تحقیق مقاله ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمان های مسکونی

تعداد صفحات: 11 فرمت فایل: word کد فایل: 25466
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی عمران
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمان های مسکونی

  ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمانهای مسکونی:

   بروز حوادث مکرر در ساختمانهای بلند و مجتمعهای بلند مسکونی این ضرورت را ایجاد مینماید که مسئولیت ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث و آتش سوزیها و حفظ جان و مال ساکنین و متصرفین این بناها برعهده متولیان خبره و کارآمدی قرار گیرد تا ضمن ارائه آموزشهای لازم به ساکنین خطرات موجود در محل را شناسایی و با ایجاد هماهنگیهای لازم با مسئولین مربوطه برطرف نماید.

  اهمیت این وظیفه به نسبت تعداد ساکنین و متصرفین هر مجتمع بالارفته و در مجموعه های بزرگ ضروری است این وظیفه بدقت مورد توجه قرار گیرد.

   نقش وتوانایی دانشجویان این رشته : دانشجویان پس از پایان دوره قادر خواهند بود:

  محافظت از ساختمانهای مسکونی پرجمعیت (بلند و مجموعه ها )را برعهده گیرند.

  به ساکنان ساختمانها آموزش های عمومی ایمنی و پیشگیری از حریق و حوادث را ارائه دهند.

  از سیستمهای ایمنی و حفاظت از حریق استفاده نمایند.

  به ساکنان ساختمانها و مجتمع ها در موقع بروز حادثه یا حریق روحیه ببخشند.

  در مواقع بروز سوانح و بلایای طبیعی امدادرسانی کنند.

  به آموزش های ایمنی مربوط به ابزار و لوازم خانگی بپردازند.

  از طریق آموزش زبان تخصصی از منابع معتبر علمی جهان در زمینه اطفاء حریق و مقابله باسوانح استفاده به عمل آورند.

  نظارت و کنترل ایمنی در شبکه برق،گاز،آب و سایر تأسیسات در ساختمانها

    مشاغل قابل احراز:

  مسئول ایمنی و حفاظت از ساختمانهای بلند و مجتمع های مسکونی.

  رابط بین ساختمانهای بلند یا مجتمع های مسکونی و ایستگاههای آتش نشانی.

  همکار نیروهای آتش نشان در عملیات اطفاء حریق و نجات.

   ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو :

  دارا بودن مدرک دیپلم کامل متوسطه (در کلیه رشته ها)

  گذراندن دوره آتش نشانی (حداقل 400 ساعت به عنوان پیش نیاز) بجز رشته های کاردانش آتش نشانی و شاغلین در آتش نشانی ها بنا به تشخیص مجتمع علمی – کاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران 

  سلامت جسمانی برابر تأیید پزشک معتمد سازمان در آزمایش پزشکی مربوطه

  حداکثر سن 35 سال

   طول دوره و شکل نظام : کاردانی ناپیوسته

  مطابق با نظام آموزشهای علمی – کاربردی طول دوره کاردانی ناپیوسته 2 تا 3 سال است که دروس علمی و نظری آن به صورت واحد ارائه می گردد. بطوریکه هر واحد نظری معادل 16 ساعت درسی و هر واحد آزمایشگاهی معادل 32 ساعت درسی ، هر واحد کارگاهی معادل 48 ساعت و هر واحد کارآموزی معادل 120 ساعت در طول نیمسال تحصیلی می باشد.

  آزمایشگاهها و کارگاههای یک واحد را می توان به ترتیب 48 و 64 ساعت در نظر گرفت. طول هر ترم 16 هفته ، معادل یک نیمسال تحصیلی می باشد.

     جدول مقایسه ای جهت گیری دروس نظری و عملی برحسب ساعت (گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند) 

  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻫﺸﺪارﻫﺎی اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ

  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.

  اﻟﻒ:ﺑﺎﻻی 6ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮاﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ واﻳﻦ ﺗﺄﺋﻴﺪﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻠﻪ ﻓﺮار،دروﻫﺎ،ﺑﺮق،ﻋﺮض ﭘﻠﻪ ﻫﺎ، آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ،ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت، دو درب ﺑﻮدن دروی ﺑﻪ واﺣﺪ ﻫﺎ،ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ، ﺷﺒﻜﻪ آب، ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎیدﺳﺘﻲ و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دراﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﺎﻛﻦ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

  ب:

  ﻛﻤﺘﺮ از6ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از اﺑﺘﺪای اﺣﺪاث ﺑﺮآﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻜﺎت اﻳﻨﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻫﺮﻣﺘﺮی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺸﻒ اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ اﻋﻢ از ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺑﺠﺎری و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺗﺄﺋﻴﺪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻛﺜﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﻓﺮاد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﻮدن ﻳﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﺎﻧﻪﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ اﻓﺮاد از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب، ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﮔﺎز،ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺑﺮق و…)ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آب را از ﻣﻜﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﺎط ﺧﻠﻮت، ﭘﺎﺳﻴﻮ و ﻏﻴﺮه ﺑﻄﻮر روﻛﺎر ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ وﻧﺸﺖ ﻳﺎﺗﻌﻮﻳﺾ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺸﺪ.در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮق ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻨﺰل را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮق ﻛﻮﻟﺮ را در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد.

  ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺄ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻓﺮدی در زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﺮف ﭘﺎرو ﻣﻴﻜﺮدﺑﻮدم و ﺑﻪ ﺟﺎی اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎزدر ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮل ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮف و ﺑﺎران اﻳﻦ ﻓﺮد دﭼﺎر ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺷﺪدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪاﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ دارای ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮری ﺑﻮد ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻮﻟﺮ را از ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮق ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد وﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺒﺎب ﻛﺸﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﺳﻴﻢ ﻣﻴﺦ ﺑﺮ دﻳﻮار ﻣﻲﻛﻮﺑﻨﺪ ودﭼﺎر ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ را از داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺒﻮر داد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺮﻃﻮﻣﻲرا د رﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻓﻦ ﻧﻤﻮد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﺳﻴﻢ ﻫﺎی(ﺗﻮﻛﺎر)ﺑﺪون ﺧﺮﻃﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﻲ ﺣﻔﺎظ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی ﺷﻮد ﭼﻮن در اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻲ ﺷﻮدو ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻨﺘﻮرﻫﺎی ﺑﺮق در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺘﻤﺄ ﺑﻪ ﺣﻔﺎظ ﻛﻨﺘﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻟﺬا ﻻﻣﭙﻬﺎی ﻛﻢ ﻣﺼﺮف را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﻻﻣﭙﻬﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮدرﻣﻨﺎزل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

  در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﺮده ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮای ﺑﺎﻟﻜﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﭘﻠﻪ ﻫﺎی راﻫﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺘﻤﺄ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﺮض ﭘﻠﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﮔﺮد ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد روﺷﻨﺎﻳﻲﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد روﺷﻨﺎﻳﻲ آن ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب از ﭘﻮﻟﻴﻜﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﻴﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺟﺮم و ﭼﺮﺑﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﻗﻄﺮ آن از داﺧﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد و در ﺻﻮرت زدن ﻓﻨﺮ اﻣﻜﺎن ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ آن زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖﻓﺎﺿﻼباﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺧﺼﻮﺻﺄ در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﻜﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻄﻮر اﺻﻮل ﻳﻄﺮاﺣﻲ و ﺑﺎوﺳﺎﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻔﺖ ﻛﺎری ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮد و اﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺒﻴﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ،ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ، ﺣﺎل، اﺗﺎق ﺧﻮاب، دﺳﺘﺸﻮﻳﻲ و ﺣﻤﺎم و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

  اﻧﺒﺎری ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﻈﻢ وﺳﺎﻳﻞ آن ﭼﻴﺪه ﺷﻮد.

  ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎزه ﺳﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﺿﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺎﻫﻬﺎ ی ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﻨﺎزل ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎز ﺑﺎﺷﺪو ﺣﺘﻤﺄ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﻣﻜﺎن دﻗﻴﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎ اﻓﺮاد ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮق وﮔﺎز و آب و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺘﻤﺄ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ اﺻﻠﻲ آبرا ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

  در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺷﻴﺮ ﻫﺎ ﭼﻜﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺄرﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﺷﻮد.

  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﻳﻜﻲ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺄ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻫﻞ ﻓﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺣﺘﻤﺄﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺎری ﻳﻚ ﺗﻴﻜﻪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ درزﻫﺎی آن ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و روزﻧﻪ ای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻼﻫﻚ ﻣﺨﺼﻮص د رﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

  از ﻧﻈﺮ درب و ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد از درﺑﻮﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻳﺎ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻛﻮﻟﺮ وﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺑﺮق و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آب و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﺎز و ﻛﻸ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﺎر آﺑﻲ ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮاﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.

  ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺮدن ﻣﻮزاﺋﻴﻜﻬﺎی ﻛﻒ ﺣﻴﺎط ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اول ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﻤﺮور زﻣﺎن ﺧﺎک و ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﻛﻒ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ازﻧﻈﺮ دور ﭼﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﭘﺸﺖ ﺑﺎم)ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ/51ﻣﺘﺮ دور ﭼﻴﻨﻲ ﺷﻮد.ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲﮔﺮدد ﻫﺮﻋﻴﺐ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﭼﻪ در ﻣﻨﺰل و ﻛﺎرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﺷﻮدﺗﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎز ﻧﮕﺮددو ﻫﺮ ازﮔﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻓﻲ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.

  ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﺮار ﻓﻠﺰی:

  ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﺮار ﻓﻠﺰی در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺧﺎرج از ﺑﻨﺎ اﺟﺮا ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺎﺻﻠﻪ /51ﻣﺘﺮ از ﭘﻠﻪ ﻓﺮار ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

  ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ از ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ.

  دﻳﻮاری ﻛﻪ ﻣﺠﺎور ﭘﻠﻪ ﻓﺮار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ دارای دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﭘﻠﻪ ﻓﺮار در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮف و ﺑﺎران ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻟﻐﺰش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.

  ﭼﻴﺪن وﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ در ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﺮار ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

  آﺳﺎﻧﺴﻮر:

  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﻘﻮط اﻓﺮاد در ﭼﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد آﺳﺎﻧﺴﻮراز ﻧﻮع دو درب وﺗﻠﺴﻜﻮﭘﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدد.

  درﻫﺎی ﺧﺮوج ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت:

  در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 50ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺼﺮف دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ دارای دو راه ﺧﺮوج ﻣﺠﺰا و دور از ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری:

  در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻫﺘﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی راﻫﻬﺎی روج اﺿﻄﺮاری و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺘﺼﺮف در ﭘﺸﺖ درب واﺣﺪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ از ﺑﻨﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.

  درب راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری:

  درب راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎوم ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺷﻮ اﻳﻦ درﺑﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﺮوج ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ.

  ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض درب راه ﺧﺮوج 81ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻣﻴﺒﺎﺷﺪو درب ﺑﺼﻮرت ﻟﻮﻻﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

  درﺑﻬﺎی ﻛﺸﻮﻳﻲ و ﮔﺮدون در راﻫﻬﺎی ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﻋﺒﺎرت(درب ﺧﺮوج را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪدارﻳﺪ)ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

  ﻗﻔﻞ درب راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج:

  درب راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻔﻞ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮو ﺑﻪﻃﺮف ﺧﺮوج ﺑﺎز ﺷﻮد.

  درب راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  روﺷﻨﺎﻳﻲ راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﺶ از18ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع:

  روﺷﻨﺎﻳﻲ راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ، ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪﺣﺪاﻗﻞ/51ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺑﺮقﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮی در ﻣﺪارﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.

  ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎ و ﺳﻘﻒﻫﺎیﻃﺮه ای:

  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﻃﺮه ای در ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی ازﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻌﻤﻞ آورد ﻳﺎﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﻳﻖ از ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦﻣﻲ ﺷﻮد از ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻌﻤﻞ آورد ﻳﺎﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻮدی ﺣﺮﻳﻖ را ﺗﺄﺧﻴﺮاﻧﺪازد.

  ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ:

  ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ در ﺻﻮرت وﻗﻮع آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﻳﻖ از ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻧﮕﻬﺪاری اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻳﻌﺎت در ﻃﺒﻘﺎت و ﺑﺎﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.

  ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﻮدی:

  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻮدی آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﻮدی ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎیﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺑﺮق و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آب و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎوم از دﻳﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺷﻮد.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمان های مسکونی

  فهرست:

  ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمانهای مسکونی

  نقش وتوانایی دانشجویان این رشته

  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻫﺸﺪارﻫﺎی اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ

  ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﺮار ﻓﻠﺰی

  آسانسور

  درﻫﺎی ﺧﺮوج ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

  درب راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری

  ﻗﻔﻞ درب راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج

  روﺷﻨﺎﻳﻲ راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﺶ از18ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع

  ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎ و ﺳﻘﻒﻫﺎیﻃﺮه ای

  ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ

  ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﻮدی

  کلید حفاظت از جریان نشتی (RCCB)

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمان های مسکونی, مقاله در مورد تحقیق مقاله ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمان های مسکونی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمان های مسکونی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمان های مسکونی, تحقیق درباره تحقیق مقاله ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمان های مسکونی, مقاله درباره تحقیق مقاله ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمان های مسکونی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمان های مسکونی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمان های مسکونی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمان های مسکونی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت