تحقیق مقاله مهندسی صنایع چیست ؟

تعداد صفحات: 22 فرمت فایل: word کد فایل: 25067
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی صنایع
قیمت قدیم:۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مهندسی صنایع چیست ؟

  مهندسی صنایع چیست ؟

  مهندسی توسط هیئت معتبر مهندسی و تکنولوژی ( ABET ) به صورت زیر تعریف شده است :

  تخصصی که در آن معلوماتی از علوم ریاضی و طبیعی حاصل از مطالعه ، تجزیه و عمل به کار می رود تا روش هایی برای استفاده از مواد نیروهای طبیعت به نفع بشر به وجود آورد . 

  انجمن مهندسین صنایع امریکا ( AIIE ) به نوبه خود مهندسی صنایع را چنین تعریف کرده است :

  سرو کار دارد با طراحی ، بهبود و راه اندازی سیستمهای یکپارچه افراد ، مواد ، تجهیزات و انرژی . آن از معلومات و مهارت تخصصی در علوم ریاضی ، فیزیکی و اجتماعی همراه با اصول و روشهای تحلیل و طراحی مهندسی جهت تعیین پیشگویی و ارزیابی نتایج مورد حصول از چنین سیستمهایی استفاده می کنند . این شامل تمام عناصر تعریف کلی مهندسی می شود و در اکثر جنبه ها ، با تعاریف سایر رشته های مهندسی قابل مقایسه است . کارکرد مهندسین صنایع با تعریفی وسیع عبارت است از گرد آوردن افراد ، ماشینها ، مواد و اطلاعات جهت تسهیل یک عملیات موثر . به طور اساسی مهندسی صنایع درگیر طراحی یک سیستم است و وظیفه ی وی عمدتاً مدیریت است . به هر حال عنصری که طبق تعریف بالا مهندسی صنایع را منحصر به فرد می کند مراجعه صریح به افراد و علوم اجتماعی علاوه بر علوم طبیعی می باشد . این حوزه معلومات لازم و انواع سیستمهایی که مهندسین صنایع با آنها سروکار دارند را گسترش می دهد . از این رو مهندسی صنایع نه فقط با طراحی ، نصب ، ارزیابی و طراحی مجدد اشیاء یا سیستمهایی از اشیاء . بلکه با افرادی نیز سر و کار دارد که با یکدیگر و با آن سیستم تاثیر متقابل دارند به گونه ای که این افراد بخشی اساسی از اجزای کاری هستند .

  کادر مهندسی صنایع عبارت است از طراحی اجزایی که سیستمهای انسان – ماشین را تشکیل می دهد . سپس این اجزا با هم جمع می آیند تا با ادغام مناسب اجزای انفرادی سیستم کل را طراحی کنند . با این حال اجزای مکانیکی – ماشینها – توسط مهندس مکانیک و طراح ماشین طراحی می شوند . ابزارمندی و نیروهای محرک عموماً توسط مهندس برق یا الکترونیک فراهم می شوند . فرایندهای شیمیایی توسط مهندس شیمی تدارک دیده می شوند و سایر کارشناسان مهندسی طراحی اجزایی راارائه می کنند که در حوزه های خاص تخصص آنها قرار می گیرند . مهندس صنایع باید با این کار کارشناسان هماهنگی و همکاری داشته باشد .

  یک جنبه دیگر باید در نظر گرفته شود برای پاسخگویی که آن سوال « مهندسیصنایع چیست ؟ » مهندسی صنایع از روزهای آغازین خود بااصلاح هر چیزی که طراحی و یا ارزیابی شده است سروکارداشته است . اگر این یک کار انسانی انفرادی بود ، مهندسین صنایع تلاش می کردند آنرا کارآمدتر ، کم خسته کننده تر ، و حرکات آن را ساده تر ، بهره ورترو همراه با ضایعات ، انرژی و تلاش کمتر درآوردند . اگر این یک سری از وظایف بود ، در این صورت تلاش می کرد آنها را یکنواخت تر و با جریان بهتر و با حداقلی از عملیات توقف و شروع همراه نماید . اگر این یک کار جا به جایی بود ، سعی می کرد مقدار جا به جایی شامل را با تغییر اندازه بار ، با بازآرایی طرح کلی کارگاه ، دفتر کار یا حوزه سرویس ، یا با استفاده از قطعات یا اجزای مختلفی که امکان زمان بندی ، جریان یا شباهت بهتری را در عملیات لازم فراهم می کنند ، میزان جا به جایی را حذف کرده یا کاهش دهد . اگر این یک کار تولیدی بود ، سعی می کرد به منظور استفاده از روش های تولید بهتر یا جدیدتر و ارائه یکپارچگی و جریان بهترین مراحل عملیاتی ، طراحی مجدد یا استفاده از مواد مختلف داشته باشد . مثالها می توانند ادامه یابند . ولی مشخصه همه آنها اندیشه بنیادی کاهش هزینه و استفاده کارآمدتر از منابع ، چه انسانی ، چه مادی ، فیزیکی یا مالی می باشد .

  Port I . comprehension Exercises  

  A : برای عبارات صحیح « T » و برای عبارات غلط « F » قرار دهید . پاسخهای خود را توجیه کنید .   

  1- یک مهندس صنایع اجزایی را طراحی می کند که سیستمهای انسان – ماشین را تشکیل می دهند . « T »

  2- بدون اطلاعات برای تسهیل یک عملیات موثر ، هرگز کاربردی عملی از مهندس صنایع وجود نمی داشت . « T »

  3- مهندسی صنایع از اولین روزهای آن ، با اصلاح طرحها و ارزیابی ها مربوط بوده است . « T »

  4- اندیشه حائز اهمیت مهندسی صنایع هرگز کاهش هزینه و استفاده موثرتر از منابع نبوده است . « F »

  5- منابع مورد بحث در متن شامل مالی ، فیزیکی و مادی می شوند . « T »

  6- تعریف مهندسی صنایع ارائه شده توسط موسسه مهندسی صنایع امریکا شامل تمامی اجزای تعریف کلی مهندسی نمی شود . « F »

  7- ABET یک نام اختصاری برای هیئت تایید مهندسی و تکنولوژی نیست. « F »

  a-B و b و c یا d را که بهترین شکل هر عبارت زیر را کامل می کند ، انتخاب کنید .

  1- طبق متن معلوماتی از علم ریاضی جزیی مکمل از ......................... است .

  a- حوزه های مهندسی     b- مهندسی صنایع √    c- مهندسی مکانیک      d – مهندسی شیمی

  2- طبق متن ، مهندسی صنایع مستقیماً با .................... طرف نیست .

  a- جزء طراحی            b- فرایندهای شیمیایی√      c – نصب                d – ارزیابی 

  3- نویسنده عمدتاً معتقد است که ابزارمندی و نیروهای محرک عموماً توسط مهندس ................ فراهم می شود.

  a- شیمی                b- مکانیک               c- برق یا الکترونیک             d – صنایع√

  4- جزیی که منحصر به مهندسی صنایع نیست ................

  a- در متن مشخص شده است                      b- مراجعه به افراد است

  c- مراجعه به علوم اجتماعی است                d- مراجعه به علوم طبیعی است √

  5- می توان از متن استنباط کرد که معمولاً فرض نمی شود یک مهندس صنایع با یک مهندس .............. همکاری کند .

  a- عمران√                  b- الکترونیک                c- مکانیک                d- ماشین

  6- همانگونه که در متن مشخص شده است ، معلومات مربوط به علوم طبیعی می تواند با .......... بدست آید .

  a- مطالعه               b- تجربه                      c- عمل                  d- همه موارد فوق√

  7- بهترین عنوان دوم برای متن .................. است .

  a- سازمان مهندسی صنایع                             b- بهبود اثر بخشی مهندسی صنایع

  c- مدیریت مهندسی صنایع                             d- تخصص مهندسی صنایع √

  A -  a ، b ، c یا d را که بهترین شکل هر عبارت زیر راکامل می کند علامت بزنید .

   1- ..................... صنعتی که در قرون هجدهم و نوزدهم شروع شد از تعدادی عوامل ناشی شد .

  a- مدیریت                b- سهم                      c – انقلاب  √                  d- آزمایش  

  2- حرفه مهندسی صنایع مبنی بر تکنینکهایی است که هرگز توسط تکنیکهای جدیدتر ............... نخواهد شد .

  a- قدیمی√                b- بهینه                  c – تخصصی                  d – بنیان گذاری غلط

  3- مهندسی صنایع می تواند موقعیت خود را در شرکت با مدیریت کارکنان آن اساساً ...................

  a- حکاکی کند       b - بترساند         c- ذوب کند            d- ارتقا دهد √

  4- ................ رسمی مهندسی صنایع به عنوان یک فعالیت تمام وقت با افزایش تعداد کارکنان افزایش یابد .

  a- عیب                  b- شناسایی  √                   c- گفتگو                   d- کوته بینی   

  5- ........... اداره موفق یک واحد عملیاتی مانند مهندسی صنایع شاید از حالت مربوط به یک واحد صنفی مشکلتر باشد .

  a- سهیم شدن          b- نفوذ کردن در            c- نایل آمدن به √            d- نصب کردن

  B – جاهای خالی را با شکل مناسب کلمات داده شده پر کنید .

  1- Utilize  = استفاده کردن از بهره برداری کردن

  a- در بسیاری از سیستم های صنعتی ، زمانبندی مناسب امکانات می تواند به بهره برداری ( utilization  ) بهتر از ظرفیت موجود منجر شود .

  b- سیستم ترانزیت شهری تصمیم گرفته برای کمک به جبران کمبود کاری چند اتوبوس بکار گیرد . ( toutilize  )

  c- در مهندسی صنایع سودمندی   ( utility ) می تواند به عنوان میزان مفید بودن هر سرویس برای عموم مردم تعریف شود .

  2- Manufacture = ساخت – تولید کردن

  a- یک شرکت موشک سازی در حال تحقیق روی راه اندازی یک اتاق « سیم کشی دسته ای » و ساخت  ( Manufacturing ) دسته های سیمی برای تولید است .

  b- میزان محصولات تولید شده ( Manufactured ) در کارخانه 2000 قلم بر ماه است .

  c- تولید کننده ( Manufacturer ) باید برای یک فعالیت برنامه ریزی دستورالعمل فراهم کند زیرا تصمیمات برنامه ریزی اغلب سیاست اساسی شرکت را نشان می دهند .

  3- Otimize = بهینه کردن

  a- در حساب دیفرانسیل و انتگرال ، برای تعیین اینکه آیا نفطه بهینه ( optimum ) یک ماکزیمم است یا مینیمم ، مشتق دوم گرفته می شود .

  b- یک صنعت نساجی به بهینه سازی  ( optimizing ) موجودیتهای تعین شده برای عملیات برش برای یک خط تولید کودکان علاقه مند است .

  c- مهندسی صنایع چند اصل بهینه سازی ( optimization ) از حساب دیرانسیل و انتگرال معرفی می کند و آنها را به کنترل موجودی مربوط می سازد .

  4- Supply = تدارکات – عرضه – تهیه کردن

  a- هنگامی که سفارش داده می شود شرکت شروع به تولید واحدها می کند که به طور پیوسته به خریدار عرضه می شود ( Supplid )

  b- در بعضی کارخانجات فعالیتهای خرید و عرضه  ( supplying ) به طور آنی شروع می شوند .

  c- عرضع کنندگان  ( suppliers ) ذیصلاح دارای فروشندگان خوب ، اطلاعات مربوط به مشتریان و سیستم آگهی کارآمد هستند .

  5- Standard = استاندارد – معیار 

  a- در مدیریت عملیات واژه های استاندارد ، استاندارد  ( standard ) نیروی کار ، استاندارد  ( standard ) مولد و استاندارد  ( standard ) زمانی به جای یکدیگر به کار می روند .

  b- بعضی از سیستمهای استاندارد کردن  ( standardization ) و درجه بندی برای مقاصد مهندسی طبق قانون اجباری شده اند .

  c- نسبت تعداد مرگهای ملاحظه شده در گروهی از افراد نسبت مرگ و میر استاندارد  ( standardized ) خوانده می شود .

  6- aggregate = تجمع کردن – توده – انبوه

  a- توسعه یک طرح تولید جمعی شامل چهار نکته اساسی است : اصل تجمع  (  aggregation ) ، اهداف برنامه ریزی ، استفاده از تقاضای جمعی ، و گزینه های تنظیم ظرفیت کوتاه مدت .

  b- اگر طرح تجاری در رابطه با پیش بینی یک عملیات عمده افزایش نیازمند افزایش موجودی باشد . طرح کلی  (  aggregate ) باید حمایت تولید کافی ارائه کند .

  c- یک طرح کلی  ( aggregate ) بااین مساله سروکار دارد که آیا شرکت سطح ظرفیت تقریبی جهت تامین تقاضای مورد انتظار را دارد یا نه ، یا آیا باید تولید بعضی از سفارشات را به تاخیر بیندازد ، از اضافه کار یا پیمانکار فرعی استفاده کند یا نه و غیره.

  B- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

  همانطور که پیشنهاد شده است مهندس صنایع مدرن دیگر محدود به صنعت نیست . در حالیکه تکوین این فعالیت از صنعت بوده و بخش عظیمی از کارهای اولیه در صنعت انجام شده است ، این دیگر یک محدودیت نیست ، بنابراین دانشجویان یا کارشناسانی ( Practitioners ) که به معنی اکید کلمه دیگر علاقه ای به خط مشی صنعتی ندارند . لازم نیست با ترس ( dismoy ) به مهندسی صنایع به عنوان حوزه محدودی نگاه کنند که فقط در صنعت و صنایع تولیدی (manufacturing ) به کار گرفتهمی شود . چون مهندسی صنایع مدرن بر مبنای علمی از عملیات می باشد . در این صورت هر جایی که عملیاتی یافت شوند که لازمه سیستمهایی از افراد ، ماشینها و فرایندهای از هر نوع هستند ، مهندس صنایع (industrial engineer ) کانالی طبیعی برای استعدادهای خود دارد . در نتیجه حوزه بانکداری حوزه ای است که طی چند سال اخیر مورد توجه مهندسین صنایع بوده است . این بین عملیات دستی  ( manual )  که باید انجام شوند که در حال حاضر در چند حوزه در حال جایگزینی با ماشینها ( کامپیوترها و ریز پردازنده ها ) هستند و جریان اطلاعات و دقتی که در حرفه بانکداری اساسی  ( crucial ) هستند مجرایی طبیعی برای مهندس صنایع تشکیل می دهد . لیست موسسات و فعالیتهای دولتی ای که مهندسین صنایع وارد آنها شده اند   ( migrated ) تاکید عمده ای بر دلیل این است که مهندس صنایع در حوزه بانکداری جایگاهی یافته است . ممکن است اهداف موسسات دولتی با بخش انتفاعی  ( seeking ) اقتصاد ما فرق داشته باشد زیراآنها تمایل دارند کمتر با هزینه ( درست یا غلط ) و بیشتر با خدمات به مردم و انگیزه های سیاسی  ( political ) پشت اقداماتش سر و کار داشته باشند . مهندسینی که برای موسسات دولتی سیستمها را طراحی می کنند عموماً روش شناسی  ( methodologies ) و اهداف متفاوتی با صنعت دارند . ولی هنوز هم مسائل بهره وری ، صورت خدملات ، و جریان اطلاعاتی فعالیتهای انسانی را دارند . به گونه ای که پارامترهای   ( parameters ) تعمیم یافته مهندس صنایع همگی قابل اعتماد هستند فقط ضرایب مدلهای عمومی شده و مجرد باید تصحیح شوند تا با شرایط جدید تطبیق کنند .  (  accommodate )

  D- جملات زیر را بهترتیب صحیح قرار دهید تا یک پاراگراف تشکیل شود .

  c- اکثر مسایل پیش روی مهندس صنمایع شامل عوامل فنی ، اقتصادی و اجتماعی می شوند .

  d- تحت چنین شرایطی ، اغلب امکان یافتن یکراهحل رضایت بخش بهوسیلهمدلهای ریاضی وجود ندارد .

  a- پس مهندس صنایع باید بر معلومات خود و روشهای کلی حل سیستماتیک مسئله اتکا کند .

  b- تفکر منطقی نقش مهم ایفا خواهد کرد ، ولی باید با تکنیکهای خلاقانه تکمیل شوند .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مهندسی صنایع چیست ؟

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله مهندسی صنایع چیست ؟, مقاله در مورد تحقیق مقاله مهندسی صنایع چیست ؟, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مهندسی صنایع چیست ؟, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مهندسی صنایع چیست ؟, تحقیق درباره تحقیق مقاله مهندسی صنایع چیست ؟, مقاله درباره تحقیق مقاله مهندسی صنایع چیست ؟, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مهندسی صنایع چیست ؟, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مهندسی صنایع چیست ؟, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله مهندسی صنایع چیست ؟
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت