تحقیق مقاله حسابرسی داخلی بانک ها

تعداد صفحات: 12 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 23330
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حسابداری
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله حسابرسی داخلی بانک ها

  حسابرسی داخلی

  کنترل داخلی    

  هر سیستم یا مجموعه ای از کنترل ها اعم از مالی و غیر مالی که برای دستیابی به اطمینانی منطقی از تحقق موارد زیر بر قرار می شود...

  1- اثر بخش و کارآمد بودن عملیات

  2- قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و گزارشگری آن

  3- رعایت قوانین و مقررات

  دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی

  1- واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که کنترل مستقیم و انفرادی آنها نا ممکن میشود. از این رو کنترل های داخلی برای اعمال مدیریت و سرپرستی در راستای برنامه های استراتژیک ضروری است .

  2- واحد های اقتصادی دارای الزامات قانونی میباشند که باید به آنها عمل شود . از این رو باید کنترل های داخلی لازم را برای شناسایی و کنترل میزان رعایت این گونه الزامات قانونی برقرار نمایند .

   

  عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی

  1- بررسی موثر و کارآمد توسط مدیریت غیر اجرایی

  2- وجود سیستم کنترل مدیریتی شامل تعیین و تدوین هدف ها و برنامه ها – نظارت و سرپرستی یا کنترل مسائل مالی و همچنین اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی

  3- وجود سیستم ها و روشهای کنترل مالی و عملیاتی شامل محافظت از دارایی ها – تفکیک وظایف – روش های صدور مجوز و تصویب و سیستم های اطلاعاتی

  4- وجود یک واحد حسابرسی داخلی که طبق اصول و استاندارد های حسابرسی داخلی فعالیت کند

  هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

  سیستم کنترل داخلی به منظور اطمینان یافتن از موارد زیر استقرار می یابد :

  1- اعمال شدن سیاست ها و خط مشی های سازمان

  2- شناسایی و شناساندن اصول و ارزشهای سازمان

  3- رعایت قوانین و مقررات

  4- دقیق و قابل اعتماد بودن صورت های مالی و سایر اطلاعات منتشر شده

  5- مدیریت کارآمد و اثر بخش نیروی انسانی و سایر منابع

   

  هدف حسابرسی داخلی کمک به مدیریت است تا اطمینان یابد کلیه موارد بالا به همان گونه که باید اجرا یا رعایت میشود .

  تعریف حسابرسی داخلی

  وظیفه ارزیابی مستقلی است که توسط مدیریت سازمان برای بررسی سیستم کنترل داخلی ایجاد میشود . حسابرسی داخلی کفایت سیستم کنترل داخلی را از لحاظ اثر بخش و کارآمد بودن استفاده از منابع سازمان آزمون ارزیابی و گزارش میکند .

  حسابرسی داخلی چگونه سازمان را یاری میکند :

  حسابرسی داخلی مدیریت را در انجام دادن مسئولیت ها و وظایف خود از طریق تقویت کنترل های داخلی یاری میکند.

  حسابرسی داخلی میتواند :

  1- نقش بازدارنده را در برابر سوء استفاده کنندگان احتمالی داشته باشد

  2- کنترل را در جهت پیشگیری یا آشکار کردن تقلب و اشتباه بهبود بخشد

  3- با انجام دادن حسابرسی داخلی تقلب ها را کشف کند

  4- با شناسایی موارد اتلاف منابع و عدم کارایی سبب صرفه جویی شود

  تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل

  1- تفاوت در رابطه با استفاده از حسابرسی داخلی و مستقل

  حسابرسی مستقل معمولاً یک ضرورت قانونی است و مدیریت سازمان آن را بوجود نمی آورد ولی حسابرسی داخلی ارزیابی مستقلی است که توسط مدیران سازمان ( احتمالاً در اجرای یک الزام قانونی ) بوجود می آید.

  2- تفاوت از نظر هدف های اصلی

  هدف اصلی حسابرسی مستقل اظهار نظر در این مورد است که صورتهای مالی به درستی تنظیم شده است و وضعیت سازمان را به نحوی مطلوب نشان میدهد و دارای اشتباه و تحریف با اهمیت نیست . هدف اصلی حسابرسی داخلی بررسی تمامی سیستم کنترل داخلی میباشد .

  3- تفاوت در رابطه با بررسی کنترل های داخلی

  حسابرسی مستقل ممکن است در مورد سیستم کنترل داخلی نیز اظهار نظر کند اما این اظهار نظر به کنترلهایی محدود میشود که حسابرسان آن را به عنوان بخشی از کار خود مورد ارزیابی قرار داده اند ولی حسابرسی جامع  کنترل های داخلی از وظایف حسابرسان داخلی میباشد .

  4- تفاوت در رابطه با نوع همکاری با موسسه

  حسابرسی داخلی در استخدام شرکت بوده و مستمراً با مدیریت همکاری دارد در حالی که حسابرسی مستقل فقط به موجب قرارداد وارد شرکت میشود .

  5- تفاوت در رابطه با مسئولیت

  مسئولیت حسابرسی مستقل عموماً در برابر اعضاء مجمع عمومی یا صاحبان سهام بوده در حالی که حسابرسی داخلی در برابر دستگاه مدیریت جوابگو میباشد .

  6- تفاوت دامنه بررسی ها

  حسابرسی مستقل تحقیق خود را صرفاً از نظر مالی انجام داده و رضایت وی از درستی سود و زیان و اصالت و صحت اسناد و مدارک مالی و سیستم کنترل های داخلی عموماً وی را قانع ساخته و به ابراز عقیده حرفه ای در باب حساب های نهایی اکتفا میکند در حالی که حسابرسی داخلی خط و مشی و سیاست مدیریت را در تمام جنبه های سازمان اعم از مالی و غیر مالی دنبال مینماید .

   7- تفاوت در نحوه رسیدگی

  نحوه رسیدگی حسابرسان مستقل به عملیات شرکت های بزرگ بخصوص با توجه به زمان محدود متکی بر تست و چک بوده و عملاً نمیتوانند آنچنان که حسابرسان داخلی به آزمایش و بررسی حسابها و مدارک و اطلاعات می پردازند در جزئیات وارد شوند .

   

  استقلال حسابرس داخلی

  عامل اصلی برای توانمند بودن حسابرسی داخلی استقلال آن است . مدیریت باید این عامل را به رسمیت بشناسد و با تامین جایگاه مناسب حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی نسبت به استقلال واحد حسابرسی داخلی اطمینان دهد.

  عملکرد حسابرسی داخلی باید چنان باشد که به روشنی نشان دهد حسابرسی داخلی تحت تاثیر هیچگونه اعمال نفوذ غیر مسئولانه نیست که بتواند دامنه رسیدگی یا کار آن را محدود یا تغییر دهد یا بتواند در تصمیم گیری آن درباره ی محتوای گزارشهایی که به مدیریت ارائه میشود بطور قابل ملاحظه ای اثر گذارد .

  اگر حسابرسی داخلی در سیستم یا روشی حضور نداشته باشد و آن سیستم یا روش بدون هرگونه خللی به فعالیت خود ادامه دهد آزمونی است برای تشخیص استقلال واحد حسابرسی داخلی . در حالی که اگر حسابرسی داخلی بطور روزمره درگیر سیستم یا روش باشد جزئی از سیستم محسوب میشود و نسبت به آن سیستم استقلال نخواهد داشت .

  استقلال حسابرسی داخلی به شکل های زیر محقق میشود :

  1- استقلال از لحاظ دسترسی

  رئیس حسابرسی داخلی باید به مدیریت ارشد سازمان شامل مدیر عامل و هیئت مدیره و بررسی کنندگان غیر اجرایی  سازمان دسترسی مستقیم داشته باشد و بتواند آزادانه به آنان گزارش دهد .

  2- استقلال از لحاظ گزارشگری

  رئیس حسابرسی داخلی باید بتواند گزارشهای خود را بدون حذف مطلبی و با نام و امضاء خود ارائه دهد .

  3- استقلال از لحاظ فعالیت های سازمانی

  حسابرسی داخلی باید نسبت به کلیه سیستم های مالی و اداری سازمان استقلال کامل داشته باشد . درگیر شدن حسابرسی داخلی در سیستم های اجرائی و برنامه های سازمان باید به موارد زیر محدود شود :

  1- ارائه پیشنهاد در ارتباط با ایجاد کنترل های داخلی برای موارد تجدید نظر در سیستم ها یا پروژه های موجود یا طراحی سیستم های جدید یا ایجاد پروژه های جدید .

  2- ارزیابی کنترل های پیشنهادی برای پروژه های خاص

  3- ارزیابی کنترل های موجود سیستم ها و فرایند تصمیم گیری .

  واحد حسابرسی داخلی نباید مسئول استقرار سیستم های جدید باشد یا درگیر کارهایی شود که معمولاً ملزم به بررسی آنهاست .

  4- استقلال از لحاظ رای

  حسابرسی داخلی باید بدون هرگونه جانب داری با مسائل برخورد کند و از چنان جایگاه سازمانی برخوردار باشد که بتواند بیطرفانه تصمیم گیری و نظر و پیشنهاد های خود را ارائه کند .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله حسابرسی داخلی بانک ها

  فهرست:

  کنترل داخلی    

  دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی

  عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی

  هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

  تعریف حسابرسی داخلی

  استقلال حسابرس داخلی

  کنترل داخلی صندوق و بانک

  برنامه رسیدگی صندوق و بانک

  اهداف حسابرسی داخلی

  فرآیند کنترل داخلی

   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله حسابرسی داخلی بانک ها, مقاله در مورد تحقیق مقاله حسابرسی داخلی بانک ها, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله حسابرسی داخلی بانک ها, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله حسابرسی داخلی بانک ها, تحقیق درباره تحقیق مقاله حسابرسی داخلی بانک ها, مقاله درباره تحقیق مقاله حسابرسی داخلی بانک ها, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله حسابرسی داخلی بانک ها, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله حسابرسی داخلی بانک ها, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله حسابرسی داخلی بانک ها
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت