تحقیق مقاله شرکت سهامی بیمه آسیا

تعداد صفحات: 36 فرمت فایل: word کد فایل: 3195
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: بیمه
قیمت قدیم:۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله شرکت سهامی بیمه آسیا

  تاریخچه شرکت

  شرکت سهامی بیمه آسیا در تیر ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بیمه ای و عملیات بازرگانی تآسیس شد. این شرکت در همان تاریخ ذیل شماره 6795 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، مصوب سال 1358 شرکت سهامی بیمه آسیا از تاریخ 4/4/1358 ملی اعلام شد.

  در اویل سال 1360 به دلیل عدم اجازه فعالیت به برخی از شرکت های بیمه، ساختار و فعالیت های شرکت سهامی بیمه آسیا ابعادی تازه یافت. به استناد ماده دوم قانون اداره امور شرکتهی بیمه مصوب 13/9/1367 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه این شرکت در جلسه مورخ 15/9/1368 به تصویب هیآت وزیران وقت رسید. این اساسنامه موجب شد تا تسهیلات مطلوبی برای کلیه فعالیت های شرکت فراهم شود. بر اساس مصوبه جدید، موضوع فعالیت شرکت بیمه آسیا عبارت است از:

  1-    انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اشیاء، مسئولیت و اشخاص

  2-    قبول بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی

  3-    واگذاری بیمه های اتکیای از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی

      همچنین شرکت سهامی بیمه آسیا به منظور توسعه فعالیتهی خود در سراسر کشور و تآمین نیازهای بیمه ای هم میهنان عزیز، مبادرت به تشکیل سرپرست های یازده گانه نموده است که هر یک از آنها نیز چند شعبه را تحت پوشش دارد.

      در حال حاضر 10 سرپرستی، حدود 90 شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر 1000 نمایندگی حقیقی و حقوقی در بیش از 275 شهر کشور، شبکه فعالیت شرکت بیمه آسیا را تشکیل میدهند

  بیمه اتومبیل

  در کشور ما اتومبیل بیشترین نقش را در مسافرت های درون شهری و میان شهری به خود اختصاص داده است. عدم برخورداری خیابان ها و جاده ها از  استانداردهای مطلوب و    همچنین وجود نارسایی های دیگر در امور مربوط به رانندگی ، موجب شده است تا همه ساله با حجم بسیار بلالایی از تصادفات رانندگی و  خسارت های جانی و مالی رو به رو شویم. شرکت سهامی بیمه آسیا به منظور ارائه خدمات مناسب ،   پوشش های خود را در سه بخش به هموطنان عزیز عرضه می کند

  بیمه شخص ثالث

  براساس قانون ( بیمه اجباری شخص ثالث ) کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند مسئولیت خودرادرمقابل جبران خسارتهای وارده به اشخاص ثالث ، نزد یکی ازشرکتهای بیمه داخلی بیمه کنند. بیمه اتومبیل اززمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث وازفروردین ماه 1348درکشوربه مردم معرفی شد وازآن تاریخ تاکنون هر قدرمیزان تولید یاورود خود روبه کشور گسترش یافته است بیمه اتومبیل هم فراگیرترشده وآحاد مردم ضرورت داشتن این پوشش بیمه ای را بیشتر احساس کرده اند0

  بیمه نامه مسئولیت مدنى اتومبیل

   بیمه شخص ثالث یکی ازانواع بیمه های مسئولیت است وباآنکه بیمه های بازرگانی عموما" اختیاری هستند اما براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316وهمچنین قانون مصوب29/10/47می باید کلیه وسایل نقلیه موتوری دارای این نوع بیمه نامه باشند ودارا بودن آن اجباری میباشد0

  به موجب ماده یک قانون بیمه شخص ثالث کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی وانواع یدک متصل به وسایل مزبوراعم ازاینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی ومالی هستند که دراثر حوادث ،درصورتی که وسایل نقلیه مزبور ویامحمولات آنها به اشخاص ثالث خسارت وارد نمایندبه منظور جبران خسارت دارنده خودروموظف است  مسئولیت خود را ازاین جهت نزد  یکی ازشرکتهای بیمه داخلی بیمه نمایند0

  تعریف بیمه گر: شرکت ویاموسسه بیمه مجاز به انجام بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل اشخاص ثالث میباشد که پیشنهاد بیمه را دریافت وبه موجب این بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه رابیمه می نماید0 

  تعریف بیمه گذار: شخص یاموسسه ای است که نام او تحت این عنوان درشرایط خصوصی بیمه نامه ذکرشده باشد . مالک وسیله نقلیه مورد بیمه وهرکسی که به دستور واجازه اویابیمه گذار نگهداری ورانندگی وسیله نقلیه مورد بیمه رابعهده داشته باشد ازلحاظ این بیمه نامه ( بیمه گذار ) تلقی می شود. 

  اشخاص ثالث: کلیه اشخاصی که دراثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی ویامالی می شوند . اعم ازاینکه داخل ویاخارج وسیله نقلیه مورد بیمه باشند ازجهت این بیمه نامه ( ثالث ) تلقی می شوند باستثنای اشخاص زیر:

  1-  بیمه گذار ،مالک یاراننده وسیله نقلیه مشمول حادثه

  2-  کارکنان بیمه گذارمسئول حادثه حین کار وانجام وظیفه

  3- همسر، پدر،مادر اولاد،اولاد اولاد واجداد تحت تکفل بیمه گذار درصورتی که سرنشین وسیله نقلیه راننده یابیمه گذار مشمول حادثه باشند0

  4- راننده ای که حادثه منحصرا" درنتیجه خطای او ایجاد شده است ثالث تلقی نمی گردد ولی درصورت تصادف دو ویاچند وسیله نقلیه چنانچه رانندگان آنها درایجاد حادثه مقصر باشند دربرابر یکدیگر ثالث تلقی می شوند وزیان وارده به آنها باتوجه به درجه مسئولیت آنها درمقابل یکدیگر احتساب خواهد شد0

  راننده ای که حادثه دراثر عمد اوایجاد شده وهمچنین راننده ای ک فاقد گواهینامه رانند گی باشد باگواهینامه اوباطل شده  باشد0

  بیمه بدنه اتومبیل

  دراین نوع بیمه نامه اتومبیل بیمه شده درمقابل خطرات سرقت کلی وآتش سوزی ؛انفجار وتصادف تحت پوشش قرارگرفته وخسارات جزئی وکلی وارده  به اتومبیل بیمه شده اعم ازدستمزد تعمیرات وارزش لوازم به قیمت روزحادثه پرداخت می شود . باپرداخت حق بیمه اضافی می توان خطرات دیگری رانیز تحت پوشش بیمه بدنه قرارداد ازقبیل :

  1- سرقت در جای قطعات اصلی و اضافی

  درصورتی که خودروسواری  دارای پوشش خطرات اصلی باشد می تواند باپرداخت حق بیمه متعلقه لوازم اصلی و اضافی منصوبه خودرو رابدون اینکه سرقت کلی صورت گیرد تحت پوشش سرقت درجا قراردهد حداکثر تعهد بیمه گر20% ارزش موردبیمه حداکثر ده میلیون ریال میباشد. وسواری های بامورد استفاده تاکسی وکرایه وازاین قبیل تحت این پوشش اضافی  قرارنمی گیرد.

  2- بیمه هزینه ایاب و ذهاب:

  عبارتست ازعدم استفاده ازوسیله نقلیه بدلیل یکی ازخسارات مشمول تعهد بیمه گر (باستثناء سرقت ) حداکثرهزینه ایاب وذهاب قابل پرداخت تحت این پوشش اضافی روزانه معادل 30000ریل خواهد بود ومدت آن ازسی روز درسال تجاوزنخواهد کرد . این پوشش فقط انحصار به سواریهای شخصی دارد.

  3- بیمه حوادث شخصی:

  توسط این پوشش اضافی بیمه گذار درتمام مدت بیست وچهار ساعت شبانه روز ودرتمام نقاط جهان تحت پوشش بیمه حوادث شخصی قرارمی گیرد0

  راننده اتومبیل نیزدرصورتیکه شخصی بغیرازبیمه گذار باشد وبراثر حوادث رانندگی اتومبیل دچار حادثه گردد تحت پوشش حوادث شخصی قرارمی گیرد. حداکثر سن مشمول پوشش بیمه ای 75سال تمام میباشد

  مبلغ سرمایه بیمه حوادث درصورت فوت مبلغ 50000000ریال ودرصورت نقص عضو و یاازکارافتادگی دائم ( کلی وجزئی ) حداکثر تا مبلغ 5000000ریال میباشد0

   

  4- بیمه خطر طبیعی : (سیل وزلزله وطوفان )

  توسط این پوشش اضافی وسیله نقلیه مورد بیمه تحت پوشش قرارگرفته اگر چنانچه  اتفاقاتی مانند سیل وزلزله وطوفان صورت گیرد ووسیله نقلیه آسیب ببیند شرکت بیمه خسارات ناشی ازاین حوادث راپرداخت می نماید0

  5- پوشش تکمیلی شامل :

  1-5- پوشش شکست شیشه به تنهایی وبه عللی غیرازخطرات اصلی :

   با پرداخت حق بیمه اضافی خسارت مربوط به شکست شیشه خودروی مورد بیمه به تنهایی وبه عللی غیرازخطرات اصلی تحت پوشش این بیمه میباشد0 

  2-5-پوشش خسارت ناشی ازرنگ ، مواد اسیدی یاشیمیایی :

   باپرداخت حق بیمه اضافی خسارتهای ناشی ازاثرانواع گازها ،اسیدها ،مواد روغنی تحت پوشش بیمه ای میباشد0

    نرخ تخفیف عدم خسارت 

  درصورت عدم دریافت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه درزمان تمدید به بیمه نامه به نام بیمه گذار دارای حسن سابقه حق بیمه بیمه نامه بدنه طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت میگردد0

  فرانشیز:

   قسمتی ازمبلغ خسارت که میزان آن درشرایط بیمه نامه تعیین می شود بعنوان فرانشیزبعهده بیمه گذار خواهد بود0 

  - فرانشیز خسارت برای انواع وسایل نقلیه زمینی بشرح زیر میباشد:

  - فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث:

  - خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ریال

  - خسارت دوم 2 برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)

  - خسارت سوم 3 برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)

  - فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال می باشد 10% بیشتر از فرانشیزهای فوق الذکر.

  - فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی به تنهایی 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ریال

  - فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهائی 20% مبلغ خسارت.

  - فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی 20% مبلغ خسارت.

  - فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث (بجز سرقت) 10% مبلغ خسارت.

  - فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد. 50% فرانشیز خسارت اول خواهد بود.

  بیمه آتش سوزی

  بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای است. اهمیت این بیمه تا آنجاست که در کشور های توسعه  یافته  تقریبا هیچ دارایی یا مالی را نمی توان یافت که دارای بیمه اتش سوزی نباشد. در بیمه اتش سوزی ، اموال و دارایی های مختلف در برابر خطر آتش سوزی و همچنین خطرهای جانبی تحت پوشش قرار می گیرد. خدمات بیمه آتش سوزی ذر قالب بیمه نامه های مختلفی عرضه می شود. برای آشنایی شما با انواع پوشش های بیمه ، ضمن بیان خطرهای تحت پوشش این بیمه ، انواع آن معرفی می شود

  بیمه نامه های آتش سوزی صنعتی برای ریسک های صنعتی

  در این بیمه نامه ، تمامی ریسک های صنعتی، نظیر کارخانه های تحت پوشش قرار میگیرند. دارایی ها و اموالی که در یک کارخانه میتوان بیمه نمود، شامل ساختمان ها، ماشین آلات ، تآسیسات ، موجودی مواد اولیه و مواد ساخته شده، ابزار آلات و تجهیزات ، اثاثیه ثابت و لوازم اداری و غیره میباشد.

  بیمه نامه های آتش سوزی غیرصنعتی (تجاری) برای ریسک های غیرصنعتی

  این توع بیمه نامه ، مراکز تجاری از قبیل فروشگاه ها، کارگاه ها ، تعمیرگاه ها ، مراکز تفریحی و ورزشی و... را تحت پوشش قرار میدهد. گفتنی است که دامنه بیمه نامه های تجاری ، گسترده تر از بیمه نامه های دیگر میباشد. 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله شرکت سهامی بیمه آسیا

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله شرکت سهامی بیمه آسیا , مقاله در مورد تحقیق مقاله شرکت سهامی بیمه آسیا , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله شرکت سهامی بیمه آسیا , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله شرکت سهامی بیمه آسیا , تحقیق درباره تحقیق مقاله شرکت سهامی بیمه آسیا , مقاله درباره تحقیق مقاله شرکت سهامی بیمه آسیا , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله شرکت سهامی بیمه آسیا , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله شرکت سهامی بیمه آسیا , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله شرکت سهامی بیمه آسیا
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت