تحقیق مقاله سیستم پیچ اتاق

تعداد صفحات: 17 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 19184
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی تاسیسات
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله سیستم پیچ اتاق

  با این مراحل در ابتدا همچنین  ترکیب اولیه در اتاق مجزا است ( اتاق پیچ) و تقریبا" حجم تراکم 6% می باشد . شکل کروی و دیسک اتاق پیچ قرار گرفته به وسیله ی وظیفه تانژانت قسمتی که به اتاق احتراق مرتبط است .

  در طول تراکم  استوانه هوای وارد شده از طریق ارتباط کانال به حرکت چرخشی فرستاده می شود .

  همان طوری که چرخش تزریق سوخت به طور عمودی نفوذ می کند به تیغه ها و مکش داغ در دیواره اتاق در طرف مخالف اتاق ملاقات می شوند یا به هم می رسند .

  به محض اینکه احتراق شروع شد ، سوخت هوا نیرو را با تحت فشار نیز ترکیب می کند اگر چه کانال ارتباطی به اتاق استوانه جایی که اغتشاش با هوای باقی مانده ثابت است با سیستم چرخش اتاق از دست می دهد توجه به گازهای جاری بین اتاق احتراق اصلی به اتاق چرخشی کمتر از سیستم اتاق احتراق می باشد .

  به دلیل اینکه کانال ارتباطی یک راه مکش بزرک دارد به عنوان دو نتیجه سوپاپ کوچک اثرات را از دست می دهد و نتیجه مزایا ی برای  اثرات درونی و سوخت مصرفی .

  اگر چه انتشار احتراق بلندتر از سیستم اتاق احتراق است .

  مهم است که شکل ترکیبی درون اتاق چرخشی کاملا" اتفاق می افتد ، شکل اتاق چرخشی  شکل سوخت تزریقی موقعیت محفوظ از بار باید به دقت به ماشین مسابقه داده می شود و به عبارتی شکل ترکیبی در سرعت های ماشین دیزلی همه شرایط عمل به دست می آید  . دیگر تقاضا برای  گرمای سریع اتاق چرخش بعد از شروع سر راست  و این افروزش کاهش یافته و انتشار احتراق به خوبی از هیدرو کربن ها در طول دوره ی گرما ممانعت می کند .

   

  سیستم M   :

  در سیستم تزریق مستقیم سوخت با تو رفتگی دیوار ( سیستم M ) برای وسایل تجارتی و

  نصب ثابت موتور های ماشین دیزلی و ماشین های چند سوختی یک جریان گاز قسمتی از آب پخش کن  اسپری می زند سوخت در فشار تزریق پایین بر خلاف پیچ پیستون نهفته که در دیوار است در اینجا به شکل بخار در می آید و کاملا " به وسیله ی هوا جذب می شود بنابراین  این سیستم مورد استفاده گرمای پیستون که در دیوار  حالت تو رفته دارد نیز قرار می گیرد و به تبخیر سوخت در می آید اگر هوا به درون اتاق احتراق جاری شود آن احتمالا" به موقع می پیوندد نهایت تشابه مخلوط سوخت هوا با دوره احتراق که فشار پایین را کاهش می دهد کاملا" به اتاق می تواند برسد .

  توجه کنید به معایب مصرف که مقایسه می شود با مراحل هوای تزریقی پخش کننده مستقیم و سیستم M  در کاربردهای ممکن کوچکتر استفاده شود.

   

  شیوه عمل یا جریان هر روز سوخت مصرفی :

  ساخت اتومبیل تولید رشد به وسیله ی قانون خاص سوخت مصرفی این وسایل .این شکل مشخص می کند از انتشار گازهای خروجی در طول محدود کردن گاز های خروجی هنگامی که وسایل به چرخش مخصوص برش عمودی برده می شوند( محرک استوانه) بنابراین  سوخت مصرفی برای همه ی وسایل نشان داده شده است .

  هر راننده ی یک ترکیب مضمون را می سازد که سوخت مصرفی را کاهش می دهد به وسیله ی سبک رانندگی اش می تواند کاهش دهد سوخت مصرفی که راننده می تواند با وسایل نقلیه که می رسد به چندین عوامل که به آن وابسته است .

  به اندازه کاربری مقرون به صرفه که به شکل زیر دسته بندی می شوند که رانندگان می توانند سوخت مصرفی را کاهش دهند در هر روز ترافیک که به وسیله ی 20 % الی 30 % که یک راننده متوسط را مقایسه می کند .

  سوخت مصرفی می تواند کاهش داده شود به وسیله ی کاربری در اندازه گیری که به تعدادی از عوامل بستگی دارد  مخصوصا" به شکل عمودی  خیابان ها ی شهر و جاده های خشک و در  شرایط ترافیکی برای این دلیل آن همیشه برای سوخت مصرفی  ذخیره شده

  قابل استفاده نیست .

   

  اثرات مثبت در سوخت مصرفی :

  فشارلاستیک چرخ  :  به خاطر بیاورید  افزایش فشار لاستیک چرخ هنگامی که وسایل در حال حمل کردن همه ی بار مصرفی هستند ( تقریبا" 5 % ذخیره می شود)

  هنکامی که پدال گاز در بار بالا و سرعت ماشین کم  و تغییر مکان یا جهت 2000 سرعت در دقیقه .

  از طرفی دوباره و دوباره از پدال گاز اجتناب می کنیم به وسیله ی اختیاری کردن یک سبک  تماشای جلوی رانندگی

  استفاده کنیم از انبوه شدن سوخت که خاموش می کند سوخت را

  ماشین را خاموش کنیم هنگامی که وسایل نقلیه برای یک دوره زمانی متوقف شده اند ( غیره )  د رترافیک های سبک یا شکل قرمز  که در بستن عبو راه آهن ( 3 دقیقه در مصرف ائتلافی به عنوان سوخت بیشتر 1 M )

  استفاده از روغن سازی بالا در ماشین های روغنی  ( تقریبا" 2 % بر طبق ساخت های خاص ذخیره می شود)

   

  اثرات منفی در سوخت مصرفی :

  سنگینی بار وسایل بزرگتر ثابت نگه داشته شده ( غیره )  در تراکتور ( در مجموع تقریبا" ./31  /  100 KM  ) 

  سرعت بالای راننده

  بزرگترین ایرو دینامیک می کشد از محل  چیزهایی که در پشت بام

  در مجموع تجهیزات الکتریکی ، گاز های پنجره عقبی ( تقریبا"KW (11) )

  هوای کثیف فیلتر  

  بیشترین افزایش در فشار انتشار بلندترین احتراق با تزریق کننده های پیشین تقریبا"  1MM 3  ( برای ماشین ها ) سوخت در معنی واقعی یعنی عایق بندی افروزش که در قسمت تزریق کننده اصلی حذف می شود . بنابراین اساسا" انتشار احتراق کم می شود .

  پوشاندن :

  به ماشین هایی کفته می شود که بتواند مانند هنگامی که به وسیله عمل نیروی فوق العاده  اگر چه راننده قطار آن را براند  هنگامی که از شیب پایین می آید . نه سوخت تزریق کننده قطع شده را می پوشاند.

   

  عمل مرحله یکنواختی :

  طوق چنبره ای به وسیله ی موتور ماشین با طوق چنبره ای نیازمند به وسیله ی موقعیت پدال گاز مطابق است با سرعت ماشین ثابت باقی می ماند

   

  عمل مرحله غیریکنواختی :

  ماشین طوق چنبره ای نمی تواند برابر باشد با طوق چنبره ای نیازمند وسرعت ماشین ثابت نیست.

   

  تغییرات مراحل عمل :

  اگر بار، سرعت ماشین ، یا موقعیت پدال گاز تغییر کند مرحله عمل سرعت ماشین تغییر می کند ( تولید  یا طوق چنبره ای  ویزگی های ماشین می تواند به وسیله ی ویزگی های تاریخی و  یا ( دیاگرام یا نقشه ) تعریف شود .

  نقشه در شکل 5  یک مثالی را نشان می دهد که سرعت ماشین چگونه تغییر می کند هنگامی که موقعیت پدال گاز از 40   به  70 %  تغییر می کند .

  شروع از نقطه عمل  A و بخش بار جدید  B  می رسد و از طریق کل بار ( B – C ) در این جا قدرت درخواست شده می تواند با بازده قدرت ماشین برابری کند و سرعت ماشین افزایش داده می شود از  ND به NA )

   

  شرایط عمل :

  در یک ماشین دیزلی سوخت یک تزریق کننده مستقیم است تراکم بالای هوای گرم چیزی که باعث افروزش  خود  به خود می شود .

  بنابر این به علت متجانس سوخت هوا ترکیب می شود د رمقایسه با ماسن دیزلی و ماشین گازوئیلی که به وسیله ی حد افروز محدود نشده و چرخش سوخت هوا خواست X   برای این دلیل در حجم هوا استوانه فقط حجم سوخت کنترل می شود.

  سیستم تزریق سوخت باید فرض شود   عملکرد اندازه گیری سوخت و ترکیب آن حتی ، با وظیفه ای که وارد می شود و آن را در همه سرعت های ماشین باید انجام دهد و بار ها که به فشار که به درجه حرارت بستگی دارد .

   بنابراین برای هر عمل  احتراق ماشین نیز سیستم تزریق  سوخت باید تحویل داده شود :

  مقدار دقیق سوخت

  زمان دقیق

  فشار دقیق

  با نمونه دقیق زمان در نقطه درست در اتاق احتراق

  در مجموع سوخت هوای ترکیبی باید ملاحظه شود که با کنتور اندازه گیری می شود حجم سوخت همچنین نیازمند که عمل را بشمارد از قبیل :

  حد انتشار دود

  حد  یا وسعت حداکثر فشار احتراق

  درجه حرارت مصرفی

  محدودیت سرعت ماشین و کل بار

  وسعت وسایل یا بار خاص ماشین

  وظیفه توربو فشار که در ارتفاعی محدود شده

   

  وسعت انتشار دود :

  قانون های محدودی وجو دارد برای انتشار خاص گاز مصرفی

  به عنوان بزرگترین بخش فقط ترکیب مراحل سوخت هوا در طول احتراق اتفاق می افتد .  در مرحله فنا ظاهر می شود و در بعضی از حالت ها این بار ها افزایش می یابد و در انتشار خاص دوده  و حتی در بخش های هوا را معتدل می کند .

  چرخش سوخت هوا قابل استفاده است که اساسا" در وسعت کل بار دوده که هوای کاربربدی را اندازه گیری می کند .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله سیستم پیچ اتاق

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله سیستم پیچ اتاق , مقاله در مورد تحقیق مقاله سیستم پیچ اتاق , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله سیستم پیچ اتاق , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله سیستم پیچ اتاق , تحقیق درباره تحقیق مقاله سیستم پیچ اتاق , مقاله درباره تحقیق مقاله سیستم پیچ اتاق , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله سیستم پیچ اتاق , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله سیستم پیچ اتاق , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله سیستم پیچ اتاق
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت