تحقیق مقاله رایگان وظایف کلی کارشناسان مجرب

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 19329
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مدیریت
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان وظایف کلی کارشناسان مجرب

  .وظایف کلی 

  . وظایف کلی کارشناسان مجرب 

  کارشناسان مجرب باید بر اساس یک برآورد از خطرات ملزوم ایمنی و سلامتی و در مشاوره با    اکثرا"مهمترین مباشر مؤسسه از کارفرمایان و کارگران با قوانین ملی کار یا ضوابط تصمیم گیری و اقدام بعمل نمایند تا اینکه از سلامتی و ایمنی کارگران استخدام شده در پروزههای ساختمانی مطمِِئن و تضمین کنند و از این طریق برای حمایت از تک تک آنها یا در حیطه یک مکان ساختمانی از همه خطراتی که ممکن است از یک چنین مکانی بوجود آیند نیز مطمئن شوند.

  .ضوابط و قوانین ملی اتخاذ شده در مشخصه پاراگراف2.1.1 بالا باید برای کاربرد عملیشان از طریق استانداردها یا ضوابط از عمل یا بوسیله دیگر روشهای مناسب منطبق با عملکردها و شرایط ملی فراهم شوند.

  . در ارایه تاثیر برای پاراگراف2.1.1 و2.1.2 بالا هر کارشناس مجرب باید توجه مناسب را به استاندارد های

  مربوطه اتخاذ شده به وسیله مؤسسات بین المللی تشخیص داده شده در زمینه استاندارد سازی داشته باشد.

   کارشناس مجرب باید خدمات تحقیقی مناسب را برای به کارگیری ی یا در اجرای کاربرد از تدارکات.

  قوانین ملی و ضوابط فراهم کند واین خدمات را همراه منابع لازم برای اجرای وظایفشان نیز فراهم کند و یا

  خودش آن تحقیق مناسب فراهم شده را انجام دهد.

   اقداماتی که برای قطعی سازی به کار گرفته شده اند مبین این مطلبند که یک هماهنگی ترتیب داده شده .

  بین کار فرمایان و کارگران برای ارتقای امنیت و سلامتی در مکان های ساختمانی وجود دارد که باید به وسیله

  قوانین و ظوابط  ملی یا به وسیله کارشناس مجرب تجویز شوند.

   

  یک چنین اقداماتی باید شامل موارد زیر باشند:

   ایجاد کمیته مبا شرتی از کارفرمایان و کارگران در حوزه سلامتی و ایمنی با یک چنین نیروها و وظایفی(a)

   ممکن است توصیه شود.

   انتخاب یا انتصاب از نمایندگان ایمنی کارگران با یک چنین نیروها و وظایفی ممکن است توصیه شود. (b)

   انتصاب به وسیله کارفرمایان که به طور مناسب صاحب صلاحیت اند و افراد با تجربه برای ارتقای  (c)

  ایمنی و سلامتی نیز توصیه می شود.

   آموزش نمایندگان مطمئن  واعضای کمیته سلامتی و ایمنی.(d)

   قوانین یا ضوابط ملی باید برای آگاهی به وسیله مؤکل برای کار شناس مجرب از مکان های ساختمانی با.2.1.6

  این حد فراهم شوند و دوام یا ویژگی ها نیز باید در تطابق با یک چنین برنامه های زمانی همانگونه ممکن است

  توصیه شوند.

   قوانین یا ضوابط ملی باید برای وظایف کلی از مؤکلات   طراحان  مهندسین ومعمارها  فراهم شوند تا .2.1.7

   اینکه جنبه های سلامتی وایمنی در طراحی کردن ساختمان ها   ساختارها یا طرح های ساختمانی مورد توجه

  قرار گیرند.

   

   

  ایمنی وسلامتی در ساختمان

   وظایف کلی از کار فرمایان .2.2

   کارفرمایان باید ابزار کافی و ترتیب مورد نظر را فراهم کنند و باید یک برنامه مناسب براساس ایمنی و .2.2.1

  سلامتی از کارگران مطابق با ضوابط وقوانین ملی ایجاد کنند و باید با اقدامات توصیه شده سلامتی و ایمنی در

  کارگاه مطابقت داشته باشند.

   کارفرمایان باید به حدی کارگاهها   کارخانه ها    تجهیزات  ابزار و ماشین آلات را فراهم و نگهداری .2.2.2

  کنند وبه حدی کار ساختمانی را ترتیب دهند که به حد قابل قبولی اجرا شود تا اینکه هیچ خطری یا حادثه ای بر سلامتی کارگران به وجود نیاید. خصوصا" کار ساختمانی باید به حدی برنامه ریزی شود  به حدی تدارک  شود که موارد زیر به کار گرفته شوند از جمله :

   خطرات موجود برآمده از کارگاه باید  تا آنجا که ممکن است جلوگیری شوند.(a)

   به طور فزاینده یا به طور غیر ضروری از موقعیت های کاری شدید وحرکت ها جلوگیری شود.(b)

   ترتیب از کاری که کارگران در حوزه سلامتی و ایمنی به حساب آمده باید به کار گرفته شود.(c)

   مواد وتولیدات که استفاده شده اند از نقطه نظر سلامتی و ایمنی باید مناسب باشند.(d)

   روش های کاری که به کار گرفته شده اند باید کارگران را بر علیه تاثیرات مضر از مواد شیمیایی  جسمی و (e(

  عامل های زیست محیطی محافظت کنند.

   

  2.2.3 کارفرمایان باید کمیته ی همراه مباشران و کارگران و مدیران تشکیل دهند یا دیگر تدارکات مناسب را مطابق با ضوابط و قوانین ملی برای شرکت کارگران در تضمین سلامتی شرایط کاری بسازند.

   

  2.2.4 کارفرمایان باید همه احتیاطهای مناسب را برای حمایت از افراد حاضر در محیط کاری یا در محوطه ی مکان ساختمانی از همه خطراطی که ممکن است از یک چنین مکانی بر آید بکار بگیرند.

   

  2.2.5 کارفرمایان باید برای تحقیقات دایمی ایمنی بوسیله افراد مجرب در مکانهای مناسب از همه ساختمانها،کارخانه ها،تجهیزات،ابزارها،ماشین آلات،کارگاه ها و سیستمهای کاری تحت کنترل از کارفرمایان در مکانهای ساختمانی منطبق با ضوابط،قوانین ملی،استانداردها یا مقررات از اجرا ترتیب های لازم را بدهند. فرد مجرب باید بصورت نوعی یا فردی برای اطمینان از ایمنی تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی را آزمایش کند.

   

  2.2.6 وقتی که کارخانه،تجهیزات یا ماشین آلات بدست آمدند،کارفرمایان باید مطمِِئن شوند که دارای اصول منظم در طرح است و طبق ضوابط،قوانین ملی،استانداردها یا مقررات عملی مربوطه تایید شده باشد و یا به حد طراحی یا حمایت شده باشد که بتواند به طور مطمئن و بدون خطر برای سلامتی اجرا کند.

   

  2.2.7 کارفرمایان باید چنین نظارتهایی را فراهم کنند تا اینکه مطمئن شوند که کارگران کارشان را همراه با توجه کامل به سلامتیشان و ایمنی اجرا کنند.

   

  2.2.8 کار فرمایان باید تنها کارگرانی را بکار گیرند که برای کار آنها دارای سن مناسب ،جسم مناسب و حالات سالم و مهارت باشند.

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان وظایف کلی کارشناسان مجرب

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان وظایف کلی کارشناسان مجرب , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان وظایف کلی کارشناسان مجرب , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان وظایف کلی کارشناسان مجرب , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان وظایف کلی کارشناسان مجرب , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان وظایف کلی کارشناسان مجرب , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان وظایف کلی کارشناسان مجرب , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان وظایف کلی کارشناسان مجرب , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان وظایف کلی کارشناسان مجرب , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان وظایف کلی کارشناسان مجرب
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت