تحقیق مقاله ازدواج

تعداد صفحات: 22 فرمت فایل: word کد فایل: 25159
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: روانشناسی
قیمت قدیم:۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله ازدواج

  ازدواج

  مقدمه :

  اغلب زوجها آگاهند که ازدواج با بحرانهای دائمی سروکار دارد ومی دانند که 40 تا 55 درصد زندگی های زناشویی احتمالا به جدایی وطلاق می انجامد . در این شرایط زوجهایی که ازدواج ناموفق واز هم پاشیدنهای روز افزون زندگی های زناشویی را می بیند نگرانند که این اتفاق برای آنها تکرا نشود .

  تازه ازدواج کره ها سوار بر مرکب عشق ودلبستگی ، رویایی جز ازدواج موفق در سر ندارند . اغلب آنها در آغاز معتقدند که روابط آنان متفاوت از دیگران است وعشق عمیق وخوشبختی آنها پشتوانه زندگی مشترک آنان خواهد بود . اما دیر یا زود اغلب این زوجها می بینند که برای برخورد با مسائل وتضادهایی که به تدریج در زندگی مشترکشان ریشه می دواند از آمادگی لازم بی بهره اند.

  حتی زوجهایی که 30 یا 40سال پیش ازدواج کرده اند به این نتیجه می رسند که ادامه زندگی مشترک بر ایشان غیر ممکن شده است .

  از یک نظر عجیب است که این همه زندگی مشترک ازهم می پاشد. لحظه ای به همه نیروهایی که انتظار دارید از ادامه زندگی مشترک حراست کند توجه کنید .

  دوست داشتن ومورد محبت قرار گرفتن مطمنا از جمله غنی ترین تجربه های مودم هستند وبه این کیفیت سایر امتیازات زندگی مشترک یعنی صیمیت ، باهم بودن رسیدگی به یکدیگر ، امنیت عاطفی وخیلی چیزهای دیگر را بیفزایید تا بر شهرت متجرش افزوده شود می بیند کسی هست که روح خسته تان را آرام می کند ، یا یاسها ودلتنگی هایتان را در می تیزد وباشما در هیجانات زندگی واتفاقات خوشایند آن سهیم می گردد روابط جنسی را دارید که از جمله موهبتهای زندگی مشترک است ورضایت خاطر ناشی از داشتن فرزند که خود وسیله ای برای استهکام زندگی زناشویی است .

  نیازهای عاطفی در ازدواج :

  نیازهای اصلی عاطفی ، طرز رفتار اصولی برای ارائه مهر ومحبت ، دوست داشتن واقعی وعاطفی در رابطه زناشویی هفت نوع هستند که عبارتند از : عشق ، مراقبت ، ادراک ، احترام ، ستایش ، پذیرش ، واعتماد ، زمانی که شخص احساس می کند از نظر عاطفی تا مین می باشد از تمام این هفت نوع نیازهای اصلی به اندازه درجات مختلف در وجودش قرار دارند . احساسات عاطفی مثبت مانند رضایت کامل ، صلح ، شادی ، مهربانی ، خشنودی ، هیجان ووفاداری ، هر زمان که قادر به تامین نیازهای عاطفی خودمان باشیم خود به خود ایجاد می شوند از جمله مهم ترین نیازهای اصلی عاطفی در ازدواج عشق است که به بررسی آن می پردازیم .

  عشق :

  عشق عبارت است از رفتار بین دو نفر نسبت به یکدیگر که در آن وصل ، اتحاد ، شرکت ، یا رفتاری مشترک برقرار باشد بدون هر گونه داوری ویا ارزیابی چنین می توان گفت ممکن است که ما نسبت به هم تفاوت داشته باشیم ولی ما همچنین شبیه هم هستیم من خود را در تو وتو را در خود می بینم از نظر فکری عشق از طریق درک ابراز می شود در واقع شناسایی یک احساسی که می گوید : ( من به شیوه ای مشابه با تو ارتباط دارم ) از نظر عاطفی عشق به صورت همدلی وتلقین ابراز می گردد وعشق یک نوع ارتباطی را اعلام می کند که می گوید : ( من به احساسات تو ربط دارم ، من دارای احساسات مشابه احساسات توهستم ) از نظر جسمی عشق از طریق لمس کردن ابراز می گردد.

  مراقبت :

  مراقبت رفتاری است که بیانگر این است که شخصی نسبت به تامین وپاسخگویی به نیاز دیگری خود را مسئول می داند مراقبت کردن یعنی ابراز توجه صمیمانه وقبلی در ایجاد در رفاه برای دیگری زمانی که ما مواظب کسی هستیم نشانه ای وجود دارد که معلوم می کند که ماتحت تاثیر در رفاه بودن یا در رفاه نبودن او قرار گرفته ایم .

  هر اندازه یک نفر بیشتر مراقبت کند به همان اندازه بیشتر راغب حمایت کردن دیگران است مراقبت همچنین تعیین می کند که برای شخصی که مراقب او هستم چه نکات وعواملی از اهمیت برخوردارند . مراقبت کردن همسر خود را به او نشان می دهد که برای ما عزیز وشخص خاصی است .

  ادراک :

  ادراک بیانگر ارزش دادن به یک اظهار ، احساس یا وضعیت است ودر ادراک چنین فرض نیست که پاسخ ها را همان لحظه بدانیم یک رفتار با ادراک از حالت ندانستن مطالب شروع می شود از آنچه که شنیده شده معنایش جمع آوری واستنباط می گردد بعددر مورد آنچه که باگفتگو رد وبدل شده ارزش یابی می گردد. (از طریق ادراک می توانیم دنیای بیرون را از نظر شخص دیگری رویت کنیم رفتار با ادراک نسبت به زن به او این گونه می فهماند که : (قبل از این که در مورد نفر داوری کنیم ، ابتدا کفش هایم رادر می آوریم و مدتی باکفش های تو راه می روم بعد قضاوت می کنم.)

  احترام :

  رفتار توام با احترام ، حقوق ، خواسته ها ونیازهای شخص دیگر را تصدیق می کند . آرزوها خواسته ها ونیازهای دیگری را قبول دارد ، البته نه از روی ترس ،بلکه به خاطر اعتراف به ارزشهای آن ، احترام مشخص کننده این است که شخص مورد احترام واقع شده تا چه اندازه عزیز وبا امنیت است نیازهایش تا چه حد مورد قبول می باشد . رفتار محرمانه باعث می گردد که انسان نسبت به شخص دیگری که سزاوار خدمت است واقعاً خدمت کند .

  قدر دانی :

  ( یک رفتار قدر شناس ، از زحمات ورفتار پسندیده دیگری قدر دانی می نماید معرف این واقعیت است که رفتا روخدمات وزحمات مشخص دیگر در برابر قدر شناس ، مورد قبول وتمجید واقع شده است در واقع قدر شناسی ، واکنش طبیعی در برابر حمایت شخص دیگر از انسان است ارزش قائل شدن به کارها به ما این انگیزه را القاء می کند که نسبت به دیگران با احساس لذت وشادی خدمت وکمک کنیم قدر دانی تصدیق کننده آن است که از لطف ومحبت وخواست دیگران بهره مند شده ایم .

  پذیرش :

  رفتار توام با پذیرش گویای این است که وجود یا رفتار شخص دیگری با علاقه ورغبت واشتیاق مورد قبول است تایید کننده این است که ازشخص کاملا خوب استقبال می گردد بدون شک پذیرش در مقابل قدر دانی از محبت یا چیز دیگری است که دریافت کرده ایم . این رفتار و حالت در برابر کاری سطحی ، منفی ، انفعالی ، وغیر قابل قبول ابراز نمی شود . پذیرش یک نفر معنایش این است که به اندازه کافی برای شما ارزش دارد . معنایش این نیست که فکر می کنید نیاز به بهبود دادن ربطی به وضعیت ندارد بلکه چنین معنا می دهد که شما تلاشی در پیشرفت وبهبود دادن وضعیت به او نمی کنید .پذیرش رفتاری است که اشتباهات دیگران را می بخشد .

  اعتماد :

  داشتن رفتار با اعتماد نسبت به کسی یعنی تاثیرات صفات مثبت وپسندیده صفاتی مانند شرافت ، درستی ، اعتبار ، عدالت وصمیمیت زمانی که انسان به کسی اعتماد نداشته باشد معمولاً درمورد نیت ومقصود او نتیجه گیری غلط می کند در رابطه زناشویی اعتماد زمانی رشد می کند که هر یک از دو طرف کاملا اطمینان داشته باشند که هیچ یک دیگری را آزرده نمی سازد ، روبروشدن با همسر خود همراه اعتماد نشانه این است که قادرید واعتماد دارید که می خواهید او را حمایت کنید .

  تمام مردان وزنان به یک اندازه به عشق نیاز دارند در باقیمانده شش نیازعاطفی سه مورد از آنها نیازهای اصلی زنان وسه مورد دیگر نیازهای اصلی عاطفی مخصوص مردان است .(اکثر درگیری ها ونارضایتی های زندگی وروابط زناشویی از ناتوانی مادر تامین نیازهای اصلی ناشی می گردد. ) زمانی که نیازهای اصلی تامین نشده باشند خیلی ساده وراحت احساس آزردگی می کنیم ودر نتیجه آزردگی خود همسرمان را ملامت می نمایم . اگر زنی به شوهرش اعتماد نداشته باشد او را تقدیر نکند وانگیزه ها ، توانایی ها ،تفکرات ، تصمیمات ورفتار اورا نپذیرد بیشتر مواقع مرد رنجیده ،آزرده وناتوان میگردد چون مردان عموماً هویت خود را با رفتارشان مشخص می کند زمانی که مردان متوجه می گردند اعمال وکردارشان مورد اعتماد ما استقبال یا پذیرش واقع نگردیده است تمام عوارض ونشانه های آسیب دیدگی ورنجش خود را به نمایش می گذارند آ‎نها در عمق باطن خود به کفایت وشایستگی خویش مشکوک می گردند .

  اصولاً یک زن محتاج به توجه ومراقبت ، ادراک واحترام است او هر زمان که به احساساتش احترام نگذارند درک نکنندوبه آنها توجه نداشته باشند بسیار وبیش از هر موقع رنجیده خاطر می شود (اگر زن توسط کسی که او را دوست دارد محترم شمرده نشود به ارزش وحقوق خود مشکوک می گردد.)

  عشق رمانتیک :

  آیا من عاشق شده ام ؟ آیا این عشق واقعی است ؟ آدمیان تصور می کنند که اگر واقعاً عاشق باشیم از آن آگاه خواهیم بود اما این امکان نیز هست که راجع به این مسئله سردرگم باشیم اگر گاه هنگامی که از خودمان سخن می گوییم تشخیص عشق دشوار باشد پس این کار در نظر یک مشاهده گر دشوار تر نیز خواهد بوده روانشناسی صرفا در همین اواخر به بررسی عینی این مسئله که شاید ذهنی ترین منصوعات است پرداخته است .

  تجربه های رایج ومشترک در عشق :

  (: رومین (1973-1970) یکی از نخستین روان شناسهایی که به بررسی عشق پرداخته است از 200 دانشجو خواست تا با پاسخ به مجلات یک پرسشنامه گسترده تجربه خود را توصیف کند او دریافت که تجربه عشق ظاهر را در بر دارنده چهار ویژگی اصلی است .

  افراد عاشق خود را نیاز مند یکدیگر می دانند در هنگام تنهایی آنها نخست به دنبال یکدیگر گشته وبه آن فکر می کنند .

  آ‎نها علاقمندی ودغدغه خاطر را تجربه می کنند یعنی میل به انجام کاری برای یکدیگر

  آنها احساس اعتماد می کنند آنها معتقدند که می توانند به یکدیگر وبا احساس امنیت خاطر مطالب خود را بگویند .

  این اعتماد ظاهرا به خوبی ایجاد شده است چرا که افراد عاشق تحمل خطاهای طرف مقابل را دارند . )

  افراد عاشق این ویژگی را در عمل نشان می دهند .( ز: زوبین ،دریافت کسانی که خود را عاشق توصیف می کنند نسبت به سایر زوجها زمان بیشتری به چشمان یکدیگر نگاه می کنند .)(سوونسون (1972) گزارش می کرد که افراد عاشق ، عشق خود را این گونه نشان می دهند را ابراز محبت کلامی و جسمانی ، تبادل پاداش وانجام کارهای برای یکدیگر حمایت عاطفی واخلاقی از یکدیگر ، صبور وشکیبا بودن نسبت به رفتارهای کمتر خوشایند طرف مقابل ، تصنیفها و آوازهای مشهور عشق را به صورت ذره ای از بهشت وذره ای از دوزخ توصیف می کنند پژوهش مربوط به تجربه عاطفی عشق با این تصور همسانی دارد افراد عاشق نسبت به افراد غیر عاشق احساس شادی وامنیت و آرمیدگی بیشتری از بودن درکنار شریک خود می کنند . دیویتز ، دریافت افراد عاشق یک احساس سوز وگذاز وشورونشاط درونی را گزارش می کنند آنها کاملا بر طرف مقابل متمرکز حواس ، یعنی یک آگاهی شدید راجع به شریکشان دارند . با او که در نظرشان از سایر مردم جداست در هماهنگی ووحدت کامل به سر می برند . )

  اما تجربه به عشق همیشه وتماما مثبت نیست . دیون (1973) دریافت که علاوه بر احساس سرخوشی وشعف ، بسیاری از آزمودنیها احساس افسردگی ، بی تابی وبیقراری بی علاقگی به اوضاع واحوال شخصی ، خیال پردازی ومشکل درخواب رفتن وتمرکز را نیز گزارش می کند ، کلی (1983) براین تاکید می ورزد که احساسهای دوسوگرا درباره شریک خود یک تجربه غیر عادی محسوب نمی گردد. در حقیقت شخص عشق وتنفر را یک جا تجربه می کند . صفحه 24)

  ظاهراً عاشق بودن ما را در معرض احساسهای شدید خوب یا بد ، قرار می دهد هنگامی که در کنار شریک خود هستیم ممکن است احساس شادمانی بکنیم وزمانی که از او دوریم احساس گرفتگی واندوه .

  یک عامل که می تواند احساسهای ناخوشایند را توجیه کند عدم اطمینان وتعیین را جع به رابطه است .

  ( بر شاید وفرای 1977) دریافتند افرادی که از عاشق بودن خود مطمئن نیستند احساس حد وسطی از وابستگی به طرف مقابل را همراه با احساس شدید عدم اطمینان نسبت به احساسهای معشوق خود گزارش می کنند . افرادی که از عاشق بودن خود مطمئند احساس شدید وابستگی به طرف مقابل را همراه با احساس نیرومند اطمینان وامنیت راجع به احساسهای او گزارش می کنند. این یافته ها حاکی از آن است که ادراک خویشتن به عنوان یک فرد عاشق تا حدودی به طرز تلقی ما از احساسهای دیگران وابسته است . )

  شاید تا هنگامی که از احساسهای مشترک طرف مقابل اطمینان خاطر پیدا نکنیم . به خود اجازه کاملا عاشق شدن را ندهیم . اما طرف مقابل چگونه می تواند عاشق ما نشود . مگر آنکه از احساس ، ما مطمئن گردد ؟ تعجبی ندارد که عاشق شدن یک تجربه کاملا لذت بخش نیست .

  موارد متفاوت در تجربه عشق :

  ( اشتباه است اگر چنین فکر کنیم که همه عشق را به یک شیوه تجربه می کنند برخی عشق را به عنوا ن یک پدیده سریعا متغیر و پررمز وراز ، وعده ای دیگر نیز آن را به عنوان چیزی ظریف وعقلانی تجربه می کنند . افرادی که معتقدند اختیار سرنوشتشان در دست خودشان است ، یعنی کسانی که از یک جایگاه ها درونی برخوردارند ،کمتر احتمال می رود که خودشان را به عنوان کسی در نظر بگیرند که به دام عشق افتاده است .)

  ویا آنکه عشق را به مثابه چیزی متغیر وپررمز وراز ببینند . در این میان تفاوتهای جنسی نیز وجود دارد .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله ازدواج

  فهرست:

   

  ندارد.

   

  منبع:

  - پروفسور آرون تی بک  عشق هرگز کافی نیست ترجمه ، مهدی قرچه داغی

  2-پروفسور آلبرونی      ولادت عشق                 ترجمه ، نازین شهنایی

  3- دکتر جان گری مردان ، زنان وروابط   ترجمه ، ابوالفضل حاج حسینی

  4- حسینی بیرجندی ،سید مهدی    مشاوره در آستانه ازدواج

  5- فرام اریک           هنر عشق وزیرن               ترجمه : پوری سلطانی

  6- کیهان نما ، اصغر                زن امروز ، مرد دیروز

  7- زندگی‌‌،‌عشق‌ودیگر‌هیچ‌لئوبوسکالیا‌،‌ترجمه‌سپهری‌قراچه‌داغی ، زهره فتوحی

  8- اندروا،ساپینگتون‌بهداشت‌روانی‌مترجم‌: حمیدرضاحسین شاهی برواتی

تحقیق در مورد تحقیق مقاله ازدواج , مقاله در مورد تحقیق مقاله ازدواج , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ازدواج , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ازدواج , تحقیق درباره تحقیق مقاله ازدواج , مقاله درباره تحقیق مقاله ازدواج , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ازدواج , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ازدواج , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله ازدواج
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت