تحقیق مقاله معادلات دیفرانسیل و مهندسی صنایع

مشخص نشده
مشخص نشده
16
مشخص نشده
144 KB
25368
قیمت قدیم:۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله معادلات دیفرانسیل و مهندسی صنایع

  معادله دیفرانسیل

  معادله دیفرانسیل معادله‌ای است که شامل متغیر و مشتق آن متغیر باشد.

  بسیاری از قوانین عمومی طبیعت (در فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و ستاره‌شناسی) طبیعی‌ترین بیان ریاضی خود را در زبان معادلات دیفرانسیل می‌‌یابند.

  کاربردهای معادلات دیفرانسیل همچنین در ریاضیات، بویژه در هندسه و نیز در مهندسی و اقتصاد و بسیاری از زمینه‌های دیگر علوم فراوان‌اند.

  معادله دیفرانسیل معادله‌ای است که شامل متغیر و مشتق آن متغیر باشد. بسیاری از قوانین عمومی طبیعت (در فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و ستاره‌شناسی) طبیعی‌ترین بیان ریاضی خود را در زبان معادلات دیفرانسیل می‌‌یابند. کاربردهای معادلات دیفرانسیل همچنین در ریاضیات، بویژه در هندسه و نیز در مهندسی و اقتصاد و بسیاری از زمینه‌های دیگر علوم فراوان‌اند.

  مجسم سازی جریان هوا به داخل لوله که با معادلات ناویر-استوکس ، مدل سازی شده است، مجموعه ای از معادلات دیفرانسیل جزئی

  معادلات دیفرانسیل مشهور

  قانون دوم نیوتن در دینامیک (مکانیک)

  معادلات همیلتون در مکانیک کلاسیک

  معادلات ماکسول در الکترومغناطیس

  معادلات پواسن

  مسئله منحنی کوتاه‌ترین زمان.

  فرمول انیشتین.

  قانون گرانش نیوتن.

  معادله موج برای تار مرتعش.

  نوسانگر همساز در مکانیک کوانتومی.

  نظریه پتانسیل.

  معادله موج برای غشای مرتعش.

  معادلات شکار و شکارچی.

  مکانیک غیر خطی.

  مسئلهٔ مکانیکی آبل.

  معادله دیفرانسیل معادله‌ای است که شامل یک یا چند مشتق یا دیفرانسیل باشد. معادلات دیفرانسیل بر اساس ویژگیهای زیر رده بندی می‌شوند:

  نوع (عادی یا جزئی)

  معادله شامل متغیر مستقل x ، تابع (y = f(x و مشتقات f را یک معادله دیفرانسیل عادی می‌نامیم.

  معادله ای متشکل از یک تابع مجهول با بیش از یک متغیر مستقل همراه با مشتقات جزئی آن معادله دیفرانسیل جزئی می نامیم.

   

   

   

  مرتبه

  که عباترت است از مرتبه مشتقی که بالاترین مرتبه را در معادله دارد.

  درجه

  نمای بالاترین توان مشتقی که بالاترین مرتبه را در معادله دارد، پس از حذف مخرج کسرها و رادیکالهای مربوط به متغیر وابسته و مشتقاتش. معمولا یک معادله دیفرانسیل مرتبه n جوابی شامل n ثابت دلخواه دارد، این جواب را جواب عمومی می‌نامند.

  ساختار

  معادلات دیفرانسیل ساختارهای متفاوتی هستند و هر ساختار ویژگیهای متفاوتی دارد:

  معادلات مرتبه اول از درجه اول

  با متغیرهای جدایی پذیر

  همگن

  خطی (برنولی)

  با دیفرانسیلهای کامل

  معادلات مرتبه دوم

  معادلات خطی با ضرایب ثابت: الف) همگن ب) ناهمگن.

  تکنیکهای تقریب زدن: الف) سریهای توانی ب) روشهای عددی.

  صور مختلف معادلات دیفرانسیل

  معادله دیفرانسیل مرتبه اول از درجه اول را همواره می‌توان به صورت زیر در آورد که در آن M و N معرف توابعی از x و y هستند.

  Mdx + Ndy = 0

   

   
  در معادله فوق هرگاه M فقط تابعی از x و N فقط تابعی از y باشد. به صورت معادله جدایی پذیر مرتبه اول است. در این صورت با انتگرال گیری از هر جمله جواب بدست می‌آید. یعنی:

  M(x) dx+ ∫N(y) dy = C∫

  معادله دیفرانسیل همگن

  گاه معادله دیفرانسیلی را که متغیرهایش جدایی پذیر نیستند با تعویض متغیر می‌توان به معادله‌ای تبدیل کرد که متغیرهایش جدایی پذیر باشند، چنین معادله‌ای را همگن می‌نامند. معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول را همیشه می‌توان به صورت متعارف زیر در آورد که در آن P و Q توابعی از x هستند.

  dy/dx + py = Q

   

   
  معادله را که بتوان آن را به صورت:

  M (x,y) dx + N(x,y) dy = 0

   

   
  نوشت و دارای ویژگی زیر باشد کامل نامیده می‌شود. زیرا طرف چپ آن یک دیفرانسیل کامل است.

  M/∂y = ∂N/∂x∂

  معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

  یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم در حالت کلی به صورت زیر است:

  F (x,y,dy/dx,d2y/dx2) = 0

   

   
  این گونه معادلات را معمولا با یک متغیر مناسب مثل dy/dx = p به معادلات دیفرانسیل نوع اول تبدیل کرد و با جاگذاری در معادله مربوط به روش معادلات دیفرانسیل مرتبه اول حل کرد.

  معادلات دیفرانسیل خطی

  معادله دیفرانسیل

   

   
  را که در آن توابع ، ، ... ، و بر بازه I پیوسته بوده و (an(x هرگز صفر نباشد یک معادله دیفرانسیل خطی مرتبه n ام می‌نامیم. که البته اگر در تعریف فوق (F(x مساوی صفر باشد، معادله دیفرانسیل D برای مشتق توابع معرفی می‌شود، سپس با نوشتن معادله کمکی p(r) = 0 و پیدا کردن صفرهای معادله (p(r جواب معادله همگن را پیدا می‌کنیم. در صورت ناهمگن بودن علاوه بر عملیات فوق ، جوابهای معادله ناهمگن را با شیوه های خاصی را پیدا کرده به جواب بالا اضافه می‌کنیم.

  حل معادلات دیفرانسیلی خطی مرتبه n ام به توسط سریهای توانی

  معادله دیفرانسیل

   

   
  را در نظر می‌گیریم که در آن x0 نقطه منفرد معادلات در این صورت با تغییر متغیر زیر به حل معادله می‌پردازیم:

  ، و ...

  همین طور با جاگذاری سری مربوط به (F(x و تجریه مناسب و مساوی قرار دادن دو طرف عبارت به حل معادله می‌پردازیم. 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله معادلات دیفرانسیل و مهندسی صنایع

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله معادلات دیفرانسیل و مهندسی صنایع, مقاله در مورد تحقیق مقاله معادلات دیفرانسیل و مهندسی صنایع, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله معادلات دیفرانسیل و مهندسی صنایع, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله معادلات دیفرانسیل و مهندسی صنایع, تحقیق درباره تحقیق مقاله معادلات دیفرانسیل و مهندسی صنایع, مقاله درباره تحقیق مقاله معادلات دیفرانسیل و مهندسی صنایع, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله معادلات دیفرانسیل و مهندسی صنایع, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله معادلات دیفرانسیل و مهندسی صنایع

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول