تحقیق مقاله ماهی رازبورای قرمز یا رازبورای دلقک

تعداد صفحات: 1 فرمت فایل: word کد فایل: 6305
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: شیلات
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله ماهی رازبورای قرمز یا رازبورای دلقک

   

  اندازه اِین ماهِی که بومی سوماترا و شبه جزِیره مالاِی است تا حدود 5 سانتِیمترمی رسد .اولِین بار در سال 1906 به اروپا برده شد .بدن اِین ماهِی از طرفِین فشرده است .در نِیمه دوم بدن آن در هر طرف ِیک لکه مثلثِی شکل که قاعده آن به طرف سر است قرار دارد .زاوِیه اِین مثلث در نزدِیکِی باله دمی در ماهِی ماده کوچکتر از ماهِی نر است .

   

  تا مدتها تکثِیر آن به علت عدم شناخت اختصاصات فِیزِیکِی و شِیمیایی آب لازم براِی آن عملِی نبود ولِی امروزه اِین ماهِی تکثِیر می شود .درجه حرارت مناسب براِی تخم رِیزِی آن 26 تا 28 درجه سانتِیگراد است .براِی تکثِیر آنها ِیک آکوآریوم 50 لِیترِی کافِی است و اگر آکوآریوم بزرگتر است باید عمق آب آنرا کم کرد .ابتدا باید آکوآریوم مخصوص تخم رِیزِی اِین ماهِی را با انواع گِیاهان ساژِیتارِیا و کرِیپتوکورِین آماده کرد و دو سه روز بعد ِیک جفت ماهِی آماده تخم رِیزِی را در آن قرار داد .عامل تشخِیص ماهِی نر خط طلایی رنگِی است که در امتداد ضلع فوقانِی مثلث تِیره رنگ وجود دارد .به علاوه رنگ ماهِی نر درخشانتر است .ماهِی نر اکثرا بطرف و روِی ماهِی ماده شنا می کند و ماهِی ماده نِیز اکثرا حالت شکم بطرف بالا بخود گرفته و شکم خود را به زِیر برگ گِیاهان می مالد و محل خوبِی براِی تخم رِیزِی پِیدا می کند تا تخمها را به آنجا بچسباند .در اِین موقع است که تعدادِی تخم کاملا روشن از مخرج تناسلِی ماهِی خارج می شود .اِین کار چندِین بار زِیر برگهاِی دِیگر حدود دو ساعت انجام می شود تا وقتِی که حدود 30 تا 80 تخم گذاشته شود .اگر برگها تازه و تمیز نباشند ، تخمها ممکن است به آنها نچسبِیده و به پایین بِیفتند دراِین موقع ممکن است والدِین آنها را بخورند .در حرارت 27 درجه سانتِیگراد نوزادها پس از 18 ساعت از تخم خارج می شوند .لاروها بسِیار شفاف هستند و گاهِی تا 65 عدد ِیا بِیشتر از تخمها تبدِیل به لارو می شوند .در شراِیط خوب تغذِیه اِی نوزادها بعد از ِیکماه ممکن است به 10 میلِیمتر برسند .در اِین موقع است که خال سِیاه و مثلثِی شکل روِی بدن آنها شروع به ظاهر شدن می نماِید.

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله ماهی رازبورای قرمز یا رازبورای دلقک

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله ماهی رازبورای قرمز یا رازبورای دلقک, مقاله در مورد تحقیق مقاله ماهی رازبورای قرمز یا رازبورای دلقک, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ماهی رازبورای قرمز یا رازبورای دلقک, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ماهی رازبورای قرمز یا رازبورای دلقک, تحقیق درباره تحقیق مقاله ماهی رازبورای قرمز یا رازبورای دلقک, مقاله درباره تحقیق مقاله ماهی رازبورای قرمز یا رازبورای دلقک, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ماهی رازبورای قرمز یا رازبورای دلقک, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ماهی رازبورای قرمز یا رازبورای دلقک, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله ماهی رازبورای قرمز یا رازبورای دلقک
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت