تحقیق مقاله رایگان سی حدیث گهر بار از حضرت علی (علیه السلام)

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22637
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: معارف اسلامی و الهیات
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان سی حدیث گهر بار از حضرت علی (علیه السلام)

  1- هرکس عیب خویش ببیند به عیب دیگران نپردازد.

  2- مردم را بیازمای تا نهادشان را دریابی .

  3- جدال تدبیر را نابود میکند.

  4- بهای هرکس به میزان سودمندی اوست.

  5- اندیشه کن آنگاه سخن گوی تا ا زلغزش زبان دورباشی.

  6- پیش ازپیری جوانی وقبل ازبیماری تندرستی را دریاب.

  7- بسا گفتاری که پاسخش خاموشی است.

  8- سخن مانند داروست کمش سودمند و بسیارش کشنده است.

  9- صرفه جویی درخرج نیمی از زاد و توشه است.

  10- بزرگترین عیب انسان آن است که عیب جویی کنی به چیزی که نظیرش درتونیز هست.

  11- کسیکه درسیاستش قصوری رود در ریاست به چیزی شمرده نمیشود.

  12- بهترین گفتار آن است که با کردار راست آید.

  13- درراهی که تو را خوف گمراهی است پیش مرو.

  14- طمعکاردربند خواری گرفتاراست.

  15- ازدوستی بخیل بپرهیز چه اوآنچه را سخت بدان نیازمندی ازتو دریغ میکند.

  16- با پاداش دادن نیکوکار بدکار را بیازار.

  17- شادمانی مؤمن دررخساراوست واندوه او دردلش.

  18- سخت ترین گناهان آنست که گناهکار آنرا سبک بشمارد.

  19- ارزش هرشخص به اندازه دانش اوست.

  20- عاقل کسی است که ازتجربه پند گیرد.

  21- ازآنچه نمیدانی سخن مگوی وهنگامی که وظیفه ای درسخن گفتن نداری لب به سخن مگشای.

  22- انسان جاهل را نمیبینی مگراینکه یا افراط میکند یا تفریط.

  23- خردشمشیری برنده است.

  24- آرزوهای خوش ، دیدگان بصیرت مردمان را نابینا میسازد.

  25-  قناعت ثروتی است که هرگزبه پایان نمیرسد.

  26- هرکه با نادان همنشینی کند آماده جنجال است.

  27-  خردمندترین مردم کسی است که بیشتردرعاقبت کارهایش بیندیشد.

  28- دانش ازمال بهتراست زیرا دانش نگهدار توست  و تو نگهدارمالی.

  29-  مراقبت درصفا و پاکی عمل دشوارتر از خود عمل است.

  30- همنشین بی خردمباش که او خود را برای تو آراید و دوست دارد تو را چون خود نماید.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان سی حدیث گهر بار از حضرت علی (علیه السلام)

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان سی حدیث گهر بار از حضرت علی (علیه السلام), مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان سی حدیث گهر بار از حضرت علی (علیه السلام), تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان سی حدیث گهر بار از حضرت علی (علیه السلام), مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان سی حدیث گهر بار از حضرت علی (علیه السلام), تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان سی حدیث گهر بار از حضرت علی (علیه السلام), مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان سی حدیث گهر بار از حضرت علی (علیه السلام), تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان سی حدیث گهر بار از حضرت علی (علیه السلام), مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان سی حدیث گهر بار از حضرت علی (علیه السلام), موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان سی حدیث گهر بار از حضرت علی (علیه السلام)
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت