تحقیق مقاله آزهیدرولیک

تعداد صفحات: 7 فرمت فایل: word کد فایل: 24485
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی مکانیک
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله آزهیدرولیک

  آزهیدرولیک :

  پیستون سیلندر یک کاره توسط راه اندازی یک شیر باید حرکت خروجی خود را انجام دهد و با برداشتن تحریک شیر بتواند به موضع اولیه خود برگردد. برای این کار یک شیر  2 /3 کنترل دستی – برگشت فنری لازم است با راه اندازی شیر هوای فشرده از مجرای P وA  منتقل شده و توسط خط کار به سیلندر رفته و باعث حرکت خروجی سیلندر می گردد و پس از انجام کار سیلندر توسط نیروی فنر به حالت (موضع) اولیه خود بر می گردد در این حالت پس از رها کردن تحریک شیر هوای فشرده ی پشت سیلندر از طریق خط کار به مجرای A در شیر رفته و از طریق مجرای A   به R  تخلیه می گردد.

   کنترل سیلندر یک کاره توسط شیر  کنترل دگمه ای برگشت فنری

  (شکل*)

  جلسه دوم )

  2 ) پیستون سیلندر و یک کاره توسط راه اندازی یک شیر باید حرکت خروجی خود را انجام دهد و با برداشتن تحریک شیر بتواند به موضع اولیه خود بر گردد برای این کار یک شیر 2 / 3 کنترل دستی برگشت فنری لازم است بار راه اندازی شیر هوای فشرده از مجرای P  به A  منتقل شده و توسط خط کار به سیلندر رفته و باعث حرکت خروجی سیلندر می گردد و پس از انجام کار سیلندر توسط نیروی فنر به حالت اولیه ی خود بر می گردد و در این حالت پس از رها کردن تحریک شیر هوای فشرده پشت سیلندر را از طریق خط کار به مجرای A در شیر رفته و از طریق مجرای A  به R   تخلیه می گردد پیستون یک سیلندر دوکاره با سوئیچ کردن یک شیر باید حرکت رفت و برگشت انجام دهد.کنترل این سیلندر هم از طریق شیر راه دهنده و هم ازطریق شیر راه دهنده امکان پذیر است ارتباط به P به B و A به R   در شیر  باعث می شود سیلندر در موقعیت اولیه خود قرار گیرد و با تحریک شیر مسیر P  به A  و B  به S  در شیر  باعث می گردد سیلندر به حوضه ی انتهای خود برود.

  بار هایی تحریک شیر و به واسطه برگشت فنری بودن شیر سلندر مجدداً به موضع اولیه خود باز می گردد.

   کنترل حرکت برگشت سیلندر دوکاره (شکل *)

  می خواهیم حرکت خروجی یک سیلندر را توسط دوشیر به طور مجزا کنترل نماییم برایاین کار می توانیم با استفاده از دو شیر راه دهنده ی 2 / 3 کنترل و برگشت فنری به همراه یک شیر تعویض کننده این کار را انجام دهیم. در این طرح هوای فشرده از مجرای P  به A  پس از تحریک شیر راه یافته و به سمت مجرای X  در شیر تعویض کننده رفته و با تحریک زیگنال X  در این شیر هوای فشرده از مجرای X  به A  راه یافته و از طریق خط کار به سیلندر رفته وباعث حرکت خروجی سیلندر می گردد و در برگشت این هوای فشرده ی موجود در سیلندر توسط نیروی فنر به سمت مجرای R  رانده شده و از طریق شیر تعویض کننده و مجرای X  به مجرای A به R  در شیر اول تخلیه می گردد همین عملیات در شیر دوم نیز امکان پذیر است ما این تفاوت کرد در شیر دوم زیگنال ورودی y  تحریک گشته تا سیلندر حرکت خروجی انجام دهد.

  می خواهیم یک سیلندر را با تحریک همزمان دو شیر راه اندازی کینم.

  هوای فشرده از طریق مجرای P  به A  در شیر اول بل تحریک شیر راه یافته و این هوای فشرده به شیر دوم رفته و به محض تحریک شیر دوم از مجرای P به A  در شیر دوم،  راه یافته و از طریق خط کار به سیلندر رفته و باعث حرکت خروجی سیلندر می گردد برای حرکت کافی است تحریک شیر دوم را برداریم تا هوای فشرده ی موجود در پشت سیلندر به وسلیه ی نیروی فنر سیلندر از طریق مجرای A  به R  در شیر دوم تخلیه بر گردد در صورت لزوم با نگه داشتن تحریک شیر دوم و بر داشتن تحریک شیر اول تخلیه ی هوای فشرده امکان پذیر است.

  می خواهیم حرکت خروجی یک سیلندر راربا دو شیر به طور همزمان کنترل کنیم.

  هوای فشرده برای هر دو شیر 2 / 3 تامین گشته و با تحریک همزمان دو شیر این هوای فشرده از طریق مجرای P به A  به سمت شیر A/VD  راه یافته به شرط تساوی فشار های زیگنال های X و y   در شیر AND  هوای فشرده خارج گشته و از طریق خط کار به سیلندر رفته و باعث حرکت خروجی سیلندر می گردد . برای بر گشت کافی است تحریک یکی از دو شیر را بر داریم تا توسط نیروی فنر سیلندر این هوای فشرده از مجرای A  به R   در آن شیر تخلیه گردد. (شکل *)

  موضوع مسله (a):

  می خواهیم سرعت بر گشت سیلندر یک کاوه را افزایش دهیم

  موضوع مسئله (b):

  می خواهیم سرعت رفت و یا برگشت و یا هر دو حرکت رفت و برگشت سیلندر دو کاوه را افرایش دهیم.

   

  توضیح آزمایش ((a:

   جهت حرکت رفت به محض فشرده یا تحریک شیر راه دهنده ی کنترل دستی برگشت فنری هوای فشرده از مجرای P به A راه یافته و به سمت مجرای P در شیر تخلیه سریع رفته و با توجه به ساختمان داخلی این شیر از مجرای P به A راه یافته و باعث خروجی سیلندر یک طرفه می گردد در برشگت هوای فشرده ی رانده شده توسط نیروی فنر به سمت مجرای A در شیر تخلیه سریع می رود و در صورت عدم تحریک شیر و عدم تحریک مجرای P در شیر تخلیه سیع و با توجه به ساختمان داخلی این شیر از مجرای A به P تخلیه می گردد.

  توضیح (b) هم همان توضیح (a)

  جلسه پنجم :

  1 ) کنترل غیر مستقیم :

  یک سیلندر یک کاره :

  می خواهیم حرکت سیلندر یک کاره را با تحریک مستقیم یک شیر به واسطه شیر دیگری کنترل نماییم برای این منظور از یک شیر کنترل حافظه استفاده می نماییم. هوای فشرده با تحریک شیر کنترل دستی برگشت فنری از مسیر P به A راه یافته و باعث شیر کنترل زیگنال برگشت فنری باعث تحریک گشته در این صورت در حالی که فشار ورودی زیگنال مناسب بوده و بتواند بر نیروی فنر شیر غلبه نماید مسیر P به A راه یافته و باعث حرکت خروجی سیلندر می گردد برای حرکت برگشت هوای فشرده رانده شده توسط نیروی فنر سیلندر از مسیر A به R در شیر کنترل حافظه به محض عدم تحریک کنترل زیگنال این شیر تخلیه می گردد.

  2 ) کنترل غیر مستقیم یک :

  سیلندر و کاره :

  حرکت رفت و برگشت یک سیلندر دوکاره را می توانیم توسط کنترل مستقیم دو شیر به واسطه یک شر کنترل حافظه انجام دهیم برای این منظور از دو شیر کنترل دستی برگشت فنری و یک شیر کنترل زیگنال استفاده می نماییم. در این حالت هوای فشرده لازم است برای هر 3 شیر به مقدار کافی تأمین گردد برای این منظور با تحریک شیر شماره 1 هوای فشرده از مجرای P به A راه یافته و باعث تحریک زیگنال Z گشته و در این صورت هوای فشرده موجود در این شیر از مجرای P به A راه یافته و باعث حرکت خروجی سیلندر می گردد و سیلندر مادامی که هیچ گونه تحریکی به شیر کنترل حافظه نرسد در موضع انتهایی خود باقی خواهد ماند حتی اگر تحریک شیر شماره 1 را برداریم و در برگشت در صورت تحریک شیر شماره 2 هوای فشرده از مجرای P به A در این شیر راه یافته و باعث تحریک زیگنال 2 گشته و با این تحریک هوای فشرده موجود در شیر کنترل حافظه از مجرای P به B راه یافته و باعث برگشت سیلندر به موضع ابتدایی خود گشته و لازم است هوای فشرده پشت سیلندر تخلیه گردد این هوای فشرده از مجرای A به S در شیر کنترل حافظه تخلیه خواهد شد و مادامی که هیچ گونه تحریکی توسط شیر کنترل حافظخ دریافت نگردد سیلندر در موضع ابتدایی خود باقی خواهد ماند.

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله آزهیدرولیک

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله آزهیدرولیک , مقاله در مورد تحقیق مقاله آزهیدرولیک , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آزهیدرولیک , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آزهیدرولیک , تحقیق درباره تحقیق مقاله آزهیدرولیک , مقاله درباره تحقیق مقاله آزهیدرولیک , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آزهیدرولیک , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آزهیدرولیک ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله آزهیدرولیک
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت