تحقیق مقاله ارزیابی و تحلیل داده های لایه‌ های روزسازی

تعداد صفحات: 6 فرمت فایل: word کد فایل: 25440
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی فناوری اطلاعات IT
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله ارزیابی و تحلیل داده های لایه‌ های روزسازی

  ارزیابی و تحلیل داده های لایه‌های روزسازی

  این مطالعات جهت ارزیابی و تعیین کیفیت و تکامل اطلاعات لایه های روسازی و داده های ضخامت لایه ها برای تهیه توضیحات و توصیه هایی برای گسترش اطلاعات موجود اخیر از داده های LTPP می باشد . تفاوت ضخامت لایه ها در بخشهای مختلفی کلاسه بندی شده است . بهمین ترتیب طراحی و ساخت لایه ها مقایسه شده‌اند . بعلاوه راهنمایی جهت پیشرفت اطلاعات لایه ای LTPP می باشد .

  دسترسی و تکامل داده ها :

  در قسمت مطالعات ، اطلاعات در دسترس از ضخامت لایه های روسازی (LTPP) مورد آزمایش و ارزیابی کیفی جهت تکمیل سرویس A تا E‌ قرار گرفته اند . ارزیابی داده های ضخامت لایه ها نشان دهنده آن است که سطوح TST-L05A و
  TST-Lo5B در برگیرنده جامعترین اطلاعات در مورد ساختار لایه ها و ضخامت آنها برای تجزیه و تحلیل سطوح مختلف است . تنها 16 ساختار روسازی از بخشهای معمول LTPP و 1 ساختار روسازی از بخش مکمل آن هیچ اطلاعاتی در مورد ساختار لایه ها چه TST-L05A و چه TST-L05B ندارند . تجزیه و تحلیل اطلاعات تکمیلی  از سطح E ، 3457 ساختار لایه روسازی را در بخش آزمایشی مشخص کرده است . حدود 3240 تا از این ساختارها (یعنی 7/93 درصد) در بخش صفر TST-L05B ثبت شده اند در حالیکه 3229 ساختار آن (یعنی 4/93 درصد) در بخش TST-L05A ثبت شده اند .

  استحکام و کیفیت لایه :

  بدنبال تکمیل ارزیابی داده ها‌، ضخامت لایه های روسازی و دیگر داده های مرتبط از منابع مختلف اطلاعاتی ، جهت تعیین استحکام (ثبات) و توضیحات کاربردی لایه ها ، نوع جنس و اطلاعاتی از ضخامت میان منابع مختلف ، ارزیابی شدند . بعلاوه ، تنوع لایه ها از نظر مصالح ، استحکام و پارامترهای مختلف ، برای ارزیابی ضخامت لایه ها در دسترس می باشند . نتایج ارزیابی اطلاعات استحکامی نشان می دهد که توصیف کاربردی لایه روسازی بین سطوح مختلف LTPP برای 93 درصد از نمونه های ارزیابی شده در مطالعات صابت است و در مورد نوع جنس لایه ها مشخص شده است که 79 درصد بخشهای ارزیابی شده در مطالعات ثابت است ارزیابی جنس لایه در غیاب طرح یونیفاید مصالح و کد شناسایی آنها صورت پذیرفت ارزش نشان داده شده لایه ها بین سطوح مختلف برای 89 درصد از نمونه های روسازی در مطالعه آنها ثابت در نظر گرفته شده است . در مواردی که داده های منابع مختلف یکسان نبودند ، یک لایه برای مطالعات بیشتر برداشته می شد . عدم ثابت بودن داده ها در لایه ها مورد بررسی قرار گرفته و بصورت تحلیل داده ها و مرور عملیات و توصیه هایی برای حل داده های غیرمتعارف به مدیریت LTPP گزارش می شد .

  بعلاوه سودمندی و نتیجه بخش بودن مصالح نیز مورد بررسی قرار گرفت . هدف از انجام و چک کردن خواص مصالح آن بود که مشخص شود آیا کد مصالح برای لایه با توصیفات کاربردی آن تطابق دارد یا خیر . زمانیکه بیشتر رکودها که دارای ارزش مصالحی هستند (642 درصد از بین 41111 حدود 56/1 درصد دارای کد مصالح نادرست هستند) و بعضی رکوردها که کد مصالح آنها از بین رفته است . رکودهای مشخص شده بصورت تحلیل داده ها و بررسی عملیات به FHWA (بخش بزرگراههای ایالتی) گزارش می شد . استدلالات داده ای لایه ها با استفاده از نشان دهنده تغییرات (شاخص) که بصورت SHRP-LTPP مشخص شده اند مورد بررسی قرار می گیرند و بعنوان یک نتیجه از ارزیابی لایه های روسازی به FHWA گزارش می شوند .

  تغییرات ضخامت

  تنوعی که در ضخامت لایه از تجزیه SPS در محلهای مختلف بدست آمده است با توجه به پراکندگی تئوری آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . این تحلیل لایه ها با مصالح و کاربرد مختلف مختلف را شامل می شود که قسمتهای دسته اول (A-Class) و بیندر (binder) ، AC بیندر ، اساس متراکم ، اساس متراکم پرداخت شده ، اساس نفوذپذیر AC و اساس بتنی نرم و سطوح PCC را در بر می گیرد . برای تشخیص ویژگیهای لایه ها ، توصیفات آماری مانند وسایل نقلیه ، انحراف معیار (استاندارد) ، کجی (انحراف) و نقطه اوج آماری برای هر قسمت محاسبه شده است .و یک آزمایش ترکیبی برای انحراف و اوج نمودار آماری جهت آزمایش توزیع ضخامت نرمال 1034 لایه SPS انتخاب شده است . تحلیلهای آماری بیانگر آن است که برای 84 درصد همه لایه ها تنوع ضخامت در یک قطعه دلالت بر توزیع نرمال دارد . این نتایج می توانند بعنوان یک ورودی مهم برای مهندسی روسازی که شامل طراحی مطمئن و همچنین کیفیت مطمئن هستند بکار روند .

  مقایسه ساختار و طرح لایه ها‌ :

  هسته و ارتفاع ساختاری روسازی اندازه گیری و جهت طراحی لایه های جدید SPS مقایسه می شوند (یک طرح مبنا و استاندارد) . این داده ها برای مشخص کردن درصد اندازه‌گیرهای مشخص درون یا بیرون لایه های ویژه هدف ارزیابی می شوند . مقایسه تحلیلهای آماری وسایل اندازه گیری در مقابل ارزشهای طرحی با استفاده از t-test (آزمایش t) صورت گرفت .

  آزمایش دو جانبه (t-test) t برای 95 درصد سطوح راحتی برای هر نوع مقطعی (برشی) جهت تخمین تفاوت بین طراحی و ساخت لایه ها قابل توجه است . آزمایش یک جانبه t برای 95 درصد سطوح راحتی برای هر نوع لایه ای با تفاوت طراحی وساخت در حدود 35/6 میلی لیتر (25/0 اینچ) ، 7/12 میلی لیتر (5/0 اینچ)و 4/25 میلی لیتر (1 اینچ) استفاده می شود . بر اساس هر دو منبع داده ای ، نتیجه گیری زیر حاصل شد :

  - اکثر لایه های LC و PCC بیش از ارزش طراحی ، ساخته و یا اندازه گیری می‌شوند و این بطور تجربی برای ضخامت 76 میلی لیتر (3 اینچ) ، 123 میلی لیتر (5 اینچ) لایه‌های پوشش PCC و قطعات PCC  صادق است .

  - PCC نازک ، بتن آسفالتی و لایه های بیندر شامل بیشترین مقدار انحراف از ضخامت موردنظر در طراحی است .

  - اندازه گیری ارتفاع برای PATB بدرستی اطراف مقدار مبنا توزیع شده‌اند . بهرحال اندازه گیری هسته PATB نشان دهنده آنست که تعداد زیادی از مقاطع دارای ضخامتی کمتر از ضخامت مبنا (هدف) هستند و مشخص شده است کمه برای بعضی هسته ها ضخامت کامل قابل دسترسی نیست . در بعضی مواقع ضخامت هسته زیر 4/25 میلی لیتر (1 اینچ) بود در حالیکه ضخامت مبنا 102 میلی متر (4 اینچ) می باشد .

  - در حدود 60 درصد مقطع لایه ها حدود 35/6 میلی لیتر (25 اینچ) با ضخامت مبنا اختلاف دارند . برای خطای 4/25 میلی لیتر (1 اینچی) این درصد بالای 90 درصد برای بیشتر لایه ها می باشد .

  یک مقایسه میان نتایج تحلیلهای حاصل از اندازه گیری ارتفاع و ضخامت لایه ها نشان می دهد که درصدهای اندازه گیری شده کمتر از میزان مبنا برای اندازه گیری هسته بیش از میزان اندازه گیری ارتفاع می باشد .

  بر اساس اندازه گیری ارتفاع ، مشاهده شده است که بیش از 70 درصد مقاطع با DGAB دارای تفاوتی حدود 35/6‌ میلی لیتر (25/0 اینچ) با میزان طراحی می باشند.

  یکی از موارد مهمی که از این مطالعه حاصل شد ، اطلاعات محققین در مورد لایه‌های LTPP می باشد . هدف اصلی راهنمائیهای محققین فراهم آوردن جنس مصالح و ضخامت لایه ها با استفاده از مطالعات LTPP می باشد . این راهنمایی همچنین شامل بخشی درباره ضخامت لاایه ها و تنوع آنها و مقایسه بین طراحی و ساخت لایه ها می‌باشد که این تحقیقات در گزارشات مختلف بیان شده است .

  توصیه ها‌ :

  در بین مقاطع ، تنوع ضخامت لایه ها یک ورودی ضروری برای اساس روسازی مطمئن ، طراحی و مدل کردن آن می باشد . این ورودی با توجه به توزیع آماری نسبت داده می شود . در طول بررسی تنوع لایه ها و تفاوت آنها ، توصیفات آماری برجسته ای با توجه به اندازه گیری سطحی و میله ای در طول مقاطع LTPP بدست‌ آمده است که برای اساس و رویه بشرح زیر است :

  - انحراف متوسط

  - انحراف معیار

  - تراکم

  - نقطه اوج آماری

  این داده ها وسایل ارزیابی و شکل توزیه اندازه لایه هایی را که در طول LTPP مشاهده شده اند را مشخص می کند . تست های نرمال نیز برای مشخص کردن ارزش توزیع نرمال لایه ها و قطعات انجام شد . این اطلاعات ارزند ه مشخصه های آماری را برای لایه های مختلف روسازی و جنس لایه های مورد نیاز مطالعات مهندسی روسازی شامل طراحی های مطمئن مثل طراحی های تجربی مکانیکی روسازی یا مدیریت روسازی که درگیر تحلیلهای خطر می باشد را فراهم می کند . ما این آمارها را بعنوان پارامترهای جدید برای داده های LTPP پیشنهاد می کنیم . زمینه های لازم که برای پارامترهای جدید پیشنهاد می شود عبارتند از :

  - نوع لایه

  - انحراف متوسط

  - انحراف معیار

  - تراکم

  - اوج آماری

  - شاخص نرمال

  راهنمایی محققین برای لایه های LTPP :

  اطلاعات ضخامت و نوع لایه های روسازی برای بسیاری از انواع تحلیلهای مهندسی روسازی مهم است . دقت در ضخامت اثر زیادی در نتایج تمامی تحلیلهای انجام شده روسازی دارد . بعنوان یک قسمت از تلاشهای جمع آوری شده برنامه LTPP ، میزان زیادی از داده های مربوط به نوع جنس لایه ها و ضخامت آنها از منابع مختلفی جمع‌آوری شده است . این اطلاعات در بخشهای مختلف زیادی جمع و ذخیره شده‌اند براساس نوع تحلیل ، اطلاعات یکی از این بخشها ممکن است کارآمدتر باشد .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله ارزیابی و تحلیل داده های لایه‌ های روزسازی

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله ارزیابی و تحلیل داده های لایه‌ های روزسازی , مقاله در مورد تحقیق مقاله ارزیابی و تحلیل داده های لایه‌ های روزسازی , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ارزیابی و تحلیل داده های لایه‌ های روزسازی , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ارزیابی و تحلیل داده های لایه‌ های روزسازی , تحقیق درباره تحقیق مقاله ارزیابی و تحلیل داده های لایه‌ های روزسازی , مقاله درباره تحقیق مقاله ارزیابی و تحلیل داده های لایه‌ های روزسازی , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ارزیابی و تحلیل داده های لایه‌ های روزسازی , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ارزیابی و تحلیل داده های لایه‌ های روزسازی , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله ارزیابی و تحلیل داده های لایه‌ های روزسازی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت