تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد روانشناسی

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22304
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: روانشناسی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد روانشناسی

      (عمومی – بالینی – بالینی کودک – روانسنجی)

   

            متون روانشناسی به زبان انگلیسی

                1 – زمینه روانشناسی هیلگارد به زبان اصلی

                  2 -  کیانوش هاشمیان reading in psychology

            علم النفس  

                  علم النفس از دیدگاه روانشناسان اسلامی  _ احدی و بنی جمالی

            آمار و روش تحقیق 

              آزاد :        1 – مبانی نظری و عملی پژوهش یا روش تخقیق در روانشناسی و علوم تربیتی _ دلاور

                            2 – احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی – دلاور

   

            سراسری :    1 - مبانی نظری و عملی پژوهش یا روش تخقیق در روانشناسی و علوم تربیتی _ دلاور

                             2 – احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی – دلاور

                             3 -  روش تخقیق در علوم رفتاری – رمضان حسن زاده

                روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

             آزاد :            1 – ا سیب شناسی روانی (جلد 1 و2 ) – دکتر ازاد

                                 2 – روانشناسی کودکان استثنایی – میلانی فر

                             3 – روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی – سیف نراقی و نادری

                              4 – بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی – احدی و بنی جمالی

   

            سراسری :      1 – روانشناسی مرضی تحولی  (جلد 1 و 2 ) - دادستان

                              2 – چکیده روانپزشکی -  کاپلان و سادوک

                               3 -  روانشناسی کودکان استثنایی – میلانی فر    

                                4 - روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی – سیف نراقی و نادری

                                5 – اختلال های زبان – دادستان

           روانشناسی رشد 

                 آزاد:          1 –روانشناسی رشد  - احدی و جمهری

                                 2 -  روانشناسی ژنتیک( جلد 1 و2  )– منصور

                                 3 – روانشناسی رشد – جمعی از مولفان  - (انتشارات سمت - جلد 1 و2 )

                                  4 - روانشناسی رشد نوجوانی و جوانی  - احدی و محسنی

                                 5 – پیشگامان روانشناسی رشد – ترجمه فربد فدایی

                سراسری :     1 - روانشناسی ژنتیک( جلد 1 و2  )– منصور

                                 2 - روانشناسی رشد  - احدی و جمهری

                                3 – رشد و شخصیت کودک  -  ماسن و همکاران – ترجمه یاسایی

                                4 - روانشناسی رشد – جمعی از مولفان  - (انتشارات سمت - جلد 1 و2 )

                               5 - روانشناسی رشد – جیمز دبلیو – ترجمه گنجی

            روانشناسی بالینی

               آزاد :            1 – چکیده روانپزشکی – کاپلان و سادوک

                                 2 -  اسیب شناسی و روانشناسی بالینی -  شاملو

                                  3 – آسیب شناسی روانی (جلد 1 و2 ) – آزاد

                                  4 – اصول روانشناسی بالینی  - جودیت – ترجمه فیروزبخت

   

                  سراسری :      1 - روانشناسی بالینی  - فیرس

                                    2 - روانشناسی مرضی تحولی  (جلد 1 و 2 ) – دادستان

                                    3 – راهنمای سنجش روانی (جلد 1 و 2 ) – مارنات – ترجمه شریفی

                                     4 - چکیده روانپزشکی – کاپلان و سادوک

                                    5 - روانشناسی بالینی  -  پروین

                                     6 - اسیب شناسی و روانشناسی بالینی -  شاملو

                 روانشناسی عمومی

                 آزاد و سراسری :   زمینه روانشناسی -  هشلگارد – ترجمه براهینی و همکاران

               روانشناسی شخصیت

                 آزاد :             1 - روانشناسی شخصیت – شولتز

                                   2 -  آسیب شناسی روانی (جلد 1) – آزاد

                                  3 - روانشناسی شخصیت – شاملو

                                    4 - روانشناسی شخصیت – سیاسی

             روانسنجی

              آزاد و سراسری:

                                      1 – سنجش و اندازه گیری و یا اندازه گیری و پیشرفت تحصیلی – سیف

                                  2 – اصول روانسنجی و روان آزمایی – شریفی

                                   3 – سنجش و اندازه گیری  - لطف ابادی

                                  4 – روان آزمایی – اناستازی -  ترجمه براهنی

                  آزمون های شناختی هوش و استعداد

                 آزاد و سراسری:

                     1 -   روان آزمایی – اناستازی -  ترجمه براهنی

                     2   -  راهنمای سنجش روانی (جلد 1 و 2 ) – مارنات – ترجمه شریفی

                     3 – آزمون های روانی یا روانسنجی  - گنجی

                     4 - اصول روانسنجی و روان آزمایی – شریفی

                     5 - سنجش و اندازه گیری  - لطف ابادی

                    روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

                 آزاد :           1 -  انگیزش و هیجان – خداپناهی

                                 2 -  روانشناسی فیزیولوژیک – خداپناهی

                                 3 -  روانشناسی فیزیولوژیک – کالات

                                 4 -   روانشناسی فیزیولوژیک – کارلسون – ترجمه پژمان

                                5 - انگیزش و هیجان  -  ماشال ریو - محمدی

   

               سراسری:    1 -  انگیزش و هیجان – خداپناهی

                              2 -  روانشناسی فیزیولوژیک – خداپناهی

                              3 -  روانشناسی فیزیولوژیک – کالات

                              4 -   روانشناسی فیزیولوژیک – کارلسون – ترجمه پژمان

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد روانشناسی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد روانشناسی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت