تحقیق مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌ های مدارا در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تعداد صفحات: 22 فرمت فایل: word کد فایل: 10680
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: روانپزشکی
قیمت قدیم:۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌ های مدارا در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  «چکیده»

  سابقه و هدف:

  سلامت روان از موضوعات بحث‌انگیز در روانپزشکی است. از جمله عوامل مرتبط با آن توانایی مدارای افراد با تغییرات و استرس‌ها می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدید الورود (مهرماه 83) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام پذیرفت.

   

  مواد و روشها:

  این پژوهش بر روی 249 نفر از دانشجویان پنج دانشکده دندانپزشکی، پزشکی، پرستاری و مامایی، تغذیه و توانبخشی به شیوه مقطعی و با استفاده از پرسشنامه‌های سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ-2-8)، پرسشنامه مدارای بلینگز و موس و یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک انجام و با شیوه‌های آماری کای‌دو و T-Student Test تجزیه و تحلیل گردید.

   

  یافته‌ها:

  در کل 1/36%‌ از دانشجویان مورد مطالعه امتیاز بزرگتر یا مساوی نمره برش در   GHQ (نمره 23) را بدست آوردند که بین دو جنس تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0P>).

  افرادی که با استفاده از GHQ به عنوان مشکوک به اختلالات روان‌پزشکی تلقی می‌شوند (نمره بالاتر یا مساوی با نمره برش)، بیش از بقیه از راهبرد مدارای جسمانی کردن و مهار هیجانی استفاده می‌نمودند (05/0P<) و افراد با امتیاز کمتر از نمره برش در GHQ (افراد با سلامت روان بیشتر) از توانایی حل مسأله و ارزیابی شناختی بیشتری برخوردار بودند (05/0P<).

  از نظر جلب حمایت اجتماعی بین دو گروه با امتیاز GHQ کمتر از نمره برش (نمره 23) و امتیاز بالاتر یا مساوی نمره برش تفاوت معناداری بدست نیامد.

  وضعیت سلامت روان افراد با متغیرهای جنس، تأهل، رشته تحصیلی، تعداد دفعات شرکت در کنکور، وضعیت رضایتمندی از رشته تحصیلی و عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی ارتباط معنادار آماری نداشت.

  نتیجه‌گیری:

  افراد با سلامت روانی بیشتر از شیوه‌های مدارای فعال و مؤثرتری استفاده کرده، بیشتر اقدام به ارزیابی شناختی مشکلات و یافتن راه‌حل می‌نمایند. باتوجه به جدایی ناپذیری استرس‌ها از روند زندگی و تحصیل، آموزش شیوه‌های مؤثر مدارا به دانشجویان خصوصاً در ابتدای دوران تحصیل می‌تواند مصونیت آنها را در برابر پریشانی روانی افزایش دهد.

  واژگان کلیدی: سلامت روان، مدارا[1]، GHQ[2]

   

  «مقدمه»

   

  موضوع سلامت روان از موضوعات بحث‌برانگیز در روان‌پزشکی است. از جمله عوامل مرتبط با سلامت روان، توانایی مدارای افراد با تغییرات و استرس‌ها می‌باشد که به نظر می‌رسد این دو رابطه‌ای دوجانبه با یکدیگر داشته باشند. یعنی برخورداری از توانایی انطباق و مدارای بهتر، در حفظ سلامت روان افراد دخیل است و از طرفی برخورداری از سلامت روان، اتخاذ شیوه‌های انطباقی را در پی خواهد داشت.(1)

  از جمله مهارتهای مدارا (Coping) می‌توان به شیوه‌های مدارای مشکل‌ مدار (Problem-focused) و مدارای هیجان‌مدار (Emotion-focused) اشاره کرد که در شیوه‌های مشکل‌مدار شخص می‌تواند به مسأله یا وضعیت خاصی که پیش آمده بپردازد و به دنبال راهی باشد برای تغییر دادن وضعیت و اجتناب از آن در آینده. در شیوه هیجان‌مدار، شخص می‌تواند حواس خود را بر تسکین و تخفیف هیجانات همراه با موقعیت پرفشار متمرکز می‌کند، حتی اگر نتواند آن موقعیت پرفشار را تغییر دهد. اکثر مردم در مواجهه با استرس از هر دو نوع مدارا استفاده می‌کنند.(1)

  چهار نوع اساسی فرایند مدارا وجود دارد که عبارتند از (2):

  الف) مدارای روی‌آوری- شناختی (Cognitive-approach coping): تجزیه و تحلیل شناختی و ارزیابی مجدد مثبت، پذیرش مسئولیت و خویشتنداری.

  ب) مدارای روی‌آوری- رفتاری (Behavioral-approach coping): شامل جستجوی راهنمایی و حمایت و به کارگیری عمل معینی متناسب از قبیل مدارای مبتنی بر حل مسأله در رویارویی مستقیم با یک رویداد و پیامد آن است.

  ج) مدارای اجتنابی- شناختی (Cognitive-avoidance coping): شامل پاسخهایی که هدف آن انکار یا به حداقل رساندن جدیت یک بحران یا پیامدهای آنست.

  د) مدارای اجتنابی- رفتاری (Behavioral-avoidance coping): شامل مشوقهای جایگزین است که در آن شخص سعی می‌کند درگیر فعالیتهای جدید شود و آنها را به عنوان جایگزین فقدان‌های ناشی از بحران‌ها تعیین کند. افرادی که در موقعیتهای پرفشار از مدارای مشکل‌مدار استفاده می‌کنند کمتر دچار افسردگی می‌شوند.(1)

  در پژوهشی در سال (3 و1992) مشخص شد که دانشجویانی که از مکانیسمهای مدارای درگیر شدن یا روی آوردن (Engagement) استفاده می‌کنند از میزان افسردگی کمتری نسبت به گروهی که از مکانیسمهای اجتنابی استفاده می‌کنند برخوردارند(3) در مطالعه‌ای دیده شد که شیوه‌های فعال‌مدارا (Active coping styles) دارای ارتباط منفی با پریشانی روانی بود.(4) در بررسی دیگری مشخص شد که نمرات کسب شده در آزمونهای مشکل‌مدار تحت تأثیر افسردگی و مدارای هیجان‌مدار تحت تأثیر میزان اضطراب واقع می‌شوند ولی شیوه‌های مدارای اجتنابی بطور قابل توجهی از میزان اضطراب و افسردگی افراد متأثر نمی‌شوند.(5)

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌ های مدارا در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  فهرست:

   

  ندارد.
   

  منبع:

  اتکینسون – اسمیت – بم – هکسما – اتکینسون زمینه روانشناسی هیلگارد (ویرایش دوازدهم). ترجمه: رفیعی محسن، سمیعی مرسده، ارجمند محسن، تهران: انتشارات ارجمند، 1382، جلد 2 ص 145 – 143 و 136 – 133.

  پایان نامه 307 لازاروس و فولکمن به نقل از Bramon و … اصلاح شود.

  3-    Mosley TH, Perin SG, Neral SM, etal. Stress, coping and well – being among third year medical students. Acad – Med 1994; 69 (9): 765 – 767.

  4-    Stewart SM, Beston C, Marshall I, etal. Vulnerability in medical students. Med-Educ 1995; 29 (2): 119 –127.

  5-    Uehara T, Sakadok, Sato T, etal. Coping measurement and the state effect of depression and anxiety in psychiatrci outpatients. Psychopathology 2002 Jan – Feb; 35 (1): 48 – 51.

  6-    Katrina Mofat, Alex Mc Connachie, Sue Ross, et al. First year medical student stress and coping in a problem – based learning medical Curri culum. Med-Educ 2004; 38: 482 – 491.

  انستیتو یعقوی پالاهنگ

  8-    Guthrie EA, Black D, Shaw CM, etal. Embarking upon a medical: Psychological morbidity in first year medical students. Med-Educ 1995; 29:337-41.

  9-

  10-

  11- محمد حسینی، الهه – بررسی سلامت روحی – روانی دانشجویان پزشکش بوشهر و شیراز با اسفتاده از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) – پایان نامه دکترای عمومی – دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1381 – ص 31.

  12- Lambert VA, Lambert CE, Itom. Workplace stressors, ways of coping and demographic characteristics as predictors of physical and mental health of Japanese hospital nurses. Int J Nurs stud. 2004 Jan; 41 (1): 85-97.

   

  13- Mehmet A, Karaman T, Yigiter senol Y, et al. Anxiety, depression and stressful life events among medical students: a prospective study in Antalya, Turkey. Med – Educe 2001; 35:12-17.

  14-Benitez C, Quintero J, Torres R. Prevalence of risk for mental disorders among undergraduate medical students at the Medical school of the catholic university of chile. Rev-Med-Chil 2001; 129 (2): 173 –178.

  15- Ko-SM, Kua EH, Fones Cs. Stress and the undergraduates. Singapore – Med J 1999; 40 (10): 627 –630.

  16- Ashton CH , Kamali F.Personality ,Life styles , alcohol and drug consumption in a sample of British medical students. Med- Educ 1995; 29(3)187-192

تحقیق در مورد تحقیق مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌ های مدارا در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, مقاله در مورد تحقیق مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌ های مدارا در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌ های مدارا در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌ های مدارا در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, تحقیق درباره تحقیق مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌ های مدارا در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, مقاله درباره تحقیق مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌ های مدارا در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌ های مدارا در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌ های مدارا در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌ های مدارا در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت