تحقیق مقاله رایگان خصوصیات آرگون و هلیم

تعداد صفحات: 3 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 20399
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی مکانیک
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان خصوصیات آرگون و هلیم

  عمده ترین فاکتور تاثیرگذار روی کارایی گاز محافظ چگالی (دانسیته )گازاست.آرگون تقریبا3/1 برابر از هواو10 برابر از هلیم سنگین تراست .آرگون ،پس ازاینکه ازنازل تورچ خارج شد،پوششی روی منطقه جوشکاری ایجادمی کند،درحالی که هلیم،به این خاطر که ازآرگون سبک تراست ،تمایل به افزایش منطقه محافظت نازل دارد.تجریه اکیدانشان می دهد که برای ایجاد اثرات حفاظتی معادل،جریان هلیم باید 2تا3 برابرجریان آرگون باشد.این رابطه درترکیبات آرگون – هلیم که میزان هلیم بیشراز میزان آرگون است نیزصادق است.خصوصیات مهم این گازها رابطه ولتاژ – جریان قوس تنگستن درهلیم وآرگون می باشد.درهمه سطوح جریان،برای قوس های معادل ،ولتاژ قوس حاصله ازهلیم،به میزان قابل توجهی بیشتراز آرگون است .ازآنجا که گرمای قوس تقریباتوسط میزلن جریان وولتاژ تولیدی (نیروی قوس ) اندازه گیری می شود،هلیم گرمانی بیشتری نسبت به آرگون ایجاد می کند.مزیت این گرما،آنجایی مورد توجه قرارمی گیرد که موادضخیم جوشکاری می شود وفلزات دارای رسانای گرمایی بالا یادرجه ذوب نسبتابالاهستند،لیکن باید اشاره شود درجریان های ضعیف تر،منحنی های ولت – آمپر ازمیان ولتاژ مینیم درسطح جریانی حدود 90 آمپر،بعدازآنکه باکاهش جریان،ولتاژ افزایش پیدامی کند ،عبور می نمایند.درهلیم،این افزایش ولتاژ دررنج 50 تا 150 آمپرهنگامیکه بیشترعملیات جوشکاری موادنازک انجام شده است ،صورت می پذیرد.ازآنجاکه افزایش ولتاژ درآرگون ،زیرجریان 50 آمپر صورت می گیرد،بااستفاده از آرگون دررنج جریان 50 تا150 آمپر،اپراتور هنگام جوشکاری کنترل بیشتری روی طول قوس دارد.واضح است که هنگام کارباآرگون ،برای ایجاد ولتاژ مساوی ،باید ازجریان بسیاربالاتری نسبت به هلیم استفاده شود .ازآنجا که درجریان های مساوی سوختگی کناره جوش درهردونوع گازروی می دهد،لذا هلیم درسرعت های بالاتر،باعث ایجاد جوشهایی بهترمی شود .دیگر شاخه تاثیرگذر،پایداری قوس است.هردوگاز باجریان مستقیم قوس پایدار ایجادمی کنند.هنگام کار باجریان متناوب که درجوشکاری آلومینیوم ومنیزیم کاربرد وسیعی دارد،آرگون باعث ایجاد قوس پایدارتر وعملیات تمیزکنندگی بهتری می شود که دراین مورد برتری آرگون نسبت به هلیم کاملا مشهوراست.

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان خصوصیات آرگون و هلیم

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان خصوصیات آرگون و هلیم, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان خصوصیات آرگون و هلیم, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان خصوصیات آرگون و هلیم, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان خصوصیات آرگون و هلیم, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان خصوصیات آرگون و هلیم, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان خصوصیات آرگون و هلیم, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان خصوصیات آرگون و هلیم, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان خصوصیات آرگون و هلیم, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان خصوصیات آرگون و هلیم
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت