تحقیق مقاله کلید های فشارقوی

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: word کد فایل: 14929
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی الکترونیک
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله کلید های فشارقوی

   کلیدها: همان طورکه درمبحث کلیدهای فشارضعیف گفته شد وسیله ارتباط سیستم های مختلف هستندوباعث عبوروقطع جریان می شوند.

  کلیددرحالت بسته (عبورجریان ) ودرحالت باز(قطع جریان) دارای مشخصاتی به شرح زیر می باشند:

   

  1. درحالت قطع دارای استقامت الکتریکی کافی ومطمئن درمحل قطع شدگی اس.

  2. درحالت وصل بایدکلیددرمقابل کلیه جریان هایی که امکان عبورآن درمداراست حتی جریان اتصال کوتاه مقاوم وپایدارباشدواین جریان ها واثرات ناشی ازآن نبایدکوچکترین اختلالی در وضع کلیدوهدایت صحیح جریان به وجودآورد .

  بدین ترتیب بایدکلیدفشارقوی درمقابل اثرات دینامیکی وحرارتی جریان ها مقاوم باشد البته برای اینکه ساختمان کلیدساده تروازنظراقتصادی مقرون به صرفه باشداغلب استقامت الکتریکی ودینامیکی وحرارتی کلیدراتوسط دستگاههای حفاظتی تاحدودی محدود می کنند.کلیدهای فشارقوی رامی توان برحسب وظایفی که به عهده دارندبه انواع مختلف زیر تقسیم نمود:

   

  1. کلیدبدون باریا ***یونر

  2. کلیدقابل قطع زیرباریا ***یونرقابل قطع زیربار

  3. کلیدقدرت یا دیژنکتور

  1- کلیدبدون بار(***یونر)

  ***یونر وسیله قطع ووصل سیتم هایی است که تقریبا بدون جریان هستند به عبارت دیگر

   

  ***یونرقطعات وسایلی راکه فقط زیرولتاژهستند ازشبکه جدامی سازد. (تقریبابدون بار) بدان معنی است که می توان به کمک ***یونرجریان های کاپاستیومقره، ماشین ها وتأسیسات برقی وکابل های کوتاه وهمین طورجریان ترانسفورماتور ولتاژ رانیز قطع نمودویاحتی ترانسفورماتور ولتاژرانیز قطع نماییدویاحتی ترانسفورماتورکم قدرت رابا***یونر قطع کرد. درصورتی که ***یونرجریان عبورکندولی درموقع قطع اختلاف پتانسیلی بین دوکنتاکت آن ظاهرنشودقطع ***یونربلامانع است. همین طوروصل ***یونری که بین دو کنتاکت آن تفاوت پتانسیلی موجودنباشدگرچه به محض وصل باعث عبورجریان گردد نیزمجازخواهد بود.

  ***یونریک کلیدنیست بلکه یک ارتباط دهنده یا قطع کننده مکانیکی بین سیستم هااست بدون اینکه مداری بسته شود. ***یونربایددرحالت بسته یک ارتباط گالوانیکی محکم ومطمئن درکنتاکت هرقطب برقرارسازدومانع افت ولتاژ گردد.لذاباید مقاومت عبورجریان درمحدوده ***یونرکوچک باشد تاحرارتی که دراثرکار مداوم درکلید ایجادمی شود ازحدمجازتفاوت نکنداین حرارت توسط ضخیم کردن تیغه وبزرگ کردن سطح تماس درکنتاکت وفشارتیغه درکنتاکت دهنده کوچک نگه داشته می شود.

  هممین طور مقره هایی که پایه ***یونرراتشکیل می دهند دراثرنیروی کشش الکترومغناطیسی دوفازمجاور ومربوط به یک فازدرزمان عبورجریان کوتاه باشند.

  ***یونرهاوسایل ازتباط دهنده الکتریکی وگالوانیکی قطعات وسیستم های مختلف می باشند ودردرجه اول به منظورحفاظت اشخاص ومتصدیان مربوطه درمقابل برق زدگی به کاربرده می شوند بدین جهت طوری ساخته می شوند که درحالت قطع یاوصل محل قطع شدگی یاچسبندگی به طورآشکارقابل رؤیت باشدیعنی درهوای آزادانجام گیرد.

  ازآنجا که ***یونرباعث بستن یابازکردن مدارالکتریکی نمی شودبرای بازکردن وبستن هرمدارالکتریکی فشارقوی احتیاج به یک کلیددیگری خواهیم داشت به نام کلیدقدرت که قادراستمدارراتحت هرشراطی بازکندو***یونروسیله ای است برای ارتباط کلیدقدرت به شین ویاهرقسمت دیگری ازشبکه که دارای پتانسیل است . انواع مختلف ***یونر

  1. ***یونرتیغه ای

  2. ***یونرکشویی

  3. ***یونردورانی

  4. ***یونرقیچی ای

   

   

  1- ***یونر تیغه ای

  این ***یونرها که برای ولتاژهای تا kv 30 به صورت پل وسه پل ساخته می شوند دارای تیغه هایی هستند که ضمن قطع کلید عمودبرسطح افقی ( درسطح محورپایه ها) حرکت می کنند ودربالای ایزولاتور (پایه) قرارمی گیرند

  ***یونرتیغه ای برای فشارقوی به صورت یک پل ساخته می شوند وفرمان قطع ووصل آنها عموما کمپرسی باهوای فشرده انجام می گیرد.

   

  2- ***یونر کشویی

  ***یونرکشویی برای کیوسک یاقفسه هایی که دارای عمق کم هستندبسیار مناسب است دراین ***یونرتیغه متحرک درموقع قطع درامتداد خود(درامتداد سطح افقی یاعمودبرسطح محورپایه ها) حرکت می کند وبدین جهت فضای اضافی برای تیغه درحالت قطع ازبین می رود.

  3- ***یونردورانی

  ***یونردورانی که برای ولتاژهای زیاد به خصوصث kv 60 و kv 110 ساخته می شودبه جای یک تیغه بلندویک کنتاکت ثابت دارای دوتیغه متحرک ودورانی می باشدکه بابرخوردآنها به هم ارتباط الکتریکی برقرارمی شود.

  دراین نوع کلید حرکت به موازات سطح افقی ویاعمودبرسطح محورپایه هاانجام می گیردودارای این وضعیت است که باکوچک بودن طول بازوی تیغه فاصله هوایی لازم بین دوتیغه به وجودمی آیدوچون تیغهخ هاباگردش پایه ها بازوبسته می شوند عوامل خارجی مثل فشاربادوبرف وغیره نمی تواندباعث وصل بی موقع آن گرددیابه علت یخ زدگی کنتاکت ها درزمستان احتیاج به نیروی اضافی برای بازکردن آنها نیست

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله کلید های فشارقوی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله کلید های فشارقوی , مقاله در مورد تحقیق مقاله کلید های فشارقوی , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کلید های فشارقوی , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کلید های فشارقوی , تحقیق درباره تحقیق مقاله کلید های فشارقوی , مقاله درباره تحقیق مقاله کلید های فشارقوی , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کلید های فشارقوی , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کلید های فشارقوی , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله کلید های فشارقوی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت