تحقیق مقاله کلاج ها

مشخص نشده
مشخص نشده
18
مشخص نشده
75 KB
24769
قیمت قدیم:۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله کلاج ها

  THM 440-T4     فرا محور چهار کلاج فیدوسکی دارد. هر کلاج به طور هیدرولیک استفاده می شود ، و هنگامی که روغن از حفره ی پیستون کلاج بیرون دمیده می شود توسط فنرهای متعدد کوئل رها می شود.

              کلاج مستقیم (ورودی)،به همراه کلاج مستقیم یک طرفه،دنده ی جلوی sun را پیش می برد و در تمام دامنه های دنده ای غیر از دنده ی سرعت(overdrive) 3و4 به کار می رود.کلاج (دوم) میان اندازه –بالا دنده ی جلوی carrier/ عقب رینگ را پیش می برد و در دنده های دو ،سه،و چهار کاربرد دارد.کلاج (سوم)سنگین 2و1 – بالا4و3 ،به همراه کلاج یک طرفه ی سنگین –بالا، دنده ی جلویی sun را از گردشی سریعتر از سرعت ورودی شفت باز می دارد و برای تامین ترمز موتور در دنده های سنگین دستی، دنده 3و4 به کار می رود. کلاج دنده ی سرعتی(چهار) برای نگهداشتن دنده ی جلویی sun  فقط در دنده چهار به کار می رود.

  خودمهارها servos

  THM 440 – T4            دو خودمهار نوع پیستونی دارد که برای استفاده از باندهای میان اندازه- سنگین و  معکوس به کار می روند. حفره های خودمهار در جعبه(case)،شکل 7-19 واقع می شوند. خودمهار معکوس در بالای سمت چپ جعبه، و خودمهار میان اندازه-سنگین در پایین سمت راست واقع است.

              تنظیم باند برای هر دو باند معکوس و میان اندازه-سنگین تحت کنترل طول میله ی خودمهار، یا پین مناسب، قرار دارد که در زمان مونتاژ فرامحور (transaxle) انتخاب می شود. برای تنظیم بیرونی بعد از مونتاژ فرامحور، یک ابزار ویژه ی جنرال موتورز برای انتخاب پین درست به کار برده می شود.

  خلاصه ی سیستم هیدرولیک

             ما دریچه ها(valve)، کلاج ها، و خودمهارها را در سیستم هیدرولیک بررسی کردیم و در مورد کارکردشان بحث نمودیم. پاراگراف های ذیل کارکرد آنها را در بردهای دنده ای مختلف خلاصه می کند. برای رویابی عملکرد سیستم هیدرولیک به شکل 21-19 مراجعه کنید.

  ایست و دنده ی خلاص

            در ایست و خلاص، روغن از پمپ به دریچه ی رگلاتور فشار جریان می یابد، که فشار پمپ را تنظیم می کند تا فشار را ایجاد کند. دریچه رگلاتور فشار همچنین فشار لوله ی تغذیه ای تبدیل کننده ای را ایجاد می کند که به دریچه ی رگلاتور تبدیل کننده ی کلاج و دریچه مناسب تبدیل کننده ی کلاج فرستاده می شود. دریچه رگلاتور تبدیل کننده ی کلاج فشار لوله ی تغذیه ای را تنظیم می کند تا فشار مناسب کلاج را تولید کند که با روزنه ی ساسات متناسب باشد. این فشار مناسب به دریچه ی مناسب تبدیل کننده ی کلاج فرستاده می شود که مسدود است. فشار لوله ی تغذیه ی کننده که به دریچه ی مناسب تبدیل کننده ی کلاج فرستاده شده به دریچه و به فشار رها شده به تبدیل کننده ی کوپل ارسال می شود. بازگشت روغن از تبدیل کننده به دریچه مناسب، و بعد به کولر و مدار روغن کاری راه می بابد.

               فشار در مدار شاهراه اصلی به دریچه ی رهایی فشار، دریچه تعدیل کننده، دریچه دستی، و دریچه تعویض دنده ی 3-2 فرستاده می شود. دریچه رها کننده ی فشار، فشار شاهراه را تا مقدار حداکثر کنونی بین (1690-2480 kpa) psi 360-245  محدود می کند. دریچه ی تبدیل کننده فشار شاهراه راتنظیم می کند که با خلا چند جانبه ی ورودی موتور متناسب است. فشار تعدیل کننده به دریچه boost، دریچه ی خازن 2-1، دریچه خازن 3-2، و دریچه ی دنده خلاص 2-3 فرستاده می شود.

             فشار تعدیل کننده در دریچه ی boost (تقویت/افزایش) فشار شاهراه اصلی را متناسب با بار موتور زیاد می کند. فشار تعدیل کننده در دریچه ی خازن 2-1 با نیروی فنر ترکیب می شود تا به تولید فشار خازن 2-1 کمک کند فشاری که به محفظه های فنر خازنهای 2-1 و4-3 ارسال می شود. فشار تعدیل کننده در دریچه ی خازن با نیروی فنر ترکیب می شود تا به کنترل میزان خروج خودمهار میان اندازه –بالا طی دنده زیاد کردن (upshift) 3-2 کمک کند.فشار تعدیل کننده در دریچه ی کنترل 2-3 با نیروی فنر مخالفت می کند تا مقدار خروج کلاج (سوم) سنگین –بالا و کابرد باند سنگین –میان اندازه طی کم کردن دنده(downshift) 2-3 را تنظیم کند.

           فشار شاهراه در دریچه ی دستی از پورت prn به خازن مستقیم و کلاج مستقیم مسیر دارد تا کلاج را مورد استفاده قرار دهد. فشار شاهراه همچنین از پمپ به کلاج مستقیم از طریق دریچه های دنده عوض شده ی 3-2 و4-3 جریان می یابد. پورت prn همچنین فشار شاهراه را به دریچه ی boost معکوس می فرستد تا فشار را دنده معکوس افزایش دهد.

           دریچه ی دستی پورت prnd-432 روغن فشار شاهراه را به دریچه ی محدود ساسات می فرستد که روغن لوله ی تغذیه ی ساسات را به حداکثر (621kpa) 90 psi محدود می کند. سپس روغن لوله ی تغذیه ی ساسات به دریچه ی ساسات فرستاده می شود، که آن را را تنظیم می کند تا فشار ساساتی را تولید کند که با روزنه ی ساسات متناسب است.

  فشارساسات به پیستون ساسات، دریچه های ساسات 3-2و2-1، دریچه های تنظیم شده ی 3-4و4-3، دریچه ی دنده ی کم 3-2، دریچه ی تغییر دنده ی تبدیل کننده ی کلاج، و دریچه ی تنظیم کننده ی کلاج می رود.

              فشار سوپاپ در پیستون ساسات به تنظیم فشار ساسات کمک می کند و حفظ پیستون در محل را آسانتر می سازد، فشار ساسات در دریچه های ساسات 3-2و2-1با نیروی فنر ترکیب می شود تا با زیاد شدن دنده مخالفت کند. فشار ساسات در دریچه های ساسات تعدیل کننده 4-3و3-4 مجددا تنظیم می شود تا فشار تعدیل شده ی 4-3و3-4 ساسات را تولید کند که در دریچه ی ساسات 4-3 عمل می کند تا با زیاد شدن دنده مخالفت کند و کم شدن دنده را باعث شود. فشار ساسات در دریچه ی دنده کم شده ی 3-2 با نیروی فنر مخالفت می کند تا زمان بندی دنده کم شده ی فول-ساسات را کنترل کند. فشار ساسات در دریچه ی تغییر دنده ی تبدیل کننده ی کلاج با فشار تنظیم کننده مقابله می کند تا از جریان فشار سیگنال به دریچه ی رگلاتور تبدیل کننده ی کلاج با روغن لوله ی تغذیه ای تبدیل کننده (و با نیروی فنر در بعضی مدلها) ترکیب می شود تا فشار مناسب تبدیل کننده ی کلاج را به وجود آورد که با روزنه ی ساسات متناسب است.

             در حالت ایست و دنده خلاص، کلاج مستقیم به کار می رود اما تاثیری ندارد چون هیچ عضوی از مجموعه دنده نگهداشته نمی شود.تمام دیگر کلاجها و باندها خلاص می شوند.تمام موقعیتهای دریچه تنها توسط نیروی فنر تعیین می شود. اگر ماشین در پارک (ایست) است، اتصال دستی ضامن توقف در دنده ی ایست را گیر می اندازد که انسدادی برای شفت خروجی است، تا شفت خروجی را مسدود کند.

  دنده ی سرعت سنگین

            وقتی گزینش گردنه به دنده ی سرعت حرکت می کند، پورت prn از دریچه ی دستی بسته می شود، و پورت d4 باز می شود. فشار شاهراه سپس از طریق مدار d4 به دریچه ی تغییر دنده ای 2-1، دریچه ی تغییر دنده ای 4-3، دریچه ی خازن 2-1، دریچه ی تغییر دنده ای 3-2، و گاورنر فرستاده می شود.

           فشار d4 در دریچه ی تغییر دنده ای 2-1و4-3 مسدود است. فشار d4 در دریچه ی خازن 2-1 در فشار خازن 2-1 تنظیم می شود که به محفظه ی فنری خازنها 2-1و4-3 فرستاده می شود تا از فشار زیاد شدنهای 2-1و4-3 کم کند. فشار d4 از طریق دریچه ی تغییر دنده ی 3-2 به دریچه ی 4-3، دریچه ی کنترل 2-1، دریچه ی boost، خودمهار 2-1، دریچه ی خازن 3-2، و طرف مناسب خودمهار میان اندازه-سنگین جریان می یابد.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله کلاج ها

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله کلاج ها, مقاله در مورد تحقیق مقاله کلاج ها, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کلاج ها, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کلاج ها, تحقیق درباره تحقیق مقاله کلاج ها, مقاله درباره تحقیق مقاله کلاج ها, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کلاج ها, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کلاج ها

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول