تحقیق مقاله رایگان آشنایی داشن آموزان با نحوه ی رسم مثلث به وسیله ی پرگار و خط کش

تعداد صفحات: 3 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 20981
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: ریاضی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان آشنایی داشن آموزان با نحوه ی رسم مثلث به وسیله ی پرگار و خط کش

  اهداف:

  دانش:

  1- دانش آموز اضلاع مثلث را بشناسد.

  2- دانش آموز شعاع دایره را بشناسد.

  مهارتی:

  1- دانش آموز بتواند با پرگار کار کند.

  2- دانش آموز بتواند با خط کش پاره خط را رسم کند.

  نگرشی:

  1- دانش آموز به کار با پرگار و خط کش علاقه نشان دهد.

  الگو و روش تدریس:

  مشارکتی ، بحث گروهی

  وسایل مورد نیاز:

  پرگار، خط کش، گونیا، گچ سفید و رنگی، پاک کن

  فعالیتهای مقدماتی: سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب و رسیدگی، به وضعیت جسمی و روحی و روانی و عاطفی دانش آموز، رسیدگی به تکالیف درس قبلی

  ارزشیابی تشخیصی: برای هر یک از گروهها ضرب ذهنی را که روی کاغذ نوشتیم می دهیم و از آنهایی خواهیم حل کنند پس یک نفر به نمایندگی از گروه جلوی تخته سیاه آمده و ضرب را حل می کند و بعد از فراگیران می خواهیم هر کس در درس قبل اشکالی داشته باشد بپرسد تا رفع کنیم.

  فعالیت یادگیری و یاد دهی

  ایجاد انگیزه و ارائه درس جدید : به دانش آموزان می گوئیم می خواهیم روش رسم مثلث را یاد بگیریم سپس اندازه ی اضلاع  مثلث را ( 7و4و6) روی تخته سیاه نوشته و از گروهها می خواهیم هر یک، به طریقی مثلث ها را روی کاغذ های داده شده رسم کنند سپس از هر یک از گروهها می خواهیم که نحوه ی رسم خود را توضیح دهند اگر در بین گروهها، گروهی روش رسم مثلث را نزدیک به روش کتاب رسم کرده باشد گروه مورد نظر را تشویق می کنیم سپس خودمان شروع ، به توضیح می کنیم. که مثلث را می خواهیم به کمک پرگار و خط کش رسم کنیم که یکی از اضلاع مثلث را به وسیله ی خط کش رسم می کنیم و پاره خط مورد نظر را نامگذاری می کنیم( الف و ب)

  سپس دهانه ی پرگار را به اندازه ی 6 سانتی متر می زنیم

  4cm

   

  6cm

   

  دوباره دهانه پرگار را به اندازه ی 4 سانتی متر باز کرده

  الف                                           ب

   

  7cm

   

   و کمانی به مرکز بار شعاع 4 سانتی متر می زنیم محل تلاقی این دو کمان

  را «د» نامیده و از نقطه «الف» به وسیله ی خط کش به نقطه ی «د» وصل می کنیم همچنین این کار را برای نقطه «ب» نیز انجام می دهیم تا مثلث مورد نظر به دست آید.

  فعالیت های تکمیلی ( جمع بندی و خلاصه گویی) : دانش آموزان عزیز امروز یاد گرفتیم که مثلث را به وسیله ی پرگار و خط کش رسم کنیم که ابتدا یکی از اضلاع را به وسیله ی خط کش رسم می کنیم و اضلاع دیگر را به وسیله ی پرگار  کمانهای می زنیم. و محل تلاقی کمانها را به نقاط پاره خط رسم شده به وسیله ی خط کش وصل می کنیم.

  ارزشیابی پایانی: کاغذهای را که از دانش آموزان در ابتدای تدریس جمع کرده بودیم، به دانش آموزان می دهیم و از آنهایی می خواهیم که به صورت گروهی مثلث های مورد نظر را با اضلاع داده شده رسم کنند. و از فراگیران می خواهیم که هر کس در درس جدید اشکال دارد و نفهمید ه است بپرسد تا دوباره توضیح دهیم و رفع اشکال شود.

  تعیین و تکلیف، از دانش آموزان می خواهیم که تمرینهای مربوط به درس جدید را دفتر خود بنویسید و برای جلسه ی آینده آنها را حل کنند سپس جوایز هر گروه را می دهیم و از آنها می خواهیم که با ذکر صلواتی جلسه ی را به پایان برسانیم.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان آشنایی داشن آموزان با نحوه ی رسم مثلث به وسیله ی پرگار و خط کش

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان آشنایی داشن آموزان با نحوه ی رسم مثلث به وسیله ی پرگار و خط کش, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان آشنایی داشن آموزان با نحوه ی رسم مثلث به وسیله ی پرگار و خط کش, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان آشنایی داشن آموزان با نحوه ی رسم مثلث به وسیله ی پرگار و خط کش, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان آشنایی داشن آموزان با نحوه ی رسم مثلث به وسیله ی پرگار و خط کش, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان آشنایی داشن آموزان با نحوه ی رسم مثلث به وسیله ی پرگار و خط کش, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان آشنایی داشن آموزان با نحوه ی رسم مثلث به وسیله ی پرگار و خط کش, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان آشنایی داشن آموزان با نحوه ی رسم مثلث به وسیله ی پرگار و خط کش, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان آشنایی داشن آموزان با نحوه ی رسم مثلث به وسیله ی پرگار و خط کش, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان آشنایی داشن آموزان با نحوه ی رسم مثلث به وسیله ی پرگار و خط کش
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت