تحقیق مقاله استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی

تعداد صفحات: 19 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 23988
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی کشاورزی زراعت
قیمت قدیم:۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی

  مقدمه

  فرایند تدوین استاندارد های حسابداری فرایندی مستمر و پویاست که در واکنش به تغییر تغییر شرایط وتحولات محیط داخلی وبین المللی با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی تغببر و تجدید نظر در استاندارد های موجود یا تدوین استاندارد های جدید  را ایجاب مکند در این فرایند یکی از سیاست های اصلی سازمان حسابرسی 

  استفاده از استاندارد حسابداری با درنظر گرفتن شرایط داخلی   کشور  است 

   

   

   

   

   

   

  دامنه کاربرد

  1 . کاربرد این استاندارد در حسابداری موارد زیر الزامی است

  مشروط بر اینکه به فعالیت کشاورزی  مربوط باشد

  الف.داراییهای زیستی

  ب   .تولید کشاورزی در زمان برداشت

  و رد موارد زیر کاربرد ندارد

  الف.زمین مربوط به فعالیت  کشاورزی

  ب   .داراییهای نامشهود مربوط به فعالیت  کشاورزی

  3   .این استاندارد درمورد تولید کشاورزی یعنی محصول برداشت شده از داراییهای زیستی واحد تجاری تنهادر زمان برداشت کاربرد دارد .

  مربوط خواهد بود.این استاندارد به فراوری محصولات  کشاورزی بعد از زمان برداشت مربوط نمی شود ؛برای مثال،فرایند فراوری انگور تا سرکه توسط باغدار پرورش دهنده انگور مشمول این استاندارد نیست.                   

  5 . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص شده زیر به کار رفته است

  *فعالیت کشاورزی عبارت است از مدیریت بر دگردیسی داراییهای زیستی برای فروش،تبدیل به تولید کشاورزی یا افزایش داراییهای زیستی.

  *دگر دیسی شامل فرایندهای رشد،تحلیل،تولید و تولید مثل است که به تغییرات کیفی یا کمی دارایی زیستی می انجامد.

  *دارایی زیستی عبارت است از حیوان یا گیاه زنده.

  *تولید کشاورزی عبارت است از محصول برداشت شده از داراییهای زیستی واحد تجاری.

  *گروهی از داراییهای زیستی عبارت است از مجموعه حیوانات یا گیاهان زنده مشابه.

  *برداشت عبارت است از جداسازی تولید کشاورزی از دارایی زیستی یا پایان دادن به فرایند زندگی دارایی زیستی.

  *دارایی زیستی مولد عبارت است از یک دارایی که به قصد تولید مثل،اصلاح نژاد و یا تولید کشاورزی،با حفظ حیات دارایی زیستی،نگهداری میشود و قابلیت برداشت در بیش از یک سال را دارد.

  دارایی زیستی غیرمولدبه طبقه ای از دارایی زیستی گفته میشود که واجد شرایط تعیین شده برای داراییهای زیستی مولد نیست.

  6 . فعالیت کشاورزی شامل انواع گوناگونی مانند پرورش احشام،درختکاری،کاشت گیاهان یکساله یا چند ساله،زراعت،کاشت درختان میوه و نهالستان،پرورش گل و پرورش آبزیان است.برخی ویژگی های مشترک این فعالیتها به شرح زیر می باشد:

  قابلیت تغییر:حیوانات و گیاهان زنده به صورت بالقوه توانایی دگردیسی دارند.

  مدیریت تغییر:مجموعه فعالیتهایی که از طریق بهینه سازی و ایجاد شرایط لازم(ازقبیل سطوح تغذیه،رطوبت،درجه حرارت،کود و نور)فرایند دگردیسی را تسهیل می کند.چنین مدیریتی فعالیت کشاورزی را از سایر فعالیت ها متمایز می سازد.برای مثال،بهره برداری از منابعی که مدیریت نمی شود (از قبیل ماهیگیری در دریاها و رودخانه ها و قطع درختان جنگلی بدون انجام وظایف احیاء)فعالیت کشاورزی نیست، و

  اندازه گیری تغییر:تغییرات کیفی (برای مثال،اصلاح نژاد،درجه غلظت،رسیده بودن،پوشش چربی،میزان پروتئین و مقاومت بافتی)یاتغییرات کمی (برای مثال،تولید مثل،وزن،ابعاد حجمی،طول یا قطر الیاف و تعداد جوانه)ناشی از دگردیسی به عنوان شاخص های فعالیت معمول مدیریت،اندازه گیری و نظارت می شود.

  7 .دگردیسی به یکی از نتایج زیر منجر میشود.

  تغییرات در دارایی از طریق رشد(افزایش کمی و کیفی حیوان یا گیاه)،تحلیل(کاهش در کمیت یا افت کیفیت حیوان یا گیاه)یا تولید مثل(تکثیر حیوان یا گیاه زنده)

  تولید محصول کشاورزی از قبیل برگ چای،پشم،شیر.

  8 .داراییهای زیستی غیر مولد اقلامی هستند که به عنوان تولید کشاورزی برداشت می شوند یا به عنوان داراییهای زیستی به فروش می رسند.دامهای گوشتی،دامهای آماده فروش،ماهی پرورشی،غلات در جریان رشد از قبیل ذرت و گندم،و درختان پرورشی جهت تهیه الوار نمونه هایی از داراییهای زیستی غیر مولدمی باشد.داراییهای زیستی مولد از جمله شامل اقلامی مانند دامهای شیری،تاکستانها،درختان میوه و مرغ های تخم گذار است.

  تعاریف عمومی

  9. اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر به کار رفته است

  بازار فعال    عبارت است از بازاری که کلیه شرایط  زیر را دارد:

  الف:اقلام مبادله شده در بازار متجانس هستند.

  ب:معمولاً خریداران و فروشندگان مایل در هر زمان وجود دارند.

  ج:قیمتها برای عموم قابل دسترسی است.

  مبلغ دفتری   مبلغی است که دارایی به آن مبلغ در ترازنامه منعکس می شود.

  ارزش منصفانه   مبلغی است که خریداری وطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایل می توانند در معامله ای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله یا یک بدهی را تسویه کنند.

  10. در این استاندارد ،اقلام متجانس به مجموعه ای از اقلام نظیر لبنیات،غلات ،دانه روغنی،میوه و تره بار،گل،دام،طیور،ماهیها و آبزیان و ... اطلاق می شود که به واسطه خصوصیات همانند،قابل گروه بندی است.

  11. ارزش منصفانه یک دارایی مبتنی بر مکان و شرایط فعلی آن است،برای مثال،ارزش منصفانه یک گله در مزرعه معادل با قیمت همان گله در بازار مربوط پس از کسر مخارج عمل و سایر مخارج رساندن گله به آن بازار است.

  12. واحد تجاری باید دارایی زیستی یا تولید کشاورزی را فقط زمانی شناسایی کند که :

  الف. کنترل دارایی رادر نتیجه رویدادهای گذشته بدست                                                                                                                                                       اورده باشد

  ب . جریان منافع اقتصادی اتی مرتبط به دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد ،و

  ج . ارزش منصفانه یا بهای تمام شده دارایی به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد .

  13 . دارایی زیستی مولد بر مبنای بهای تمام شده پس از کسر استهلاک وکاهش ارزش انباشته یا مبلغ تجدید ارزیابی به عنوان نحوه عمل مجاز جایگزین ، منطبق با الزامات استاندارد

  حسابداری با عنوان "حسابداری دارایی ثابت مشهود" شناسایی و گزارش گردد .

  14. به استثنای دارایی زیستی غیر مولد خریداری شده که تنها درزمان شناخت اولیه به بهای تمام شده شناسایی گردد ،داراییهای زبستی غیر مولد باید در شناخت اولیه و در تاریخ ترازنامه به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج براوردی زمان فرئش اندازه گیری شود بجز درمورد توضیح داده شده در بند26 که نمیتوان  ارزش منصفانه را به گونهای اتکا پذیر اندازه گیری کرد .

  15. تولید کشاورزی باید در زمان برداشت به ارزش منصفانه پس از کسر براوردی زمان فروش اندازهگیری شود . ارزش تعیین شده مزبور هنگام به کار گیری استاندارد حسابداری با عنوان "حسابداری موجودی مواد وکالا" یا استاندارد  حسابداری دیگری بهای تمام شده محصول محسوب می گردد .

  16. مخارج زمان فروش شامل حق الزحمه پرداختی به واسطه ها مالیت وعوارض مربوط میباشد . 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

   

  http://agrianjoman.blogfa.com

  http://bestbuy.pershianblog.com

تحقیق در مورد تحقیق مقاله استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی, مقاله در مورد تحقیق مقاله استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی, تحقیق درباره تحقیق مقاله استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی, مقاله درباره تحقیق مقاله استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت