تحقیق مقاله رایگان مشورت

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22733
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: معارف اسلامی و الهیات
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان مشورت

  ارزش و اهمیت والاى اصل مشورت و مشاوره از دیدگاه اسلام، اهمیت ویژگیهاى شوراى مشاوره و مشاورین را در اسلام آشکار مى‏سازد، مشاور در حقیقت رکن اصلى نیل به حقائق و واقعیات و جلوگیرى از خطا واشتباه و تثبیت محور حرکت انسانها به سوى نیازمندى‏هاى فردى واجتماعى و معنوى به شمار مى‏رود.

  حال باید دید مشاور در اسلام چه کسى باید باشد؟ و چه صفات و ویژگیهائى را باید داشته باشد؟

  مشاور از دیدگاه اسلام هر انسان عاقل و بصیر و آگاهى است که دیدگاه اسلامى داشته، با تقوا و خیراندیش بوده، داراى کمالات نفسانى و خالى از فساد اخلاق و مبرا از انحرافات فکرى و عقلى و عملى باشد پس مشاوره در اسلام داراى حدود و مقرراتى بوده، مبتنى بر اصول و معیارهائى مى‏باشد.

  امام صادق‏علیه السلام فرمود:

  «المشوره لا تکون الا بحدودها فمن عرفها بحدودها والا کانت مضرتها على المستشیر اکثر من منفعتها».

  مشورت باید با حدود و مقررات و به شرائط خاص خودش انجام پذیرد و کسى که این حدود را بشناسد مشورت او منتهى به خیر مى‏شود و کسى که حدود و شرائط مشورت مفید را نداند، زیان آن بر مشورت کننده بیشتر از منفعت آن مى‏باشد.

  مطابق این کبراى کلى مشاور متصف به یک سلسله از صفات بوده و یک سلسله از صفات را نیز باید نداشته باشد. صفاتى که مشاور از دیدگاه اسلام باید آن‏ها را داشته باشد به قرار زیر است:

  ۱ - مشاور باید عاقل و صاحب راى و نظر باشد زیرا طبیعى است انسانى که اطلاعات لازم و خبرگى کافى در مورد مشورت نداشته باشد، مشورت با او نه تنها مفید نیست، بلکه ممکن است راهنمائى‏هاى ناشیانه او باعث انحراف بوده، زیان و ضرر به دنبال خود داشته باشد.

  امام باقرعلیه السلام از پیامبر گرامى اسلام‏صلى الل.ه علیه وآله نقل مى‏کند که از او از معناى حزم واحتیاط سئوال کردند در پاسخ آن فرمود: «مشاوره ذو الرای و اتباعهم‏»یعنى: حزم و احتیاط در امور همان مشاوره با انسان‏هاى عاقل صاحب راى و نظر مى‏باشد.

  این نوع از مشورت داراى منافع کثیر و حداقل موجب پشیمانى وندامت مشورت کننده نمى‏شود.

  ابى جارود از امام باقرعلیه السلام نقل مى‏کند که فرمود: در کتاب تورات چهار جمله وارد شده است از جمله آنها این است: «من لا یستشیر یندم‏»  کسى که با صاحب فکر و نظر در امور خود مشورت نکند، پشیمان و نادم مى‏گردد. و همواره در مخاطرات و گرفتاریها واقع مى‏شود.

  و در روایت دیگرى چنین نقل شده است: «خاطر بنفسه من استغنى برایه‏».  کسى که بدون مشورت به راى خود عمل کند و خود را بى‏نیاز از مشورت با صاحب نظران بداند، در انجام امور خود را به مخاطره انداخته است.

  و در روایات و احادیث وارده از ائمه‏علیهم‏السلام انسان عاقل به عنوان «قرین مرشد» تعبیر آورده شده است چنانکه مفضل بن عمر از امام صادق‏علیه السلام نقل مى‏کند که فرمود:

  «...من لم یکن له قرین مرشد متمکن عدوه من عقبه‏». کسى که براى او دوست نزدیک ارشاد کننده افکار او نداشته باشد چه بسا دشمن او از پشت‏سر او قدرت حمله بر او را داشته باشد.

  طبعا «قرین مرشد» انسان عاقل داراى ورع و تقوا مى‏باشد زیرا راهنماى باطنى ارشاد کننده به نام عقل را همراه خود دارد و این راهنما او را به خیر امر مى‏کند و او را از بدیها و زشتیها باز مى‏دارد.

  سلیمان بن خالد مى‏گوید: از امام صادق‏علیه السلام شنیدم که فرمود:

  «استشر العاقل من الرجال الورع فانه لا یامر الا بالخیر و ایاک و الخلاف فان مخالفه الورع العاقل مفسده فی الدین والدنیا».

  با مردان عاقل و با تقوا مشورت کن زیرا او جز به خیر دستور نمى‏دهد و مواظبت داشته باشد واز مخالفت‏با راى مشاور عاقل و با تقوى بپرهیز زیرا این کار باعث فساد در دین و دنیاى انسان مى‏گردد.

  بدیهى است مشاور عاقل وباتقوا در مقام مشورت در موارد لازم و مقتضى، مشورت کننده را پند واندرز مى‏دهد و او را از انجام زشتیها و فسادها باز مى‏دارد و او را به انجام نیکى‏ها و خوبیها راهنمائى مى‏کند یعنى مشاور عاقل وباتقوا ناصح خوبى بوده و همین امر باعث رشد فکر مشورت کننده و باعث توفیق بیشتر او میگردد.

  منصور بن حازم از امام صادق‏علیه السلام واو نیز از پیامبر گرامى اسلام‏صلى الل.ه علیه وآله چنین نقل مى‏کند:

  «مشاوره العاقل الناصح رشد و یمن و توفیق من الله فاذا اشار علیک‏الناصح العاقل و ایاک والخلاف فان فى ذلک العطب‏».

  مشاوره با انسان‏هاى عاقل نصیحت کننده(ناصح) حداقل سه فایده مهم دارد:

  الف - باعث رشد فکر مشورت کننده مى‏باشد.

  ب - باعث‏برکت در انجام کار مى‏باشد.

  ج - سبب پیدایش توفیقات الهى مى‏باشد.

  پس هنگامى که ناصح عاقل براى انجام کارى تو را دعوت کرد، حتما از انجام آن کار مخالفت ننما زیرا مخالفت موجب سختى و رنج و مشقت مشورت کننده مى‏شود.

  و در برخى از روایات وارد است که عمل به دستور شخص عاقل ناصح داراى دین و تقوا باعث این مى‏شود که خداوند کار او را به خیر مى‏انجامد و او را از خذلان و خوارى نجات مى‏دهد، بلکه مقام و منزلت او را نزد خدا بالا مى‏برد.

  در غرر و درر آمدى از على‏علیه السلام نقل شده است: «خیر ما مشاورت ذو النهى والعلم واولو التجارب الحزم‏»: بهترین مورد مشورت، مشورت با صاحبان عقل و علم و تجربه و داراى حزم واحتیاط مى‏باشد.

  شیخ طوسى در امالى خود از ابوهریره از رسول خداصلى الل.ه علیه وآله نقل مى‏کند: «استشردوا العاقل ولا تعصبوه فتندبوا»: با انسان‏هاى عاقل در امور خود مشورت کنید و بدینطریق رشد کار خود را طلب کنید و بعد از مشورت با نتیجه این مشورت مخالفت ننمائید و گرنه پشیمان و نادم مى‏شوید.

  حلبى از امام صادق‏علیه السلام نقل مى‏کند که مشورت مفید و جامع، مشورت با کسانى است که چهار صفت را داشته باشند از جمله این صفات: «فاولها ان یکون الذی تشاوره عاقلا» یعنى اولین شرط لازم در مشاور این است که عاقل باشد.

  جالب این است که امام معصوم به دنبال بیان اولین صفت لازم در مشاور، علت آن را این‏گونه بیان مى‏کند:« فانه اذا کان عاقلا انتفعت‏بمشورته‏» هنگامى که مشاوران عاقل باشند، مشورت او مفید و ثمربخش واقع مى‏شود.

  ۲ - مشاور داراى خشیت و خوف الهى باشد

  دومین ویژگى شخص مشاور و شوراى مشاوره این است که خوف الهى و خشیت پروردگار در دل و جا ن آنان جاى داده شده باشد زیرا قطعا چنین کسانى قابل اعتماد و اطمینان هستند، اینان هستند که فکر خیانت‏به برادر دینى خود را در دل هرگز جاى نمى‏دهند و درنتیجه مشورت با آنان اطمینان‏بخش بوده، براى مشورت کننده امنیت‏خاطر قابل اعتماد ایجاد مى‏کند.

  امام صادق‏علیه السلام ضمن بیاناتى به معاویه بن وهب چنین فرمود:

  «... واستشر فى امورک الذین یخشون ربهم‏»:  با انسانهاى داراى خوف و خشیت الهى مشوت کن. اینها انسانهاى امین بوده فکر خیانت و افشاء سر برادر مؤمن را نزد دیگرى در دل خود هرگز جاى نمى‏دهند.

  و در روایت دیگرى از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است: «شاور فى حدیثک الذین تخافون الله‏»:  در امور خود با مشاورین داراى خوف الهى مشورت کن.

  وهمین حالت‏خوف و خشیت الهى معیار امین بودن انسانهاى مشاور محسوب مى‏شود چنانکه در ضمن همان روایت‏بالا از امام صادق‏علیه السلام چنین نقل شده است: «الامین الذی یخشى الله‏».

  ۳ - مشاور باید انسان حر و انسانهاى آزادمنش بوده، تحت تاثیر برخى از عوامل ضعیف کننده و مضر قرار نگیرد.

  چنانکه حلبى از امام صادق‏علیه السلام دومین شرط لازم در شخص مشاور را چنین بیان مى‏کند: «والثانیه ان یکون حرا متدینا» شرط دوم لازم در مشاور این است که او آزادمنش بوده متدین باشد و سر و راز اینکه مشاور باید چنین صفت و ویژگى را داشته باشد این است که امام صادق‏علیه السلام مى‏فرماید:« اذا کان حرا متدینا اجهد نفسه فى النصیحه لک‏»  : هنگامى که مشاور انسان آزادمنش بوده متدین باشد، تمام هم و سعى خویش را در بهتر انجام دادن نصیحت و مشورت خویش به کار مى‏برد.

  ۴ - مشاور باید انسان درستکار و صدیق بوده، اصول برادرى را کاملا بداند و آن را در مقام عمل مراعات نماید.

  حلبى از امام صادق‏علیه السلام درباره این ویژگى چنین نقل مى‏کند: «والثالثه ان یکن صدیقا مواخیا»: سومین شرط لازم در مشاور این است که انسان باصفا بوده، واقعا صدیق مشورت کننده باشد و اصول برادرى را درباره او مراعات نماید.

  ۵ - اثر این صفت لازم بالا در مشاور این است که سر و راز مشورت کننده را کاملا حفظ کند تا منافع او در مقابل دشمنانش به خطر نیفتد.

  چنانکه امام صادق‏علیه السلام چنین فرمود: «اذا کان صدیقا مواخیا کتم سرک اذا اطلعته على سرک فان عمله به کعلمک به تمت المشوره و کملت النصیحه .: هنگامى که مشاور انسان صدیق بوده، اصول برادرى را با مشورت کننده مراعات نماید طبعا سر و راز مشورت کننده را هنگام اطلاع از آن مخفى نگاه مى‏دارد و نزد دیگرى آن را فاش و آشکار نمى‏سازد زیرا علم مشاور به راز مشورت کننده مثل علم خود مشورت کننده پس از خویش مى‏باشد(یعنى مشاور با احراز مقام مشورت به منزله خود مشورت کننده امین بوده، راز او را نزد دیگرى آشکار نمى‏سازد).

  امام صادق‏علیه السلام در روایت دیگرى همان صفات و ویژگیهاى لازم در مشاور را به عبارت دیگرى بیان فرمود و نکته دیگرى نیز ضمن آن بیان مى‏فرماید و آن روایت چنین است:

  «شاور فى امورک مما یقتضى الذین فیه خمس خصال: عقل و علم و تجربه و نصح و تقوى فان لم تجد فاستعمل الخمسه و اعظم و توکل فان ذلک یؤدیک الى الصواب.

  در امور خود در مواردى که دین و مذهب آن را اقتضا مى‏کند، مشورت کن با کسانى که داراى پنج صفت هستند: داراى عقل و علم و تجربه و تقوى بوده، ناصح مى‏باشند و اگر چنین افراد داراى این ویژگیها را نیافتى سعى کن در پیدا کردن آنها و این عمل سعى را بزرگ بشمار و بعد از سعى و مشورت توکل بر خدا بکن که قطعا توکل تو به خدا منتهى به عمل نیک و شایسته مى‏گردد.

  تذکر این نکته در این‏جا لازم است که لزوم مشورت با مشاورین عاقل و عالم و با تجربه و با تقوى منحصر به امور مربوط به دین نیست، بلکه حکم لزوم مشورت، در امور مربوط به دنیا نیز جریان دارد چنانکه مرحوم نورى در مستدرک الوسائل، ج‏۲، ص ۶۵ از مصباح الشریعه روایتى از امام صادق‏علیه السلام نظیر روایت‏بالا را نقل مى‏کند و در ذیل آن از امام صادق‏علیه السلام چنین نقل مى‏نماید: «... وما کان من امور الدنیا التی هی غیر عایده الى الدین فامضیها و لاتتفکر فیها» یعنى در امور مربوط به دنیا نیز مشورت با مشاورین عاقل و عالم و متقى و باتجربه لازم است و این ویژگیها را در مقام مشاوره مراعات کن.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان مشورت

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان مشورت, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان مشورت, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان مشورت, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان مشورت, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان مشورت, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان مشورت, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان مشورت, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان مشورت, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان مشورت
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت