تحقیق مقاله رایگان مزارعه

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 23153
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حقوق و فقه
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان مزارعه

   

  کلمات کلیدی  :  مزارعه، مزارع، عامل، تکالیف عامل، تکالیف مزارع
  مزارعه

   

  مزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر کاشتن می­باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می­دهد که در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم کنند.

  مالک زمین را مُزارِع و کسی را که زراعت می­کند، عامل می­گویند.

  در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالک زمین باشد، بلکه طبق ماده 522 قانون مدنی کافی است که مالک منافع زمین باشد، یا این­که به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وکالت حق تصرف داشته باشد و کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می­توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی­مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.

  مدت مزارعه:

  در عقد مزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار می­­گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با کشت باشد؛ مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند، در حالی­که گندم در بهار می­روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی­شود.

  زمین موضوع مزارعه:

   زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم­کاری، جهت کشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است. علاوه بر این زمین باید امکان آب­رسانی داشته باشد هر چند که به اصلاح نیاز داشته باشد.  هم­چنین لازم است زمین از جهت مقدار معلوم باشد؛ مثلاً یک هکتار زمین کشاورزی، به مزارعه داده می­شود.

     سهم مزارع و عامل در عقد:

  طبق ماده 519 قانون مدنی در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثل 4/1 یا 3/1 یا 2/1 معین شود، و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، احکام مزارعه، بر این عقد جاری نیست.

    تعیین سهم با توجه به امکاناتی است که طرفین در عقد مزارعه به کار می­برند.

   

   

   

  تعیین نوع کشت:

   در عقد مزارعه باید نوع زرع معین باشد؛ مثلاً گندم، مگر این­که برحسب عرف محل، نوع زرع معلوم با این­که برای مطلق کشت باشد، که در این صورت عامل در تعیین نوع کشت مختار است.

   حقوق و تکالیف عامل:

  1- برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از این­که زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا این­که در عقد مزارعه عامل مغبون واقع شود. یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه شخص دیگری، زمین را غصب نماید. در این موارد قانون­گذار در مواد 523 و 526 و 528 قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است.

  2- عامل باید کشتی را انجام دهد که مورد توافق طرفین بوده است.

  3- آن­چه که از جانب مزارع به عامل داده می­شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است.

  4- انجام اقدامات لازم برای کشت.

  5- حفاظت و مراقبت از زراعت.

  6- امکان این­که عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.

   

    حقوق و تکالیف مزارع:

  1- حق فسخ در مورد غبن و در موردی که عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثناء عمل آن را ترک کند. و امکان اجبار عامل هم نباشد.

  2- تسلیم زمین به عامل

  3- امکان انتقال مالکیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.

    موارد بطلان عقد مزارعه:

  1- شرط تعلق تمام ثمرۀ مال به مزارع یا عامل که در این صورت طبق ماده 532 عقد باطل است.

  2- تغییر زرع مقصود: که طبق ماده 537 قانون مدنی عقد باطل است.

     موارد انفساخ:

  1- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده 527 قانون مدنی عقد منفسخ می­شود.

  2- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده 529 قانون مدنی عقد منفسخ می­شود.

   

   

   

   

  منابع:

  کلمات کلیدی  :  مزارعه، مزارع، عامل، تکالیف عامل، تکالیف مزارع
  مزارعه

  مزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر کاشتن می­باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می­دهد که در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم کنند.

  مالک زمین را مُزارِع و کسی را که زراعت می­کند، عامل می­گویند.

  در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالک زمین باشد، بلکه طبق ماده 522 قانون مدنی کافی است که مالک منافع زمین باشد، یا این­که به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وکالت حق تصرف داشته باشد و کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می­توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی­مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.

  مدت مزارعه:

  در عقد مزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار می­­گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با کشت باشد؛ مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند، در حالی­که گندم در بهار می­روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی­شود.

  زمین موضوع مزارعه:

   زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم­کاری، جهت کشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است. علاوه بر این زمین باید امکان آب­رسانی داشته باشد هر چند که به اصلاح نیاز داشته باشد.  هم­چنین لازم است زمین از جهت مقدار معلوم باشد؛ مثلاً یک هکتار زمین کشاورزی، به مزارعه داده می­شود.

     سهم مزارع و عامل در عقد:

  طبق ماده 519 قانون مدنی در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثل 4/1 یا 3/1 یا 2/1 معین شود، و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، احکام مزارعه، بر این عقد جاری نیست.

    تعیین سهم با توجه به امکاناتی است که طرفین در عقد مزارعه به کار می­برند.

   

   

   

  تعیین نوع کشت:

   در عقد مزارعه باید نوع زرع معین باشد؛ مثلاً گندم، مگر این­که برحسب عرف محل، نوع زرع معلوم با این­که برای مطلق کشت باشد، که در این صورت عامل در تعیین نوع کشت مختار است.

   حقوق و تکالیف عامل:

  1- برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از این­که زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا این­که در عقد مزارعه عامل مغبون واقع شود. یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه شخص دیگری، زمین را غصب نماید. در این موارد قانون­گذار در مواد 523 و 526 و 528 قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است.

  2- عامل باید کشتی را انجام دهد که مورد توافق طرفین بوده است.

  3- آن­چه که از جانب مزارع به عامل داده می­شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است.

  4- انجام اقدامات لازم برای کشت.

  5- حفاظت و مراقبت از زراعت.

  6- امکان این­که عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.

   

    حقوق و تکالیف مزارع:

  1- حق فسخ در مورد غبن و در موردی که عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثناء عمل آن را ترک کند. و امکان اجبار عامل هم نباشد.

  2- تسلیم زمین به عامل

  3- امکان انتقال مالکیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.

    موارد بطلان عقد مزارعه:

  1- شرط تعلق تمام ثمرۀ مال به مزارع یا عامل که در این صورت طبق ماده 532 عقد باطل است.

  2- تغییر زرع مقصود: که طبق ماده 537 قانون مدنی عقد باطل است.

     موارد انفساخ:

  1- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده 527 قانون مدنی عقد منفسخ می­شود.

  2- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده 529 قانون مدنی عقد منفسخ می­شود.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان مزارعه

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  1- امامی، سیدحسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1362، چاپ دوم، ص 69

  2- مدنی، سید جلال­الدین؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، 1385، چاپ اول، صص 40-20

  3- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، عقود معین2، تهران، شرکت انتشار، 1376 ، چاپ ششم، ص 150

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان مزارعه, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان مزارعه, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان مزارعه, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان مزارعه, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان مزارعه, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان مزارعه, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان مزارعه, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان مزارعه, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان مزارعه
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت