تحقیق مقاله رایگان گروه های خونی حیوانات

تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: word کد فایل: 14478
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: دامپزشکی
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان گروه های خونی حیوانات

  سگها حداقل یازده سیستم گروه خونی دارند که عبارتند از: M, L, K, F, D, C, B, Tr, A و N اما فقط یکی از آنها یعنی سیستم A قدرت کافی دارد و از نظر درمانگاهی حائز اهمیت است، حدود 60 درصد سگها دارای گروه خونی A هستند. سیستم Tr و پادگن محلول نظیر r در گوسفند با سیستمO در خوک معادل میباشد

   

   
  گروه های خونی گربه 
  در گربه فقط یک سیستم گروه خونی عمده گزارش گردیده است و آن AB میباشد ولی ممکن است گربه ها دارای گروه خونی B, A و یا A B باشند. گروه خونی 9575 درصد گربه ها A و 255 درصد آنها B و گروه خونی AB کمتر از یک درصد گزارش شده است. پادگن A در لنفوسیتهای گربه دیده شده است. ضمناً تزریق یک میلی لیتر از خون گربه های با گروه خونی A به گربه های با گروه خونی B موجب شوک، کاهش فشار خون، قطع اعمال تنفسی و توقف حرکات قلب در ظرف چند دقیقه میگردد.

   

   

  گروه های خونی گاو
  گاوها دارای یازده سیستم گروه خونی میباشند که با حروف Z, T, S, M, L, J, F, C, B, A و R نمایش داده میشوند و از بین آنها دو سیستم B و J واجد اهمیت بیشتری هستند. سیستم گروه خونیBدر گاوها از کلیه سیستمهای شناخته شده پیچیده تر است. به طوری که دراین سیستم 60 پادگن مختلف برآورد شده است که این پادگنها به صورت دسته های کوچکتری به شکل فنوگروپ به ارث میرسند. با وجود این پیچیدگی تقریباً غیر ممکن است که خون یک گاو دهنده کاملاً مشابه خون گاو گیرنده باشد.
  پیچیدگی سیستم B طوری است که در هر گاو به قدر کفایت ترکیب پادگنی متفاوت وجود دارد که بتوان به وسیله آن هر یک از گاوان را مشخص ساخت. طبعاً چنین سیستمی روش ایده آلی برای شناسایی هر یک از دامهای گله بشمار میرود و بسیاری از مراکز دامپروری برای کنترل اصالت گاوهای خریداری شده از آن استفاده میکنند.
   
  پادگن J لیپیدی است که به طور آزاد در مایعات بدن گاو وجود دارد و به طور غیر فعال (Passive) مجذوب گلبولهای قرمز گردیده و به آن متصل میشود، لذا پادگن j نمیتواند پادگن حقیقی گلبول قرمز باشد و بدین جهت در خون گوساله های نوزاد وجود ندارد. این پادگن در ظرف 6 ماه پیش از تولد جذب گلبولهای قرمز گوساله شده و در خون دیده نمیشود. گاوهای واجد پادگن J (J مثبت) دو نوع میباشند، برخی از آنها پادگن J در عیار بالا دارند به طوری که میتوان در سطح گلبولها و سرم آنها را تشخیص داد و برخی دیگر برعکس این حالت هستند. گاوان واجد J منفی ممکن است در سرمشان پادتن ضد J موجود باشد که عیار این پادگن برحسب فصول سال متغیر بوده به طوری که در تابستان و پاییز به حداکثر خود میرسد.
   
  با توجه به موارد بالا میتوان چنین نتیجه گرفت که به واسطه وجود گاوان j مثبت و j منفی انتقال خون از گروه اول به گروه دوم ممکن است موجب واکنش شدید گردد حتی اگر فبلاً گاوان گیرنده نسبت به پادگن دهنده حساس نشده باشند. بیماری همولیتیک در گوساله های نوزاد نادر است ولی پس از واکسیناسیون بر ضد آناپلاسموز و یا بابزیوز ممکن است ایجاد شود زیرا این واکسنها را از خون گوساله های آلوده تهیه مینمایند. بدین صورت که واکسن آناپلاسموز را از راه مخلوط کرده مقدار زیادی خون گوساله های مبتلا تولید میکنند. 
   
  در این روش پس از مخلوط کردن خونها، مخلوط خون را خشک و منجمد مینماید و هنگام مصرف با مواد دیر جذب (ادجونت) مخلوط کنند و اما واکسن ضد بابزیوز نیز عبارت است از خون نسبتاً تازه گوساله‌های آلوده.

   

   گروه های خونی خوک
   
  خوک پانزده سیستم گروه خونی از A تا O دارد که مهمترین آنها گروه خونی A است. این گروه خونی دارای دو آلل A و O بوده که به وسیله ژن S کنترل می گردند.
  بیماری همولیتیک در توله خوکها در اثر تزریق واکسن ضد طاعون خوک که حاوی خون خوک بودهایجاد میگردد. این واکسن شامل خون ویروسی است که به منظور غیر فعال ساختن آن رنگ کریستال ویوله به آن میافزایند. حساس ساختن ماده خوکها به وسیله این واکسن گاهی موجب بروز بیماری همولیتیک در نوزادان آنها می گردد، لازم به ذکر است که نژاد در این زمینه بی تأثیر نیست چرا که نژاد توله خوک های اسکس و وسکس بیشتر دچار این بیماری می گردند.
   
  گروه خونی گوسفندان

   

   

  گوسفندان دارای هفت نوع گروه خونی میباشند که با حروف R, M, D, C, B, A و X نشان داده می شود

  اسبها دارای هفت سیستم گروه خونی هستند که با حروف Q, P, R, D, C, A و U نمایش داده میشوند

  سگها حداقل یازده سیستم گروه خونی دارند که عبارتند از: M, L, K, F, D, C, B, Tr, A و N اما فقط یکی از آنها یعنی سیستم A قدرت کافی دارد و از نظر درمانگاهی حائز اهمیت است، حدود 60 درصدسگها دارای گروه خونی A هستند .

  در گربه فقط یک سیستم گروه خونی عمده گزارش گردیده است و آن AB میباشد ولی ممکن است گربه ها دارای گروه خونی B, A و یا A B باشند. گروه خونی 9575 درصد گربه ها A و 255 درصد آنها B و گروه خونی AB کمتر از یک درصد گزارش شده است.

  گاوها دارای یازده سیستم گروه خونی میباشند که با حروف Z, T, S, M, L, J, F, C, B, A و R نمایش داده میشوند و از بین آنها دو سیستم B و J واجد اهمیت بیشتری هستند. سیستم گروه خونیBدر گاوها از کلیه سیستمهای شناخته شده پیچیده تر است. 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان گروه های خونی حیوانات

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان گروه های خونی حیوانات , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان گروه های خونی حیوانات , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان گروه های خونی حیوانات , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان گروه های خونی حیوانات , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان گروه های خونی حیوانات , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان گروه های خونی حیوانات , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان گروه های خونی حیوانات , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان گروه های خونی حیوانات , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان گروه های خونی حیوانات
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت