تحقیق مقاله اتوکد

تعداد صفحات: 19 فرمت فایل: word کد فایل: 6743
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: گرافیک
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: اتوکد - ترسیم - رسم کمان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله اتوکد

  منوی صفحه ای

   

  اجزا اصلی صفحه اتوکد :

  خط فرمان

   

  طریقه اجرای فرامین در اتوکد

  - استفاده از خط فرمان           - منوی کرکره ای          - منوی صفحه ای

  نکته : در اتوکد 14 از نوار ابزارنیز می توان انتخاب نمود .

  نکته : درصورت نصب موس منوی کرکره ای فعال می گردد .

  کلیدها :

  کلیدهای   Enter   - Space وکلید راست موس یک عمل را انجام می دهند

  روش های مختصات دهی :

  1- مختصات دکارتی

  2- مختصات قطبی

  نکته : هرکدام از روشهای فوق دارای دو حالت مختصات نسبی ومطلق می باشد

  روش مختصات دهی دکارتی :

  - این مختصات با دو عدد بیان می گردد که به صورت (x , y ) بوده که x طول نقطه در محور افق و y عرض نقطه براساس محور عمودی می باشد . مقدار x یعنی فاصله افقی در سمت راست یا شرق ˝ + ˝ بوده ودر سمت چپ ˝ - ˝ فرض می گردد مقدار y نیز به سمت بالا ˝ + ˝ وبه جهت پایین یا جنوب ˝ - ˝ منظور می گردد .

  اگر مقدار y , x نسبت به نقطه مبدأ (0و0 ) باشد آنرا مختصات دکارتی مطلق گویند واگر مقدار آن نسبت به آخرین نقطه ترسیمی باشد آنرا مختصات دکارتی نسبی گویند که با علامت @ درابتدای قابل تمیز می باشد                  @x ,y

  مختصات دهی قطبی :

  قالب این نوع مختصات به شکل θ > L فاصله نقطه تا مبدأ بوده و θ زاویه میان نقطه با راستای شرق .

  اگر مقدار فاصله و زاویه داده شده نسبت به آخرین نقطه باشد مختصات قطبی نسبی  ( θ > L @ ) نامیده می شود در غیر این صورت اگر نسبت به مبدأ (0 و0 ) می باشد مطلق گفته می شود .

  دستور Line :                                                                command : Line

  رسم پاره خط :

                      از نقطه :                                                                from point :                     به نقطه                                                      to point :

  جهت پاک کردن ترسیمات                                                                 Erase

              انتخاب موضوع :                                                        select object:

  رسم دایره                                                                                 Circle

  2P/ 3P/TTR/< center> :

  Diameter /< Radius>                  

                                                       شعاع           قطر

  مختصات نقطه دوم → مختصات نقطه اول → 2P

  نقطه سوم → نقطه دوم → نقطه اول → 3P

   شعاع → انتخاب مماس دوم → مماس اول یا انتخاب کنید →TTR

                                               (باموس)                     (باموس)

  رسم کمان     

  مشخصات واجزاء یک کمان

  start point : نقطه شروع

  seeond point : نقطه دوم

  End  point : نقطه پایان

  center  : مرکز کمان

  Angle  : زاویه کمان

  ...

  کمک رسم ها :

  کمک رسم ها دستگیره ای می باشد برای انتخاب وتعیین نقاط ویژه از یک ترسیم مثلاً نقاط ویژه یک دایره ویا چهار نقطه رأس آن باشد ویا برای یک پاره خط نقاط ویژه دوانتهای پاره خط ویا وسط خط می باشد .

  END point : انتهای یک پاره خط ویا یک کمان و گوشه های یک چند ضلعی

  CENter : مرکز یک دایره ویا یک کمان

  MID point : وسط یک خط یا کمان

  QUA drant : چهار نقطه اساسی ورأس یک دایره یا کمان

  INTersection : محل تقاطع ترسیم

  NODe : انتخاب یک نقطه (که توسط دستور point رسم شده باشد)

  INSert : انتخاب نقطه درج یک بلوک

  NEA rest : نزدیک ترین نقطه از محل ترسیم به محل اشاره گر موس

  TANgent : انتخاب نقطه ای از روی ترسیم که با نقطه قبلی تشکیل یک خط مماس دهد .

  PERpendicular : انتخاب نقطه ای روی ترسیم که با نقطه قبلی خطی عمود بر ترسیم را تشکیل دهد .

   

  رسم مستطیل                                                                      Rectangle

  : مختصات گوشه اول

  : مختصات گوشه دوم

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله اتوکد

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله اتوکد, مقاله در مورد تحقیق مقاله اتوکد, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله اتوکد, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله اتوکد, تحقیق درباره تحقیق مقاله اتوکد, مقاله درباره تحقیق مقاله اتوکد, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله اتوکد, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله اتوکد, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله اتوکد
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت