تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه

تعداد صفحات: 3 فرمت فایل: word کد فایل: 24162
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: آمار
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه

  روش آماری مربوط به فرضیه :

   جهت آزمون فرضیه ها و آزمون فرضیه اول و بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دانش آموزان از روش ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده و جهت سنجش هوش هیجانی در بین افراد دارای اختلال جسمانی و اضطرابی و اجتماعی از روش آماری t و تغییر مستقل استفاده گردیده که فرمول آنها به شرح زیر است :

   33% تا 61% گزارش شده است لگر بزرگ ببک دل (1970) ضریب همبستگی بین نمرات پرسش نامه مذکور را با نتیجه ارزیابی بالین شدت اعتلالات به میزان 80% گزارش کرده اند.

   هوش نیز در پژوهشی که تحت عنوان استانداردسازی و هنجاریابی پرسش نامه سلامت عمومی انجام داد. روایی تقارنی پرسش نامه سلامت عمومی را با R – 90 SCL محاسبه کرده است مقادیر ضریب هم بستگی دو متغیری بین نمرات 70 آزمودنی متعلق به گروه خون را و مقیاس های علایم جسمانی GHO و شکایت جسمانی R – 90 SCL برابر 65% در مقیاس های اضطراب و اختلال خواب و شکایت جشمانی R – 90 SCL برابر 69% در مقیاس های افسردگی شدید GHO و افسردگی R – 90 SCL برابر با 71% در کل مقیاس مذکور برابر با 82% بوده است.

   جهت آزمون فرضیه تحقیق و مقایسه افرادی که اختلال خواب دارند افراد عادی از لحاظ هوش هیجانی از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج آن در جدول 3– 4 آورده شده است.

   جدول 3– 4 ) مقایسه هوش هیجانی در افراد دارای اختلال خواب هستند افراد عادی

  تعداد

  میانگین

  آزمودنیها

  t به دست آمده

  T جدول

  df

  سطح معنی داری

  50

  61/46

  افراد دارای اختلال خواب

  671/3

  676/2

  98

  5%

  50

  71/32

  افراد عادی

   همانطورکه جدول 3 – 4 نشان می دهد چون t به دست آمده 671/3 از t جدول 676/2 با درجه آزادی 98 در سطح معنی داری 5% بزرگتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تائید قرار گرفته و هوش هیجانی در بین افراد دارای اختلال خواب هستند  بیشتر از افراد عادی است.

  جهت آزمون فرضیه تحقیق و مقایسه هوش هیجانی در بین افرادی که دارای اختلال جسمی هستند افراد عادی از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج آن در جدول 4 – 4 آورده شده است.

   جدول 4 – 4 ) مقایسه هوش هیجانی در افراد دارای اختلال جسمانی و افراد عادی

  تعداد

  میانگین

  آزمودنیها

  t به دست آمده

  T جدول

  df

  سطح معنی داری

  50

  61/51

  افراد دارای اختلال جسمانی

  451/3

  676/2

  98

  5%

  50

  07/63

  افراد عادی

   همانطورکه جدول 4 – 4 نشان می دهد چون t به دست آمده 451/3 از t جدول 676/2 با درجه آزادی 98 در سطح معنی داری 5% بزرگتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تائید قرار گرفته و هوش هیجانی در بین افراد دارای اختلال جسمانی بیشتر از افراد عادی است.

  جهت آزمون فرضیه تحقیق و مقایسه هوش هیجانی در بین افرادی که دارای اختلال اجتماعی هستند افراد عادی از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج آن در جدول 5 – 4 آورده شده است.

   جدول 5 – 4 ) مقایسه هوش هیجانی در افراد دارای اختلال اجتماعی و افراد عادی

  تعداد

  میانگین

  آزمودنیها

  t به دست آمده

  T جدول

  df

  سطح معنی داری

  50

  61/52

  افراد دارای اختلال اجتماعی

  961/2

  676/2

  98

  5%

  50

  71/41

  افراد عادی

   همانطورکه جدول 5 – 4 نشان می دهد چون t به دست آمده 961/2  از t جدول 676/2 با درجه آزادی 98 در سطح معنی داری 5% بزرگتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تائید قرار گرفته و هوش هیجانی در بین افراد دارای اختلال اجتماعی بیشتر از افراد عادی است.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان روش آماری مربوط به فرضیه
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت