تحقیق مقاله جسم مجازی و پرتو یابی

تعداد صفحات: 9 فرمت فایل: word کد فایل: 25153
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: فیزیک
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله جسم مجازی و پرتو یابی

  به بیشمارپرتویی که فقط از یک نقطه مشخص انتشار پیدا میکند دسته پرتو میگویند که در رسم آن برای آسانی کار فقط دو پرتو را رسم میکنیم تا شکل مورد نظر واضح تر باشد.

  میدانیم که پرتوهای تابشی نوع و محل جسم را مشخص میکنند.اگر پرتوهای تابشی واگرا باشندجسم الزاما حقیقی است و اگر برتوهای تابشی هم گرا باشند جسم الزاما مجازی است.

  پرتوهای بازتابی نوع و محل تصویر را مشخص میکنند و اگر پرتوهای تابشی وا گرا باشند تصویر الزاما مجازی است و ا گر هم گرا باشند تصویر الزاما حقیقی است.       

                       تصویر      جسم                                                       جسم                                                      

  جسم حقیقی:به جسم قابل رویتی گفته میشود که ما در مقابل آیینه قرار داده ایم و برتوهای تابشی آن به سوی آیینه تابیده میشود.

  جسم مجازی به جسم غیر قابل رویتی گفتهمیشود که در واقع وجود ندارد و از برخورد امتداد پرتوهای  هم گرا در پشت آیینه بوجود میآید.

  جسم مجازی                                        جسم حقیقی

  طرزتشکیل جسم مجازی:

  برای تشکیل جسم مجازی ابتدا باید دو آیینه مقعر را طوری روبروی هم قرار  دهیم تا پرتو های بازتابی که از جسم که در میان آ یینه ها قرار گرفته است بازتاب پیدا می کند قبل از برخورد با یکد یگر به آ یینه شماره 2 تشکیل گردد.                           

                    جسم مجازی

                                                      شماره 2                                            شماره 1

  جسم مجازی در آیینه مقعر (کاو):

  حالت 1:جسم مجازی در آیینه کاو یک حالت دارد که آن تصویر باید بین کانون و آیینه قرار بگیرد تا جسم مجازی تشکیل شود.                                                                                  

  جسم مجازی در ایینه محدب(کو ژ):

  حالت 1:حالتی که در آن جسم مجازی بین کانون و مرکز آیینه قرار دارد  و تصویر آن هم مجازی است خارج مرکز وارونه و بزر گتر است.                                                           

             جسم مجازی                    

                                       تصویر مجازی                        

   حالت 2:حالتی است که جسم مجازی روی مرکز آیینه قرار گرفته است و تصویر ان نیز بر روی مرکز آیینه قرار گرفته و نسبت به جسم وارونه است.

                                                          تصویر مجاز

  حالت 3:حالتی که جسم مجازی در آن خارج از مرکز آیینه قرار داردو تصویر آ ن نیز مجازی است و کو چکتر, وارونه و بین کانون و مرکز  آیینه قرار دارد.                                                             

  جسم مجازی

  حالت 4 : در این حالت جسم مجازی بین کانون و آیینه قرار دارد و تصویر حقیقی است که نسبت به جسم مستقیم و بزرگتر است.

  درآیینه مقعر برای حل مساییلی که در آن ها جسم مجازی جای جسم حقیقی را میگیرد از فرمول: -1/p+1/r=1/f استفاده می شودبرای اثبات این فرمول ابتدا شعاع ایینه را قدری افزایش داده تا  آ یینه مقعر تقریبا به صورت یک آیینه تخت در آید.

  رابطه 1A'B'/AB=r/P      

  رابطه2 FHH'~FAB-àHH'/AB=F/F+P---àA'B'/AB=F/F+P

  HH'=A'B'

  A'B'/AB=r/P               

  àr/p=f/f+pàR(f=p)=fpà

  Rf/rpt+rprpf=fpà1/p+1/f=1/r

  à1/f=-1/p+1/rà-1/p+1/r=1/f                                      

  AB'/AB=F/F+P                 

  پرتو یابی در آیینه مقعر :

  اکر پرتوهای تابشی یکدیگر را خارج از مرکز  آیینه قطع کنند پرتوهای بازتابی باید برتوهای بازتابی یکدیگر را بین کانون و مرکز  آیینه و نزدیک به محور اصلی قطع کنند.

  2- اکر پرتوهای تابشی یکدیگر را بین کانون و مرکز آیینه قطع کنند پرتوهای بازتابی نیز یکدیگر را خارج از مرکز و دورتر از محور اصلی قطع میکند.

  3- اگر پرتوهای تابشی یکدیگر را بین کانون و آیینه قطع کنند امتداد پرتوهای بازتابی با یکدیکر را در پشت آیینه و دورتر از محور اصلی قطع میکند.

       4- اگرامتداد پرتوهای تابشی در بشت آیینه قطع کند برتوهای بازتابی یکدیکر را باید بین کانون و  آ یینه و نزدیک به محور اصلی یکدیگر را قطع کنند                                                                                                                                  

  اگر پرتوهای تابشی طوری به آیینه بتابد که امتداد برتو ها یکدیکر را خارج از مرکز آیینه قطع کند امتداد پرتوهای بازتابی نیز باید یکدیگر را بین مرکز و کانون آیینه و نزدیک به محور اصلی قطع کند.

  اکرپرتوهای تابشی طوری به ایینه بتابند که امتداد انها یکدیکر را بین کانون و مرکز ایینه قطع کند امتداد برتوهای بازتابی باید یکدیگر را خارج از مرکز و دورتر نسبت به محور اصلی قطع کنند.

  اگر پرتوهای تابشی طوری به آیینه بتابند که امتداد آنها یکدیکر را روی مرکز قطع کند امتداد پرتوهای بازتابی نیز یکدیکر را روی مرکز و وارونه قطع میکنند.

  اگر پرتوهای تابشی طوری به آیینه بتا بند که امتداد آنها در پشت آیینه بین کانون و آیینه یکدیگر را قطع کنند پرتوهای بازتابی یکدیگررا در جلوی آیینه قطع می کنند.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله جسم مجازی و پرتو یابی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله جسم مجازی و پرتو یابی, مقاله در مورد تحقیق مقاله جسم مجازی و پرتو یابی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله جسم مجازی و پرتو یابی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله جسم مجازی و پرتو یابی, تحقیق درباره تحقیق مقاله جسم مجازی و پرتو یابی, مقاله درباره تحقیق مقاله جسم مجازی و پرتو یابی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله جسم مجازی و پرتو یابی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله جسم مجازی و پرتو یابی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله جسم مجازی و پرتو یابی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت