تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه

مشخص نشده
مشخص نشده
3
مشخص نشده
43 KB
24162
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه

   جهت آزمون فرضیه ها و آزمون فرضیه اول و بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دانش آموزان از روش ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده و جهت سنجش هوش هیجانی در بین افراد دارای اختلال جسمانی و اضطرابی و اجتماعی از روش آماری t و تغییر مستقل استفاده گردیده که فرمول آنها به شرح زیر است   

   

   33% تا 61% گزارش شده است لگر بزرگ ببک دل (1970) ضریب همبستگی بین نمرات پرسش نامه مذکور را با نتیجه ارزیابی بالین شدت اعتلالات به میزان 80% گزارش کرده اند.

   هوش نیز در پژوهشی که تحت عنوان استانداردسازی و هنجاریابی پرسش نامه سلامت عمومی انجام داد. روایی تقارنی پرسش نامه سلامت عمومی را با R – 90 SCL محاسبه کرده است مقادیر ضریب هم بستگی دو متغیری بین نمرات 70 آزمودنی متعلق به گروه خون را و مقیاس های علایم جسمانی GHO و شکایت جسمانی R – 90 SCL برابر 65% در مقیاس های اضطراب و اختلال خواب و شکایت جشمانی R – 90 SCL برابر 69% در مقیاس های افسردگی شدید GHO و افسردگی R – 90 SCL برابر با 71% در کل مقیاس مذکور برابر با 82% بوده است.

   جهت آزمون فرضیه تحقیق و مقایسه افرادی که اختلال خواب دارند افراد عادی از لحاظ هوش هیجانی از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج آن در جدول 3– 4 آورده شده است.

   جدول 3– 4 ) مقایسه هوش هیجانی در افراد دارای اختلال خواب هستند افراد عادی

  تعداد

  میانگین

  آزمودنیها

  t به دست آمده

  T جدول

  df

  سطح معنی داری

  50

  61/46

  افراد دارای اختلال خواب

  671/3

  676/2

  98

  5%

  50

  71/32

  افراد عادی

   

   همانطورکه جدول 3 – 4 نشان می دهد چون t به دست آمده 671/3 از t جدول 676/2 با درجه آزادی 98 در سطح معنی داری 5% بزرگتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تائید قرار گرفته و هوش هیجانی در بین افراد دارای اختلال خواب هستند  بیشتر از افراد عادی است.

  جهت آزمون فرضیه تحقیق و مقایسه هوش هیجانی در بین افرادی که دارای اختلال جسمی هستند افراد عادی از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج آن در جدول 4 – 4 آورده شده است. 

  (جداول در فایل اصلی موجود است)

   همانطورکه جدول 4 – 4 نشان می دهد چون t به دست آمده 451/3 از t جدول 676/2 با درجه آزادی 98 در سطح معنی داری 5% بزرگتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تائید قرار گرفته و هوش هیجانی در بین افراد دارای اختلال جسمانی بیشتر از افراد عادی است.

  جهت آزمون فرضیه تحقیق و مقایسه هوش هیجانی در بین افرادی که دارای اختلال اجتماعی هستند افراد عادی از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج آن در جدول 5 – 4 آورده شده است. 

  چون t به دست آمده 961/2  از t جدول 676/2 با درجه آزادی 98 در سطح معنی داری 5% بزرگتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تائید قرار گرفته و هوش هیجانی در بین افراد دارای اختلال اجتماعی بیشتر از افراد عادی است.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول