تحقیق مقاله پیمایش در نقشه برداری

تعداد صفحات: 10 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21577
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: نقشه برداری
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله پیمایش در نقشه برداری

  پیمایش

  اگر چند نقطه روی زمین بگونه‌ای انتخاب شوند که متوالیاً تشکیل خط شکسته‌ای را بدهند،اندازه گیری طولها و زوایای این خط راپیمایش می‌گویند.

   

  انواع پیمایش

  پیمایش به دو نوع کلی تقسیم می‌شود:

  پیمایش ژئودزی

  پیمایش

  نقشه برداری

  پیمایش نقشه برداری

  مورد بحث مقاله پیمایش نقشه برداری است که آن را از حیث شکل به دو دسته تقسیم می‌کنند:

  پیمایش باز

  پیمایش بسته

   

  بررسی پیمایش باز

  پیمایشی است که از یک نقطه شروع و به نقطه دیگر ختم می‌شود.برای کنترل صحت عملیات و دست یابی به میزان خطای مجازمیتوان عملیات را بیکی از دو صورت زیر کنترل نمود:

  الف-پیمایش را از نقطه‌ای که مختصات آن از قبل معلوم بوده شروع وبه نقطه دیگری که مختصات آن نیز،در همان دستگاه مختصات معلوم است ختم می نمایند.شکل زیر:

  ب-آزیموت جغرا فیایی امتداد شروع(AB)وآزیموت جغرافیایی امتداد پایان پیمایش(MN)را مستقیماًاندازه گیری میکنیم.یکبار نیز آزیموت امتداد NMرا باتوجه به زوایای خوانده شده در حین پیمایش،محاسبه کرده ونتیجه را با آزیموت اندازه گیری شده مقایسه مینماییم.شکل زیر:

  مختصات نقطهAوآزیموت جغرافیایی امتداد ABوآزیموت جغرافیایی NMمعلوم است.

   

  بررسی پیمایش بسته

  معمولاً به پیمایش هایی گفته می‌شود که از یک نقطه شروع و بهمان نقطه خنم می‌شوندبه این نوع پیمایش ها پلیگون یا کثیرالاضلاع بندی نیز می‌گویندوبرای کنترل عملیات با توجه به خطای مجاز بایستی مجموع زوایای داخلی در این حالت برابر(۲n-۴)در۹۰ وهمچنین مختصات بدست آمده از محاسبات برای نقطه شروع،برابر مختصات اولیه این نقطه باشد.

   

  شرایط وچگونگی انجام پیمایش

  ۱-شناسایی منطقه

  ۲-انتخاب رئوس پیمایش

  شرایط انتخاب رئوس پیمایش

  در محلی سخت محکم و تاحدودی مسطح باشد.

  از هر نقطه،دونقطه قبلی وبعدی قابل رویت باشد.

  حتی الامکان طول اضلاع پیمایش،تقریباًیک اندازه باشد.

  متر کشی بین نقاط به راحتی انجام پذیر باشد.

  تثبیت نقاط به وسیله بتن ریزی و یاصور دیگر انجام گیرد.

  ۳-اندازه گیری زوایا

  چنانچه فواصل پیمایش زیاد باشد،برای اندازه گیری زوایا از وسایل دقیق تری استفاده می‌شود.

  ۴-اندازه گیری طولها

  این عمل باید با دقت زیاد انجام پذیرد.

  ۵-اندازه گیری آزیموت یک امتداد

  در پیمایش آزیموت جغرا فیایی ویا مغناطیسی یک امتداد می بایستی اندازه گیری شود.

  ۶-انتقال نقاط پیمایش بر روی نقشه.

  این کار به یکی از دو صورت زیر انجام می‌گیرد:

  روش ترسیمی -روش محاسبه ای

   

  چگونگی آزیموت در پیمایش

  این امتداد را معمولاًامتداد شروع انتخاب می‌کنند.در پیمایش های بلند،اگر آزیموت حقیقی اندازه گیری شده باشد،برای کنترل عملیات بهتر است پس از چند امتداد،آزیموت یک امتداددیگر نیز اندازه گیری شود.

   

   

   

  مقصود از پیمایش تعیین موقعیت مسطحاتی مجموعه ار نقاط یا ایستگاههای متوالی است که با اندازگیریهای طولی و زاویه ای پی درپی مختصاتشان تعیین می شود و مجموعا یک شبکه  از نقاط کانوای مسطحاتی را تشکیل می دهند  هدف اصلی از انجام پیمایش  تثبیت نقاط مشخصی  است که به کمک آنها بتوان نقاط تفصیلی را که در مراحل بعدی برداشت  می شوند و به هم ربط داد .

  دقت برداشت نقاط پیمایش  بایستی به مراتب بالاتر از دقت برداشت نقاط تفصیلی باشد .

  اصول کلی در پیمایش

  1-     پیمایش بایستی از یک نقطه س معلوم شروع شود و به نقطه معلوم

  دیگری پایان یابد .

  2-     آزیموتها ( یا ﮋیزمانهای ) خطوط اول و آخر پیمایش باید معلوم باشد و دقت این عناصر  معلوم باید بیش از دقت لازم در جریان پیمایش باشد .

  انواع پیمایش

  درعملیات نقشه برداری از دو نوع پیمایش استفاده می شود:

  (پیمایش باز و پیمایش بسته )

   

  الف : پیمایش باز Open traverse

  پیمایش زنجیره ای link traverse  

  نقاط شروع و پایان این پیمایش دو نقطه مجزا از هم هستند .

   

  ب : پیمایش بسته close d traverse  

  نقاط شروع و پایان این نوه پیمایش بر هم منطبق اند .

  نقاط کنترل آغاز و پایان پیمایش باید تا حد امکان به شبکه ای که از نظر درجه بندی حداقل یک رده بالاتر است .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله پیمایش در نقشه برداری

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله پیمایش در نقشه برداری, مقاله در مورد تحقیق مقاله پیمایش در نقشه برداری, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله پیمایش در نقشه برداری, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله پیمایش در نقشه برداری, تحقیق درباره تحقیق مقاله پیمایش در نقشه برداری, مقاله درباره تحقیق مقاله پیمایش در نقشه برداری, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله پیمایش در نقشه برداری, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله پیمایش در نقشه برداری ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله پیمایش در نقشه برداری
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت