تحقیق مقاله نظریه احتمالات و آمار واریانس برای سنجش پراکندگی آماری داده

تعداد صفحات: 12 فرمت فایل: word کد فایل: 15827
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: آمار
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله نظریه احتمالات و آمار واریانس برای سنجش پراکندگی آماری داده

  در نظریه احتمالات و آمار واریانس برای سنجش پراکندگی آماری داده‌ها بکار می‌رود. مقدار واریانس با میانگین‌گیری از مربع فاصله مقدار محتمل و یا مشاهده شده با مقدار مورد انتظار محاسبه می‌شود. در مقایسه با میانگین می‌توان گفت که میانگین مکان توزیع را نشان می‌دهد، در حالی که واریانس مقیاسی است که نشان می‌دهد که داده‌ها حول میانگین چگونه پخش شده‌اند. واریانس کمتر بدین معنا است که انتظار می رود که اگر نمونه‌ای از توزیع مزبور انتخاب شود مقدار آن به میانگین نزدیک باشد. یکای واریانس مربع یکای کمیت اولیه می‌باشد. ریشه دوم واریانس که انحراف معیار نامیده می‌شود دارای واحدی یکسان با متغیر اولیه است.

  (تصاویر و فرمول ها در فایل اصلی موجود است )

  تعریف

  اگر ، امید ریاضی (میانگین) متغیر تصادفی X باشد، آنگاه واریانس X برابر خواهد بود با:

  (فرمول ها در فایل اصلی موجود است)

  در آمار، به مقداری که بیشترین بار در یک داده آماری اتفاق افتد مُد گویند. ‫این اصطلاح هم در احتمالات برای یک توزیع احتمالی و هم در آمار برای یک مجموعه داده آماری نمونه‌برداری شده استفاده می‌گردد.

   

  انحراف معیار

  متغیر تصادفی (آبی). انحراف معیار σ نمایندهٔ پخش‌شدگی مقادیر متغیر تصادفی حول مقدار میانگین، μ، است.

  در احتمال و آمار، انحراف معیار یک توزیع احتمال یا متغیر تصادفی نمایندهٔ پخش‌شدگی مقادیر آن حول مقدار میانگین است. انحراف معیار را معمولاً با σ (حرف کوچک سیگما) نشان می‌دهند. انحراف معیار برابر با ریشهٔ دوم واریانس تعریف می‌شود و از رابطهٔ زیر به دست می‌آید:

  در این رابطه میانگین داده‌هاست که خود از رابطهٔ زیر حساب می‌شود:

  امید ریاضی

  ‫در نظریه احتمالات امید ریاضی، میانگین، مقدار مورد انتظار یا ارزش مورد انتظار (Expected value) یک متغیر تصادفی گسسته برابر است با مجموع حاصل‌ضرب احتمال وقوع هر یک از حالات ممکن در مقدار آن حالت. در نتیجه میانگین برابر است با مقداری که بطور متوسط از یک فرایند تصادفی با بی‌نهایت تکرار انتظار می‌رود. بطور مثال برای تاس داریم:

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله نظریه احتمالات و آمار واریانس برای سنجش پراکندگی آماری داده

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله نظریه احتمالات و آمار واریانس برای سنجش پراکندگی آماری داده, مقاله در مورد تحقیق مقاله نظریه احتمالات و آمار واریانس برای سنجش پراکندگی آماری داده, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله نظریه احتمالات و آمار واریانس برای سنجش پراکندگی آماری داده, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله نظریه احتمالات و آمار واریانس برای سنجش پراکندگی آماری داده, تحقیق درباره تحقیق مقاله نظریه احتمالات و آمار واریانس برای سنجش پراکندگی آماری داده, مقاله درباره تحقیق مقاله نظریه احتمالات و آمار واریانس برای سنجش پراکندگی آماری داده, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله نظریه احتمالات و آمار واریانس برای سنجش پراکندگی آماری داده, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله نظریه احتمالات و آمار واریانس برای سنجش پراکندگی آماری داده ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله نظریه احتمالات و آمار واریانس برای سنجش پراکندگی آماری داده
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت