تحقیق مقاله آموزش یادگیری زبان

تعداد صفحات: 12 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 20769
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: زبان های خارجی
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله آموزش یادگیری زبان

  درس 1

  زمان آینده

  فعل ساده +are+going -  is – am + فاعل

  فعل ساده یعنی بدون to + بدون ing- بدونed – s بدون d شکل گذشته نباشد.

  Going to (قصد گذاشتن) play football going to I am  (من قصد دارم فوتبال بازی کنم.)

  می توانیم به آن جمله چنین هم بنویسیم برای رسمان آینده

  I will play football  ( من می خواهم فوتبال بازی کنم = من فوتبال بازی خواهم کرد)

  هر کاری که هنوز شروع نکردیم ولی می خواهیم آن را شروع کنیم در آینده خواه دو ثانیه تا یک سال یا تا یک قرن باشد بر می گردد به آینده زمان آینده با will یا going to  بکار می رود.

  (امروز قصد دارم در یک رستوران غذا بخورم)              (من معمولا در خانه نهار می خورم)

  I usually have lunch at home. Today I am geing to have lunch at a restaurant

  توجه: have  به معنی داشتن و هم به معنی غذا خوردن eat هم به معنی غذا خوردن است اما وقتی اسم موقع غذا را صبحانه نهار شام را بکار ببریم از have  (خوردن) و هر موقع اسمی از نهار شام صبحانه نباشد از eat (غذا خوردن) بکار می بریم

  مثال: حتی در فارسی هم نمی گوییم من غذا می خورم نهار شام

  I eat every day  (من هر روز غذا می خورم)

  I have dinner every hight (من هر شب شام می خورم)

   

   

   

  زمان حال کامل

  فاعل+have+/has+ اسم مفعول

  I have studied  (من مطالعه کردم)

  He has studied (او مطالعه کرده است)

   

  قواعد درس 1

  فرق دو کلمه   among و between (میان- دو بین)

  کلمه among (بین- دو بین): هنگامی بکار می بریم که صحبت از چند نفر یا چند چیز باشند (بیشتر از دو چیز)

  مثال: mina is standing among the student  (مینا در بین دانش آموزان ایستاده است یا بین جنگل- بین مردم- بین اسم های جمع بیش از دو نفر)

  کلمه  between به موقعی بکار می بریم که صحبت از دو نفر یا دو چیز باشد.

  مثال: reza is sitting between ashkan and arash (رضا بین اشکان و آرش نشسته است)

  مثال1: اما کلمه a lot of (تعداد زیادی- مقدار زیادی) فقط در جملات مثبت هم قابل شمارش و هم غیرقابل شمارش.  (در جملات منفی بکار نمی رود)      I have a lot of book

  Ali has a lot of sugar      (علی مقدار زیادی شکر دارد)

  جملات معروف:

  مفعول+ be+ اسم مفعول

  He+ was+ influenced by the film

  او تحت تاثیر فیلم قرار گرفت.

  کلمه nothing (هیچ چیز) خودش جمله را منفی می کند دیگر نیازی به فعل منفی (not) نداریم همراه با فعل مثبت بکار می رود.

  مثال:

  They had nothing to talk.

  آنها چیزی برای صحبت کردن نداشتند

  بعد از کلمه ( چندین- چند( several بایستی حتما اسم جمع بکار رود.

  Several books

  Several students

  چندین دانش آموزان

  Less : (کمتر) شکل تفضیلی little (کم و اندک)

  Less با کلمه ی مفرد و غیر قابل شمارش باشد مثل شیر- آب- شکر برنج- کره- روغن-

   :مثالMina has less butter           مینا کره  ی کمتری دارد.

  درس 2:

  بیشتر درباره کاربر و مصدر با to است

  مصدر یعنی چه: خود مصدر یعنی محل صدور رشته فعل یا کلمه + to

  بقیه جمله + مصدر با to+ مفعول+for+ صفت+ be+it

   :مثال it+ is+ hard+ for+ reza + to answer the questshin

  2: that is easy for akbar to speak English.

  3: this is easy for me telearn English.

  توجه: بهتر است با توجه به حفظ فرمول صفت را هم بشناسیم.

  اما اسم مصدر به همانطور که گفتیم دستیه فعل + ing  مشتق از فعل است گرفته شده از فعل است.

   +فعل ing→ اسم مصدر

  Drive+ ing→ driving راننده

  Swim+ ing → swimming  شنا

  درس دادن teach +er → techer  معلم: درس دهنده

  قاعده: وقتی به کلمه یا فعلی که آخر آن e است (e) حذف می شود و ing به آن اضافه می کنیم.

  صدا در کاربرد (استفاده از اسم مصدر): 1- اسم مصدر می تواند جایگزین فاعل شود. بجای فاعل بکار می روند: learning English is easy    ← یادگیری انگلیسی آسان است.

  اسم مصدر می تواند جایگزین مفعول شد: I like swimming   من شنا را دوست دارم.

  بعد از اضافه هم اسم مصدر بکار می رود ali is interested in playing fooltball.

  علی به بازی فوتبال علاقه مند شده است.

  Enjoy لذت بردن                                                                   eveid خودداری کردن از

  Keep ادامه دادن به                                                                imaging تصور کردن

  Gone ادامه دادن                                                                      miss از دست دادن

  Risk به خطر انداختن                                                                 stop  توقف کردن

  Finish تمام کردن                                                                    consider  در نظر گرفتن

  Mind اهمیت داد

  Dislike متنفر بوده از

  Admid مبدل کردن

  Forgive بخشیدن 

  توجه: اسم مصدر در بعضی جملات با معنی مجهول و نا معلوم بکار  می روند

  مثال: بعد از فعل های زیر که حفظ بشوند از کلمه (need- require- want)

  That car wants servicing.                       ماشین تیمر می خواهد

  Your hair needs cutting.                       لازم است موهایت را کوتاه کنی

  تکیه بر قید حالت که چگونگی و حالت کار را می گوید را بی ساختن قید است به آخر صفت ly= = اضافه می کنیم.

  برای توصیف فعل اصلی از قید استفاده می کنیم اما قبل از اسم صفت بکار می رود am- is- are- was- were-

  درس 3:

  افعال جدا نشدنی:

  حرف اضافه که همراه اینهاست و بعد از صفت با بعد از فعل می آید.

  I am looking at the picture

  در مورد استرس یا سیلاب ها در:

  نام افراد خانوادگی پدر بزرگ، مادر بزرگ، فشار یا استرس روی بحث اول است (همیشه)

  در کلمات دو بخشی که بخش اول آنها با صدای یا حروف o – a  باشد تکیه یا فشار روی بخش دوم است.      An o ther = tomorrow

  معمولا پسوند یعنی قسمت آخر کلمه ای که یکی از ing- ful- ic  ed باشد دارای تکیه یا فشار صدق یا استرس نیستند

  افعال جدا شدنی و افعال جدا نشدنی:

  افعال جدا شدنی: گاهی بعضی از کلمات هم لازم و هم متعدی هستند و در این صورت فقط در حالت متعدی افعال از هم جدا می شوند و جدا جدا نوشته می شوند یعنی بین دو کلمه که یک معنی را می دهند. ضمیر یا اسم می آیند و آنها را جدا می نویسیم.   ← بیدار کردن    wake up  فعل متعدی

  می توانیم ب جای اسم ضمیر بکار ببریم به جای رادیو فقط بگوشم (آه( را یا خاموش کردم

  جزء قیدی+ ضمیر+ فعل

  I turn it off   من آن را خاموش کردم

  در جمله 1 جدا شده اند

  در جمله 2 جدا شده اند

  در جمله 3 جدا شده اند اما به جای اسم ضمیر که جانشین اسم است بکار می بریم.

   

  گرامر درس4:

  درباره کاربرد فعل اصلی و مصدر با to  است

  مصدر یا فعل اصلی از ریشه فعل است یعنی بدون ed- ings است. و بعد از فعل افعال اصلی می آید یعنی دو جمله بایستی دو فعل داشته باشیم فعل اول بعد از فاعل یا می آید و بعد از آن فعل یک ضمیر یا مفعول شاید بیاید و بعد از آن فعل دوم همراه با to که مصدر با to  نامیده می شود.

  مصدر با to + مفعول +  فعل اصلی +  فاعل

            To go     Him        want   i

                To make     her             wanted  i

  من از او خواستم که مقداری کیک درست کند.

  چون درجه اول فعل آمده و در جواب ها همه فعل هستند پس فصل دوم لازم بایستی با to یا مصدر با to باشد (بدون ed بدون ing بدون s پس جواب (d) صحیح است

  نقل قول مستقیم: هرگاه عین گفتار و سخنان کسی را بدون تغییر بیان کنیم همانطور آن را می نویسیم و به این کار نقل قول مستقیم می گویند و گفته آن شخص را فقط داخل "گیومه" می گذاریم .

  مثال: در فارسی می گوییم = علی به من گفت: "پنجره را باز کن"

                        مال خودم است نقل شده          نقل شده از علی

  The teacher told   us “answer the questions orally”

  معنی: معلم به ما گفت: "جواب شفاهی به پرسش ها بدهید"

  چیزی که می خواهیم از زبان او بین کنیم نقل قول می گویند: یعنی به قول معلم نقل و بیان شده است.

   

  تمرین صفحه 6 کتاب قسمت 1:

  To drive- me- more carefully- the car- the woman- told

  The woman told me to drive the car more carefully.

  فرق این جمله با جمله دیگر در این است که قبل از نقل قول یک حرف اضافه to پرورش خط کشیدم اضافه شده ولی معنی مثل تمرینات اول است و عوض نشده این گونه جمله را عوض کنیم که معنی تغییر نمی کند جمله را نقل قول غیر مستقیم می گویند.

  *چون از حرف اضافه بکار بردیم و دیگر نیازی به گیومه هم نداریم*

  نقل قول مستقیم زیر را به غیر مستقیم تبدیل کنید.

  فرمول جملات امری مستقیم به غیر مستقیم

   +فاعل* فرمول غیر مستقیمtoldیا  asked یا  ordered+  مفعول+ to مصدر با

  جمله مستقیم1- he said to me.” Open the door.”

  توجه: در جمله غیر مستقیم بایستی یکی از سه کلمه بالا را بکار ببریم قبل از مفعول جمله بکار رود و بعد to بکار رود.

  توجه1: to در جمله اول متغیر هم حذف می شود. گیومه هم حذف می شود.

  در جمله غیر مستیقیم said to حذف و به جای آن که در جمله مستقیم هست حذف می شود و بجای آن told و  asked تبدیل می شود.

  توجه: اگر جمله مستقیم هم بود و منفی بود و کلمه don”t داشت رای تبدیل آن به نقل قول غیر مستقیم Dont آن در مستقیم حذف و به جای آن در غیر مستقیم از کلمه Not to  بکار می بریم سرجای خودش و گیومه حذف می شود.

   

  مستقیم I told him “ Don’t play football in the yard”

  من به او گفتم: "در حیات فوتبال بازی نکند."

  غیر مستقیم  I told him not to play in the  yard

       من به او گفتم در حیات بازی نکند

   

   

   

  درس پنج:

  صفت مفعولی و صفت فاعلی

  صفت فاعل یا اسم فاعل برای کننده کار یا دارنده صفتی دلالت می کند

  گار: گردگار- آموزگار       آموز+گار ← صفت فاعلی

  گر – کار: آهنگر- خدمتکار خدمت+ کار

  خریدار خواستار خرید + دار

  اما صفت فاعلی در انگلیسی هم با اضافه کردن ing به فعل صفت فاعلی ساخته شود

   صفت فاعلی می تواند قبل از اسم قرار گیرد.

  اسم + صفت فاعلی

  Smoking is bad for you  سیگار کشیدن برای شما بد است

  It is an exciting story  آن یک داستان هیجان آوری است

  Exciting هیجان آور (مهیج) نقش صفت چگونگی داستان را بیان می کند.

  اما صفت مفعولی: در فارسی صفت یا شخص یا چیزی است که فعل بر آن واقع می شود و آن را با افزودن ﮪ به آخرش یا آخر ریشه آن مای را می سازد مانند نوشت +ﮪ ← نوشته- شکسته- کسل کننده- خسته کننده- هیجان زده

  A broken + cup یک کپ شکسته

  An excited+ boy یک پسر هیجان زده 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله آموزش یادگیری زبان

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله آموزش یادگیری زبان, مقاله در مورد تحقیق مقاله آموزش یادگیری زبان, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آموزش یادگیری زبان, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آموزش یادگیری زبان, تحقیق درباره تحقیق مقاله آموزش یادگیری زبان, مقاله درباره تحقیق مقاله آموزش یادگیری زبان, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آموزش یادگیری زبان, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آموزش یادگیری زبان, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله آموزش یادگیری زبان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت