تحقیق مقاله گرامر انگلیسی

تعداد صفحات: 32 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21053
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: زبان های خارجی
قیمت قدیم:۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله گرامر انگلیسی

  انواع ضمایر

  ضمایر (فاعلی، مفعولی، ملکی، انعکاسی و...)

  ضمیر کلمه‌ای دستوری یا گرامری است که جانشین یک اسم یا عبارت اسمی می‌شود. ضمیرها انواع مختلفی دارند که مهمترین آنها عبارتند از: ضمایر فاعلی، مفعولی، ملکی، انعکاسی، اشاره‌ای، نامعین، نسبی و سؤالی که از این میان ضمایر فاعلی، مفعولی ملکی و انعکاسی جزو ضمایر شخصی به حساب می‌آیند.

  ضمایر فاعلی

  1- همه ضمایر شخصی (فاعلی، مفعولی و...) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته می‌شوند. (they هم می‌تواند به انسان و هم به اشیاء اشاره کند.)

  2- ضمیر I همیشه بصورت بزرگ نوشته می‌شود، حتی اگر در وسط یک جمله بکار گرفته شود:

  Am I right?

  اگر چه این ضمایر را ضمایر مفعولی می‌نامیم، اما آنها به جز در جای مفعول در هر جای دیگری هم می‌توانند قرار بگیرند، مثلاً بعد از فعل یا بعد از یک حرف اضافه:

  Our teacher was angry with us. (معلممان از دست ما عصبانی بود.)

  Give me a ring tomorrow. (فردا به من زنگ بزن.)

   

  When he comes in, please tell him I phoned.
  (هر وقت آمد، لطفاً به او بگویید که من زنگ زدم.)

  I'm older than you. (من از تو بزرگترم.)

  'I'm hungry.'  'Me too.' («من گرسنه‌ام.»  «من هم همینطور.»)

   

  هنگامیکه از ضمایر شخصی به همراه and استفاده می‌کنیم، مؤدبانه‌تر این است که ضمایر I و we را بعد از اسامی و ضمایر دیگر بکار ببریم:

  you and I,  my father and I,  them and us

  همچنین you را باید قبل از اسامی و ضمایر دیگر به کار برد:

  you and your wife,  you and her

   

  ضمایر ملکی و صفات ملکی

  ضمایر ملکی و صفات ملکی نشان می‌دهند که چه چیزی به چه کسی تعلق دارد.

   

  توجه داشته باشید که صفات ملکی همیشه قبل از یک اسم می‌آیند (به همین دلیل صفت نامیده می‌شوند) ولی ضمیر ملکی جانشین صفت ملکی+اسم می‌شود و می‌تواند به تنهایی به عنوان فاعل، مفعول و ... قرار بگیرد (به همین دلیل ضمیر نامیده می‌شود).

  چند مثال:

   

  This is my book. (این کتاب من است.)
  This book is mine. (این کتاب مال من است.)

   

  This is her purse. (این کیف اوست.)
  This is hers. (این مال اوست.)

  Are those your pens? No, these are his. (ضمیر ملکی)

   

  ضمایر انعکاسی

  کلماتی که به -self و -selves ختم می‌شوند ضمایر انعکاسی نامیده می‌شوند و عبارتند از:

   

  جمع (-selves)

  ourselves

  خودمان

  yourselves

  خودتان

  themselves

  خودشان

  مفرد (-self)

  myself

  خودم

  yourself

  خودت

  himself

  خودش (مذکر)

  herself

  خودش (مؤنث)

  itself

  خودش (اشیاء)

  توجه داشته باشید که در ضمایر انعکاسی عمل به فاعل جمله برمی‌گردد و در واقع مفعول همان فاعل است:

  He cut himself. (خودش را زخمی کرد.)

  You should be ashamed of yourself. (باید از خودت خجالت بکشی.)

  Help yourselves. (از خودتان پذیرایی کنید. )

  We blame ourselves.  (ما خودمان را مقصر می‌دانیم.)

  استفاده از ضمایر انعکاسی برای تأکید

  از ضمایر انعکاسی می‌توان برای تأکید روی یک اسم، ضمیر یا عبارت اسمی استفاده کرد که در این حالت بعد از آنها در جمله قرار می‌گیرند:

  I can do it myself. (من خودم می‌توانم این کار را انجام دهم.)

  We can repair the roof ourselves. (ما می‌توانیم خودمان سقف را تعمیر کنیم.)

   

  The film itself wasn't very good but I liked the music.
   (خود فیلم خیلی خوب نبود ولی از موسیقی آن خوشم آمد.)

   

  ضمایر دیگر

  1- ضمایر اشاره‌ای، شامل: these، that، this و those.

  مثال:

  Is this your T-shirt?

   

  2- ضمایر نسبی، شامل: when ،whom ،whose ،who ،that ،which و where.

  مثال:

  The school that I went to is in the centre of the city.

   

  3- ضمایر پرسشی، شامل: when، where، why، what، who و whatever.

  مثال:

  What time is it?

   

  4- ضمایر دوطرفه، شامل each other و one another:

  مثال:

  They love each other.

   

  5- ضمایر نامعین، شامل none، nobody، nothing، someone، somebody، something، anyone، anybody، anything و no one:

  مثال:

  Nobody knew what to do.

   

  نکاتی در اتباط با ضمایر موصولی در گرامر زبان انگلیسی:

  یکی از عباراتی که با اسم در جمله بکار برده می شود,جمله واره توصیفی (adjective clause) است.همانگونه که از نام آن بر می آید,جمله واره توصیفی نقش وصفی داردو به توصیف اسم می پردازد.

  جمله واره های توصیفی معمولا بعد از اسم واقع می شوند,معمولا یکی از ضمایر موصولی who,whom,which,that,whose در ابتدای یک جمله واره توصیفی آورده می شود.

  فعل + who + انسان (حالت فاعلی)

  جمله واره های توصیفی

  در صورتیکه قبل از ضمیر موصولی whom حرف اضافه وجود داشته باشد نمی توان آن را حذف کرد مگر اینکه حرف اضافه را به بعد از فعل ببریم.

  فاعل یا فعل + which + غیر انسان

  فاعل یا فعل + that + انسان یا غیر انسان

  اسم (ملک) + whose + اسم (مالک)

  whose به جای صفت ملکی بکار می رود.

  ضمایر موصولی

  در برخی موارد می توان ضمایر موصولی را حذف کرد,این موارد عبارتند از:

  وقتی ضمیر موصولی مفعولی است,به عبارت دیگر برای تشخیص ضمیر موصولی مفعولی یا فاعلی کافی است که به کلمه ی بعد از آن نگاه کنیم.اگر بعد از ضمیر موصولی فاعل وجود داشت موصول مفعولی است و می توان آن را حذف کردولی اگر فعل وجود داشت موصول فاعلی است و نمی توان آن را حذف کرد.

  اگر بعد از ضمایر موصولی به صورت استمراری و یا مجهول بکار رود و یا مشتقات فعل tobe در عبارت وجود داشته باشدمی توان ضمایر موصولی را همراه فعل tobe حذف کرد.

  اما توجه داشته باشید ضمایر موصولی حذف نمی شوند:

  بعد از کاما ضمیر موصولی حذف نمی شود.

  بعد از حرف اضافه نمی توان ضمیر موصولی را حذف کرد,مگر اینکه حرف اضافه را به آخر جمله ببریم.

  در موارد زیر that به بقیه ی موصول ها ارجحیت دارد:

  بعد از صفات عالی

  بعد از اعداد ترتیبی

  بعد از فاعل نامشخص

  بعد از کلمات

   

   

   

   

  افعال ذهنی
  اکثر افعال یک زبان افعال عملی(Action Verbs) هستند که در واقع کاری را انجام می دهند(مانند: رفتن، دویدن، خندیدن، نوشتن و ...). اما تعدادی از افعال گویای احوال ذهنی شخص می‌باشند و در واقع عمل خاصی را انجام نمی‌دهند که به آنها افعال ذهنی یا (Non-Action Verbs) گفته می‌شود.
  خصوصیت اصلی این افعال این است که نمی‌توانند شکل استمراری بگیرند. حال به چند مثال توجه کنید: در مورد فعل ذهنی «نفرت داشتن»؛ شما می‌گویید «نفرت دارم» اما نمی‌توانید بگویید «در حال نفرت داشتن هستم». در نظر داشتن؛ می‌گویید «در نظر دارم» اما نمی‌توانید بگویید «در حال در نظر داشتن هستم!». فعل «داشتن»؛ می‌گویید «من دارم» اما نمی‌توانید بگویید «من در حال داشتن هستم».
  شناسایی این افعال به ما کمک می‌کند تا به اشتباهات گرامری همچون صرف افعال در زمان حال یا گذشته استمراری مرتکب نشویم.
  حال به چند نمونه از کاربرد این افعال در زبان انگلیسی توجه کنید:

   

  I am hating it.                   I hate it.
  I am meaning it.               I mean it.
  I am owning it.                 I own it.
  It is seeming useful.           It seems useful.
  I am needing it.                I need it.

   

  تمرین:
  در جملات زیر افعال را پیدا کرده و بگویید که آیا آنها افعال عملی هستند یا ذهنی.

   

  Suddenly someone sneezed loudly.
  There are holes in my shirt.
  He appears happy.
  The image appeared in the mirror.

   

  پاسخ:
  افعال عبارتند از: sneezed, are, appears, appeared
  افعال sneezed و appeared از نوع افعال عملی هستند. فعلهای are و appeared هم از انواع افعال ذهنی هستند. همانطور که دیدید بعضی از افعال مانند appear هم می توانند عملی باشند و هم ذهنی که بستگی به کاربرد آن در جمله دارد که آیا نشان دهنده عمل خاصی است یا خیر؟
  اگر به جمله های بالا توجه کنید می بینید که در کاربرد اول فعل appear به معنای به نظر رسیدن استفاده شده و در کاربرد بعدی نشان دهنده عمل ظاهر شدن در آینه است.

   

  ضمایر موصولی

   

  چنانچه کلماتی چون which-who-whom و … بعد از یک اسم و در داخل جمله قرار گیرند همگی به معنای ( که ) می باشند و ضمیر موصولی محسوب می شوند . در واقع ضمایر موصولی متصل کننده دو جمله می باشند بطوریکه یکی از جملات ، توصیف کننده ی اسم جمله ی دیگر می باشد.

   

  The man teaches English. He came by bus.

  The man who came by bus teaches English.

                                                                    جمله ی وصفی              

  تذکر: به جمله ای که بعد از اسم می آید و آن را توصیف می کند ، جمله ی وصفی می گویند .

   

  ضمایر موصولی who _ whom

  who و whom برای انسان بکار می روند یعنی اسمی که قبل از آنها می آید ، اشاره به انسان دارد با این تفاوت که who حالت فاعلی دارد ( جانشین اسم می شود ) بنابراین بعد از آن فعل بکار می رود . در حالیکه whom حالت مفعولی داشته ( جانشین مفعول می شود ) بنابراین بعد از آن فاعل می آید .

                                                  فعل + who + اسم ( اشاره به انسان )

                                                   فاعل + whom + اسم ( اشاره به انسان )

   

  The man who is walking is my brother.

  The man whom you saw there was my brother.

   

   

  ضمیر موصولی Which

  Which برای اشیاء بکار می رود بدین معنی که اسمی که قبل از آن قرار می گیرد به اشیاء یا حیوانات اشاره دارد .

  تذکر: which هم حالت فاعلی و هم حالت مفعولی دارد بدین معنی که پس از آن می توان از فعل ویا از اسم استفاده کرد .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله گرامر انگلیسی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله گرامر انگلیسی, مقاله در مورد تحقیق مقاله گرامر انگلیسی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله گرامر انگلیسی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله گرامر انگلیسی, تحقیق درباره تحقیق مقاله گرامر انگلیسی, مقاله درباره تحقیق مقاله گرامر انگلیسی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله گرامر انگلیسی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله گرامر انگلیسی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله گرامر انگلیسی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت