تحقیق مقاله ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی

تعداد صفحات: 15 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 23082
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی صنایع غذایی
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی

  هزینه مواد اولیه اغلب حدود 50 درصد هزینه کل تولید شیر را در یک کارخانه تولید مواد لبنی در بر می گیرد . صرفه جویی در هزینه خوراک حتی مقدار کمی دلار در هر تن ، باعث صرفه جویی مهمی در طول یک سال در یک شرکت تولید لبنی خواهد شد .

  در بسیاری از کارخانه جات تولید مواد لبنی یک نرم افزار برای بالانس کردن سهمیه غذایی استفاده می شود که در آن از تکنیک برنامه ریزی خطی استفاده می شود ، این برنامه جهت شناسایی هزینه یا تعیین قیمت یک خوراک جدید در سهمه غذایی به کار می رود ، اگرچه نیاز به تخصص در نرم افزار بالانس سهمیه وجو دارد و اتخاذ یک تصمیم سریع و درست بدون آن ممکن نیست .

  منظور از این راهنمایی که روش های دیگر قیمت گذاری غذاها مختلف را توضیح دهیم . در این خصوص در باره 4 روش که شامل : هزینه تغذیه مواد مغذی ، شاخص ، معادلات همزمان و روش یکسان سازی محصول بحث خواهیم کرد . محاسبات دستی این روش ها در اینجا توضیح داده شده است ، اما یک برگه گسترده که این روشها از آن استفاده می کنند برای تعیین ارزش غذایی در دسترسی از طریق سرویس گسترش شرکت N  M S U  به وسیله ارتباط با جورج بتورد ، متخصص لبنیات با شماره ( 646 – 6454 ) – ( 505 ).

   

  چه اطلاعاتی لازم است ؟

  برای گرفتن یک تصمیم مناسب درباره خری یک خوراک ، اطلاعاتی درباره خوراک لازم است . تجزیه آزمایشگاهی خوراک شامل ماده خشک ، پروتوئین خام (   C P ) و فیبر { مجموع مواد غذایی قابل هضم  ، ( TDN ) یا شبکه انرژی برای تولید شیر ( NEL )  } و پیش بینی انرژی مورد نیاز را شامل میشود .

  باید به خاطر داشته باشیم که انرژی { مجموع ما غذایی قابل هضم ، ( TDN ) یا شبکه انرژی برای تولید شیر  ( NEL ) } در آزمایشگاه اندازه گیری نشده اند اما حجم فیبر حساب شده است .

  آزمایشگاه از معادلات متفاوتی برای پیش بینی انرژی از فیبر ، به خصوص برای علوفه ها استفاده می کند . به این دلیل اگر شما علوفه خریداری کنید منبع انرژی پیش بینی شده ای را ملاحظه خواهید کرد . همچنین با استفاده از جداول چاپ نشده مانند ( ماده مغذی مورد نیاز احشام ) در سال 1989 استفاده کنید ، که اغلب حجم ماده مغذی در تنوع تغذیه قابل ملاحظه است . برای شرکتهای لبنیاتی تغذیه بر اساس یک مبنا خشک بحرانی است . بسیاری از خوراک اولیه تولید لبنیات مخصوصا علوفه تازه شامل 50 در صد آب است.

  تجزیه آزمایشگاهی ، به طور کلی یک منحنی مخصوص نمایش مواد غذایی بر اساس مواد خشک تهیه می کند ، تمرکز موئاد غذایی مانند : پروتوئین خام ،   NET , TDN  یا مواد معدنی بر مبنای مواد غذایی خورانده شده تعیین می گردند.

  تقسیم مواد خشک بر حسب درصد اجزا تمرکز بر این مبنای خشک را به دست می دهد :

  درصد مبنای خشک = درصد مواد خشک / درصد اجزای مبنای خشک

  برای مثال : فرض کنید یک ماده غذایی شامل 40% ماده خشک و 8% پروتوئین خام بر مبنای مواد غذایی خورانده شده باشد .

  روی یک مبنای خشک                                              20% = 40 % / 8 %  

  برای بر گرداندن پوندهای ماد غذایی تغذیه شده به پیوندهای مواد خشک ، ضرب ساده تعداد پیوندهای مواد غذایی تغذیه شده در درصد مواد خشک :

  مقدار مواد خشک = درصد مواد خشک × مقدار مواد تغذیه شده

  برای مثال چند پیوند مواد خشک در 1000 پوند مواد تغذیه شده از غله در 35 درصد مواد خشک وجود دارد ؟

  مقدار ماده خشک                                                               350 = 35 % × 1000

   

  روش هزینه تغذیه با ماده مغذی با ماده مغذی :

  این یک روش ساده راحت برای حساب کردن در صد هزینه پروتین ، انرژی فیبر و یا سایر اجزای یک ماده خوراکی می باشد . بیشتر خوراکی ها برای تامین یا انرژی خریداری می شوند . هزینه هر پوند از پروتئین خام و هزینه هر مگاکالری  ( MCAL ) از NEL  به طور کلی مفید است . در جدل مثال هایی از انواع خوراکی ها و در صد هزینه ماده مغذی وجود دارند .

  برای حساب کردن هزینه هر پوند از ماده مغذی 2 بخش لازم است : هزینه ؛ حجم مواد غذایی هزینه بر حسب دلارهای هر تن عنوان می شود . به طور طبیعی کار بر مبنای تن ساده است . اگر شما هزینه هر تن ماده مغذی را بدانید ، هزینه هر پوند از ماده مغذی به وسیله تعیین تعداد پوندهای ماده مغذی در یک تن از مواد غذایی تخمین زده می شود :

  مقدار اجزا مواد غذایی در هر تن = ( مقدار در تن 2000 × 100 ) / ( درصد ماده خشک × 100 × در صد اجزای ماده خشک )

  با استفاده ازغله پوسته دار به عنوان یک مثال از جدول 1 پیوندهای پروتوئین خام در یک تن حجم پروتئین حساب می شود ، 9 % بر مبنای ماده خشک و 89 % ماده خشک :

  2/160 = ( 2000 × 100/89 ) × ( 100 / 900 )

  بنابر این یک تن غله شامل 2/160 .  ib ، پروتئین خام است .

  اگر هزینه غله 150 دلار در تن باشد ، پس هزینه هر پوند پروتئین عبارتست از :

  مقدار   CP تغذیه شده                               936/0 = 2/ 160 / 150

  با پیروی از محاسبات تعیین هزینه هر مگاکالری   MCAL  ماده خشک و %89 ماده خشک :

  MCAL  در هر تن مواد تغذیه شده :

  ( مقدار در هر تن 2000 × 100 % ماده خشک ) × مقدار MCAL مواد خشک

  ( دلار در هر MCAL 0936/0 = 602 / 1 / 150 دلار در هر تن )

  در جدول شماره 1 ، سه مثال منابع انرژی وجود دارد : غله ، جو برای قیمت ها و انرژی مغزی جو دو سر پروتئین ، مقدار 58 / 0 در هر دلار پروتئین ، مقدار 58 / 0 در هر دلار پروتئین خالص . علوفه ها باید به طور طبیعی به سهمیه لیست شده است . جو منبع ارزان انرژی است 90 / 0 دلار مگاکالری NEL  وجودو سر منبع ارزان انرژی تهیه شده اضافه گردد و نه به پروتئین . بنابراین هزینه هر پوند نباید به عنوان معیاری برای انتخاب یک منبع انرژی در میان منابع انرژی به کار می رود .

  در میان منابع پروتئین که در جدول یک لیست شده استهزینه های مختلفی وجود دارد . پنبه دانه دارای کمترین واحد ارزان انرژی و پروتئین است و بنابراین باید بهترین خرید باشد ، اگرچه ملاحظات دیگر این است که پنبه دانه ممکن است دارای سم G OSSYPOL باشد و تغذیه زیاد از آن ریسک میزان سم GOSSYPOL  افزایش دهد . غذاهای دیگر در سهمیه غذایی دذر ارزیابی اقتصادی ملاحظه نشده است .

  برای منابع پروتئین ( RUP )  خوراک شیره گیاهی ارزانترین منبع پروتئین خام است . برای منابع پروتئین ( RUP )  هزینه هر واحد  ( RUP )  ممکن است مورد نظر باشد .

  اگر ما فرض کنیم که 82 در صد پروتئین خوراک شیره گیاهی  (  RUP )  باشد پس هزینه هر واحد  از ( RUP )  برابر است با :

  %CP (RUP%/100)=RUP  

  مقدار RUP  در هر تن مواد تغذیه شده  = ( 2000 × % ماده خشک ) (‌ 100 / % ماده خشک )

  RUP در هر دلار = مقدار RUP در هر تن مواد تغذیه شده / دلار در هر تن

  مثال :

  مقدار RUP در مجموع مواد مقدار مواد خشک       % 90CP*(82/100) = 73.8

  مقدار RUP در هر تن غذای شیره گیاهی         ( 73.8/100 ) * (.9* 2000 ) = 1,328.04

  دلار در مقدار RUP                                                                  500$ / 1328.4 = 5.38

  برای غذای ماهی ، فرض می کنیم % 65 RUP مجود داشته باشد محاسبه براب است با :

  RUP در مجموع ماده خشک                                               67*(65/100)=43.6%

  RUP در تن غذای ماهی تغذیه شده              ( 43.6/100)*(0.92*2000)=852.2

  مقدار RUP دلار                                                                   550/805.2=0.69

  خوراک دانه روغنی در هزینه هر پند از پروتئین خام و R  UP خرید بهتری است ، اما به کیفیت آن هنوز رسیدگی نشده است . خوراک ماهی ترکیب اسید آمینه مطلوبتری از خوراک دانه روغنی دارد که این امر ارزش آن را افزایش می دهد که قبل از خرید نهایی این نکته باید مورد توجه قرار گیرد.

   

  ضعف/هزینه روش تغذیه با مواد مغذی :

  این یک روش ساده و آسان برای محاسبه است که باید نتایج در آن با محاسبه تفسیر شوند . ابتدا خوراک بر اساس بیشترین ماده مغذی آنها یا آنچه که خوراک برای آن خریداری و ارزیابی می شود . برای مثال غله جو برای این خریداری می شود که انرژی سهمیه غذایی را افزایش دهد ، بنابر این اساس ارزیابی ارزش هر واحد انرژی می باشد . 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی , مقاله در مورد تحقیق مقاله ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی , تحقیق درباره تحقیق مقاله ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی , مقاله درباره تحقیق مقاله ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت