کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

تحقیق مقاله نرم افزار کنترل یکپارچه

مشخص نشده
مشخص نشده
14
مشخص نشده
105 KB
19278
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله نرم افزار کنترل یکپارچه

  شرح ترتیب قرار گرفتن ابزار نرم افزار کنترل یکپارچه

  شامل :

  1-   ترتیب قرار گرفتن ابزار کنترل یکپارچه

  1-1   انتخاب واحدهایی از یک نوع

  2-1   تعیین اطلاعات AGC برای یک نوع واحد

  3-1   تعیین اطلاعات AVC برای یک نوع واحد

  4-1   ذخیره نمودن اطلاعات تعیین شده

  5-1   تعیین اطلاعات پارامترهای بهره برداری

  6-1   کپی و برچسب از ترتیب اطلاعات AGC – AVC

  7-1   انتقال اطلاعات تعریف شده به کامپیوتر کنترل یکپارچه

  1-   ترتیب قرار گرفتن ابزار کنترل یکپارچه

  این نرم افزار در مسیر راهنمایی کنترل یکپارچه ذخیره شده و برای تعیین منحنی راندمان . منحنی های جریان مناطق لرزش و منحنی نسبت P/Q هرواحد و پارامترهای بهره برداری استفاده میگردد.

  10 نوع مختلف از واحدهای تولیدی 10 DIFFERENT  TYPY  OF  GENERTION  UNITS                     

  واحدهای در دسترس می توانند در صورت لزوم در ده نوع مختلف مجزا شوند ( حداکثر 15 واحد )

  بطور مثال واحدهای 1-2-3 -7-8-9میتوانند متعلق به گروه 1 باشند و واحدهای 4-5-6-10-11-12-13-14 وابسته به گروه2 میباشند . واحدهایی که متعلق به یک گروه هستند از اطلاعات عمومی جهت راندمان مناطق لرزشی و منحنی نسبت قدرت تولید شده به آب خروجی و محدودیت ها استفاده  میکنند .

  بدین معنی که 10 نوع واحد مختلف می تواند وجود داشته باشد که هرنوع واحد تولید تعین شده مجزا و ولتاژ تعین شده خودش را دارد .

  تعیین کنترل اتوماتیک تولید و ولتاژ برای هرنوع واحد

   AGC/AVC    DIFINTION FOR  ONE  UNIT  TYPE

  اطلاعات می تواند به راحتی با استفاده از جدول و یا اطلاعات وارد شده با استفاده از فایل های متن وارد شود برای هرنوع واحد امکان تعین جداول بمنظور کنترل اتوماتیک تولید مگاوات و ولتاژ وجود دارد .

   

  تعیین تولید توان اکتیو اتوماتیک                                          AGC(ACTIVE POWER ) DIFINITION

  این امکان وجود دارد که منحنی تولید اتوماتیک توان اکتیو برای 25 ارتفاع متغیر دریاچه تعیین گردد . برای هر ارتفاع امکان تعیین حداقل تولیدتوان اکتیو و حداکثرتوان اکتیو برای 25 ارتفاع متغیر دریاچه تعین گردد .

  برای هرارتفاع امکان تعین حداقل تولید توان اکتیو و حداکثر توان اکتیو و منحنی راندمان و جریان آب وجود دارد برای تعیین مقادیر اطلاعات تعیین شده بین دو ارتفاع مختلف نرم افزار کنترل یکپارچه از یک الحاق خطی استفاده میکند .

   

  تعیین کنترل ولتاژ اتوماتیک                                            AVC(REACTIVE POWER ) DIFINITION

  امکان تعین کنترل اتوماتیک ولتاژ عملی بین 95%   100%  و 105% ولتاژ نامی وجود دارد البته با توجه به راندمان ماشین . نرم افزار با فایل  CONFIG- TOOL- EXE استارت و مراحل بعدی چگونگی تعیین اطلاعات کنترل اتوماتیک توان اکتیو – راکتیو ( ولتاژ) را شرح میدهد.

   

  SELECT UNITS FOR ONE UNIT  TYPE1-1 انتخاب واحدها برای یک نوع واحد                                 

  1- انتخاب صفحه مربوطه به نوع واحد تعیین شده

  2- یک نوع از واحدهای تولید کننده را انتخاب نمائید

  3- واحدهایی که متعلق به گروه انتخاب شده هستند علامت بزنید

  2-1 تعیین اطلاعات کنترل اتوماتیک تولید برای یک نوع واحد

  1-2 DIFINITION  OF  AGC  DATE FOR ONE  UNIT TYPE

  1- صفحه کنترل اتوماتیک تولید تعیین شده را انتخاب کنید

  2- یکی از 25 ارتفاع تعیین شده را انتخاب کنید0

  3- ارتفاع آب را به متر وارد نمائید

  4- حداقل توان اکتیو را وارد نمائید

  5- حداکثر توان اکتیو را وارد نمائید

  6- از طریق جدول توان اکتیو پارامترهای توان اکتیو – راندمان جریان آب مناطق لرزش را وارد نمائید

  از طریق آیتم شماره جدول میتواند زیر بار قرار گیرد   7-

  AGC IMPORT CURVE واستفاده از تابع   FILEبعنوان یک فایل متن با منوی

  8- آیتم های 2 تا 6 و 7 تکرارگردد تا همه ارتفاع  های لازم تعیین گردند با پایین ترین ارتفاع شروع کنید به آیتم شماره  2 توجه شود و افزایش ارتفاع را ادامه دهید لازم نیست که برای تمام ارتفاع های 25 گانه تنضیمات تعیین گردد . برای تعیین بقیه تنظیمات سطوح ارتفاعات با آیتم  1شروع و ادامه دهید.

   تذکر : اطلاعات تعیین شده فقط برای انتخاب یک نوع واحد معتبر است

  تذکر : اطلاعات نعین شده فقط برای انتخاب یک نوع واحد معتبر است یه آیتم 1-1 توجه شود  چنانچه بیشتراز یک نوع واحد وجود دارد از آیتم 1-1 برای تعیین واحدهای در دسترس نوع دیگر اقدام نمائید . این امکان وجود دارد که 25 ردیف برای خروجی توان اکتیو – راندمان – جریان آب و مناطق لرزش تعیین کنید همچنین امکان تعیین حداکثر 5 منطقه لرزش وجود دارد .

  درردیف یک مقدار توان اکتیو خروجی از حداقل شروع میشود تا حداکثر لزومی ندارد برای هر 25 ردیف مشخصات تعریف گردد ولی ردیف هایی که تعریف میشوند باید به ترتیب از شماره1 شروع شوند و ادامه پیدا کنند .

   

  IMPORT  AGC  CURVEوارد نمودن منحنی کنترل اتوماتیک تولید                                                         

  همچنین میتوان جدول را بعنوان یک فایل متن بارگذاری نمود از طریق فایل MENU و استفاده از تابع  

   IMPORT  AGC  CURVE   تابع ورودی در دسترس خواهد بود    

  اگر صفحه تعین AGCانتخاب شده باشد ( قسمت 2-1 آیتم 1 را توجه نمائید )

  فایل با KEY WORDS    ارتفاع آب دریاچه -  حداقل قدرت – حداکثر قدرت برای تعیین پارامترهای اساسی شروع میگردد .

   جدول با KAYWORDS(BEGINTABLE) شروع میگردد و شامل 25 ردیف مجزا در 4 ستون بشرح ذیل میباشد

  1-راندمان

  2-توان خروجی

  3- جریان آب

  4- منطقه لرزش (B=BEGIN    E= END   X=NO  ZONE)

  در فایل متن ستون ها با استفاده از علامت جدول بند (TAB  KEY) مجزا شده اند منحنی های تعریف شده راندمان و جریان خروجی آب را می توان بوسیله نرم افزاری که شامل مناطق لرزش (قرمز) و محدوده های تولید (خاکستری ) نشان داد.

   

  TYPE

  3-1 تعیین اطلاعات کنترل اتوماتیک ولتاژ برای یک نوع واحد

   

  1- صفحه کنترل اتوماتیک ولتاژ را انتخاب کنید .

  2- ولتاژ مورد نظر را انتخاب کنید

  الف 95% ولتاژ نامی

  ب- 100% ولتاژ نامی

  ج- 105%  ولتاژ نامی

  3- قدرت مربوطه را در APPARENT POWER (s) وارد نمائید .

  4- جدول P/Q را تعین نمائید

  5- جدول شماره4 میتواند همچنان بازدهی شود مثل یک فایل متن با منو استفاده از تابع IMPORT CURVE  AGC

   

   

   

  محور عمودی توان اکتیو را از صفر درصد تا صددرصد تعین میکند و جدول افقی میزان توان راکتیو در حالت فوق تحریک سمت راست و در حالت زیر تحریک سمت چپ زا نشان میدهد . تمام نقاط تعین شده بصورت درصد وارد شده

   (-1 .0 <0. 0 <1.0) و در ارتباط با میزان تولید ژنراتور

  تذکر: اطلاعات تعریف شده فقط در مورد واحدهای انتخاب شده از یک نوع مورد استفاده قرار میگیرد به آیتم 1-1 توجه شود و چنانچه بیش از یک نوع واحد وجود داشته باشد سپس مراحل از آیتم 1-1 و انتخاب واحدهای دیگر ادامه دهید .

  وارد نمودن منحنی A.VC                                                                              IMPORT     AVC   CURVE

   

  جدول همچنان میتواند مثل یک فایل متن باردهی شود با فایل منو و استفاده از تابع منحنی ورودی AVC

  تابع ورودی اگر صفحه تعین ARC انتخاب شده باشد در دسترس میباشد  قسمت 3-1 مرحله1 توجه شود

  فایل با KEY WORD  APP  POWER جهت تعین مقدار توان آشکار شده شروع میگردد .

  جدول با KAY WORD  BEGIN  TABLE شروع میگردد و شامل 21 ردیف مجزا در سه ستون میباشد .

  1- فاکتور توان اکتیو 00-1.0

  2- فاکتور توان راکتیو در حالت فوق تحریک 00 -  10

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله نرم افزار کنترل یکپارچه

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله نرم افزار کنترل یکپارچه, مقاله در مورد تحقیق مقاله نرم افزار کنترل یکپارچه, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله نرم افزار کنترل یکپارچه, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله نرم افزار کنترل یکپارچه, تحقیق درباره تحقیق مقاله نرم افزار کنترل یکپارچه, مقاله درباره تحقیق مقاله نرم افزار کنترل یکپارچه, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله نرم افزار کنترل یکپارچه, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله نرم افزار کنترل یکپارچه
امتیاز کاربران: 

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول