تحقیق مقاله رایگان انسان و اجتماع

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22498
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان انسان و اجتماع

   

  اجتماع انسانی از مجموع افرادی که دریک مکان خاص با یکدیگر مراوده داشته وفعالیت میکنند،تشکیل شده و خداوند سبحان با معرفی انسان به عنوان جانشین و خلیفه خویش بر زمین مسئولیت بزرگی بردوش او نهاده ودر ذاتش غریزه زندگی اجتماعی را به ودیعه گذارده است واز اینرو می بینیم که به طور کلی انسان بذات،موجودی اجتماعی وتمایل به زندگی به صورت گروهی ودسته جمعی دارد.
  بدون شک هیچ کس نمی تواند مدعی آن باشد که: بتواند بدور از اجتماع دیگر انسانهابه زیستن خویش ادامه داده ودر رفع احتیاجات روزمره نیازمند همکاری غیری نباشد،برفرض محال اگرکسی نیز پیدا شود که می تواند برچنین ادعایی جامه عمل بپوشاند از منظر اجتماع فردی بی مسئولیت وازلحاظ علم روانشناسی فردی منزوی خواهد بود،که نه او توان برعهده گرفتن مسئولیتی را خواهد داشت ونه اینکه اجتماع انسانی می تواند توقع حل مشکلی از مشکلات جامعه انسانی را از فرد مذکور داشته باشدودریک کلمه می توان چنین فردی را عنصری خنثی خواند وعنصرخنثی نیز،بود ونبودی برابر خاهد داشت.
  به هرحال غرض ازبیان این موضوع ومقال نشان دادن اهمیت اجتماعی بودن انسان و احساس مسئولیت اوبه عنوان یک موجود زنده برپهندشت این گیتی است.افراد جامعه که مبحث اجتماعی بودن را پذیرفته وبازندگی دراجتماع برآن صحه گذاشته اند،ازلحاظ میزان پذیرش مسئولیت، که رکن اصلی زندگی جمعی وگروهی است با یکدیگرفرق داشته،به طوریکه شدت این اختلاف ازکف آن یعنی افراد نزدیک به خنثی آغازوتا سقف آن افرادی که دررفتارهای اجتماعی رهبریت آن اجتماع را می پذیرند ختم می شود. ازکف تا سقف این طبقه بندی اجتماعی،افراد مختلف بارویکردهای متفاوت و خلقیات گوناگون درکناریکدیگروبعضاً با شرایطی یکسان زندگی وفعالیت می کنندوممکن است دراین بین فردی که ازلحاظ اداری جایگاهی به مراتب پایین تراز افراد مسند نشین اجتماع داشته باشد با احساس مسئولیت درقبال اجتماع خویش وحس زیبای نوع دوستی خود محبوبیت بسیاربالایی ازمنظراجتماع درقیاس با دیگرمسئولین عالیرتبه اداری کشورداشته باشد وذکراین مطلب تکراری خواهد بود برمکررات قبل،که مقبولیت اجتماعی فرد وچهره موجه اجتماعی شدن تنها به صرف داشتن احکام دولتی و القاب حکومتی مقدورومیسورنخواهد بود،حتی دربرخی مواقع داشتن این القاب واحکام خود، عاملی است که موجب انزجاراجتماع ازفرد صاحب منصب در آن حکومت ودولت می گردد.
  عاملی که نقش اساسی درجذب مردم نسبت به فردی خاص ایفا می کند صداقت درگفتارو مطابقت آن بارفتارفرد می باشد که هردو زاییده پندارنیک است وحال درکشورعزیزمان ایران که این مهم تنها بخشی ازعقاید مردم درچند هزاره پیش تر،به عنوان شعارملی ومذهبی مطرح وساختار فکریشان برآن استوارگردیده،با گذشت زمان به طورحتم این امردرتعیین میزان محبوبیت مردم نسبت به هرشخص تأ ثیربسزایی دارد.شما دراجتماع انسانی به هرمیزان که زیرک وتوانا درتغییرچهره واقعیه شخصیتتان باشید،افراد اجتماع متوجه دوگانگی شخصیت شما خواهند شد به طوریکه امروزه معضل اصلی که گریبانگیر بسیاری از چهره های اجتماعی شده است ریشه درهمین چند گانگی شخصیتی دارد که متأ سفانه عموم مردم با مشاهده یک یا چند مورد با تعمیم آن به دیگرافراد،اعتماد خود نسبت به بخش عمده ای ازحاکمیت رااز دست داده ودرنتیجه استقبال مردم درفعالیتهای جمعی کاهش می یابد. به طوریکه احساس می شود درانتخابات آتی ریاست جمهوری استقبال مردمی به نسبت سالهای گذشته کاهش چشمگیری یافته باشد،هرچند که می توان دلیل این موضوع را دررفتارنابخردانه برخی افراد ضد میهن ومخالف دین جستجو کرد،که دراجتماع به ظاهرنه ازروی عمد بلکه در واقع ازروی عمد برای سلب انگیزه ازمردم این موضوع را برنامه ریزی وبه مرحله اجرا درآورده اند.
  موضوع مسئولیت پذیری،هنجاری است که ازدیربازدرکنارصداقت تحولات عظیمی در اجتماع بوجود آورده است که اگرگذری اجمالی به رویدادهای تاریخی ومهم کشورمان داشته باشیم،می توان به طورخلاصه موارد زیر را برشمرد:
  1- در2500سال پیش،اقدام کورش کبیروتشکیل امپراطوریه بزرگ ایران
  2- در1400سال پیش،ظهورخاتم النبیین حضرت محمد مصطفی(ص) وتشکیل حکومت مقتدر اسلامی درجامعه فقیرعربستان وگسترش قلمرواسلام تا اقصی نقاط جهان
  3- نهضت آزادیخواهانه وضد استبداد مشروطیت
  4- مصدق وملی شدن صنعت نفت ایران
  5- انقلاب بزرگ اسلامی کشورمان با رهبریت آسمانیه بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران

   

  ودر نهایت:
  6- به بارنشستن درخت اصلاحات درسال1376درکشورعزیزمان ایران وحضورمیلیونی مردم درانتخابات ریاست جمهوری که همه وهمه زاییده آمیزش این دوهنجاراجتماعی است ودر کشوری باچنین سابقه درخشان وداشتن چنین مردمی با شعوروآگاه،هیچ قدرتی وهیچ شخصی توان بازپس گرفتن این دوحس زیبا وانسانی راازمردم ایران وجامعه ایرانی نخواهدداشت وروشن است که اقدامی چنین دراین کشورفقط کوبیدن آب است درهاون،مردم عزیزایران نیزبا شعورسیاسی واجتماعی بالای خود تمام هربه ها وخدعه های عمروعاصهای زمان را نقش برآب خواهند کرد.
  چون موضوع درخصوص قبول مسئولیت وصداقت بود برخود واجب می دانم مثالی ملموس ازآن دررفتار4فرد که به نوعی با آنها ارتباط داشته آورده تاهم قدرشناسی کرده باشم از این خصلت انسانی وپسندیده آنها وهم آنکه بابی باشد برآشنایی هر چند که آنها خود آشنای همه اند وگفتن من فقط تکراری است برتکرار.
  درشهرستان گناوه فردی است که هرهفته با وجود مشکلات بسیاری که دارد مسافت300 کیلومتری گناوه به بوشهروبلعکس را طی می کند تا تنها دربرگزاری جلسه ای2ساعته با حضورچندجوان مشارکت داشته باشد،ایشان با سابقه ای چندساله درتحولات اجتماعی استان و کشورونفوذ مردمی ومحبوبیت بالایی که دراستان دارد هیچگاه حاضرنگردیده ازفرصتی برای کسب مقام ومنافع شخصی که اکثرافراداجتماع بد نبال آنند،سوء استفاده کرده و صاحب منصب ومالک مالی گردد،آقای مرتضی سراجی رئیس حزب اعتماد ملی استان بوشهر چهره آشنایی است که جزء استان بوشهروتوسعه آن دردی دیگرندارد.
  درمرکزاستان ودرشهربوشهربسیارند افراد خدمتگزارودلسوزی که بدون هیچ چشمداشتی صادقانه وبی ریا خدمت کرده و جزء برای رضای حق وشادی مردم کاری دیگرنکرده ولی چون من شناختی نداشته ویا برخی دیگرازدوستانم آنچنان شناسند که توصیف من زیره به کرمان بردن است با وصف خویش وقت خوانندگان عزیزم را نمی گیرم.همانطورکه می دانیم بانک یکی ازمکانهایی است که بخش عمده ای ازمردم روزانه به آنجا مراجعه کرده وازاینرو پاسخگویی به خواستهای ارباب رجوع دربانک به مراتب بسیارسنگین تروسخت ترازدیگر ارگانهاست وحال آنکه دربوشهرودریکی ازشعب شلوغ بانک کشاورزی درخیابان امام خمینی(ره)افراد مخدوم بسیاری مشغول رتق وفتق امورمردم بوده وبی ادعا وبی ریا کوشش زیادی دررضایتمندی مراجعین خود دارند وسرآمد آنها آقایان جواد فیروزی وعلی درگویی است که بعضاً درمراجعاتم به آن بانک شاهد بوده ام که همزمان پیگیر مشکل چندین مشتری بوده وبدون آنکه ازحجم بالای کارخم به ابرو آورند مشکلات مشتریان بانک را حل مینمودند.
  ودرآخرقصدم آن است که زیره به کرمان ببرم وازشخصی که نه تنها چهره ای ملی بلکه چهره ای بین المللی است کلامی چند نه ازبرای معرفی ایشان بلکه به دلیل ارادتم نسبت به ایشان وهرفرد صادق ومسئولیت پذیری که امروزه نیاز جامعه مان به بودن چنین مردانی است با زبان قلم بربیکران کاغذ برده تا به این بهانه قدرشناسی خودرااززحمات ایشان به جای آورده باشم.
  درسالهای گذشته خودم بدلیل همان علتی که درقبل ذکرکردم با تعمیم خطای برخی ازافراد بر کل مجموعه،تا حدودی اعتمادم را نسبت به برخی از شخصیتهای اجتماعی وسیاسی کشور ازدست داده بودم که ایشان نیزجزئی ازآن کل بود،تا آنکه درهشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی درکشورمان،به رقم دیگرسیاسیون وفعالین اجتماعی شاهد تلاش شبانه روزی همان دولتمرد عزیزدراحرازصلاحیت افرادی که توسط شورای محترم نگهبان رد صلاحیت شده وازحضوردررقابت انتخاباتی محروم گردیده بودند،بودم.ایشان با پیگیریهای بسیاربا وجود کسالتی که درآن زمان داشتند شخصاً باحضوردرشورای نگهبان ورایزنی با آنها موفق به تأیید صلاحیت بخش عمده ای ازنمایندگان طیف اصلاحات دراقصی نقاط کشورواستان عزیزمان بوشهرشدند،هرچند که دربحبوحه انتخابات هشتمین دوره مجلس درسراسرکشورشرایطی نابرابربرای گروه اصلاح طلب درقیاس بادیگرگروههای سیاسی کشورحاکم بود،توانستیم شاهد برگزاری رقابت انتخاباتی باشیم وهمه این اتفاقات پیامد حس مسئولیت پذیری وتلاش صادقانه وراستی درگفتارورفتارآن فرد بود،هرچند می دانم خوانندگان فهیم تاکنون متوجه آن شخصیت بزرگوارشده اند ولی من به رسم ادب وروشن شدن اذهان برخی ازافراد که درجریان انتخابات دورگذشته مجلس نبودند،نام ایشان را برزبان می برم.آقای مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی ایران شخصیت برجسته سیاسی ودلسوزاجتماعی است که خوشبختانه چهره ای آشنا ومحبوب ایران بوده که جزء سربلندی وسرافرازی این میهن اندیشه ای دیگرندارد وای کاش تمامی ما با الگوقراردادن اینان درعظمت ایران بکوشیم
 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان انسان و اجتماع

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان انسان و اجتماع, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان انسان و اجتماع, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان انسان و اجتماع, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان انسان و اجتماع, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان انسان و اجتماع, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان انسان و اجتماع, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان انسان و اجتماع, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان انسان و اجتماع, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان انسان و اجتماع
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت