تحقیق مقاله نرم افزارآرچیکد

تعداد صفحات: 10 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 19247
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی کامپیوتر
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله نرم افزارآرچیکد

  نرم افزار آرچیکد این قدرت را داردکه فقط با ترسیم پلان،نما و برش و ایزومتریک را به صورت خودکار ارائه دهد.

  جای تذکراست که آرچیکد 6،فقط اتوکد 14رامیپذیرد(برای نقشه کشیدن یعنی تبدیل نقشه اتوکدبه آرچیکد.).وقتی واردآرچیکدمیشویم پیغام داده میشودکه3 گزینه داردکه درروبرو مشاهده می کنید.اولین گزینه درباره این است که یک صفحه جدیدبه شما بدهد . مورد بعدی عنوان میکندکه پلان قبلی که کشیده شده رامیخواهیدیا نه؟ .که شمااگرخواسته باشیدآنرابازکرده.موردبعدی از شما میپرسدکه آیامیخواهید از نرم افزارخارج شویدیانه؟ اگرجواب مثبت بود okرازده وخارج میشوید.مرحله بعدواردنرم افزارمیشویدودورتادورصفحه دستورهایی میبینیدکه آنهاراتوضیح خواهم داد.برای اینکه کل دستورها راداشته باشید ابتدا واردمنویwindow شده وبعدFloatingودرآخرگزینهPaletteراانتخاب کرده وپنجره ای ظاهرمیشودکه شما ازقسمت Tool boxگزینهExtendedراتیک زده وپنجره دوردیفه راانتخاب کرده ودرآخرکلیدOkرازده وتغییرات رادرصفحه نمایش مشاهده می کنید.

   

   

  درآرچیکدشما با فشار دادن کلیدCtrl&3درمحیط سه بعدی وکلیدCtrl&2به محیط دوبعدی وارد میشوید.وهمچنین برای زاویه دادن کلید shift+A+زاویه رامیدهیم . کلیدCtrl+Alt+N صفحه جدید به ما میدهد.                                                                                                              «دستورها»

    اولین دستوربنام(Aroow tool) میباشدکه وقتی دکمه آن فعال باشد معنی آن اینستکه هیچ دستوری انتخاب نشده است.وقتی بخواهیم روی جسمی تغییراتی را حاصل کنیم این دکمه راانتخاب کرده وروی جسم تغییرات راحاصل نموده.(روی جسم راکلیک کرده وبعد با راست کلیک میتوان یکی ازگزینه هاراانتخاب کردوتغییرات راروی شکل انجام داد.)

  (Marquee Tool)این دستورکه به صورت خطچین میباشد.محدوده کاررادرسه بعدی نمایش میدهد.برای اینکه خواسته باشیم ازاین دستورخارج شویم پنجره ای دوباره میکشیم قبل ازاینکه کلیک دوم رازده راست کلیک کرده وبعد خارج می شویم.میله ابزاری درصفحه وجود دارد که درقسمت بالای صفحه بنامDefault settingموجودمیباشد.شمابعدازاینکه هردستوری راانتخاب کردیدنمایش این میله تغییرمی کند. قسمتهای مختلف آن درزیربه نمایش داده شده است.مابه عنوان مثال واردابزار دیوار می شویم.

  (Wall Tool)این دستورمخصوص دیوارکشیدن میباشد.وقتی که دستورانتخاب شدمشاهده خواهیدکردکه درقسمت بالایعنیDefault Settingچند پنجره باز میشود. که  هرکدام مشخصه یک چیز می باشد.

  اولین انتخاب درهرآبجکت یاهمان دستور مربوط به ابعادو اندازه (طول وعرض

  وضخامت شکل میباشد)،ومتریال (یعنی ماده ای که خواسته باشیم به جسم نسبت بدهیم،مثلاکف از جنس پارکت باشد)ونوع ضخامت قلم وبحث متره وبرآورد میباشد.

  دومین انتخاب از دستور دیوارمربوط به خط ساخت یا همان نمای کار می باشدکه می توان آنرا تغییر داد.

  سومین آبجکت 10 نوع دیواررابه شما ارائه میدهدکه باانتخاب هرکدام ازآنها میتوان دیوارموردنظرراکشید.                       

  چهارمین آبجکت مربوط به نوع دیوارمیشودکه ازچه شکلی باشد.

  پنجمین مورد،مختص لایه بندی میباشدکه خودآرچیکدهرآبجکتی رادرلایه خودش قرار داده است واحتیاج دوباره به لایه بندی نیست .

   -(Window Tool)این دستور مخصوص پنجره کشیدن می باشد .باید توجه داشت که باید دیواری وجود داشته باشد که پنجره ای درون آن کشید.این دستور هم مانند دستورهای دیگردرقسمت بالایعنی ستینگ به چند شاخه تشکیل می شود .اولین آبجکت ابعادواندازه،طول وعرض پنجره رامشخص میکند.درهمین پنجره انواع پنجره به چشم می خورد.درقسمت شکل،آخرین آبجکت بالای Setap ،بازدن کلیک برروی آن صفحه ای کوچک بازمیشودکه هرکدام ازاشکال،شکل مربوط راتغییر میدهد.بالای این دستورکه به شکل  میباشد شکل رابرعکس می کند .بالای این دستوریکی به صورت  و میباشد،که باکلیک کردن برروی آن انواع پنجره رانشان میدهد وبا انتخاب هرکدام از آنها کلیدOkرازده وپنجره مورد دلخواه خود رارسم میکنیم.

  (Door Tool)این دستوربه ماامکان کشیدن درراداخل دیوارمیدهد.دیوار و پنجره کشیدن، درآرچیکد با اتوکد تفاوت دارد.به این صورتکه درآرچیکدبایددر و پنجره داخل دیوارکشیده شودولی دراتوکدبه تنهایی میتوان اینکارراانجام داد. خود در ،ازسه قسمت درستینگ تشکیل شده است.گزینه اول کهTool Setting dialogنام دارد مانند بقیه دستورها ازابعاد واندازه ومتریال وضخامت خط برای دیوار تشکیل شده است.درقسمت تایپ شده آن (داخل پنجره)Opening   Angelمربوط به باز شدن در،میباشدکه مثلاشماعدد50رابه آن بدهید،وبعد تغییر حالت رادرعکس سه بعدی کنار پنجره خواهیددید.انواع در را هم میتوان باتوجه به دستور قبل میتوان تغییر داد.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله نرم افزارآرچیکد

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله نرم افزارآرچیکد, مقاله در مورد تحقیق مقاله نرم افزارآرچیکد, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله نرم افزارآرچیکد, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله نرم افزارآرچیکد, تحقیق درباره تحقیق مقاله نرم افزارآرچیکد, مقاله درباره تحقیق مقاله نرم افزارآرچیکد, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله نرم افزارآرچیکد, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله نرم افزارآرچیکد, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله نرم افزارآرچیکد
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت