تحقیق مقاله گواهی برگه انحصار وراثت

تعداد صفحات: 10 فرمت فایل: word کد فایل: 23957
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حقوق و فقه
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله گواهی برگه انحصار وراثت

  مقدمه:

  حقوق انسانها در طول دوران حیات بایکدیگر در حال تعامل می باشد .این تعاملات و آثار نه تنها در زمان زنده بودن افراد،بلکه بعد از فوت نیز همچنان ادامه دارد. بدین توضیح که هرگاه شخصی از دنبا می رود می بایست تکلیف مایملک وی و همچنین میزان حقوق ورثه واحیاناً اجرای وصیت نامه مشخص گردد.در این مجموعه سعی شده تا چگونگی و تشریفات دادرسی صدور گواهی انحصار وراثت به زبان ساده بیان گردد.

   مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی انحصار وراثت

   مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل اقامتگاه متوفی بوده است.مطابق ماده ۲۰قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران،آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه ی آن بوده است.بنابراین اگر شخصی در طول زندگی خود در شهرهای مختلفی سکونت داشته باشد وبرای مثال آخرین محل سکونت وی مشهد باشد،در صورت فوت دادگاه مشهد صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه دیگری قرار گرفته باشد.اشخاص صلاحیت دار جهت تقاضای  انحصار وراثت متوفی و یا سایر اشخاص ذی نفع می توانند از دادگاه، تقاضای صدور تصدیق انحصار وراثت نمایند.نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذی نفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد واقدام یک نفر از افراد فوق الاشاره جهت تقاضا کفایت می نماید.

  مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت

    ۱ شناسنامه و گواهی فوت متوفیپس از فوت متوفی و تأیید پزشک مربوطه،مراتب توسط اداره ثبت احوال و شناسنامه متوفی ابطال و گواهی فوت صادر می گردد.ارائه اصل گواهی فوت و رونوشت مصدق آن به دادگاه الزامی می باشد.

  ۲ استشهادیه محضری اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگاه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند امضا شود و امضا افراد فوق نیز می بایست توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تأیید و گواهی شده و به دادگاه تقدیم شود.  ۳ رسید گواهی مالیاتی(مالیت بر ارث)وراث می بایست پس از فوت متوفی،لیست کلیه اموال و دارائی های منقول وغیرمنقول متوفی را به اداره دارائی حوزه محل سکونت متوفی ارائه نمایند و رسید آنرا دریافت نموده و همراه مدارک دیگر به دادگاه تقدیم نمایند.۴کپی مصدق شناسنامه وراثمتقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود،رونوشت مصدق شناسنامه وراث دیگر را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید.ارائه اصل شناسنامه ها جهت کنترل توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی می باشد.

  ۵وصیت نامه(درصورتی که وجود داشته باشد)

  ۶ پس از آماده نمودن مدارک سابق الذکر می بایست دادخواستی به شرح ذیل تنظیم گردد وهمراه با مدارک یادشده به دادگاه تقدیم شود. 

  برگ دادخواست به دادگاه عمومی

  مشخصات طرفین،نام و نام خانوادگی، نام پدر،شغل،محل اقامت،شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک_مشخصات خواهان_خوانده ندارد_وکیل یا نماینده قانونی در صورت داشتن وکیل،مشخصات وکیل ذکر شود_تعیین خواسته وبهای آن صدور گواهی انحصار وراثت_دلایل ومنضمات دادخواست

  ۱گواهی فوت۲_استشهادیه محضری۳_رسید گواهی مالیاتی۴_رونوشت مصدق شناسنامه وراث۵_وصیت نامه(درصورت وجود)

   تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست 

   دادگاه رسیدگی کننده پس از ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی،درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید وهزینه نشرآگهی نیز بر عهده متقاضی می باشد.پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نباشد دادگاه با توجه به ادله واسناد رسمی،گواهی انحصار وراثت مشعر بر تصدیق وراثت،تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی گواهی انحصار وراثت صادر می نماید و در صورت اعتراض دادگاه جلسه ای را جهت رسیدگی معین نموده وبه معترض و درخواست کننده ی تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد.این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است. 

    نکات قابل توجه در تصدیق انحصار وراثت: ۱ در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد،جنین نیز جزء وراث قرار می گیرد ومی بایست در دادخواست مربوط قید شود.۲ در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه، دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید.

  ۳ در صورتی که برای محجور قیم معین نشده ،دادستان می تواند بنام محجور به درخواست تصدیق انحصار وراثت  اعتراض نماید.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله گواهی برگه انحصار وراثت

  فهرست:

  مقدمه

  مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی انحصار وراثت

  مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت

  برگ دادخواست به دادگاه عمومی

  نکات قابل توجه در تصدیق انحصار وراثت

  نمونه برگه گواهی انحصار وراثت

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله گواهی برگه انحصار وراثت, مقاله در مورد تحقیق مقاله گواهی برگه انحصار وراثت, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله گواهی برگه انحصار وراثت, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله گواهی برگه انحصار وراثت, تحقیق درباره تحقیق مقاله گواهی برگه انحصار وراثت, مقاله درباره تحقیق مقاله گواهی برگه انحصار وراثت, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله گواهی برگه انحصار وراثت, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله گواهی برگه انحصار وراثت, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله گواهی برگه انحصار وراثت
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت