تحقیق مقاله کشور کانادا

مشخص نشده
مشخص نشده
47
مشخص نشده
165 KB
25402
قیمت قدیم:۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله کشور کانادا

  مقدمه

  کشور کانادا دومین کشور بزرگ دنیا است که از وسعتی بالغ بر 610/970/9 برخوردار میباشد. غالب جمعیت این کشور در محدودهای به وسعت 100 مایل 6400 کیلومتر در مرز مشترک با آمریکا ساکن هستند. این کشور دارای دو زبان رسمی انگلیسی و فرانسوی بوده و از سیستم مذهبی غالب برخوردار نمیباشد. میراث فرهنگی کانادا نوعی میراث فرهنگی مختلط میباشد که در آن جامعه کانادا به طور ریشهای تحت تأثیر فرهنگ بومیان، فرانسه زبانان و انگلیسی زبانها قرار دارد. هم اکنون این کشور به یک جامعه متفاوت و متنوع از لحاظ فرهنگی مبدل گشته است. کشور کانادا متشکل از 10 ایالت و 2 قلمرو میباشد و به صورت فدرالی اداره میگردد. که قوای قانونی این کشور ما بین دو سطح از دولت یعنی قوای فدرال و ایالتی تقسیم گردیده است. این کشور دارای مناطق مختلفی از جمله آتلانتیک، کانادای مرکزی، فلات کانادا،پاسیفیک و کانادای شمالی میباشد. بر این اساس، منطقه گرایی بر تاریخ سیاسی کانادا تأثیر به سزایی گزارده است.

  در گذشته، توسعه فرهنگی توسط سطوح مختلف دولت و به صورت غیررسمی و بدون انسجام صورت میپذیرفت. در سال 1951، به دنبال انتشار گزارش محوری کمیسیون سلطنتی در مورد توسعه ملی در زمینه های هنر، علوم و ادبیات حمایت بخش فدرال در امر فرهنگ و ارتباطات به طور رسمی سازماندهی گردید و این امر به نوبه خود موجب تأسیس کتابخانه ملّی کانادا در سال 1953 و شورای کانادا در سال 1957 گردید. شورای فوق یک مؤسسه اعتباری - هنری فدرال است که مستقل از دولت عمل می نماید. تقسیمبندی اساسی و اولیهای که بر طبق قانون اساسی کانادا در سال 1867 در سطوح قدرت انجام گرفت به ایالتهای این کشور در زمینه های آموزش و فرهنگ اختیار تام اعطاء نمود. در نتیجه هر ایالت مبادرت به توسعه سیاست فرهنگی و ایجاد مکانیسمهای ویژه از قبیل تأسیس وزارتخانه ها و سازمانهای مربوطه جهت اجرا و پیشبرد سیاستهای انحصاری خود نموده است. در طی 20 سال گذشته بحثهای قابل توجهی در خصوص تمرکززدایی از قدرت صورت گرفته است زیرا ایالتهای کشور بدنبال ایفای نقش عمدهتری در جهت توسعه فرهنگ کانادا میباشند. به طور سنتی، کشور کانادا نوعی دیدگاه سازمانی نسبت به سیاستهای ملّی پیش روی خود قرار داده است. این دیدگاه حاوی قوانین و دستورالعمل هایی میباشد که توسط مؤسسات و دولتهای ایالتی و فدرال کشور انجام میگیرند.

  سازمان میراث فرهنگی کانادا مسؤولیت عمده امور فرهنگی کشور را بر عهده دارد. البته دپارتمانهای وزارت امور خارجه، دپارتمان امور تجارت بین الملل، وزارت اقتصاد، دپارتمان مهاجران و امور شهروندان، دپارتمان منابع انسانی، اداره امور بومیان شمال و سرخپوستان و وزارت صنایع نیز در این امر سهیم میباشند.

  بررسی اجمالی سیاستهای فرهنگی کانادا بیشتر بر مسؤولیتهای محوّله به سازمان میراث فرهنگی فدرال که خود نقشی کلیدی در توسعه فرهنگی سطح ملی کشور ایفا می نماید تمرکز خواهد داشت.

  دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی

  به منظور افزایش انسجام و یکپارچگی کشور، سیاست فرهنگی کانادا وارد یک روند پژوهشی دامنهدار جهت نیل به هویت ملی و فرهنگی ممتاز شده است که بر اساس آن جمعیت بومیان، دوگانگی زبان، چند فرهنگی جمعیت، منطقه گرایی و تأثیرپذیری بالقوه از جانب ایالات متحده آمریکا را مورد توجه قرار میدهد. براساس قانون اساسی، ایالتهای کانادا در امر آموزش از مسؤولیت تام برخوردار بوده و در زمینه فرهنگ با دولت فدرال تشریک مساعی می نمایند. کشور کانادا دارای مؤسسات مشابه در سطوح ایالتی و فدرالی میباشد که از امور فرهنگی و هنرهای زیبای کشور حمایت بعمل میآورند. به همین ترتیب، همه ایالات و مناطق، دارای وزارتخانه های فرهنگ بوده که در زمینه برنامه های سیاست فرهنگی، همسان با دپارتمان میراث فرهنگی کانادا عمل می نمایند. گزارش 1992 کمیته دائمی فرهنگ و ارتباطات پیشنهاد می نماید که دولت فدرال باید تشویق به برنامه ریزی و برقراری هماهنگی فرهنگی میان دپارتمانهای فدرال را در رأس کار خود قرار داده و مشارکت با دیگر سطوح دولت، بخش خصوصی و جامعه فرهنگی کانادا را ترویج نماید. اخیراً، دولت فدرال اصول و اهداف کلی را برای خط و مشی آینده فرهنگی دولت تعیین نموده است.

  از جمله دیگر گرایشات توسعه سیاست فرهنگی فدرال کشور کانادا می توان به اتخاذ استراتژیهای مالی چندین ساله برای فعالیتهای هنری، اتخاذ تدابیر جامع در جهت تشویق سطوح مختلف جامعه به مشارکت فرهنگی، توسعه فعالیتهای بشردوستانه و داوطلبانه، آموزش و ترویج حرفه ای هنرهای زیبا و برقراری همکاری بیشتر میان آژانسها و دولتهای فدرال و ایالتی اشاره نمود.

  ساختارهای اداری و سازمانی

  نهادهای دولتی و نیمه دولتی

  سطح ملی

  دپارتمان سابق فدرال در امر ارتباطات مسؤولیت اداره و توسعه سیاستهای فرهنگی، قانونگذاری و تنظیم قوانین در سطح ملی کشور را بر عهده داشت. در ژوئن سال 1993، چندین دپارتمان دولتی جهت ایجاد دپارتمان جدید میراث فرهنگی کانادا با یکدیگر ادغام شدند. دپارتمان میراث فرهنگی کشور کانادا مسؤولیت اداره و نظارت بر امور هنر، صنایع فرهنگی، رادیو - تلویزیون، میراث فرهنگی، موزه ها، ورزشهای غیرحرفه ای، چند فرهنگی، پارکهای ملی و بناهای تاریخی ملی، حقوق بشر، فعالیتهای داوطلبانه، زبانها و فرهنگهای بومی، زبانهای رسمی، فعالیتهای تشریفاتی دولتی و ارتقاء هویت کانادایی را بر عهده دارد.

  دپارتمان میراث فرهنگی کانادا با مشارکت وزارت کشور مسؤولیت اداره و نظارت بر شورای کانادا، هیأت فیلم کشور، شرکت سهامی خبرگزاری کانادا (CBC) ، مرکز هنرهای ملی، فیلم کانادا، کمیسیون مخابرات و رادیو و تلویزیون کانادا، کتابخانه ملی، کمیسیون بزرگ کشور، کمیسیون میادین جنگی کشور، موزه های ملی، موزه ملی علوم و فنآوری، موزه هوا- فضا، موزه طبیعت، موزه تمدن، موزه جنگ، گالری ملی، موزه ملی عکاسی معاصر، آرشیوهای ملی را بر عهده دارند.

  وزارتخانه مذکور بیشترین بودجه فرهنگی فدرال کشور را به خود اختصاص داده که در سال (91-1992) بر 9/2 $ بیلیون بالغ گردید.

  شورای کانادا به موجب ماده قانون مصوب سال 1997 تأسیس گردید. شورای مذکور در جهت توسعه و ترویج مطالعه و بهره مندی از آثار هنرهای زیبای کشور فعالیت می نماید.

  شورای کانادا با بودجه سالانه به میزان 7-1 $ میلیون دلار، وظیفه تهیه و ارائه خدمات و کمکهای مالی به هنرمندان حرفه ای، تولید کنندگان و سازمانهای هنری شکور را بر عهده دارد.

  شورای مذکور همچنین به ترغیب دبیرخانه کمیسیون کانادا جهت همکاری با سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (UNESCO) پرداخته و بسیاری از طرحها نظیر طرح کیلام (killam program) در امر اهدا جوایز و هدایای ادبی به هنرمندان کشور را به اجرا درمیآورد.

  کمیسیون کانادایی یونسکو

  کمیسیون فوق، به سازماندهی فعالیتهای سازمان یونسکو در کشور کانادا پرداخته و حضور کشور در فعالیتهای سازمان یونسکو را افزایش میدهد. کمیسیون فوق همچنین به عنوان مشاور وزارت امور خارجه کانادا در سازمان یونسکو فعالیت نموده و با وزارت کشور در اجرای برنامه های بین المللی فرهنگی مشارکت می نماید.

  شورای تحقیقاتی علوم اجتماعی و انسانی کانادا

  شورای مذکور در راستای توسعه علوم انسانی و اجتماعی کشور به اشخاص پیشنهاد مشارکت میدهد. شورای مذکور ارگانی سلطنتی است که از طریق وزارت صنایع به پارلمان کشور گزارش کار ارائه میدهد.

  سطح ایالتی

  فرهنگ در کشور کانادا مسؤولیت مشارکتی است که میان دولتهای ایالتی و فدرال توزیع گردیده است. در سال 1970، از محل فروش بلیطهای بخت آزمایی، شماری از ایالتهای کشور مبادرت به تأسیس وزارتخانه های فرهنگی نمودند. لازم به ذکر است که دولتهای ایالتی به طور غیررسمی در بخش میراث فرهنگی، توسعه و ترویج قوانین، سیاستها و برنامه های فرهنگی بسیار فعال بوده اند. در سال 1992 هزینه های فرهنگی ایالتی بر 9/1 $ میلیون دلار بالغ گردید که بیشتر این هزینه ها در بخش کتابخانه ها و میراث فرهنگی کشور صرف گردید. پیش نیاز و ضروریات فرهنگی هر ایالت با ایالت دیگر کشور تفاوت دارد. به عنوان مثال ایالات اُنتاریو (ontario) کِبکِ (Quebec) و بریتیش کلمبیا (British columbia) مراکز اصلی صنایع فرهنگی و هنرهای زیبای کشور محسوب میگردند. ایالت کبِک تنها ایالت کشور میباشد که برخلاف رکود اقتصادی اخیر مبادرت به تأسیس شورای هنر و ادبیات و اختصاص بودجه به این امر نموده است.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله کشور کانادا

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله کشور کانادا , مقاله در مورد تحقیق مقاله کشور کانادا , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کشور کانادا , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کشور کانادا , تحقیق درباره تحقیق مقاله کشور کانادا , مقاله درباره تحقیق مقاله کشور کانادا , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کشور کانادا , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کشور کانادا

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول