تحقیق مقاله رایگان تمرینات والیبال

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 17767
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تربیت بدنی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان تمرینات والیبال

  قبل ازارائه مطالب این بخش یادآورمیشوم که شرح تمام قوانین اجرایی والیبال کاری است سنگین وبرای کسانی که تابه حال درمسابقات رسمی شرکت نکرده اند (درسطوح باشگاهی) فهم آنها فقط ازراه مطالعه اندکی دشوارمی باشد. به همین دلیل من سعی درآن دارم که قوانین اجرایی والیبال رابصورتی ساده وقابل فهم برای نوآموزان ارائه کنم .درمطالب  قبلی قوانین سالن ، زمین ، تور، توپ وقوانین امکانات بازی والیبال ساحلی بطوراجمال بیان گردیده است .

  فرمت تیم ها

  1-     تعدادبازیکنان یک تیم 12 نفر است .

  به همراه 12 بازیکن یک مربی (سرمربی) ؛ یک کمک مربی (مربی) یک فیزیوتراپ (بدنساز) ویک پزشک می باشد.

  2-     یکی ازاعضای تیم به عنوان بازیکن آزاد(لیبرو) مشخص میشود (بارنگ پیراهن متفاوت ).

  3-     فقط افرادمذکور مجازند درجریان بازی برروی نیمکت ذخیره ها بنشینند.

  4-     یکی ازاعضای تیم (بغیرازلیبرو) بایستی به عنوان کاپیتان تیم ازسوی مربی تعیین شود.(دربرگه مسابقه ثبت می گردد).

  5-     تجهیزات بازیکنان شامل پیراهن ها ، شورت ها ، جوراب ها ، کفش های مخصوص است (بایستی همگی متحدالشکل باشند- پیراهن بازیکن آزادبادیگران متفاوت است)

  6-     شماره پیراهن ها میتواند از عدد1 تا 18 شماره گذاری شود .

  7-     شماره ها بایستی دروسط جلو ووسط پشت پیراهن منظورشوند.

  8-     شماره روی سینه باید حداقل 15 سانتیمتر بلندی وشماره پشت حداقل 20 سانتیمتر بلندی داشته باشد (درمسابقات جهانی شماره بازیکن بایستی درقسمت پای سمت راست شورت به بلندای 4 تا 6 سانتیمتر وپهنای حداقل یک سانتمتر نصب شود).

  9-     کاپیتان تیم با یک نوار 2×8 سانتیمتری درزیرشماره جلوی پیراهن مشخص می شود.

  10- بازیکنان مجازنیستند هیچگونه وسایلی که سبب مجروح شدن دیگران شود یا امتیاز وتفع ساختگی برای بازیکن بوجود آوردهمراه داشته باشد(بامسئولیت خودشان میتوانند ازعینک ویالنز استفاده نمایند).

  11- کاپیتان ومربی تیم ، هردومسئول رفتاروانضباط اعضاء تیم خود هستند.

  12-  کاپیتان ومربی باید قبل از شروع بازی برگه ثبت مسابقه راامضاء نمایند.

  13- کاپیتان ومربی میتوانند تقاضای تایم اوت استراحت ویاتویض بازیکن نمایند.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان تمرینات والیبال

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان تمرینات والیبال, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان تمرینات والیبال, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تمرینات والیبال, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تمرینات والیبال, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان تمرینات والیبال, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان تمرینات والیبال, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تمرینات والیبال, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تمرینات والیبال ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان تمرینات والیبال
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت