تحقیق مقاله رایگان پیچیدگی برگ هلو - Taphrina deformans

تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21831
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: زیست شناسی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان پیچیدگی برگ هلو - Taphrina deformans

  بیماری های گیاهی

  انحنای برگ هلو ، تغییر شکل های تافرینا

  - مقدمه : انحنای برگ هلو یک بیماری قارچی است که تحت شرایط مناسب می تواند باعث برگ ریزی شدید هلو و فقدان محصول تقریباً در تمامی هلوها و کشت ها وجود دارد. بدلیل عوامل آب و هوایی و مدیریت خوب پرورش دهندگان در اغلب سالها ، بیماری اغلب کمتر دارای حالت خطر بوده است . به این دلیل ، توانایی مخرب انحنای برگ بطور مداوم در جایی تخمین زده شده است معیارهای مهم کنترلی شاید فراموش شده ویا رها کرده اند.

  2- علائم : چنانچه در نام بیماری موجود است، عمومی ترین علامت انحنای برگ هلو در چین خوردگی آن است. برگهای عفونی بشدت تغییر شکل داده و اغلب رنگهای مختلفی را از سبز روشن و رنگ زرد با سایه های قرمز و خاکستری نمایش می دهند . قارچ سلولهای مریضی را در حاشیه های برگ و در مقطع طولی بطور اتفاقی و با سرعت بوجود می آورد که در برگها بطور مختلف به چین خوردگی و انحناء منتهی می گردد.

  چنانچه این برگهای عفونی رشد می یابند و بطور ساده و برهنه شامل هاگهای بیماری زای تولید شده در سطح موجود همراه با گرد و خاک هستند و اینها بعد از اینکه برگها به رنگ قهوه ای تغییر یافتند و از درخت پایین افتادند، بدست می آیند . اغلب میوه های عفونی در اوایل می افتند و آنهایی که باقی می مانند، شاید در انتهای رسیدن شبیه به هلوی کوچک و زرد رنگ درآیند.

   

   

  3- چرخه یا دوره بیماری : بیماریزایی بطور عمومی تقریباً جایی رخ می دهد که هلوها رسیده اند . عفونتهای اولیه بیشترین خطر را داشته و در اوایل بهار و جوانه زدن به وقوع می پیوندد، موقعی که معیارهای جوانه زدن در حالت مناسبی نباشد تا اینکه برگهای جوان در ابتدا بطور کامل از جوانه بدست آیند. عفونتها در برگهای جوان هلو در درجه حرارتهای 50 الی 70 فارنهایت بوقوع می پیوندد، عفونت کمی زیر 45 فارنهایت بدست می آید . وقوع عفونت موقعی بیشترین حالت را دارد که بارانها هاگها را در درون جوانه می شویند و برگها در معرض بیماریزایی قرار می گیرند قبل از آنکه آنها بطور کامل پهن گردند و بتوانند در برابر نفوذ توسط قارچ مقاومت نمایند. موقعی که جوانه ها از درجه حرارت تبعیت نموده و گرم است و در ابتدا توسعه برگ مداوم صورت می گیرد، عفونتها تقریباً بوجود می آیند حتی موقعی که بارانهای بهاری بوقوع بپیوندد.

  4- کنترل : درمانها برای بیماری انحنای برگ بعد از اینکه عفونتها بوجود آیند یا بعد از اینکه علائم ظاهر گردند موثر نیستندکنترل در طی شکوفه دادن بطور گسترده بخاطر دسترسی به کارائی برنامه کنترل و طرح ریزی فصل بعدی انجام شده است. کنترل برگهای جوان در چندین درخت در اوایل با علائم چین خوردگی بوده ، وقوع انحنای برگ را در همان درختان ثبت نمودند.

  5- مدیریت : در اغلب نواحی شرقی امریکا این بیماری می تواند در یک زمان مناسب توسط قارچ کش کنترل گردد ، همچنین در پاییز و بعد از اینکه 90 درصد برگها پایین افتادند یا در موقع بهار که جوانه زنی شروع می گردد. تمامی کشت ها احتمال مقداری از این بیماری را دارند، اگرچه کشت دهندگان مقاومت بیشتری را در برابر این بیماری نسبت به قرمزی پوست آنها نشان می دهند. اگر انحنای برگ شدید است ، تداوم شدت در درخت با نازکی بیشتر میوه نسبت به حالت عادی و کاهش قسمت خوراکی میوه همراه است و نیتروژن بیشتری را برای حاصلخیزی بکار می برد.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان پیچیدگی برگ هلو - Taphrina deformans

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان پیچیدگی برگ هلو - Taphrina deformans, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان پیچیدگی برگ هلو - Taphrina deformans, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان پیچیدگی برگ هلو - Taphrina deformans, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان پیچیدگی برگ هلو - Taphrina deformans, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان پیچیدگی برگ هلو - Taphrina deformans, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان پیچیدگی برگ هلو - Taphrina deformans, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان پیچیدگی برگ هلو - Taphrina deformans, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان پیچیدگی برگ هلو - Taphrina deformans, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان پیچیدگی برگ هلو - Taphrina deformans
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت