تحقیق مقاله رایگان روش فعال تدریس

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22192
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان روش فعال تدریس

  براساس مبانی نظری روشهای فعال تدریس می توان گفت تدریس فعال،تدریسی است که در آن رخدادهای آموزشی به صورت تعاملهای علمی،عاطفی واجتماعی اتفاق می افتد.درتدریس فعال وتعاملی علاوه برتوجه به کسب اطلاعات ومهارتها،به فرایند تفکر واهداف اجتماعی آموزش تاکید فراوان شده است.نظریه پردازان تدریس تعاملی براین باورند که که مهارتهای مهم زندگی از طریق تجارب تعاملی تقویت می شود.دراین بخش به برخی از ویژگی های روشهای تدریس فعال که ضرورت استفاده از این روشها را نمایان می سازند اشاره می گردد:

  1- در روشهای فعال تدریس یادگیری عبارت است از تغییرات تجربه بر اثر رفتار یادگیرنده و کسب ساخت جدیدی از عملیات ذهنی . در این روشهایادگیری تابع تحول ذهنی کودک است.و تحول روانی توضیح دهنده یادگیری است .(کریمی،1373)

  2- یادگیری در روشهای فعال تدریس بر پایه اکتشاف و استقرار است . ولذا در این روشها چگونه یادگرفتن مهم تر از چه چیز یادگرفتن است .در روشهای تعاملی دانش آموزان روش یادگرفتن را نیز یاد می گیرند.

  3- ماهیت یادگیری، تعاملی است خلاق که بدون وقفه بین دانش آموز وموقعیت آموزشی در جریان است .همان طور که پیاژه نشان داد،بیش تر آموخته های مهم ما حاصل تعامل بادیگران است. درروشهای فعال تدریس آنچه دانش آموزان انجام می دهد ، سبب یادگیری می شود. یادگیرنده بر اثر تاثیر خود بر محیط وواکنش فعال در برابر عمل محیط به پیشرفت دست می یابد .

  4- معلمان فعالیتهای یادگیری از طریق تعاملی را به گونه ای سازمان می دهند که دانش آموزان حقیقتا به یکدیگر وابسته باشندوهیچ یک از اعضاء گروه نمی تواند موفق شود مگر این که تمام اعضاءموفق شوند. شعار کلاس تعاملی وهمیاری این است: یا همه نجات می یابیم یا همه غرق می شویم.(الیس و والن،1379)لذا در این روشها جنبه های منفی رقابت دانش آموزان از بین می رود.

  5- یادگیری واقعی در این روشها عبارت است از فرایند تغییر دادن ادراکات جدید برای همخوان کردن آنها با ساختهای شناختی فعلی از یک سو و تغییر دادن ساختهای شناختی برای همخوان کردن آن با ادراکات جدید .

  6- یادگیرنده منبع اصلی تحول خویشتن است .یادگیری فعالیتی است که از فراگیرنده سر می زند و دایما در حال تحول است . ولذا یادگیرنده هم تجربه را تغییر می دهد و هم خود را براساس تجربه تغییر می دهد .

  7- فرایند یادگیری در زمان انجام دادن فعالیت دانش آموزان فرایندی خودگردان ، خودفرمان ، خودنظم جو و خودرهبر است.

  8- در روشهای فعال تدریس یادگیری از ثبات وپایداری بیشتری برخوردار است. دانش آموزان اغلب در سطوح بالاترحیطه شناختی درگیر می شوند.و اکتسابات یادگیرنده در عمق حیطه های عاطفی و رفتاری نیز رسوخ می کند .دیوید جانسون(1989) معتقد است: وقتی آنچه را فرامی گیرید برای دیگری توضیح دهید یادگیری شما بسیار بیشتر از زمانی است که یادگیری فقط از طریق گوش کردن یا خواندن چیزی به تنهایی انجام می شود.

  9- در تدریس تعاملی بیشتر بر انتخاب آزاد معیارهاوارزشها برای رسیدن به حقایق علمی-اجتماعی براساس فعالیتی مردم سالارانه تاکید می شود.لذا سه اصل آزادی،مسئولیت وانتخاب نقش اساسی در این روشها بازی می کنند.(شعبانی،1382)

  10- در تدریس فعال وتعاملی هدف کسب حقایق علمی از طریق تحقیق،تفکر،مباحثه واستدلال منطقی،اصلاح وتقویت درک وفهم مهارتهای تفکر است.روشهای تعاملی فرصت مناسبی برای یادگیرنده ها ایجاد می کنند،تا بتوانند بر تجربه های خود،بازتاب داشته باشند ودرنتیجه،قادر شوند تا تضادهای بین فهم ودرک های موجود خود را با تجربه های جدید،حل کنند وفهم و درک های بدیل را در نظر بگیرند.(لانیال لاکروکس،1383)

  11- روشهای تدریس فعال به اصلاح وتقویت مهارتهای همکاری واحترام به اندیشه های دیگران،پرورش تفکر انتقادی وتحمل اندیشه های مخالف منتهی می گردد.وقتی دانش آموزان با ویژگی های مختلف در یک گروه کاری برای یک هدف مشترک کار میکنند،آنها نسبت به یکدیگر علاقه واحترام پیدا می کنند.یادگیری از طریق همیاری از سویی باعث افزایش پذیرش اجتماعی افراد می شود وازسوی دیگر روابط دوستانه بین دانش آموزان را افزایش می دهد.(رابرت سالوین،1990)

  12- یادگیری از طریق روش فعال در پرورش اعتماد به نفس دانش آموزان بسیار موثر است. دانش آموزان موفقیت ها وحمایت را در گروه تجربه می کنندوزمانی که دانش آموزان دیگر از آنها سئوال می پرسند وبه مشارکت آنها احتیاج دارند خود را با ارزش احساس می کنند.

  13-همکوشی بوجود آمده در منظومه های مبتنی بر تشریک مساعی وتعامل بیش از محیط های مبتنی بر رقابت وفردگرایی ایجاد انگیزش می کند.دانش آموزان در این روشها به منظور رضایت درونی فعال شده وکمتر به مشوق های معلمان وابسته می شوند.

  14- مهارتهای مهم زندگی نظیر صحبت کردن،گوش دادن،استدلال،وحل مساله از طریق تجارب تعاملی تقویت می شود. اگر ما برای مهارتهای اجتماعی لازم،برای یادگیری وکار موثر ومفید با دیگران ارزش قائل هستیم،بایداز طریق روشهای تعاملی این مهارتهای اجتماعی را آموزش دهیم وانگیزه استفاده از این مهارتها را ایجاد کنیم.

  15- حاصل مطالعات پژوهشی بسیاری نشانگر این امر است که یادگیری از طریق همیاری نسبت به یادگیری انفرادی ویا رقابتی در افزایش موفقیت های تحصیلی کودکان به همراه رشد ادراک آنها موثرتر بوده است.(دیوید جانسون،1989)درمقایسه با روش تدریس مستقیم،روش فراگیری از راه همیاری کمک موثری در بالا بردن درصد موفقیت دانش آموز وبخصوص بالابردن نمرات امتحان دارد.(کامیاب،1374)

  16- از نظر دانش آموزان معلمی که از شیوه های یادگیری از طریق همیاری در آموزش استفاده می کند منصف تر از معلمی است که از این شیوه ها استفاده نمی کند. واین معلم را بیش تر دوست دارند.همچنین وقتی معلم از گروه های همیار استفاده می کند مدرسه را بیش تر دوست دارند.(دیوید جانسون،1988)

  17-استفاده اسلوب مند ومکرر از روش گروه های کوچک تاثیر مثبت عمیق بر فضای کلاس دارد،کلاس تبدیل به جامعه ای از یادگیرندگان می شود که به صورت فعال باهم کار می کنند تا دانش،صلاحیت ولذت افراد را بالا ببرند.(نیل دیویدسون،1990)

  علاوه براین ویژگیها به دهها مورد دیگر نیزمی توان اشاره نمود.که به منظور جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها اجتناب می گردد.روشهای تدریس فعال وتعاملی بر رشد آگاهی های مربوط به فرایند مردم سالاری و برخی مهارتهای شناختی از قبیل تفکر و تحلیل ارزشها تاکید دارند . تا امکان مشارکت در رفتارهای مردم سالارانه رافراهم کنند. در این روشها سه وجه پویا و فعال کاوش ، وحدت بخشیدن و تعالی در مرکز ثقل فعالیتها قرار دارند . و از تعامل این سه وجه دانش آموزان در یک فرایند فعال فکری به دانش و معرفت همراه با تعالی و ارزش می رسند. در چنین الگویی، یادگیری یک فرایند تعاملی بین دانش آموزان و محیط با غوطه ور شدن در تضادها و مسائل معما گونه است کلاس درس معمولا منعکس کننده کثرت گرایی ، و بررسی آزادانه مسائل و مناظره و مباحثه درباره تضادهای گوناگون موجود است .

  امید است کلیه همکاران محترم ومعلمان گرامی بتوانندبا بکارگیری روش های فعال تدریس به دانش آموزان یاد دهند که چگونه یاد بگیرند.تا از این طریق موجبات فعال شدن دانش آموزان را فراهم نمایند.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان روش فعال تدریس

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان روش فعال تدریس, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان روش فعال تدریس, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش فعال تدریس, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش فعال تدریس, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان روش فعال تدریس, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان روش فعال تدریس, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش فعال تدریس, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش فعال تدریس, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان روش فعال تدریس
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت