تحقیق مقاله رایگان روش محاسبه بار الکترون

تعداد صفحات: 1 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 17970
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی شیمی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان روش محاسبه بار الکترون

  نخستین اندازه گیری دقیق بار الکترون توسط رابرت میلیکان در سال 1909 صورت گرفت.الکترونها از اثر پرتو مولکولهایی که از هوا ترکیب یافته است تولید میشوند.قطره های بسیار کوچکی از روغن الکترونها را در بر میگیرند و بار الکتریکی بدست می آورند.این قطره های روغن بین 2 صفحه افقی فرو مینشینندو جرم یک قطره بخصوص از اندازه گیری سرعت سقوط آن معین میشود.وقتی 2 صفحه مذکور باردار باشند سرعت سقوط تغییر میکند زیرا قطره باردار منفی به صفحه بالایی که مثبت است جذب میشود.میزان بار صفحه ها را میتوان طوری میزان کرد که قطره معلق بماند.در این صورت میتوان از روی جرم قطره و بار میزان شده صفحات ،بار قطره را محاسبه کرد.بار همه قطره ها مضرب صحیحی از یک مقدار معین است که به عنوان بار یک تک الکترون پذیرفته شده است.جوزف تامسون مقدار q/m را برای الکترون از بررسی انحرافهای پرتوهای کاتدی در میدان های الکتریکی و مغناطیسی معین کرد.او شعاع انحنای انحرافی را که بر اثر شدت میدان مغنا طیسی معین ایجاد شده بود اندازه گیری کرد.سپس شدت میدان الکتریکی لازم برای توازن با میدان مغناطیسی را معین کرد بطوری که انحراف مؤثری دیده نمیشد.او از روی این اندازه گیری ها مقدار q/m را محاسبه کرد .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان روش محاسبه بار الکترون

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان روش محاسبه بار الکترون , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان روش محاسبه بار الکترون , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش محاسبه بار الکترون , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش محاسبه بار الکترون , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان روش محاسبه بار الکترون , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان روش محاسبه بار الکترون , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش محاسبه بار الکترون , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش محاسبه بار الکترون , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان روش محاسبه بار الکترون
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت