تحقیق مقاله دستور زبان حالت سؤالی و منفی زمان حال ساده

تعداد صفحات: 14 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22429
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: زبان های خارجی
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله دستور زبان حالت سؤالی و منفی زمان حال ساده

   

  نکته ها :
  1 – برای سؤال در زمان حال ساده از افعال کمکی do, does‌استفاده می کنیم. به این ترتیب که در ابتدای جمله بایستی فعل کمکی do و یا does را بیاوریم. البته در آغاز جمله do,does را بیاوریم. البتهدر آغاز جمله do و یا does باید با حرف بزرگ شروع شوند. فعل کمکی does فقط برای سوم شخص مفرد بکار می رود و برای بقیه صیغه ها فعل کمکی do به کار می رود. به مثال های زیر توجه کنید.

  آیا شما هر روز فوتبال بازی می کنید؟

  Do you play football everyday?

   

  آیا او هر روز فوتبال بازی می کند؟

  Does he play football everyday?

   

  آیا علی هر روز فوتبال بازی می کند؟

   

  Does Ali play football everyday?
   

   

    2 – توجه کنید که s یا es سوم شخص مفرد با اضافه شدن فعل کمکی does حذف می شود و فعل به شکل اصلی برمی گردد

   

    3 – برای منفی کردن زمان حال ساده از don’t یا dose' nt استفاده می کنیم. برای سوم شخص مفرد از dose'nt استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید.

  من هر روز فوتبال بازی نمی کنم

  I don't play football everyday.

  او هر روز فوتبال بازی نمی کند

  He dose'nt play football every day.  

   

    4 – در پاسخ به سؤال هایی که با Do و Does شروع می شوند به دو طریق می توان جواب داد. روش اول پاسخ کوتاه است. به این ترتیب که با کمک افعال کمکی do ‌و does در حالت مثبت به افعال کمکی don’t و doesn’t در حالت منفی جواب کوتاه می دهیم.

  مانند :

  Do you play football everyday?

   

  آیا شما هر روز فوتبال بازی می کنید؟
  Yes , I do . بله این کار را می کنم
  No, I don’t . نه من این کار را نمی کنم

  Does he play football everyday?

   

  Yes , he does. بله او این کار را می کند
  No, he dosent. نه او این کار را نمی کند
  روش دوم پاسخ بلند است. در پاسخ بلند نیازی به فعل کمکی نیست. مانند :

   

  Do you go to school everyday? Yes, I go to school everyday.
  Does she go to school everyday? No, she doesn’t go to school everyday.
  Does she live in Tehran? No, she lives in Ahvaz.
   

   

    5 – در بعضی از سؤال ها از شما هم پاسخ کوتاه و هم پاسخ بلند خواسته می شود.

   

    تمرین : 1 – پاسخ کوتاه و بلند بدهید. از کلمات داخل پرانتز استفاده کنید.

   

  1) Do you go to library everyday?(school)
  No,I don’t. I go to school everyday.
   
  2) Does mary live in shiraz?(Tehran)
  No, she dosent . she lives in Tehran.
   
  3) Does your brother clean his room everyday?
  Yes, he does. He cleans his room everyday.  

   

    2 – برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید.

   

  1) what do you eat everyday?
  I eat two apples everyday.
   
  2)what time do you get up every morning?
  I get up at six o'clock every morning?
   
  3) what does she teach in the class?
  She teaches English in the class.  

   

    2- پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

   

  1)Does she teach Arabic in the class? No, she ….(does – don’t – dos' nt)
  پاسخ : ( dosent)
   
  2) My friends ………in Tehran.(to live – live- lives)
  پاسخ : live
   
  3) …….eat lunch at home everyday.(Mina – my friend – our family)
  پاسخ : our family
   
  4) she ……..T.v . every night. (to watch – watches – watch)
  پاسخ : watches  

   

    4 – پاسخ بلند بدهید.

   

  1) Do they play football in the street? (No)
  No, They don’t play football in the street.
   
  2) Does your brother play ping-pong at school?(No)
  No , he doesn't play ping-pong at school.
   
  3) Does your sister work in a library? (yes)
  Yes, she works in a library.

   

   

  دستور زبان درباره ی کلمات استفهامی در پرسیدن سؤال

   

   

    نکته ها :
  1 – کلمات استفهامی که در این درس با آنها آشنا می شوید، عبارتند از :

   

  Who چه کسی
  What چه، چه کاره
  Whrer کجا
  When چه وقت
  How many چند تا  

   

    2 – برای پرسش با استفاده از کلمات استفهامی به صورت زیر عمل می کنیم :

   

  بقیه جمله + فعل اصلی + فاعل یا ضمیر آن ( does- do – are – is) + فعل کمکی + کلمه استفهامی
  به مثال زیر توجه کنید :
  شما کجا زندگی می کنید؟

   

  Where do you live?
   

  ایشان چه وقت به خانه می آیند؟

   

  When do they come to home ?
   

  او چه چیزی لازم دارد؟

   

  What does he need?
   

  او چه کسی است ؟

   

  Who is he ?
   

  او چه کاره است ؟

  What is he ? ‌  

   

    3 – برای How many لازم است که نام شیء یا انسان مورد نظر را به صورت جمع بعد از آن ذکر کنیم و سپس فعل کمکی را استفاده کنیم. مانند

  How many cars are there in the street?

  چند تا اتومبیل در خیابان وجود دارد؟

  How many students play football in the park?

  چند تا دانش آموز در پارک فوتبال بازی می کنند؟  

   

   

    تمرین :
  1 – باتوجه به کلمه ی داده شده سؤال بسازید.
 • فهرست و منابع تحقیق مقاله دستور زبان حالت سؤالی و منفی زمان حال ساده

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله دستور زبان حالت سؤالی و منفی زمان حال ساده, مقاله در مورد تحقیق مقاله دستور زبان حالت سؤالی و منفی زمان حال ساده, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله دستور زبان حالت سؤالی و منفی زمان حال ساده, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله دستور زبان حالت سؤالی و منفی زمان حال ساده, تحقیق درباره تحقیق مقاله دستور زبان حالت سؤالی و منفی زمان حال ساده, مقاله درباره تحقیق مقاله دستور زبان حالت سؤالی و منفی زمان حال ساده, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله دستور زبان حالت سؤالی و منفی زمان حال ساده, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله دستور زبان حالت سؤالی و منفی زمان حال ساده, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله دستور زبان حالت سؤالی و منفی زمان حال ساده
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت