تحقیق مقاله رایگان المپیک

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21890
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تربیت بدنی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان المپیک

  باستان بازی های المپیک در مجموعه ای از مسابقات برگزار شد بین نمایندگان شهرستان چندین ایالت را از یونان باستان ، که عمدتا به برجسته های ورزشی ، بلکه مبارزه و مسابقه ارابه وقایع. The origin of these Olympics is shrouded in mystery and legend. منبع بازی های المپیک در کفن این است رمز و راز و افسانه. One of the most popular myths identifies Heracles and his father Zeus as the progenitors of the Games. یکی از محبوب ترین افسانه ها را مشخص Heracles و زئوس پدر خود را به عنوان اجداد این بازی ها. According to legend, it was Heracles who first called the Games "Olympic" and established the custom of holding them every four years. بنا به افسانه ، Heracles آن بود که اولین بازی به نام "المپیک" و تاسیس سفارشی از برگزاری آنها را هر چهار سال یکبار. A legend persists that after Heracles completed his twelve labors , he built the Olympic stadium as an honor to Zeus. افسانه ادامه یابد که پس از اتمام Heracles او دوازده کارگران ، او استادیوم المپیک به عنوان یک افتخار زئوس ساخته شده است. Following its completion, he walked in a straight line for 200 steps and called this distance a " stadion " ( Greek : στάδιον, Latin : stadium , "stage"), which later became a unit of distance . Another myth associates the first Games with the ancient Greek concept of Olympic truce ( ἐ κεχειρία, ekecheiria ). The most widely accepted date for the inception of the Ancient Olympics is 776 BC; this is based on inscriptions, found at Olympia, of the winners of a footrace held every four years starting in 776 BC. پس از پایان آن ، او در خط مستقیم برای 200 قدم راه رفته و این فاصله به نام stadion "" (به یونانی : στάδιον ، لاتین : استادیوم ، "مرحله") ، که بعدها واحد از راه دور شد. یکی دیگر از همکاران اسطوره اولین بازی با مفهوم یونانی باستان از آتش بس المپیک (ἐ κεχειρία ، ekecheiria). ترین تاریخ به طور گسترده ای پذیرفته شده برای آغاز بازی های المپیک باستان 776 سال قبل از میلاد است ، این در کتیبه های بنا شده است ، در بر داشت در المپیا ، از برندگان مسابقه دویدن برگزار شد هر چهار سال یکبار با شروع در سال 776 پیش از میلاد). The Ancient Games featured running events, a pentathlon (consisting of a jumping event, discus and javelin throws, a foot race and wrestling), boxing, wrestling, and equestrian events. بازی های در حال اجرا باستان رویدادهای برجسته ، پنجگانه (متشکل از یک رویداد پریدن ، پرتاب نیزه و دیسک throws ، مسابقه با پای پیاده و کشتی) ، بوکس ، کشتی و اتفاقات مربوط به اسب سواری. Tradition has it that Coroebus , a cook from the city of Elis, was the first Olympic champion. سنت آن است که او را Coroebus ، آشپز از شهرستان از Elis ، اولین قهرمان المپیک شد.

   

  بازیهای المپیک بودند اهمیت اساسی مذهبی ، برجسته رویداد های ورزشی در کنار ارج نهادن به فداکاری های هر دو آیین زئوس (مجسمه معروف که توسط Phidias ایستاده در معبد خود را در المپیا) و پلوتوس ، قهرمان الهی و پادشاه اسطورهای از المپیا. Pelops was famous for his chariot race with King Oenomaus of Pisatis . پلوتوس معروف برای مسابقه ارابه خود را با اوینومائوس کینگ از Pisatis بود. The winners of the events were admired and immortalized in poems and statues. برندگان رویدادها و تحسین می شد پیشآهنگان در شعر و مجسمه. The Games were held every four years, and this period, known as an Olympiad , was used by Greeks as one of their units of time measurement. بازی ها هر چهار سال یکبار برگزار می شد ، و این دوره ، معروف به المپیاد بود ، توسط یونانیان به عنوان یکی از واحدهای خود را اندازه گیری زمان استفاده می شود. The Games were part of a cycle known as the Panhellenic Games , which included the Pythian Games , the Nemean Games , and the Isthmian Games . بازی بخشی از یک چرخه معروف به بازی Panhellenic ، که شامل بازی هاتف ، نیمیان بازی ها و بازی ها برزخی بودند.

   

   

  بازی های المپیک رسید اوج خود در قرن 6th و 5th پیش از میلاد) ، اما بعد از آن به تدریج کاهش یافته است به عنوان اهمیت در رومیان به دست اورد قدرت و نفوذ در یونان است. هیچ اجماع در هنگام بازی های رسمی به پایان رسید ، وجود دارد که رایج ترین این تاریخ برگزار - 393 AD ، هنگامی که تئودوسیوس امپراطور من اعلام کرد که همه بت پرست و اعمال فرقه ها از بین بروند. Another date cited is 426 AD, when his successor Theodosius II ordered the destruction of all Greek temples. یکی دیگر از تاریخ ذکر شده 426 میلادی ، زمانی که او را جانشین تئودوسیوس دوم دستور تخریب تمام معابد یونانی است. After the demise of the Olympics, they were not held again until the late 19th century. پس از وفات بازیهای المپیک ، به آنها برگزار نشده دوباره تا اواخر قرن 19th

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان المپیک

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان المپیک , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان المپیک , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان المپیک , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان المپیک , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان المپیک , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان المپیک , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان المپیک , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان المپیک , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان المپیک
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت