تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه ادبی

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 18953
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: ادبیات فارسی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه ادبی

  تشبیه :

  نشان دادن همانندی بین دو یا چند پدیده است .هرتشبیهی در اصل 4رکن و پایه دارد:
  ارکان تشبیه : مشبّه و مشبّهٌ به – ادات تشبیه – وجه تشبیه
  مثال:
  بلم آرام چون قویی سبکبال // به نرمی بر سر کارون همی رفت
  بلم=: مشبّه / چون= ادات تشبیه / قویی سبکبال = مشبّهٌ به / نرم و آرام پیش رفتن = وجه تشبیه
   

  تشبیه انواع مختلف دارد:
  تشبیه بلیغ : دو رکن ادات تشبیه و وجه تشبیه حذف می شود .
  تشبیح بلیغ اسنادی : مشبّه و مشبّه به با کسره به هم اضافه نشده اند : علم ، نور است – قدش ، سرو است تشبیه بلیغ اضافی : مشبّه و مشبّه به با کسره به هم اضافه شده اند : نورِعلم – درختِ دوستی – قدِ سرو .


  استعاره :

   به کار بردن کلمه در غیر معنی اصلی .
  استعاره مصرحه : تشبیه بلیغی است که مشبّه آن حذف شده باشد .
  تشبیه ادعای همانندی دو پدیده است ولی استعاره ادعای یکسانیِ آنها است .
  مثال:
  سبک تیغ تیز از میا ن برکشید // بر شیر بیدار دل بر درید
  شیر بیدار دل استعاره برای سهراب است
  بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد// بهار عارضش خطّی به خون ارغوان دارد
  بت استعاره برای یار زیبای شاعر است
   

   مجاز :

   به کار بردن واژه در غیر معنی اصلی آن است به شرط آن که نشانه ای ، را به معنی غیر اصلی راهنمائی کند که این نشانه را قرینه می گویند .
  هر استعاره ای ، مجاز است و علاقه آن ، شباهت است .
  پیوند و تناسبی که معنی حقیقی و مجازی را به هم مربوط می سازد علاقه نامیده می شود .
  مثال:
  طاقت سر بریدنم باشد// وز حبیبم سر ِ بریدن نیست
  سر در مصراع اول معنی حقیقی دارد ولی در مصراع دوم مجاز است و به معنی اندیشه و تصمیم و قصد به کار رفته است.
  کلام تو گیاه را بارور می کند و از نَفَسَت گل می روید
  ( نَفَس ، مجاز برای سخن است)

  کنایه :

  سخنی که دارای یک معنی ظاهری و نزدیک به ذهن و یک معنی باطنی و دور از ذهن باشد و منظور، معنی باطنی و دور از ذهن باشد کنایه است .
  مثال:
  نرفتم به محرومی از هیچ کوی // چرا ازدر حق شوم زرد روی
  زرد رویی کنایه از خجالت و شرمندگی است
  بیفشرد چون کوه پا بر زمین // بخایید دندان به دندان کین
  هردو مصراع ،کنایه از ابراز شدت خشم است

   

  ایهام

  ایهام یکی از پرکاربردترین صنایع در بدیع است و به این معنا است که کلمه ای دارای چندین معنی مختلف (حداقل دو معنی) باشد و همه ی این معانی هم درست به نظر برسد.

  مثال:
  ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است ----- ببین که در طلبت حال مردمان چون است
  حافظ
  مردم در مصراع دوم به دو معنی انسان و مردمک چشم به کار رفته است و در هر معنی با کلمات دیگر تناسب دارد:
  الف: در معنی انسان با نشستن و حال و طلب مربوط است.

  ب: در معنی مردمک با گریه و چشمم و خون و بدن مربوط است.
  به راستی که نه همبازی تو بودم من ------ تو شوخ دیده مگس بین که می کند بازی
  سعدی
  بازی به دو معنی بازی و شوخی کردن و باز (پرنده شکاری) بودن به کار رفته است و در هر معنی با کلمات دیگر رابطه دارد:
  الف: در معنی بازی و شوخی با همبازی و شوخی تناسب دارد.
  ب: در معنی باز (شاهین) بودن با مگس مربوط است.
  مثال های دیگر:
  ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم ----- ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما
  حافظ
  "مدام" هم به معنای "شراب" و هم به معنای "همیشه" است.
  امشب صدای تیشه از بیستون نیامد ----- شاید به خواب شیرین، فرهاد رفته باشد
  حزین لاهیچی
  "شیرین" هم اسم معشوق خسرو وهم به معنای "لذت بخش" است.

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه ادبی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه ادبی, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه ادبی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه ادبی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه ادبی, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه ادبی, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه ادبی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه ادبی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه ادبی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه ادبی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت