تحقیق مقاله رایگان ورزش و سلامتی کودکان

تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 19008
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تربیت بدنی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان ورزش و سلامتی کودکان

  ورزش و سلامتی کودکان

  ورزش منظم یکی از مهمترین راهکارهای کسب سلامتی برای بچه ها و بزرگسالان استفعالیت بدنی، وزن مطلوب را حفظ می کند، طول استخوانها را افزایش می دهد و در نهایتاز خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی می کاهد. پزشکان باید موقعیت وزنی کودکانونیز میزان فعالیت بدنی آنها را طی یک دوره پزشکی مداوم ارزیابی کنند. متخصصانموظفند با توصیه های ساده به بچه ها و خانواده ها زمینه را طوری فراهم کنند تا باحداقل صدمه، حداکثر نشاط و لذت حاصل شود. همه افراد به ورزش نیازمندند. معمولاًپزشکان با توجه به سن، موقعیت  فیزیکی، مراحل پیشرفت و میزان علاقه مراجعه کنندگانجوان و نوجوان مناسب ترین فعالیت بدنی را به آنها توصیه می کنند. نادیده گرفتنارتقاء سلامتی بین افراد جوان و خردسال به دو دلیل است: 1) تنبلی و سستی بینبزرگسالان بیش از کودکان است چون بچه ها به طور طبیعی و ناخود آگاه فعال هستند. 2خطر ابتلا به بیماریهایی مثل دیابت و بیماریهایی قلبی بین افراد بالغ بیشتر است. بههرحال، با توجه به بررسی های انجام شده ، کودکان و نوجوانان به طور کامل فعال و باتحرک نیستند. شایان ذکر است که باید بچه ها به ورزشهایی بپردازند که برای بهبودبیماریهای قلبی و نیزارتقاء سلامتی طولانی مدت مفید است. متاسفانه تقریباً بیش ازنیمی از آنها فعال نیستند. ضمناً، دخترها در خلال سن بلوغ و پس از آن کمتر از پسرهابه ورزش می پردازند . این روند حتی با آموزشهای پزشکی و ورزشی هم قابل درمان نیستتنها کمی بیش از یک دوم دانش آموزان دبستان و راهنمایی باید در کلاسهای ورزشیروزانه شرکت کنند. میزان اهمیت به ورزش بین دانش آموزان دبیرستانی نه تنها نبایدکاهش یابد بلکه باید افزوده شود

  چگونگی ورزش سلامتی کودکان را تامین می کند

  کنترلوزنارتباط بین فعالیت فیزیکی و چاقی در سنین چاقی درسنین پایین کاملاً مشخص نیست و مطالعات مربوط به آن هم نتایج ثابتی را در اختیارمتخصصان قرار نمی دهد. با این وجود، با افزایش وزن و تحرک و نیز کاهش مصرف کالری میتوان وزن را کاهش داد

  نگرانی افزایش وزن بین کودکان و نوجوانان کاملاً به جا و منطقی است. بچه های چاقدر معرض بیماریهای فشار خون، دیابت نوع دوم، نامنظمی هورمون رشد، مشکلات تنفسی واستخوان قرار دارند. این بیماران از فقدان اعتماد به نفس و روابط اجتماعی رنج میبرند

  رشد و نمو استخوان

  ورزش باعث تاثیرات ثابت در رشد و نمواستخوان می شود. فعالیت بدنی ، خطر ابتلا به پوکی استخوان را با افزایش غلظت موادمعدنی کاهش می دهد. تحقیقات انجام شده در مورد 40 پسر بالغ که به مدت 30 دقیقه و سهبار در هفته به ورزش می پرداختند حاکی از آن بود که، حجم استخوان کمر و پا، و غلظتمواد معدنی در بدن آنها دو برابر کسانی است که تحرک کمتری داشتند.نتیجه این تحقیقدر مورد 45 زن نابالغ هم مثبت بود. محققان معتقدند که میزان حجم استخوان حتی پس ازتوقف ورزش کاهش نمی یابد. آنها به این نتیجه رسیده اند که انجام حرکات ورزشی قبل ازسن بلوغ درصد شکستگی استخوان را پس از سن یائسگی تقلیل می دهد

  مراقبت ازقلب و رگهای خونی

  اغلب ، بیماریهای قلبی  عروقی در بزرگسالاننمایان می شود، با این وجود در سنین پایین هم ممکن است که با آنها مواجه شویمتحقیقات نشان می دهد که ورزشهای هوازی در جلوگیری از بیمارهای قلبی عروقی بزرگسالانبسیار موثر است، اما در مورد بچه ها هنوز نامشخص استسلامت فکری وذهنیبا توجه به آخرین شواهد، ورزش در بهبود افسردگی واضطراب بزرگسالان وکودکان بسیارموثر است . فعالیت بدنی یکی از راهکارهای مبارزه باهیجان روحی است. با توجه به برسی های انجام شده در مورد 220 بزرگسال مؤنث مضطرب ونگران، آن دسته از افرادی که در برنامه های ورزشی سخت شرکت می کنند کمتر از تنش هایفیزیکی و روحی رنج می برند

  برنامه ریزی

  مهمترین نکته برای پزشکان این است که به طور مثبت تمایل جوانانرا به ورزش زیاد کنند و نیز دریابند که هر فعالیت بدنی برای فرد خاصی مناسب استکودکان ناتوان نسبت به هم سن و سالان توانای خود کمتر با ورزش آشنایی دارند. جالباین که این افراد برای افزایش قدرت بدنی و تناسب اندام خود به ورزش بیشتری همنیازمندند بجزکودکان علیلی که درسازمانهای ملی و جهانی( مثل المپیک) فعالیت دارند،بقیه ازتحرک بدنی اندکی برخوردارند، بنابراین باید تک تک افراد، مدارس و مؤسساتمختلف نهایت سعی خود را بکنند تا روز به روزاین انگیزه مثبت را بین آنان افزایشدهند. پزشکان می توانند با تهیه فهرستی از فعالیتها، به میزان مصرف انرژی و تحرکبدنی بیماران پی ببرند. درضمن این روش به پزشکان کمک می کند تا ورزش هایی راپیشنهاد کنند که متناسب با سن، اندام، علاقه و موقعیت بدنی آنها باشد، معمولاًسوالات در رابطه با موارد زیر است

  آموزشهای بدنی که شامل کلاس های ورزشی مداوم و انواع فعالیتهاست

  ورزش های هوازی مثل دویدن، فوتیال و نیز فعالیتهای غیر هوازی مثل بیس بال

  ورزش های تفریحی و جسمانی دیگر مثل اسکیت، راهپیمایی و نیز فعالیتهای شدیدبدنی

  قابل توجه است که هیچ ورزشی به تنهایی برای سلامت جسمانی و روانی نوجوانان وکودکان مفید نیست. این نکته بسیار مهم است که با کمک اولیاء بتوانیم فعالیتهای بدنیرا انتخاب کنیم که با سن و توانایی فیزیکی بچه ها متناسب باشد. یکی از اهداف اصلیمتخصصان این است که بتوانند 30 دقیقه ورزش سبک و آرام را در اکثر روزهای هفته دانشآموزان بگنجانند. پیاده روی و پیمودن پله، باعث تناسب همه جانبه وسلامت روز افزونمی شود. انجام ورزشهای سنگین بین اکثریت افراد جامعه شایع است، و حتی کودکان نابالغهم می توانند با حداقل خطر و نیز هیچ گونه صدمه ای به استخوانها، عضلات و مفاصل ،نتایج خوب و مثبتی کسب کنند

  باید دقت کنیم که نظارت دقیق و همه جانبه هم در انجام حرکاتهای فیزیکی بسیار مهماست. بچه ها نباید اجسام سنگین بلند کنند، ضمناً باید تا رشد کامل اسکلت بدنشان ازپرتاب وزنه خودداری کنند

  گاهی اوقات پزشکان بچه ها را به انجام ورزشهایی وا می دارند که متناسب باتوانایی و میزان آسیب پذیری آنهاست. متخصصان به افراد مبتلا به بیماری ضعف رباط هاپیشنهاد می کنند تا بیشتر به شنا و دوچرخه سواری بپردازند و از ورزشهایی مثل بسکتبال که منجر به پیچ خوردگی می شود اجتناب کنند

  کاهش صدمات حین ورزش

  رعایت اصول ایمنی مهم ترین عامل به شمار می رود. بااین وجود حوادث ناگوار مربوط به ورزش بسیار شایع است. یکی از بررسی ها حاکی از آناست که 22 درصد از بچه های مدرسه ای طی انجام فعالیتهای بدنی مصدوم می شوند و اغلباین حوادث هم بسیار جدی است. با بکارگیری روشهای دقیق و حساب شده می توان از اینناراحتی ها جلوگیری کرد

  به عنوان مثال، اولیاء باید به طور کامل دریابند که آیا مکانهای ورزشی کاملاًنکات ایمنی را رعایت می کنند یا خیر. با وجود این که حفظ روحیه رقابت بین بچه هابسیار مهم و مثبت است، باید آنها را ازهل دادن یکدیگر به خصوص در مناطق خطرناک منعکنیم. شایان ذکر است که بچه ها هنگام احساس درد در بدنشان نباید ورزش کنند و نیزنباید با مصرف مسکن در این فعالیتها شرکت کنند. مربیان و اولیاء باید بدانند کهصدمات و آسیب های بدنی ممکن است در آینده به لنگی یا پس از افتادن به سائیدگی بازومنجر شود

  به منظور اطمینان بیشتر، کودکان و نوجوانان باید برای هر ورزشی از وسیله ایمنیمناسب آن استفاده کنند. مثلاً هنگام فوتبال کفش های مناسب بپوشند. استفاده از کلاهدوچرخه سواری هم یک الزام است، در ضمن، محیط های ورزشی باید عاری از زباله و گودالباشد

  یکی از مهمترین ، معمولی ترین و سخت ترین صدمات برای بچه ها حین موتورسواری حاصلمی شود. باید دقت کنیم که مسیر عبور آنها باید عاری از ترافیک باشد نیز بایدازعلامتهای دوچرخه سواری و راه پیمایی هم در این مکانها استفاده شود. باید بهکودکان و نوجوانان توصیه کنیم که هنگام ورزش در معرض آفتاب، از کلاه و عینک آفتابیاستفاده کنند.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان ورزش و سلامتی کودکان

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان ورزش و سلامتی کودکان, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان ورزش و سلامتی کودکان, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان ورزش و سلامتی کودکان, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان ورزش و سلامتی کودکان, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان ورزش و سلامتی کودکان, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان ورزش و سلامتی کودکان, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان ورزش و سلامتی کودکان, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان ورزش و سلامتی کودکان, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان ورزش و سلامتی کودکان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت