تحقیق مقاله پیش بینی سرعت و جهت باد های فرساینده در ایران

مشخص نشده
مشخص نشده
22
مشخص نشده
93 KB
25233
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله پیش بینی سرعت و جهت باد های فرساینده در ایران

  مقدمه

  فرسایش  بادی یک معضل جدی در بیشتر مناطق خشک و نیمه خشک دنیا و ایران است . توانائی پیش بینی دقیق فرسایش بادی خاک برای بسیاری منظورها ، از جمله برنامه های حفاظتی ، منابع طبیعی ، و کاهش آلودگی هوا ناشی از طوفان ضروری است ( 3 ) .  از آنجایی که نیروی باد در طول سال ، ماه وحتی روز تا حد زیادی تغییر می نماید ، و همچنین قدرت فرسایندگی باد بستگی به توان سوم سرعت باد دارد . به منشور پیش بینی و کنترل فرسایش بادی در هر منطقه توزیع سرعت باد حائز اهمیت میباشد . همچنین علاوه برسرعت باد ، دانستن چگونگی تغییرات جهت باد در منطقه نیز امری ضروری است . زیرا نسبت جهت باد به جهت اضلاع زمین ، بادشکن ها ، ردیف کاشت گیاهان ، و شخم زمین ، نقش مهمی را در پیش بینی مقدار و جهت فرسایش بادی ایفا می کند ( 4) . مدل های مختلفی برای نشان دادن توزیع سرعت باد استفاده شده است . بی شک توزیع ویبل یکی از گسترده ترین توزیع هایی است که تا بحال برای نشان  دادن پراکندگی سرعت باد مورد استفاده قرار گرفته است ( 5 ) . اهداف این پژوهش عبارت بودند از : 1 ) شبیه سازی ساعتی سرعت و جهت باد به روش استوکاستیک با استفاده از توزیع ویبل ، به منظور استفاده در مدل WEPS  ، برای پیش بینی فرسایش بادی در شهرهای مختلف ایران ، 2) آزمون اعتبار سنجی توزیع ویبل و مدل کامپیوتری windpred  ، در پیش بینی ساعتی سرعت و  جهت باد ، . 3) ترسیم نقشه های سرعت و جهت بادهای فرساینده در ایران .

   

  مواد و روشها

  ابتدا 38  شهر که دارای حداقل 10 سال آمار ساعتی سرعت و جهت باد بودند ، انتخاب گردیدند . در مرحله بعد تعداد سال آماری هر شهری به دو دوره برابر تقسیم گردید ، بطوریکه از دوره اول برای شبیه سازی و از دوره دوم برای آزمون اعتبار سنجی مدل ( با استفاده از معنی دار بودن  و نبودن ضرائب همبستگی ) استفاده شد . سپس با استفاده از توزیع ویبل ، شبیه سازی سرعت و جه باد بصورت ساعتی توسط برنامه Windpred  ( 2 و 1 ) انجام گرفت . تابع توزیع تجمعی ویبل F (U)  به صورت زیر میباشد :

  (1)                                                            [-(u/c)k]F(u)=1-exp

  که در این معادله u  سرعت باد ( متر بر ثانیه )  ، c، پارامتر مقیاس ( با واحد سرعت ) ، و k  پارامتر شکل ( بدون واحد ) ، میباشند ( 6 ) . در هرمرحله بعد ، دوره های باد آرام حذف و فراوانی باد در هر گروه سرعتی نرمالیزه گردیدند . بنابراین :

  (2)                                    [-(u/c)k]= 1-exp [ (F(u)-F0 ) / (1-F0)] F1(u)  =

  که در آن F1(u)  توزیع تجمعی در حالتی است که دوره های باد آرام حذف شده است ، و F0 فراوانی دوره های باد آرام میباشد . پارامترهای k, c  به روش حداقل مربعات و بکارگیری تابع توزیع تجمعی محاسبه شدند ( معادله 2 ) .

  با استفاده از پارامترهای توزیع ویبل (c,k)  فراوانی سرعت باد در هر ماه و در سال بصورت تجمعی و نرمال شده بدست آمد . به منظور شبیه سازی جهت باد ، اعداد بین صفر و یک بصورت تصادفی انتخاب ، و با جدول توزیع تجمعی جهت باد مقایسه گردیدند . برای شبیه سازی سرعت باد براساس جهت باد تعیین شده ، پارامترهای c،k  توزیع ویبل برای آن جهت خاص از جدول های تعیین شده قبلی ، بدست امد و از معادله زیر استفاده گردید :

  U= c{-1n[1-(F(u)-F0]/(1-F0)}1/k

  با استفاده از روش انتخاب عدد تصادفی ، یک عدد بین صفر و یک انتخاب گردید . سپس این مقدار را به جای F(u)   قرارداده و در نهایت سرعت باد شبیه سازی شده محاسبه گردید . به دلیل اینکه هدف شبیه سازی سرعت باد بصورت ساعتی بود ، با استفاده از رابطه زیر سرعت باد بصورت ساعتی شبیه سازی شد :

  U(1)= Urep+0.5(umax-Umin) Cos[2p(24-hrmax+I)/24]

  که در آن ، hrmax  ساعتی از روز که سرعت باد حداکثر است ،  I   شاخص ساعت روز ، Umax  سرعت باد حداکثر ، Umin  سرعت باد حداقل ، و Urep  سرعت شبیه سازی شده حاصل از معادله( 3 ) میباشد .

  در مرحله  بعد ، با استفاده از نتایج شبیه سازی شده ، نقشه درصد سرعت بادهای فرساینده و جهت غالب آنها ، و همچنین نقشه حداکثر سرعت باد و جهت غالب باد در هر ایستگاه با استفاده از نرم افزارهای SURFER  و CorelDRAW10  برای ماه های مختلف سال تهیه گردید . بعنوان نمونه نقشه درصد سرعت بادهای فرساینده و جهت غال آنها ، برای ماه جولای نشان داده شده است ( شکل 1 ) لازم به ذکر است که در این نقشه ها ، شهرها به صورت دایره ، اسم شهرها واطلاعات مربوط به سرعت باد شهرها در داخل دایره و جهت باد غالب آنها هم بر روی دایره بشکل حروف و بصورت علامت پیکان ، نمایش داده شده است . همچنین برای نشان دادن سرعت حداکثر و درصد سرعت باد های فرساینده ، از رنگهای مختلفی نیز استفاده گردید .

   

  نتایج و بحث

   

  با استفاده از داده های خام سرعت باد متعلق به نیمه اول هر دوره ، توزیع تجمعی ویبل بصورت ماهانه در تمامی ایستگاه ها ترسیم شد . سپس با استفاده از داده های خام همان دوره در مدل ، مقادیر شبیه سازی سرعت باد بدست آمد در ادامه ، ضریب های همبستگی بین توزیع تجمعی ویبل و سرعت شبیه سازی شده مشخص ، و معنی دار بودن یا نبودن آنها نیز تعیین گردیدند . مقادیر ضریب های همبستگی در تمامی ایستگاه ها و در تمامی ماه های سال بین 93/0 تا 0/1 بوده و در سطح یک درصد معنی دار بودند . بنابراین میتوان ادعا نمود که داده های سرعت باد از توزیع ویبل پیروی نموده ، و استفاده از این توزیع در امر شبیه سازی سرعت باد یتواند قابل قبول میباشد . در ادامه هم به منظور اعتبار سنجی مدل کامپیوتری Windpred  ، مقایسه هایی بین توزیع فراوانی سرعت و جهت باد شبیه سازی شده ( با استفاده از داده های خام دوره اول ) ، و داده های خام دوره دوم صورت گرفت ، و ضریب های همبستگی آنها نیز تعیین گردیدند . مقادیر ضریب های همبستگی در تمامی ایستگاه ها و در تمامی ماه های سال ، برای سرعت باد بین 94/0 تا 0/1 ، و برای جهت باد بین 46/0 تا 0/1 بودند ، که در سطح یک درصد معنی دار می باشند . از اینرو میتوان نتیجه گرفت که همبستگی بسیار قوی بین سرعت و جهت باد شبیه سازی شده و داده های خام وجود دارد . در مرحله بعد درصد سرعت باد های فرساینده و جهت غالب آنها در شهرهای مختلف ایران در ماه جولای ترسیم شد ( شکل 1 ) همانطور که مشاهده میشود ، در ماه جولای ، بیشترین میزان باد های فرساینده متعلق به شهر زابل ( %7/61 ) با جهت باد غالب شمال شمال غربی ،و کمترین میزان باد های فرساینده ، متعلق به شهر تبریز ( %1/0 ) با جهت باد غالب شرق میباشند .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله پیش بینی سرعت و جهت باد های فرساینده در ایران

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

   

  1- Armbrust , D.V.W.S Chepil, and F.S. Siddoway 1964 Effect  of ridges on erosion of soil by wind .

  Soil sci . Soc Am j. 28:557-560

   

  2- Bertuzzi J.M Cussignac, P. Stengel, G.More, J.Y. Lorendeau, and G.Pelloux.1990 An automated noncontacted laser profile meter for measuring soil roughness in situ . Soil  Sci 149 (3) : 169 – 178

   

  3- Burwell R.E.R.R Allmara, and M.Amemiya 1963 . A field measurement of total porosity and surface microrelif of soils. Soil Sci Soc proc.697-700

  4- Chepil. W. S. and R. A. milne . 1941 . wind erosion in relation to roughness of the surface soil Sci . 52:417-433 .

  5- Fryrear, D . W. 1984  Soil ridge –clodes and

   

   

  1- افضلی . س . ف . 1380  مطالعه بادهای فرساینده منطقه یزد .  پایان نامه کارشناسی ارشد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز  .

   

  2- هادربادی ، غ .ر.1379 پیش بینی سرعت و جهت بادهای فرساینده ( مطالعه موردی : منطقه زابل ) پایان نامه کارشناسی ارشد بخش مدیریت مناطق بیابانی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شیراز

   

  3- اختصاصی ، م ر 1372 تهیه نقشه حساسیت به فرسایش بادی اراضی حوزه دشت یزد اردکان با کاربرد دستگاه سنجش فرسایش بادی پایان نامه

   

  4- کریم زاده ، ح  ر ، و ا جلالیان 1380 نمونه بردار BSNE  و توزیع عمودی رسوبات فرسایش یافته بادی در منطقه شرق اصلهان مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ( زیر چاپ )

   

  5- افضلی س ف و ن میرزا مصطفی 1381 مدل احتمال تجربی ( استوکاستیک ) ویبل   بعنوان ابزار لازم جهت پیش بینی پتانسیل فرسایندگی باد (مطالعه موردی : منطقه یزد ) مجموعه مقالات همایش ملی مدییت اراضی فرسایش خاک و توسعه پایدار اراک صفحه 516

   

  7- حکیم زاده ، م .  ع . 1379 تخمین شدت فرسایش بادی در خاکهای مختلف دشت – یزد – اردکان با استفاده از نحوه توزیع اندازه و پایداری  خاکدانه ها . گزارش مسئله مخصوص دوره دانشوری دانشگاه شیراز

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله پیش بینی سرعت و جهت باد های فرساینده در ایران, مقاله در مورد تحقیق مقاله پیش بینی سرعت و جهت باد های فرساینده در ایران, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله پیش بینی سرعت و جهت باد های فرساینده در ایران, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله پیش بینی سرعت و جهت باد های فرساینده در ایران, تحقیق درباره تحقیق مقاله پیش بینی سرعت و جهت باد های فرساینده در ایران, مقاله درباره تحقیق مقاله پیش بینی سرعت و جهت باد های فرساینده در ایران, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله پیش بینی سرعت و جهت باد های فرساینده در ایران, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله پیش بینی سرعت و جهت باد های فرساینده در ایران

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول