تحقیق مقاله تنظیم زمان دستگاه یا زمان سنجی دستگاه

تعداد صفحات: 8 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 19186
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی برق
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله تنظیم زمان دستگاه یا زمان سنجی دستگاه

  به عبارتی شروع کنترل تزریق و جبران برای روان کردن آن گرفته شده در طول فشار موج در فشار بالای سوخت خطی را می پیماید.

  در تزریق سوخت خطی نیز تلمبه های استاندارد استفاده می شود در زمان سنجی دستگاه شروع تحویل تلمبه تزریق سوخت به سمت جلو برده می شود به عنوان این که سرعت موتور زیاد شود در این حالت خاص ، بستگی دارد به سیستم کنترل که به کار گرفته شده است .

  موتور ماشین دیزلی بار وسرعت آن به وسیله مقدار سوخت تزریقی کنترل شده است بدون به کاربری عمل سوپاپ در آب برروی هوا.

   

  سیستم های کنترل الکترونیک:

  وجود دارد یک حس اگر پدال گازی اگر یک سیستم کنترل الکترونیک استفاده شده باشد چیزی که با بخش کنترل الکترونیک ارتبتط برقرار می کند. پس بخش کنترل موقعیت پدال گاز را به تنهایی تغییر می دهد .

  مطابق پایه کنترل اعتباری هنگامی که گرفته می شود تاریخ سرعت ماشین محاسبه شده است.

  سیستم کنترل الکترونیک اجرا می کند مضمون گسترده عملکرد از پروانه ماشین .

  به وسیله ی مراحل اندازه گیری برق الکترونیک قابل انعطاف است حلقه یا پیچ مادگی را با سیستم های کنترل را به کار گیری برق می بندد. با موتورماشین مکانیکی که امکان دارد آنها قادرند که عوامل قابل دسترس را بیشتر بفهمیم.

  سیستم های کنترل ماشین دیزلی الکترونیک می تواند تاریخ را تسعیر دهد با دیگر سیستم های کنترلی

  الکترونیک در وسایل نیروی اصطکاک ارسال سیستم کنترل با عبور کنترل الکترونیکی وبنابراین همچنین می تواند در شبکه سیستم وسایل روی هم رفته آن ها را کامل کند.

  کنترل الکترونیکی موتور ماشین های دیزلی این نشر خصوصیات به وسیله کنترل دقیق تحویل سوخت را بهبود میدهد

   

  تلمبه های پیش تکمیلی در تلمبه های تزریق سوخت خطی :

  کار تلمبه های پیش تکمیلی برای تحویل دادن در تلمبه های تزریق سوخت خطی با سوخت موتور دیزلی کافی هست کهدر همه شرایط عمل قابل اجرا هستند .

  در مجموع آن ها در تلمبه های تزریق سوخت با سوخت سرد آن به وسیله گرما استخراج شده است.از سوخت جاری می شوند از میان سوپاپ لبریز شده به مخزن سوخت آن را برمی گرداند .

  در مجموع تلمبه های پیش تکمیلی در این مرحله توصیف می شود و همچنین سوخت متنوع و تلمبه های پیش تکمیلی الکترونیک وجود دارد. در ارتباط مشخص کاربرد ها نیز کمیابند.

  تلمبه های تزریق سوخت خطی بدون تلمبه پیش تکمیلی در کار نیروی جاذبه سیستم مخزن سوخت می تواند عمل کند.

   

  کاربرد:

  در کاربرد جایی وجوددارد یک تفاوت بالا یا یک فاصله بزرگ بین مخزن سوخت و تلمبه های تزریق سوخت یک تلمبه ی پیش تکمیلی مناسب است.

  آن عادی است سواره پیچ سر تنپوشه عادی است. و تلمبه تزریق سوخت خطی به شرایطی که موتور مخصوصا" در طراحی موتور استفاده شده نیز بستگی دارد و به ترکیب تنوع سوخت خطی نیازمند است.

  شکل 1و2 دو تنوع ممکن را نشان می دهد.اگر فیلتر سوخت مشخص شده ضرورتا" در مجاورت گرما منشعب می شود از موتور ماشین که می تواند      شود که حباب ها در سوخت تزریق می باشند.

   

   به عبارتی آن از سوخته سا خته شده ای که  در گردش تلمبه تزریق سوخت به راهروسوخت تا اینکه تلمبه ها سرد شوند از آن ممانعت می کند . با این ترکیب سوخت خطی به کار برده میشود در میان سوپاپ جاری (6) و خط را به مخزن سوخت بر می گرداند.

  اگر در مجموع درجه حرارت محیط فضا در قسمت موتور بالا است ترتیب خطی نشان میدهد ((در شکل 2)) و ممکن است که با این سیستم استفاده شده دریچه محدودی وجود دارد ((7)) بر فیلتر سوخت چیزی که بر سوختهای جاری که به طرف عقب هستند مناسب می باشد به مخزن سوخت در طول عمل عادی . گرفتن هر گاز یا بخار حباب با آن ، شکل حبابهایی که به درون تلمبه تزریق سوخت ، سوخت جاذبه زمین به وسیله کاربرد سوخت که از سوپاپ جاری فرار می کند حرکت داده می شود (6) به مخزن سوخت . تلمبه باید بنابراین به اندازه ای باشد که فقط گنجایش یا حجم سوخت را که نیافتند بوسیله تلمبه تزریق سوخت تحویل ندهد . اما همچنین گنجایش یا حجم که بوسیله عبور تلمبه تزریق سوخت و به مخزن سوخت بر می گردد.

   

  نقدهای زیر انتخاب تلمبه پیش تکمیلی را نشان می دهد:

  نوع تلمبه سوخت ، حیزان تحویل ، ترکیب جریان خطی عادی ، فنر قابل دسترس در قسمت موتور

   طرح و روش عمل

   

   

   
   

   

  یک تلمبه پیش تکمیلی نقاشی می کشد یا طرح می کند سوخت از مخزن سوخت و تلمبه ها در زیر فشار اگر چه فیلتر سوخت به حجم سوخت تلمبه تزریق می شود. ((میل 305-1000 یا 350-100)) تلمبه های پیش تکمیلی عمومی هستند تلمبه پیستونی مکانیکی که سوار هستند بر تلمبه تزریق سوخت ((یا در حالتی که موتور نادراست )) تلمبه پیش تکمیلی هست و پس به وسیله اینرس راننده شده (شکل 3و1) در تلمبه تزریق سوخت یا بدنه آن .

   

   

  این تلمبه ها در تحویل سوخت نیازمندند که یا تنها باشند یا دو کاره یا دو تایر باشند.

  عمل تلمبه های پیش تکمیلی تنها یا تکی:

   

    عمل تلمبه های پیش تکمیلی تنها هستند (شکل 3و4) و قابل دسترس هستند برای اندازه گیری تلمبه تزریق سوخت و A,m,mw,p

  اینرسی ( شکل 3و1) پیستون تلمبه ها را (5) را از طریق هل کردن میله (13 ) به طرف جلو می راند .

  همچنین پیستون است با فنر بوسیله تراکم فنر (7) و چیزی که در برگشت آن موثر است این حالتی که بر طبق اهداف جاری که در زیر دنبال می شوند عمل می کند . شبکه بر هل دادن پیستون حرکت می کند پیستونهای تلمبه ای در دریچه مکس بر خلاف نیروی تراکم فنر گیر می کنند . در مراحل دریچه مکشش یا سوپاپ میکشت به وسیله فشار کمتری که در حجم سوخت به وجود آمده باز می شوند ( شکل 4و3) در نتیجه سوخت به اتاق بین سوپاپ مکش و سوپاپ تحویل (9) عبور می کند هنگامی که پمپ اجرا می کند آن ضربه برگشتی زیرعمل تراکم چشم . دریچه  مکش بسته می شود و دریچه تحویل باز می شود . (شکل 3) . سپس سوخت در امتداد فشار با فشار بالای خطی به تلمبه تزریق سوخت عبور می کند .

   

  عمل تلمبه های پیش تکمیلی دو کاره یا دو تایی:

   

  این عمل بستگی دارد به میزان تحویل بالا و استفاده شده برای تلمبه های تزریق سوخت که شماره های  بزرگتر موتور سیلندر را ذخیره می کنند و چیزی که خودشان در حجم تحویل بزرگتری فراهم می کنند . این نوع تلمبه ها کافی هستند برای نوع p وzw

  تلمبه ها تزریق سوخت zw . مان طوری که عمل تلمبه پیش تکمیلی تنها و دو کاره بوسیله اینرسی به جلو می برد در حالت دوم سوخت تحویل داده می شود به تلمبه تزریق سوخت در هر دو ضربه ابتدایی و ضربه برگشتی . به عبارتی وجود دارد دو ضربه به تحویل برای حرکت انتقال از میله ها .

  تلمبه های دستی که با ریختن کمی آب راه اندازی می شود :

   

  اغلب این تلمبه ها با تلمبه های پیش تکمیلی درگیرند (( شکل 6 و1 )) اگر چه آن چنان می تواند مناسب باشد در خط سوخت بین مخزن سوخت و تلمبه پیش تکمیلی و آن اعمل زیر را اجرا می کند .

  .ریختن کمی آب در طرف مکش تزریق سوخت پیش از آنکه به عمل ابتدایی نصب شود...

  .ریختن کمی آب تا راه اندازی کند سیستم منفذ یا سوراخ بعد از تعمیر و سرویس کردن را...

  . .ریختن کمی آب تا راه اندازی کند سیستم منفذ بعد از اینکه مخزن سوخت خشک جاری شود یا حرکت کند ..

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله تنظیم زمان دستگاه یا زمان سنجی دستگاه

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله تنظیم زمان دستگاه یا زمان سنجی دستگاه, مقاله در مورد تحقیق مقاله تنظیم زمان دستگاه یا زمان سنجی دستگاه, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله تنظیم زمان دستگاه یا زمان سنجی دستگاه, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله تنظیم زمان دستگاه یا زمان سنجی دستگاه, تحقیق درباره تحقیق مقاله تنظیم زمان دستگاه یا زمان سنجی دستگاه, مقاله درباره تحقیق مقاله تنظیم زمان دستگاه یا زمان سنجی دستگاه, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله تنظیم زمان دستگاه یا زمان سنجی دستگاه, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله تنظیم زمان دستگاه یا زمان سنجی دستگاه, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله تنظیم زمان دستگاه یا زمان سنجی دستگاه
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت