تحقیق مقاله دستور زبان انگلیسی

تعداد صفحات: 13 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22339
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: زبان های خارجی
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله دستور زبان انگلیسی

    نکته ها :

   

  1 – کلمه ای که رنگ را بیان می کند مانند یک صفت قبل از اسم آورده می شود مانند :

   

  Red car اتومبیلِ قرمز
  White bag کیفِ سفید
  This is a red car. این یک اتومبیلِ قرمز است
  That is a white bag. آن یک کیفِ سفید است
  These are red cars. این ها اتومبیل های قرمز هستند
  Those are white bags. آن ها کیف های سفید هستند  

   

    2 – بعد از فعل های is و are نیز می توان به صورت زیر رنگ را بیان کرد.

   

  This car is red. این اتومبیل ، قرمز است.
  That bag is white. آن کیف ، سفید است.
  These cars are red. این اتومبیل ها، قرمز هستند
  Those bags are white. ‌آن کیف ها ، سفید هستند  

   

    3- برای پرسیدن رنگ چیزی از عبارت what colour is برای حالت مفرد و از عبارت what colour are برای حالت جمع در ابتدای جمله استفاده می کنیم

   

  What colour is this car? این اتومبیل چه رنگی است؟
  What colour are these cars? این اتومبیل ها چه رنگی هستند؟  

   

    4 – شما با رنگ های زیر آشنا هستید.

   

  Black سیاه
  white سفید
  Red قرمز
  Blue آبی
  Green سبز
  yellow زرد
  Brown قهوه ای  

   

   

    تمرین
  1 – جملات زیر را کامل کنید.

  Those are ……..

   

  This is ………..
   
   
  پاسخ :
  This is a red fish.
  Those are white shoes.  

    2 – پاسخ دهید :

   

  What colour are these pencils?
  They are red.  

   

    3 - جملات زیر را با what colour سؤالی کنید.

   

  That shirt is yellow.
  What colour is this shirt ?
   
  Those apples are green.
  Whtat colour are these apples?

   

   

  دستور زبان There is ‌و There are

   

   

   

    نکته ها :

   

  1 – عبارت There is به معنای «وجود دارد» برای حالت مفرد می باشد.
  عبارت There are به معنای «وجود دارند» برای حالت جمع می باشد.
  یک کتاب روی میز وجود دارد.

  There is a book on the table.

  پنج کتاب روی میز وجود دارند

  There are five books on the table.  

   

    2 - برای سؤالی کردن عبارت هایی که با There is یا There are شروع می شوند، باید از Is there و There are و Are there در ابتدای جمله استفاده کنیم.

  آیا یک کتاب روی میز وجود دارد؟

  Is there a book on the table?

  آیا پنج کتاب روی میز وجود دارد؟

  Are there five books on the table?

   

   

    3 – برای منفی کردن این عبارت ها از There isn’t و There aren’t استفاده می کنیم.

   

   

    تمرین :
  1- با توجه به تصاویر و با استفاده از There is / are جملات کامل بنویسید.

  There are three oranges in the basket.

  There is a soldier in this picture.  

   

    2 - برای پاسخ های داده شده سؤال مناسب بسازید.

   

  Yes , there is a teacher in the classroom.
  It there a teacher in the classroom?
   
  Yes, there are many books in the library.
  Are there many books in the library?  

   

    2- پاسخ کوتاه و کامل بدهید .

   

  Is there a taxi in the street?
  No, there isn’t. There isn’t a taxi in the street.
   
  Are there twenty students in the classroom?
  No, there aren’t . There aren’t twenty students in the classroom.  

   

  دستور زبان درباره صفت ملکی

   

   

   

   

    نکته ها :
  1 – هر صیغه صفت ملکی خودش را دارد. این صفات برای صیغه های مختلف به شرح زیر هستند:

   

  صیغه های مفرد
  I -> my (مال من )
  You -> your (مال شما)
  He -> his (مال او)
  She -> her (مال او)
   
   
  صیغه های جمع
  We -> our (مال ما)
  You -> your (مال شما)
  They -> their (مال آنها)  

   

    این صفات ملکی قبل از اسم می آیند و مالکیت آن شیء را بر انسان بیان می کنند. مانند:

   

  My car اتومبیل من
  Her watch ساعت او
  Our teacher علم ما
  Their house خانه آنها  

   

    2- حالت دیگر بیان مالکیت استفاده از 's می باشد. 's مالکیت به اسم شخص می چسبد و بعد از آن نام شیء مورد نظر آورده می شود. مانند :

   

  Ali's book کتابِ علی
  Mina's father پدر مینا  

   

    3 – هرگاه بخواهیم بپرسیم چیزی مال چه کسی است از کلمه whose در آغاز جمله استفاده می کنیم. به این ترتیب که ابتدا whose سپس نام شیء مورد نظر و سپس فعل is یا are و سپس ضمیر آن شیء را می آوریم. مانند :

   

  Whose car Is that ? آن اتومبیل مال چه کسی است
  car شی
  is فعل کمکی
  that ضمیرشی
   
   
  Whose books are those? آن کتاب ها مال چه کسی است ؟  

   

   

   

    تمرین
  1 – درجای خالی صفت ملکی مناسب به کار ببرید.

   

  1) Mr Amini has a car …….car is blue.
  پاسخ : his
  2) Mina's brother has a bag ……bag is brown.
  پاسخ : his
  3) The students have many books …. Books are in …. Bags.
  پاسخ : their – their
   

   

    2- برای پاسخ های داده شده، با استفاده از کلمه پرسشی whose سؤال بسازید.

   

  1)………………? My shoes are black.
  Whose shoes are black? پاسخ :
   
   
  2) ……………? Ali's jacket is brown.
  Whose jacket is brown? پاسخ:
   

   

    3 – با استفاده از صفت ملکی یک جمله جدید بسازید.

   

  1) They have a ball. It is white.
  Their ball is white.
   
  2)you and I have a car. It is red.
  Our car is red. پاسخ :

  دستور زبان درباره ساعت

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله دستور زبان انگلیسی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله دستور زبان انگلیسی, مقاله در مورد تحقیق مقاله دستور زبان انگلیسی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله دستور زبان انگلیسی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله دستور زبان انگلیسی, تحقیق درباره تحقیق مقاله دستور زبان انگلیسی, مقاله درباره تحقیق مقاله دستور زبان انگلیسی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله دستور زبان انگلیسی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله دستور زبان انگلیسی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله دستور زبان انگلیسی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت