تحقیق مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار ها طلاق در ایران

تعداد صفحات: 44 فرمت فایل: word کد فایل: 14735
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: آمار
قیمت قدیم:۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار ها طلاق در ایران

  چکیده

  یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق[1] می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی  شهرستان داراب)می باشد.  چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه های جامعه شناسی خانواده و انحرافات اجتماعی  می باشد که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد.  و تکنیک و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است. 

            در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از کل افرادی که در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری  مراجعه کرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوری شد که کل این افراد 150نفر می باشند که 115 نفر از آنها زن و 35 نفر دیگر مرد می باشند.متغیر وابسته تحقیق میزان گرایش به طلاق مباشدکه به صورت یک طیف در پرسشنامه آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که ابتدا در قسمت آمار توصیفی ، ویژگیهای جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان توصیف وتشریح شده است و در قسمت آمار استنباطی با توجه به سطح اندازه گیری متغیرهای مستقل که 20 متغیر می باشد از رگرسیون دو متغیره، چند متغیره، تحلیل واریانس، آزمون تی(‏(T– test و آزمون اف test)- F ) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهند که :

            در تحلیل رگرسیون دو متغیره، متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سن زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج زن با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقیمی دارند و متغیرهای میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگی مشترک، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و معکوس دارند.

  همچنین متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش مردان به طلاق رابطه معنادار ومعکوس دارند.  در بررسی تفاوت میانگین ها، تفاوت معناداری بین میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خویشاوندی با همسر، محل تولد زن، چند زنی بودن همسر ، علت اصلی طلاق و شیوه آشنایی دیده می شود.و برای مردان فقط رابطه خویشاوندی معنادار می باشد..

            در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترک توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کنند و در معادله پیش بینی گرایش به طلاق مردان سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی کنند.

   

  واژگان کلیدی

   

  طلاق،گرایش به طلاق،آسیبهای اجتماعی، آسیب شناسی خانواده ، آمارهای طلاق

  مقدمه

  خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی،  پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب  می شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، 1376: 29).

  در واقع خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می دهد و طی قرن های متمادی به عنوان پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است. از همین روست که تشکیل خانواده در همه ادیان بویژه دین مقدس اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از آن بعنوان کانون آسایش و آرامش نام برده شده است (ولی زاده، 1378: 20).

  به طور کلی خانواده به وسیله یک رابطه قانونی بین زن ومرد که ازدواج نام دارد شکل می گیرد،اما این رابطه قانونی به سه شکل ممکن است از هم گسیخته شود که عبارتند از :

  فسخ ازدواج؛

   مرگ یکی از زوجین؛

  انحلال خانواده و از بین رفتن پیوند زناشوئی بوسیله طلاق زوجین؛ (Shryock,1975:333).

  از آنجایی که فسخ ازدواج با دلایل مشخص می باشد و مرگ افراد هم یک امر طبیعی است این دو مورد هر چند باعث بروز مشکلاتی در خانواده می شوند ولی طلاق به دلیل خصوصیاتی که داردبیشتر ذهن خانواده ها و اندیشمندانرا به خود جلب کرده است.

  " طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهائی از زناشوئی استَ (عمید، 1369: 894).

  همچنین طلاق را آخرین راه انحلال قانونی ازدواج می دانند که شوهر و زن بوسیله حکم قانونی از هم جدا می شوند(Shryock,1975:333).

        از آنجا که یکی از عوامل مهم از هم گیسختگی مهمترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه یعنی خانواده،  طلاق می باشد، بررسی طلاق و بویژه عواملی که منجر به این امر  می شوند خود به خود ضرورت پیدا می کند. همچنین بررسی عواملی که باعث گرایش زوجین به طلاق می شود بخاطر پیامدهایی که در پی دارد بیشتر حائز اهمیت است. بنابراین اهمیت موضوع طلاق را با در نظر گرفتن عواقب و آسیبهای آن می توان مطرح کرد،  آسیبهای طلاق می تواند به صورت اعتیاد، بزهکاری، جرم و جنایت،  خودکشی و… باشد(دانش، 1370: 32).

  از طرف دیگر در عصر ما و بخصوص سالهای اخیر بیش از دوران دیگر آمارهای طلاق بالا رفته و به تبع آن آمار وارقام جرم وجنایتهای ناشی از آن نیز زیاد شده است بطوری که آمار طلاق در جوامع غربی و بویژه در آمریکا حدود 54 درصد می باشد، یعنی اینکه از هر 100 ازدواج 54 مورد به طلاق منجر می شود. در صورتی که این درصدها درسال 1964 حدود 36 درصد بوده است درصد بوده است[2](Weeks,1992:315-316).

  در ایران نیز آمارها نشان میدهند که درصد طلاق سال 80 نسبت به سال79، 14 درصد رشد داشته است(به جدول ونمودار شماره 1 و ضمائم مراجعه شود) که این افزایش ناگهانی برای جامعه ایران به عنوان یک زنگ خطر می باشد که نباید ساده انگارانه از آن گذشت، بلکه باید با جدیت به دنبال ریشه های این مسأله بود.  

            هدف اصلی از انجام این تحقیق[3] بررسی علل و عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان داراب[4]می باشد.

  _(نمودار در فایل اصلی موجود است)

  آمارهای طلاق کل کشور از سال 75 تا 81

   

  جدول شماره 1: نسبت های طلاق به ازدواج کل کشور، استان فارس وشهرستان داراب بین سالهای 1379 -1348[5]

   

  (جدول در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار ها طلاق در ایران

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  الف) منابع فارسی

  احمدی، حبیب (1377). نظریه های انحرافات اجتماعی. شیراز: انتشارات زر.

   اسکیدمور، ویلیام (1372). تفکر نظری در جامعه شناسی. ترجمه علی محمد حاضری و دیگران، تهران : نشر مفید.

  ترنر، جاناتان. اچ (1372). ساخت نظریه جامعه شناختی. ترجمه عبدالعلی لهسائی زاده‌، شیراز: انتشارات نوید.

  تقوی، نعمت ا… (1378). مبانی جمعیت شناسی. تبریز: نشر جامعه پژوه، نشردانیال.

  توسلی، غلامعباس (1373). نظریه های جامعه شناسی. تهران: انتشارات سمت.

  چلبی، مسعود (1373). “تحلیل شبکه در جامعه شناسی”. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 5 و6.

  چلبی، مسعود (1380). “ نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان ( با تکیه برنظم خانواده )” . پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 29و30.

  حیدرزاده، محمد رضا(1370). “ طلاق پایان راه یک زندگی”. ماهنامه کهکشان، شماره 10، صفحات 30 تا 35.

  دانش، کتایون ، سیما سعیدی قوی اندام و فریبا خاکی فیروز (1370). “ علل و عوامل مؤثر طلاق در شهر تهران” . پیک ماما، دوره ششم و هفتم، شماره های اول تا سوم ، صفحات 30 تا 34.

  دواس، دی، ای (1376). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشرنی.

  رحم دل، عزت اله (1379). “آمارهای ازدواج و طلاق ثبت شده در کشور بین سال های 1371 تا 1378”،  فصلنامه جمعیت، سال هشتم، شماره 33 و 34، صفحات 22 تا72.

  رحیمی، حسین(1379). “ بررسی عوامل طلاق در استان خراسان”. فصلنامه جمعیت، سال هشتم، شماره 33و 34، صفحات 100 تا 112.

  رفیع پور، فرامرز(1372). سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی. تهران: مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.

  رفیع پور، فرامرز (1372). کند و کاوها و پنداشتها. تهران: شرکت سهامی انتشار.

  ریتزر، جورج (1374). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.

  ساروخانی، باقر(1376). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: مرکز مطالعات علمی و فرهنگی، جلد اول.

  ساروخانی، باقر(1376).  طلاق، پژوهش در شناخت واقعیت و عوامل آن، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس (80-1360). آمار نامه استان فارس. شیراز: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، معاونت آمار و اطلاعات.

  ساعی، علی (1377). آمار در علوم اجتماعی. تهران: مؤسسه نشر جهان.

  سرمد، زهره و دیگران (1379). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

  سگالن، مارتین (1370). جامعه شناسی تاریخی خانواده. ترجمه حمید الیاسی، تهران: نشر مرکز.

  سیف، سوسن (1368). تئوری رشد خانواده. تهران: انتشارات الزهرا.

  سیف اللهی ننه کران، حجت ا… (1372). “بررسی علتهای طلاق: کاربرد روش تجزیه عاملی ارتباط ها”.  نامه علوم اجتماعی، شماره 3 ، صفحات 141 تا 152.

  صالح صدق پور، بهرام (1377)، “ بررسی عواملی که منجر به اختلاف خانوادگی و طلاق می شود”.  اصلاح و تربیت، دوره چهارم، شماره 39، صفحات 26 تا30.

  صدق آمیز، خدیجه (1376). بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی در شهر شیراز. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز: بخش جامعه شناسی.

  عمید، حسن(1369). فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیر کبیر.

  فرجاد، محمدحسین(1372). آسیب شناسی اجتماعی. خانواده و طلاق، تهران: انتشارات منصوری.

  کرلینجر، فرد. ان (1376). مبانی پژوهش در علوم رفتاری . ترجمه حسن پاشا شریفی وجعفر نجفی زند، تهران: مؤسسه انتشارات آوای نور، جلد دوم.

  گود، ویلیام (1352). خانواده و جامعه. ترجمه ویدا صالحی ، تهران: بنگاه ترجمه ونشر.

  گیدنز، آنتونی (1379). جامعه شناسی. ترجمه منوچهرصبوری، تهران: نشر نی.

  مرکز آمار ایران(80-1351). سالنامه آماری کشور. تهران: انتشارات مرکز آمار ایران.

  مرکز آمار ایران(1376). سرشماری نفوس و مسکن 1375: نتایج تفصیلی کل کشور. تهران: انتشارات مرکز آمار ایران.

  مساواتی آذر، مجید(1375). “خانواده های مهاجر روستایی و زمینه های طلاق”. فصلنامه جمعیت ، سال پنجم. شماره 15و16، صفحات 40 تا 49.

  منصورفر، کریم(1376). روشهای آماری. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.

  مور، استفن (1376). دیباچه ای بر جامعه شناسی. ترجمه مرتضی ثابت فر، تهران : انتشارات ققنوس.

  میشل، آندره (1354). جامعه شناسی خانواده و ازدواج. تهران: دانشکده علوم اجتماعی وتعاون.

  نوروسیس، ماریا. جی(1378). کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها با SPSS 8.0. ترجمه اکبر فتوحی و فریبا اصغری، تهران: کانون نشر علوم.

  والچاک، ایوت و شیلا برنز(1366). طلاق از دید فرزند. ترجمه فرزانه طاهری، تهران : نشر مرکز.

  ولی زاده، علی (1378). “پیوندها سست می شود وقتی ارزشها در روابط خانوادگی رنگ ببازد”.  ثبت، دوره 11، شماره مسلسل 88، صفحات 20 تا 22.

   

  ب) منابع انگلیسی

   

  1- Aghajanian, Akbar And Ali Asghar Moghadas(1998) .”Correlates and Conseqences of Divorce In An Iranian City”, Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 28, 53-71.

  2- Amato, Paul, R. And Stacy, J. Rogers (1997). “A Longitudinal Study of Marital Problems And Subsequent Divorce”, Journal of Marriage And the Family. Vol. 59, 612-624.

  3- Blood. Robert (1969). Marriage. New ‌‌‌York: Free Press.

  4- Bryman, Alan And Duncan Cromer(1999). .uontitative Data Analysis With SPSS Release & For Windows. New Yourk: Routledge.

  5- Edward, J.N, And Th.D. Fuller, S. Sermsrio (1992). “Female Employment And Marital Instability: Evidence From Thailand”, Journal of Marriage And the Family. Vol. 54, No. 1, 59-68.

  6- Gage-Brandon, Anastasia (1992). ”The Polygyny-Divorce Relationship: A Case Study of Nigeria”, Journal of Marriage And The Family. Vol. 54, 285-292.

  7- Good, Willam, J. (1965). Women In Divorce. New York: Free Press.

  8- Nock, S. L. (1987). Sociology of The Family. New Jersey, Prentice Hall INC, Oppong, Christin.

  9- Klein, David M. And James M. White (1996). Family Theories: An Introduction.

  10- Krishnan, Vijaya (1998).” Premarital Cohabitation And Marital     Disruption”, Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 28, 157-169.

  11-  Myers, D. G. (1993). Social Psychology, New York, Mcgraw-Hill.

  12- Neuman, W. Lawrence (1997). Social Research Methods. United States: Viacom Company, New York: Routledge

  13- Shryock, Henry, S. And Jocobs. Siegel And Associates (1975). The Methods And Materials of Demography. Academic Press, INC.

  14- South, S. And G. Spitze (1994). “Housework in Marital And Nonmarital Households”, American Sociological Review, Vol. 59, 327-347.

  15- South, S. And K. M. Lioyd (1995). “Spousal Alternatives And Marital Dissolution”, Amercan sociological Review, Vol. 60, 21-35.

  16- Stack, Steven And Elena Bandowski (1994). “ Divorce And Drinking: An Analysis of Russian Data”, Journal of Marriage And The Family, Vol. 56, 805-812.

  17- Weeks, John R (1992). Population: An Introduction To Concepts And Issues. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, Inc.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار ها طلاق در ایران, مقاله در مورد تحقیق مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار ها طلاق در ایران, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار ها طلاق در ایران, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار ها طلاق در ایران, تحقیق درباره تحقیق مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار ها طلاق در ایران, مقاله درباره تحقیق مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار ها طلاق در ایران, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار ها طلاق در ایران, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار ها طلاق در ایران, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار ها طلاق در ایران
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت