تحقیق مقاله ساختار فولاد ها

تعداد صفحات: 14 فرمت فایل: word کد فایل: 24114
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی مواد و متالورژی
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله ساختار فولاد ها

  ریز ساختار فولادها و شرحی بر ساختار آنها

  نیتال %2 ، X500 در میله فولادی رگه‌هایی از سولفید منگنز وجود دارد (سیاه) و باقیمانده آن را ذرات کاربید کروی در زمینه فریتی تشکیل می‌دهد . عکس میکروسکوپی در جهت نور گرفته شده است .

  1090 : ساختارهای میکروسکوپی

  الف) پیکرال ، X2000 میله حاصل از نورد گرم به قطر in1 (mm245) قطعه از دمای نور نهایی 1600 تا oF1650 ( 870 تاoC900) سرد شده است . تصویر میکروسکوپی الکترونی . ساختار : پرلیت لایه‌ای

  ب) پیکرال ، X1000 میلگرد به قطر in343 (mm872) که مدت 2/1 4 دقیقه در دمای oF1750 (oC955) آستنتینه شده است . قطعه به مدت 70 ثانیه در دمای oF940 (oC505) در حمام سرب تندسرمایی شده و پس از آن در هوا سرد شده است . ساختار : بیشتر بینیت و پرلیت حل نشده .

  ج) پیکرال ، X8000 بعد از نورد گرم ، نوار ورق 80 درصد نورد سرد شده است . جهت عمودی قطعه نورد شده در تصویر میکروسکوپی الکترونی نشان داده شده است .

  ساختار: پرلیت لایه‌ای تغییر شکل یافته .

  د) نیتال 2 ، X100 سیم فولادی بهینه شده با 38 ، منگنز که با 75 کاهش در سطح مقطع استحکام آن تا Ksi263 (Mpa1813) افزایش یابد . ساختار : پرلیت تغییر شکل یافته ؛ ساختار اولیه پرلیت نرم .

  ه) نیتال 2 ، X500 مانند حالت (د) اما با بزرگنمایی بیشتر . ساختار : جهت کشش مفتول افقی است . ساختار اولیه با سرد کردن در سرب مذاب حاصل می‌شود .

  1025 : ساختار میکروسکوپی

  الف) پیکرال ، X500 در دمای oF2000 (oC1095) قطعه با آستنیته کردن ، یکنواخت شده و سپس در هوا سرد می‌شود . ساختار : دانه‌های درشت پرلیت (قسمت‌های تیره) در زمینه آهن (قسمت‌های سفید) قرار گرفته است .

  ب) پیکرال ، X500 در دمای oF1700 (oC925) با آستنیته کردن ، یکنواخت شده و سپس در هوا سرد می‌شود . ساختار : به دلیل پایین بودن دمای آستنیته دانه‌ها ریزتر هستند

  1010 : ساختار میکروسکوپی

  الف) نیتال ، X200 در دمای oF1450 (oC790) کربونیتروره شده و سپس در روغن تندسرمایی شده است . این شکل پوسته پرکربن و کم نیتروژن را نشان می‌دهد . ساختار: حداکثر ساختار داخلی فریت است (نیمه راست) .

  ب) نیتال %2 ، X700 به مدت یک ساعت در حمام نمک نیتروره (تهویه شده) در دمای oF1060 (oC570) نیتروره مایع می‌شود . عمق لایه نیتریده شده in0003/0 (mm0076/0) است . ساختار داخلی : فریت قطعه‌ای و کاربید مرز دانه‌ای منطقه انتقال واضح نیست .

  1020 : ساختار میکروسکوپی

  الف) نیتال ، X500 قطعه کربونیتروره شده در روغن تندسرمایی شده است . این شکل تأثیر زیاد پتانسیل کربنی را نشان می‌دهد . ساختار : لایه سفید بیرونی شمنتیت است که در ادامه آن مخلوط مارتنزیت و آستنتیت باقیمانده وجود دارد و در سمت راست زمینه مارتنزیتی وجود دارد .

  ب) نیتال %2 ، 550 قطعه به مدت یک ساعت تا دمای oF1550 (oC845) در حمام نمک ساتیده شده و سپس در آب تندسرمایی شده است . ساختار : قطعه تندسرمایی شده شامل ، مارتنزیت دانه درشت با ذرات کاربید و فربیت آزاد است .

  ج) نیتال %2 ، X100 شرایط مثل حالت (ب) است و ساختار پوسته و ناحیه مرکزی و ناحیه انتقالی را نشان داده است . سختی در حفره‌ها سیاه رنگ g500است . فاصله آنها in003/0 (mm0762/0) است . سختی معادل در پوسته HRC61 و در مرکز HRC255 است .

  1030 : ساختار میکروسکوپی

  الف) پیکرال ، X1000 به مدت یک ساعت در دمای oF1700 (oC925) آستنیته شده و سپس در دمای oF1430 (oC755) به مدت 2 ساعت و 40 دقیقه این عمل تکرار می‌شود . جهت انتقال تک دمای آستنیت ، قطعه را به مدت 4 ساعت در دمای oF1305 (oC710) نگهداری می‌کنند . قطعه در آب تندسرمایی می‌شود .

  ساختار : در تصویر فریت و دانه‌های درشت پرلیت مشاهده می‌شود .

  ب) پیکرال ، X1000 به مدت 40 دقیقه در دمای oF1475 (oC800) آستنیته شده و سپس به مدت 15 دقیقه در دمای oF1300 (oC705) نگهداری می‌شود . برای انتقال تک دما ، قطعه تا دمای oF1305 (oC710) مجدداً گرم می‌شود و به مدت 192 ساعت در همین دما نگهداری می‌شود . ساختار : پرلیت کروی در زمینه فریت
  1117 : ساختار میکروسکوپی

  الف) پیکرال ، X200 میله فولادی با آستنیته شدن در دمای oF1650 (oC900) به مدت 2 ساعت یکنواخت شده و پس از آن در هوای ساکن سرد شده است .

  ساختار : تکه‌های فریت (روشن) ، اثرات فریت و یدمانشتتن ، پرلیت ریز (تاریک) ذرات کروی سولفید منگنز .

  ب) نیتال %3 ، X200 قطعه در دمای oF1550 (oC845) به مدت 4 ساعت در آمونیاک ، 3 پروپان 6 و باقیمانده آن گاز گرماگیر ، کربونیتروره شده و سپس در روغن تندسرمایی شده است در دمای oF300 (oC150) به مدت 2/1 1 ساعت بازپخت شده است . ساختار : آستنیت باقیمانده (سفید) و ذرات سولفید منگنز (تاریک) در زمینه مارتنزیت بازپخت شده.

  ج) نیتال ، X200 قطعه کربونیتروره شده و سپس در روغن تندسرمایی شده است . ساختار : لایه‌ای از فریت کربن‌زدایی شده که از ساختار مارتنزیتی به وجود آمده است (طرف چپ عکس میکروسکوپی) مواد اصلی محصول تکه‌هایی از فریت می‌باشد (سفید) .

  1078 : ساختار میکروسکوپی

  پیکرال ، X550 میله حاصل از نورد گرم که از دمای نورد در هوا سرد شده است . ساختار : بیشتر آن پرلیت و مقدار زیادی پرلیت لایه‌ای حل شده و همچنین مقداری فریت آزاد مرز دانه‌ای وجود دارد .

  1055 : ساختار میکروسکوپی

  الف) پیکرال ، X1000 میلگرد به قطر in4/1 (mm 35/6) به مدت 3/1 2 دقیقه در دمای oF1710 (oC930) آستنیته شده سپس به مدت 35 ثانیه در حمام سرب با دمای oF1020 (oC550) تندسرمایی شده و پس از آن در هوا سرد شده است . ساختار : پرلیت نامحلول (سیاه) فریت (سفید) در مرز دانه‌های آستنیت اولیه .
  ب) پیکرال ، X1000 سیم به قطر in132/0 به مدت 2/1 1 دقیقه در دمای oF1890 (oC1032) آستنیته شده سپس به صورت مرحله‌ای در هوا سرد شده است . ساختار : پرلیت لایه‌ای با رسوب‌های ناپیوسته فریت در مرز دانه‌های آستنیت اولیه .

  1039 ساختار میکروسکوپی :الف) نیتال %1 ، X750 . غلتک‌ها برای استفاده در آزمایش خستگی کربن‌دهی گازی شده‌اند. درون بار و تغییرات پروانه‌ای شکل در مرکز که به فاصله in005/0 (mm127/0) از سطح تماس قرار گرفته است . ساختار : آن فریت سخت‌کاری شده که در اثر تقیل مارتنزیت به وجود آمده است .

  ب) پیکرال %2 ، X1950 . مانند (الف) اما تصویر الکترونی از کاربیدهای کروم به صورت نقش برگردان و بزرگتر است عمل ظاهر سازی کمتر از قسمت (الف) است . تغییرات پروانه‌ای شکل در مرکز و در ابتدا تنش‌های اصلی تشکیل شده است .

  1038 : ساختار میکروسکوپی

  الف) نیتال %2 ، X50 مقطع طولی پس از آهنگری مُک داخلی از میلگرد اصلی (قسمت‌های سیاه) . فریت (سفید) .

  ب) نیتال %2 ، X100 مقطع عرضی پس از آهنگری قطعه شدیداً داغ شده است که این شکل اولین مرحله داغ‌زدگی را نشان می‌دهد . ساختار : فریت (سفید) در امتداد دانه‌های درشت آستنیت است . زمینه فریت (سفید) و پرلیت (سیاه) .

  ج) نیتال %2 ، X550 . مانند قمست (ب) با بزرگنمایی بیشتر . ساختار : فریت متراکم و دانه‌های درشت آستنیت همچنین شامل ذرات ریز اُکسید است (نقاط سیاه) . زمینه فریت (سفید) و پرلیت (سیاه) .

  1077 : ساختار میکروسکوپی :الف) نیتال %2 ، X100 . مقطع طولی سیم فولادی که تحت کشش سرد قرار گرفته است . استحکام کششی آن Ksi245 (Mpa689) است که با 80% کاهش سطح مقطع به دست آمده است . ساختار : پرلیت تغییر شکل یافته در زمینه پرلیت لایه‌ای نرم .

  ب) نیتال %2 ، X1000 . سیم فولادی کشیده شده که تندسرمایی و بازپخت شده است . قطعه در دمای oF1600 (oC870) آستنیته شده است و پس از آن در روغن تندسرمایی شده ، سپس در دمای oF850 (oC455) بازپخت شده است . ساختار : مارتنزیت بازپخت شده ، مقداری فریت آزاد وجود دارد .

  1524 : ساختار میکروسکوپی

  پیکرال و نیتال ، X500 . ورق با ضخامت in8 /1 (mm175/3) در دمای oF2000 (oC1095) آستنیته شده و پس از آن در هوا سرد شده است .

  ساختار : در مناطق تاریک پرلیت نرم و مقداری بینیت و در مناطق روشن فریت در مرز دانه‌های آستنیت اولیه و در بین دانه‌های فریت با صفحات ویدمان‌اشتیتن وجود دارد .
  1215  ساختار میکروسکوپی

  الف) قطعه صیقل کاری شده (عملظاهر سازی انجام نشده) 1000X . ساختار : لوله فولادی که کشش سرد شده است تکه‌های ناخالص سولفید موجود در مقطع طولی .

  ب) قطعه صیقل کاری شده (عمل ظاهر سازی انجام نشده) 1000X . ساختار : لوله فولادی کشش سرد شده که با بزرگنمایی کمتر نشان داده شده است . و همین طور تکه‌های ناخالص سولفید مشخص می‌باشد .

  1040 : ساختار میکروسکوپی

  الف) نیتال ، X200 . میلگرد با قطر in1 (mm4/25) به مدت 30 دقیقه در دمای oF1675 (oC915) آستنیته شده و به آرامی در کوره سرد شده است .

  ساختار : فریت (قسمت‌های سفید) و پرلیت (سیاه) .

  ب) نیتال ، X500 . مانند قسمت (الف) اما با بزرگنمایی بیشتر . ساختار : پرلیت و دانه‌های فریت که بیشتر حل شده‌اند . اندازه دانه‌ها در قمست‌های (الف) و (ب) خیلی متفاوت است .

  ج) پیکرال ، X1000 . به مدت 40 دقیقه در دمای oF1475 (oC800) آستنیته شده است . جهت انتقال تک ماد ، به مدت 6 ساعت در دمای oF1305 (oC705) نگهداری شده است . ساختار : کاربیدی کروی در زمینه فریت .

  د) نیتال ، X500 میلگرد با قطر in1 (mm4/25) در دمای oF1675 (oC915) آستنیته شده و به مدت 30 دقیقه در دمای oF785 (oC420) در حمام نمک تندسرمایی شده و سپس در هوا سرد شده است . ساختار : مقدار غیر نرمال فریت (سفید) که کربن‌گیری جزئی را در سطح مشخص کرده است (بالا) .

  ه) نیتال ، X500 . مانند قسمت (ب) . قسمت داخلی میلگرد . ساختار : فریت (قسمت‌های سفید) و دانه‌ه ای آستنیت که قبل از آن قرار گرفته است . پرلیت (قسمت‌های سیاه و خاکستری) .

  و) نیتال ، X500 . میلگرد با قطر in1 (mm4/25) به مدت 30 دقیقه در دمای oF1675 (oC915) آستنتیه شده ، سپس در روغن تندسرمایی شده و در دمای oF400 (oC205) بازپخت شده است . ساختار : مارتنزیت بازپخت شده (خاکستری) ؛ فریت (سفید) .

  1060 : ساختار میکروسکوپی

  فولادهای ماریجینگ ( 18 % Ni)

                یکی از نیازهای اساسی صنایع پیشرفته احتیاج به موادی با قابلیت اطمینان بالا از استحکام و تافنس شکست می باشد . در این راستا محققان زیادی فولادهای استحکام بالای مختلفی را گسترش داده اند ؛ که در این میان تنها فولادهای ماریجینگ توانسته اند به هر دو نیاز صنایع پیشرفته پاسخ گویند . مهمترین کاربرد این فولاد ها در صنایع نظامی ، هوافضا ، اجزاء الکترومکانیکی و ... است.

                این فولادها که تعلق به خانواده آلیاژهای پایه آهن دارند . ابتدا تحت پروسه استحاله مارتنزیت قرار می گیرند  و سپس به وسیله پیری یا رسوب سختی دنبال می شوند . که کلمه Maraging از دو کلمه Martensite  و  Aging  گرفته شده است .

  فولادهای ماریجینگ دارای 18 % Ni به دو کلاس گسترده تقسیم می شوند. که بستگی به عناصر تقویت کننده در آنالیز شیمیایی آنها دارد . فولاد ماریجینگ اورجینال در اوایل 1960 معرفی شد ، که کبالت به عنوان عنصر تقویت کننده و استحکام بخش ( 7-12% ) در فولاد ماریجینگ 18 % Ni بکار برده می شد . در اوایل دهه 70 کار بر روی این فولادها کمرنگ شد . که دلیل آن افزایش قیمت کبالت بود که منجر به نوع جدیدی از فولادهای ماریجینگ شد ، این دسته تیتانیوم را به عنوان عامل اصلی تقویت کننده به همراه داشتند. درجه تقویت کبالت یا "  C-type 18 Ni Maraging " به وسیله حرف " C  " در شناسائی این کلاس انتخاب می شود ؛ همچنین درجه استحکام تیتانیوم یا " T-type 18 Ni Maraging " را با حرف " T " نشان می دهند.

  این دو نوع فولاد با توجه به میزان استحکام آنها به 200 ، 250، 300، 350  درجه پیری طبقه بندی می شوند و به طور C-200 و T-200 آنها را نمایش می دهند . استحکام دهی به وسیله رسوب دهی آسان اجزاء فلزی در حین عملیات پیر سازی صورت می گیرد . که این رسوب سختی به واسطه عناصر آلیاژی همچون Co , Mo , Ti در مارتنزیت Fe-Ni با کربن بسیار کم 0.03% یا کمتر صورت می گیرد.

  فولاد های ماریجینگ در شرایط آنیل محلول سازی تهیه می شوند پس دارای چقرمگی و نرمی نسبی ( 28 - 32 RC ) هستند . پس به سهولت شکل می گیرند و ماشین می شوند . خواص کامل آنها از طریق پیرسازی مارتنزیت بدست می آید .

  خصوصیات فولادهای ماریجینگ :  

  الف ) خواص مکانیکی عالی :

  1-استحکام نهایی و استحکام تسلیم بالا 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله ساختار فولاد ها

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله ساختار فولاد ها, مقاله در مورد تحقیق مقاله ساختار فولاد ها, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ساختار فولاد ها, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ساختار فولاد ها, تحقیق درباره تحقیق مقاله ساختار فولاد ها, مقاله درباره تحقیق مقاله ساختار فولاد ها, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ساختار فولاد ها, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ساختار فولاد ها, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله ساختار فولاد ها
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت