌ قضاوت‌ است‌، بنابراین‌ آگاهی‌ از عدم‌ رعایت‌ الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ برای‌ استفاده‌کنندگان‌ اهمیت‌ دارد. همچنین‌ برای‌ اینکه‌ استفاده‌کنندگان‌ بتوانند در مورد انحراف‌ به‌ طور آگاهانه‌ قضاوت‌ و تعدیلات‌ لازم‌ را جهت‌ انطباق‌ با استاندارد مورد نظر محاسبه‌ کنند، اطلاعات‌ کافی‌ در صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ می‌شود.

   

  رویه‌های‌ حسابداری‌
  17 . مدیریت‌ واحد تجاری‌ باید رویه‌های‌ حسابداری‌ را به‌ گونه‌ای‌ انتخاب‌ و اعمال‌ کند که‌ صورتهای‌ مالی‌ با تمام‌ الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد . در صورت‌ نبود استاندارد خاص‌ ،  مدیریت‌ باید رویه‌ها را به‌ گونه‌ای‌ تعیین‌ کند تا اطمینان‌ یابد صورتهای‌ مالی‌ اطلاعاتی‌ را فراهم‌ می‌آورد که‌ :
   الف‌ . به‌ نیازهای‌ تصمیم‌گیری‌ استفاده‌کنندگان‌ مربوط‌ است‌ ،  و
   ب‌  . قابل‌ اتکاست‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ :
   1.  وضعیت‌ مالی‌ و عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ را صادقانه‌ بیان‌ می‌کند ،
   2.  منعکس‌ کننده‌ محتوای‌ اقتصادی‌ و نه‌ فقط‌ شکل‌ حقوقی‌ معاملات‌ و سایر  رویدادهاست‌ ،
   3.  بیطرفانه‌ یعنی‌ عاری‌ از تمایلات‌ جانبدارانه‌ است‌ ،
   4.  محتاطانه‌ است‌ ،  و
   5.  از تمام‌ جنبه‌های‌ با اهمیت‌ ،  کامل‌ است‌ .

   

  18 . رویه‌های‌ حسابداری‌ راه‌کارهای‌ ویژه‌ای‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ برای‌ تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ انتخاب‌ می‌کند. راه‌کارهای‌ مزبور که‌ در استانداردهای‌ حسابداری‌ مشخص‌ شده‌اند برای‌ اعمال‌ اصول‌ مندرج‌ در  مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌  در مورد اقلام‌، معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مالی‌ و بویژه‌ موارد زیر ایجاد شده‌ است‌:
  الف‌ . اندازه‌گیری‌ و تجدید اندازه‌گیری‌ داراییها و بدهیها در مواردی‌ که‌ مبالغ‌ مربوط‌ از اهمیت‌ نسبی‌ برخوردار است‌ ، و
  ب‌  . نحوه‌ و زمان‌ شناخت‌ تغییرات‌ در داراییها و بدهیها در صورتهای‌ عملکرد مالی‌.

   

  19 . در صورت‌ نبود استاندارد حسابداری‌ خاص‌، مدیریت‌ رویه‌هایی‌ را بکار می‌برد که‌ به‌ ارائه‌ مفیدترین‌ اطلاعات‌ در صورتهای‌ مالی‌ منجر شود. این‌ امر مستلزم‌ بکارگیری‌ قضاوت‌ توسط‌ مدیریت‌ واحد تجاری‌ با مدنظر قرار دادن‌ ملاحظات‌ زیر است‌:
  الف‌ . الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ برای‌ موضوعات‌ مشابه‌ و مربوط‌،
  ب‌  . تعاریف‌، معیارهای‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ دارایی ها، بدهی ها، درآمد ها و هزینه‌ ها مندرج‌ در مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ ، و
  ج‌  . استانداردهای‌ صادره‌ توسط‌ سایر مراجع‌ حرفه‌ای‌ معتبر و رویه‌های‌ پذیرفته‌شده‌ صنعت‌ تا میزانی‌ که‌ با موارد الف‌ و ب‌ این‌ بند سازگار باشد.
   
 • فهرست و منابع تحقیق مقاله استاندارد حسابداری‌ شماره 1- نحوه‌ ارائه‌ صورت های‌ مالی‌

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله استاندارد حسابداری‌ شماره 1- نحوه‌ ارائه‌ صورت های‌ مالی‌, مقاله در مورد تحقیق مقاله استاندارد حسابداری‌ شماره 1- نحوه‌ ارائه‌ صورت های‌ مالی‌, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله استاندارد حسابداری‌ شماره 1- نحوه‌ ارائه‌ صورت های‌ مالی‌, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله استاندارد حسابداری‌ شماره 1- نحوه‌ ارائه‌ صورت های‌ مالی‌, تحقیق درباره تحقیق مقاله استاندارد حسابداری‌ شماره 1- نحوه‌ ارائه‌ صورت های‌ مالی‌, مقاله درباره تحقیق مقاله استاندارد حسابداری‌ شماره 1- نحوه‌ ارائه‌ صورت های‌ مالی‌, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله استاندارد حسابداری‌ شماره 1- نحوه‌ ارائه‌ صورت های‌ مالی‌, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله استاندارد حسابداری‌ شماره 1- نحوه‌ ارائه‌ صورت های‌ مالی‌
امتیاز کاربران: 

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول